Özel Güvenlik Şirketleri İçin Risk Analizinin Kapsamı

Risk Analizi Nedir, Özel Güvenlik Şirketleri İçin Neden Önemlidir?

özel güvenlik şirketleri risk analiz çalışmaları

Özel güvenlik şirketleri için güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbirlerin alınması gereken alanların belirlenme süreçlerinin oluşturduğu unsurların kapsamı; güvenlik risk analizinin konusunu oluşturmaktadır. Güvenlik kavramı sözlüklerde güvende olma hali olarak yer alır; tehlike, korku ve endişeden uzak olma niteliğindedir. Güvenlik; insanları, varlık ve değerleri, bina, tesis, operasyon ve ticari süreçleri korumak için, kurum ve kuruluşların kendine has özelliklerine göre geliştirilen metodoloji ve stratejilerle sağlanmaktadır. Güvenlik hizmetleri ifa edilirken güvenlik yönetim planları, güvenlik uygulamaları, gözlemleri ve alternatif olarak kullanılmak suretiyle insan gücü, giriş kontrol teknikleri ve alarm sistemleri ile tahkikatlar yapılarak benzeri koruma stratejileri kullanılır.

Güvenlik Risk Analizi olgusunun açıklanmasından önce güvenlik hizmetinin tek bir güvenlik yöneticisi veya ekibi tarafından üstlenilmeyeceğinin, yürütülmeyeceğinin akıllardan çıkarılmaması gerekmektedir. Güvenlik faaliyeti topyekûn gerçekleştirilir. Güvenlik yöneticileri bu faaliyette yönlendirici, eğitici ve değerlendirici koordinatör vasfında çalışması gerekmektedir.

Güvenliğe olan ihtiyaçlar bireysel ve toplumsal olarak arttığında özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklık ve saldırılar karşısında alınacak önlem ve tedbirler kısaca duyarlılık artmaktadır. Korunan değer maddi ise; bu değere yönelik saldırılar ciddi miktarda para, zaman, değerli ya da gizli bilgi ve prestij kaybına sebep olabilmektedir. Manevi değerlerin korunmasında ise bu saldırılar toplu iş ve toplu yaşam hususunda çerçevelenir; doğrudan yaşamı etkileyen sistemlere yöneltilmesi durumunda manevi kayıp, insan sağlığı, hatta can kaybı dahi etkilerle sonuçlanabilmektedir.

Güvenliğin hayata geçirilmesi için birkaç çeşit güvenlik uygulaması bulunmaktadır. Her yöntemin kendine has farklı yararları bulunur. En yaygın olanları; içlerinde

Güvenlik Risk Analizi’ninde bulunduğu 4 farklı yöntemdir.

• Temel Güvenlik
• Paket Güvenlik
• Güvenlik Zafiyeti ve Analizi,
• Güvenlik Risk Analizine Dayalı Güvenlik Önlemleri

Bilim insanları tarafından da gözlemlenen ve özel güvenlik şirketleri tarafından gerçekleştirilen Güvenlik Risk Analizi yönteminin faydaları; hangi, bölgelerde daha fazla veya daha az güvenlik ihtiyacının doğduğunun belirlenmesi ve bu güvenlik ihtiyaçlarına karşılık uygun maliyetli karşı tedbirler geliştirebilmek, makul gerekçeler toplamaya destek olmak olarak tanımlanır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından benimsenen profesyonel ilkeler gereğince şirketimizin bakış açısı; özel güvenlik hizmetinin teminine yönelik gerçekleştirilen çabaların tükenmemesi için ve sürekli iyileştirmelere tabi tutularak güncel tutulması gereken bir faaliyet olmaktadır. Güvenlik risk yönetiminin kapsamına giren ve bu bakış açısı ile hazırlanan risk analizleri, topyekûn güvenlik faaliyetleri ile sürdürülecek organizasyonlarda iş kolları ve işbirliğine dayalı kapsamlı yaklaşımın sergilenmesi ön plana çıkmaktadır. Böylece güvenlik hizmeti, özel güvenlik şirketleri ekibinin elinde silah ile korumayı bireysel yapmaktan ziyade, herkese nasıl korunabileceğinin de mantığını öğretmekle yürütülmesi gereken bir iştir. Böylelikle bu bilgi ile tüm personel kendi riskini kendisi azaltmış olacaktır. Tüm bu süreçlerin sağlam ilerlemesi sonucunda karşı korunma tedbirleri, diğer tüm personelin katkıları ile topyekûn bir faaliyet olmuş olur; güvenlik ekibinin görmesi, duyması ve algılamasıyla geçen süreye nazaran, güvenlik faaliyeti esnasında organizasyonda kaç kişi varsa o kadar fazla algı ve tepki iş görür hale gelmektedir.

Başarılı bir güvenlik risk analizi gerçekleştirmek için temel şartlardan birisi; yönetim kademeleri ile varlık yönetim sorumluları arasında tutarlı bir ilişki olmasıdır. Bu tutarlı ilişki iki yolla sağlanır:

1. Üst yönetime mensup tüm yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik risk analizi süreci ile ilgili resmi, onaylı bir yönergenin tüm organizasyona tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle organizasyon içerisinde bulunan herkes yönetimin bu konuya çok değer verildiğinin kanısına vararak istekli ve katılımcı olacaklardır.
2. Özel güvenlik şirketleri yöneticisi bağlı olduğu tüm müdürlerle ve varlık sorumlularıyla önceden hareket ederek irtibat halinde olabilir ve bazı güvenlik risk analiz toplantıları organize edebilir. Bu toplantılarla işbirliği içinde olunan bir ortam ve beyin fırtınası oturumları gerçekleştirilebilir. (Yorumların analiz sonuçlarının geri dönüşümünü alabilmek için hemen her üç ayda bir yinelenmesi gerekmektedir.) Fikir alışverişi sayesinde katılımcılar kendi tehditlerini kendileri tespit etmiş olurlar ve karşı tedbirleri de kendileri bulmuş gibi hissedeceklerinden dolayı güvenlik programlarına daha fazla katılımcı davranacaklardır.

Güvenlik faaliyetlerinden sorumlu müdür bu sürece liderlik eder, detaylı analizleri yürütür ve metodoloji için güvenlik sistemleri üretir.

Temel Güvenlik Önlemleri:

Temel güvenlik önlemleri, birçok alternatif içerisinden kullanılması çoğu anormal ve yanlış davranışı, suçu belirler. Temel güvenlik önlemleri esnasında kullanılabilecek alternatifler ise; Giriş kontrol sistemleri, bariyerler (engeller), gözetleme, nöbetçiler ve prosedürler vb. gibidir.

Paket Güvenlik:

Paket güvenlik ile kurumun politikaları ve tesis/bina türlerine göre ne tür bir güvenliğin ticari güvenlik için kullanılabileceği belirlenmektedir ve çok sık kullanılan bir yaklaşımdır. Paket güvenlik kapsamında özel güvenlik şirketleri politikası uyarınca zorunlu olan özel güvenlik önlemleri de içerir. Paket güvenlik genellikle tam zamanlı güvenlik yöneticisi yerine temas kurulan özel güvenlik nokta hizmetleri bulunan yerlerde bulunur. Dağınık ve daha karmaşık tesisli büyük kuruluşlar için paket güvenlik yöntemi düzgün çalışabilir.

Güvenlik Zafiyeti Analizi:

Tesis, iş ya da operasyonda; suça teşvik eden ya da fırsat veren güvenlik açıklarının tespit edilmesi için kullanılan analiz yöntemidir. Güvenlik zafiyeti analizinin etkili olabilmesi için, mevcut yerel suçların tanımlarının bilinmesi gerekmektedir. Güvenlik risk analizi sürecinin ayrılmaz parçalarından olan teorik yaklaşımlar ile yürütülür.

Temel güvenlik önlemleri, güvenliğin temellerini ve güvenlik risk analizini oluşturur, ek güvenlik önlemlerinin nerede ve ne zaman gerekli olduğunu belirlemeye yaramaktadır. Bu koordineli çalışmaya dayalı ve tekrarlı bir metodolojidir, tüm varlık yönetim sorumlularını kapsar. Güvenlik riskleri; sürekli olarak gözden geçirilerek özel, uygun ve risk orantılı güvenlik önlemleri temel standartlar üzerine kurulmuştur. Örnek teşkil eden bir durumla net olarak belirlemek gerekirse, özel güvenlik şirketleri tarafından güvenliği sağlanan alanın tüm kapıları kilitlenir, fakat yine de ortamda suç tehdidi oluşuyorsa ve kapılarda alarm sistemlerine yönelik bir ihtiyaçla önlem alınması gerekiyorsa bu durumu Güvenlik Risk Analizi belirler.

Risk Analizi, stratejik kararlarda ele alınan değişkenlerle ilgili olarak riskin detaylı bir biçimde anlaşılmasını sağlayan metotların bütünü olarak açıklanabilir. Başka bir ifadeyle, ilgi duyulan değişkene ilişkin öngörü, olasılık dağılımı şeklinde ortaya konularak güvenlik faaliyet analiz planlaması yapılmaktadır.

Güvenlik Risk Analizi ile ilgili temel kavram ve tanımlar ise şu şekildedir:

• Risk (Riziko): Güvenlik zayıflığından yararlanarak belirli bir tehdidin savunularak sisteme zarar verme olasılığıdır. Risk, İtalyan “risco” sözcüğünden gelmekte olup bir kayıp ya da zarar verme durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma ihtimali olarak tanımlanabilir.
• Arta Kalan Risk: Özel güvenlik şirketleri tarafından güvenlik tedbirleri uygulandıktan sonra geriye kalan risklerdir.
• Güvenlik: Kötü niyetli eylemlerden ve bunlardan doğan etkilerden korunmak amacıyla alınan ve sürdürülen tüm koruyucu tedbirlerin sonucunda oluşan durumdur.
• Zayıflık: Bir sistemde yetkilendirilmeyen konumdaki fiillere izin veren zafiyetlerdir.
• Saldırı:
 Güvenliğin bütünlüğünü, gizlilik esasını ve mekanizmasını bozmaya yönelik olan hedeflerin oluşturduğu davranışlardır.
 Bir saldırgan tarafından yetkilendirilmediği şekilde bazı sonuçlara ulaşmak gayesiyle gerçekleştirilen gerçekleştirilen yasal olmayan hareketlerdir.
• Saldırgan: Bir amaç ulaşabilmek için bir veya birden fazla saldırıyı deneyen şahıstır.
• Değer (Kıymet): Korunması gereken her şey olarak tanımlanır.
• Güvenlik Açığı (Açıklık): Bir değeri veya kıymeti tehditlere karşı korumasız ve savunmasız hale getiren güvenlik açıklığı unsurlarıdır.
• Tehdit: Güvenlik zafiyet açıklıklarını kullanarak değere kısmen veya tamamen zarar veren etkenlerdir. Tehditler insan veya doğal kaynaklı oluşabilir.
• Risk Analizi: Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle alakalı olarak riskin kapsamlı olarak anlaşılması için uygulanan yöntemlerin bütünüdür. Diğer bir deyişle, risklere karşı olasılık dağılımı hesaplama yöntemidir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından hazırlanan risk analizinde, risklerin belirlendiği aşamada mevcut değerler tek tek göz önünde bulundurulur ve her bir değerin içinde bulunduğu tehditler belirlenmektedir. Ayrıca, halihazırda mevcut olan karşı önlemler de incelenmektedir. Risk analizinin bir diğer aşamasında ortaya konulan değer, açıklık, tehdit ve karşı önlemlerin değerlendirilmesi işlemi yapılmaktadır. Değerlendirilmiş değer, açıklık, tehdit ve karşı önlem değerleri girdi olarak alınıp, matematiksel ve mantıksal yöntemler kullanılarak risk değeri belirlenmektedir. Son aşamada ise risk-değer eşleştirmesi olarak anılmaktadır.

Genel manada risk analizleri, önlemlerin neler olması gerektiği ile ilgilenmez. Bu konu tatbikata ilişkin olarak Risk Yönetimi konusunun çalışma alanına girer.
Güvenlik risk analizi ve risk yönetimi, özel güvenlik firmaları tarafından özel güvenlik hizmeti sunulmadan önce mutlaka kullanılan fizibilite çalışmalarıdır. Risk analizleri ile bölge bölge daha iyi risk analizleri yapılarak tesise veya coğrafi konuma özel olarak plan, programlar ile kaliteli özel güvenlik hizmeti verilmek istenmektedir.

Firmamız, İstanbul Anadolu Yakası özel güvenlik şirketleri, Avrupa Yakası özel güvenlik şirketleri, Ankara özel güvenlik şirketleri, İzmir özel güvenlik firmaları gibi bölgesel bazda çalışarak, risk analizleri ile desteklenen projelerde talep edilenden fazla güvenlik hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, uzman yönetim kadrosundan oluşan risk yönetim birimleri fizibilite çalışmalarını müteakiben, Güvenlik risk yönetimi için risk analizi yaparken sadece karşı önlemlerin nasıl olacağı doğrultusunda yoğunlaşmamaktır; bu özel güvenlik görevlerini güvenlik risk yönetimi uygulaması ile birlikte değerlendirerek profesyonel güvenlik hizmeti sunmaktadır.

Siz de özel güvenlik şirketleri tarafından uygulanan güvenlik risk yönetimi, güvenlik risk analizi konularında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, firmamızın size sunduğu özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

0
Paylaşım