Özel Güvenlik Hizmetleri Kapsamında Sunulan Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimi Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sunulan Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimi Hizmetleri

özel güvenlik hizmetleri için denetim

Özel Güvenlik Danışmanlığı ve Özel Güvenlik Denetimi hizmetleri konusunda uzman özel güvenlik şirketleri arasında olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, danışmanlık ve denetim konusunda tecrübelerinin ve bilgi birikiminin eşliğinde hizmet vermektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmeti Anonim Şirketi, Özel Güvenlik Hizmeti vermeye başladığı günden bu yana gerek uzman ve eğitimli güvenlik kadrosu ile gerekse gelişen teknolojinin sağladığı modern imkanlarla güvenlik ile ilgili tüm soru ve sorunların çözümünde en yakın ve en makul özel güvenlik firması olmayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda özel güvenlik hizmetlerine hız kesmeden birçok bölgede devam eden Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından fiilen sunulan fiziki güvenlik hizmetlerine ek özel Güvenlik Danışmanlığını ve mevcut olan özel güvenlik uygulamalarının denetiminde müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaç edinerek bu çizgide devam etmektedir.

Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimi Hizmeti ile güvenliğini sağladığımız tesislerde ve alanlarda daha etkin bir özel güvenlik hizmeti sağlanmakta, gerçek durumlar ve yapılması gerekenler hakkında şirketimiz uzman yönetim ekibi tarafından raporlama hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. 

Günümüz dünyasında her alanda giderek artan riskler daha önceden alınmış olan özel güvenlik tedbirlerini yetersiz kılmakta ve zaman içerisinde gerekli risk analizlerinin yapılmamış olmasına sebebiyet vermektedir. Özel güvenlik şirketleri tarafından yapılan güvenlik denetimleri ile; hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, tesislerde alınan güvenlik tedbirlerine yeni önlemler eklenmemesi, özel güvenlik uygulamalarındaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli tetkik ve kontrollerin yapılmaması ve görev alan özel güvenlik şirketleri personelinin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risk ve tehlikelere hazırlık seviyesinde yapılacak müdahaleler ileride bu risklerin gerçekleşmesinde yadsınamayacak oranda azalmalara neden olacaktır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sağlanan Özel Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri proseslerinde;

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından, Güvenlik faaliyetlerinin henüz var olmadığı durumlarda sağlanan özel güvenlik danışmanlık hizmetleri:

• Şirketimiz gerçekleştirilmesi gereken organizasyonun yeterlilik seviyesini ve derecesini işletme ve kuruluşların risk analizlerini yaparak saptamaya çalışır.
• İşletmelerde istihdam edilecek özel güvenlik personelinin sayısını optimum seviyede tutarak gereğinden fazla özel güvenlik personeli alımıyla alacağınız özel güvenlik hizmetleri maliyetini siz müşterilerimiz için asgari düzeyde tutmaya önem veririz.
• Diğer taraftan yetersiz sayıda görevlendirilen özel güvenlik personelinden doğabilecek güvenlik zafiyetleri ve kayıplara maruz kalınmasını engelleyerek güvenlik hizmetinin devamlılığını sağlar.
• Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecek personelin sadece sayıca değil, nitelikleri açısından da yeterli olması maksadıyla güvenlik personeli seçiminde uzman yönetim kadrosuyla gerekli mülakat ve ön görüşmeler ile personel seçimi yapar.
• Güvenlik faaliyetleri esnasında gerek duyulan teknik cihazların (CCTV, X-Ray) adet sayısını ve konumlarını siz müşteriler için belirler.
• Kurumların ve işletmelerin dış etkenli maruz kaldığı tehlikelerin en aza indirilmesinde vazgeçilmez olan tel, duvar, bariyer, engel ve barikat gibi fiziki engellerin yapı ve konumlarının belirlenmesi konusunda öneri ve bilgi tecrübesi ile yanınızda yer alır.
• Özel güvenlik hizmetleri faaliyetlerinin yürütüleceği tesis ve binaların coğrafi konumları, işletmelerin faaliyet alanına göre alınması gereken ek önlemler gibi konularda çalışmalar yaparak ilgili teklif ve önerileri sunar.
• Güvenlik hizmeti alan kurum ve kuruluşların kendi bünyesinde yer alan personel ve sakinlerinin de güvenlik konularında bilinçlenmesi maksadıyla alanında öncü çalışmalar ve faaliyetlerde bulunur.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından, Güvenlik hizmeti uygulanıyor olması halinde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti:

• Mevcut özel güvenlik hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için ihtiyaç duyulan mesleki eğitimlerin ve doküman desteğinin verilmesini sağlar.
• Güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin yeterli sayıda olup olmadığı konusunda çeşitli saptamalar yaparak gerekli görüldüğü takdirde ilave güvenlik personelinin istihdam edilmesini önerir.
• Gereğinden fazla özel güvenlik şirketleri personelleri bulundurulması halinde kurum ve kuruluşları konu hakkında bilgilendirerek personel sayısının optimum seviyede tutulmasını sağlar ve bu konuda gerekli önerilerde bulunur.
• Güvenlik hizmetleri faaliyetleri esnasında kullanılan teknik malzemeden en fazla verim alarak faydalanabilmek için gerekli yöntemlerin kullanılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlar.
• Fiziki engellerin yeterlilik durumu hakkında maksimum çalışma ve kontrollerde bulunarak gerekli görülen düzeltme ve eklemeleri raporlayarak tavsiye eder.
• Güvenlik hizmetinin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşları coğrafi konumu ve işletme faaliyet konusu hakkında şayet eksik kalınan noktalar var ise gerekli tamamlamaların yapılması yönünde yönlendirmeler yapar.
• Gerek özel güvenlik personelinin gerekse diğer çalışan ve sakinlerin güvenlik hususunda bilgilendirilmesi amaçlı eğitim faaliyetlerini sürdürür ve belirli periyotlarla yineleyerek bilgiyi taze ve güncel tutar.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, çeşitli çalışmalarının ardından güvenlik danışmanlığı hizmeti verdiği firmalarla ilgili yeterli bilgiye sahip olduktan sonra ilgili firmaya yönelik özel bir strateji belirleyerek tüm önlem ve çalışmalarının bu stratejiler dahilinde ilerlemesini amaçlar. Şirketimiz, 25 yıllık tecrübesinin ışığında güvenlik açısından daha dikkatli olunması gereken önemli günler ve dönemleri tüm özel güvenlik birimlerine hatırlatarak olası tehlikelere karşı hazır olunmasını da sağlamaktadır. Firmamızın bakış açısı ile tüm hizmetlerde olduğu gibi Güvenlik Hizmet ve uygulamalarında da denetim olgusu kaçınılmazdır.

GÜVENLİK DENETİMİ HİZMETLERİ

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, bu denetim stratejileri dahilinde daha evvelden alınmış güvenlik tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak ve güvenliğin etkinliğini artırmak için tesislerin gerek kendi özel güvenlik sistem ve elemanları olsun gerekse güvenlik hizmeti satın alma yoluna gidilmiş olsun; kurum ve kuruluşların güvenlik yapılarını siz müşteriler için denetler ve sonuçlarının da bilinmesi gerektiği için bir prensip dahilinde sizlerle paylaşır.

Güvenlik uygulamalarının denetiminde;

• Mevcuttaki güvenlik uygulamasında görevli olan güvenlik personelinin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
• Özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında yapılan güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik güvenlik cihazlarının yeterli olup olmadığını ve bu hizmetin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
• Güvenlik hizmeti satın alınan firma tarafından projede, sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte güvenlik personelinin istihdam edilip edilmediği,
• Güvenlik hizmeti verilirken daha önceden hazırlanmış olan güvenlik – koruma planına uyulup uyulmadığı,
• Dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,
• Doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda nasıl bir önlem alınacağı ile ilgili hazırlıkların yapılıp yapılmadığı,
• Görev yapan özel güvenlik personeline bağlı olduğu güvenlik şirketleri tarafından ya da siz müşteriler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli ve temiz kullanılıp kullanılmadığı,
• Özel güvenlik hizmetleri veren güvenlik personelinin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı,
• Güvenlik ekiplerinin devriye hizmeti uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı,
• Güvenlik hizmeti esnasında kullanılması gereken, defter ve üniformaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
• Giriş ve çıkışların personeller tarafından doğru ve uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı
gibi hususlarda kontrol ve güvenlik denetimleri sizler adına firmamız tarafından gerçekleştirilerek Özel Güvenlik Denetim Formu düzenlenir ve denetim talebinde bulunanlara rapor halinde ibraz edilir. Bu denetimler sonrasında yapılan raporlamalar firmamız ile kurum/kuruluş/şirket/şahıs arasındaki sözleşme türüne göre düzenli (belirli zaman periyotlarında, örneğin haftalık, aylık, yıllık) veya tek seferlik olmak kaydı ile tanzim edilebilmektedir.

Ek Bilgi: İşbu güvenlik denetimleri, özel denetim ile ilgili olup özel güvenlik şirketleri faaliyetleri kapsamındadır. Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ve Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler bu işlemlerden ayrıdır ve resmi makamlar tarafından özel güvenlik denetimleri kapsamında gerçekleştirilir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından verilen özel güvenlik hizmetlerinde fiziki önlem ve hizmetlerin yanı sıra gerekli fizibilite çalışmalarının devamlılığının arz etmesi için Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimleri hizmetleri son derece önem arz etmektedir.

İstanbul Ataşehir merkezli ve uzun yıllardır güvenlik sektöründe var olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmeti Anonim Şirketi tarafından verilen Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimleri Hizmetleri uzman güvenlik ekipleri tarafından, en uygun stratejilerle gerçekleştirilmektedir. Kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan firmamız 25 yılı aşan sektör tecrübesi ile İstanbul başta olmak üzere Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Gebze, Kocaeli, İzmit, Yalova, Ankara, İzmir gibi Türkiye’nin birçok noktasına hizmet ağını ulaştırmış durumdadır.

Özel güvenlik firmaları arasında kaliteli ve profesyonel iş ahlakı ile varlığını sürdüren Ro Group Özel Güvenlik Hizmeti Anonim Şirketi uzman güvenlik ekibi ve saha personelleri ile kesintisiz güvenlik hizmetlerini eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret gibi pek çok sektörde gerçekleştirmektedir.

Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimleri Hizmetlerini, uzman kadro ile 7 gün 24 saat sesli ve görüntülü olarak gerçekleştiren Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, denetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda denetim raporlarını yılın 365 günü ulaştırmakta ve çözüm ortaklığı ile sağladığı hizmetlerde memnuniyet kriterini ön planda tutmaktadır.

Güvenlik sektöründeki ihtiyaçlara tüm alanlarda olacak şekilde cevap vermeye çalışan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, kurumsal yapısı ile ödün vermeden hizmet sektöründe devam ederken hukukun üstünlüğü olgusundan da ayrılmadan 5188 sayılı yasanın ve ilgili mevzuatın gerekliliklerine ve yükümlülüklerine göre hareket etmektedir. Güvenlik personeli seçimlerinde son derece disiplinli ve seçici olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, nokta atışı ile tesislerin gerekli özel güvenlik personeli ihtiyacını en iyi şekilde sağlamaktadır.

Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimleri Hizmetleri hakkında ve sektördeki tüm alanlarda güvenlik hizmetleri sunan firmamızın özel güvenlik şirketleri hizmetleri ile alakalı daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, size özel ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım