Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Yapılan Güvenlik Fizibilite Çalışması

Güvenlik Fizibilite Çalışması Nedir, Nasıl Yapılır? Özel Güvenlik Firmaları İçin Fizibilite Çalışması Neden Önemlidir?

özel güvenlik şirketleri tarafından yapılan fizibilite çalışmaları

Proje, fikir ve yatırım öncesi belli bir amaç için kullanılan fizibilite çalışması nedir sorusuna verilecek cevaplar, özel güvenlik şirketleri yetkililerinin de proje ve hizmet öncesi kullandığı güvenlik fizibilite çalışmasının yanıtlarını verecektir. Bir proje ve fikir, hayata geçirebildikleri ölçüde kayda değer geri dönütler verebilir. Bir projenin veya fikrin anlamlı ve değerli olabilmesi için uygulanabilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bir projenin/fikrin gerçekçi ve kârlı bir yatırıma dönüşmesinde gerekli değerlendirmelerin ölçülmesi için o proje ve fikir hakkında doğru bir fizibilite çalışması gerekmektedir.

Fizibilite çalışmalarının temel amacı; proje kapsamındaki yatırım fikrinin tüm yönleri ile incelenip ilgili bilgiler ve verilerle kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapılarak karar aşamasında, nihai karar vericilerin en doğru kararı almaları için yardımcı olmaktır.

Fizibilite çalışması; bir girişimin karar verme sürecinde hem teknik hem de finansal aşamaları içeren gerekli araştırmalar ile değerlendirme yapılmasıdır. Fizibilite çalışmasında olası problemler ve tehditler araştırılır; yatırımın veya projenin hedefe ulaşıp ulaşmadığı, kar getirip getirmediği öngörülmeye çalışılır. Bu çalışmalar sonucunda değerlendirilen verilerle karlı bulunan fikirlere ‘fizibil’ denir. Fizibilite çalışması proje öncesi doğru karar verilebilmesi için yapılması gerekenlerin en başında gelir. Fizibilite çalışmasındaki ‘proje’ olgusu; özel güvenlik hizmetleri veren özel güvenlik şirketleri açısından bakıldığında ‘hizmet öncesi yapılması gereken veri analizi’ olarak tanımlanır.

Fizibilite çalışmalarının kullanım alanları çeşitlendirilerek arttırılabilir. Her alanda yardımcı unsur olan fizibilite çalışmaları; özel güvenlik şirketleri tarafından da hizmet öncesi doğru ve kaliteli özel güvenlik hizmeti sunmak için yadsınamaz bir veri çalışmasıdır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik hizmetlerinde kaliteli güvenlik hizmeti sunmak için fizibilite çalışmaları yaparak bunları rapor halinde sunmaktadır. Bir keşif çalışması olan fizibilite raporları ile özel güvenlik hizmetinin teknik, hukuki ve ekonomik açıdan da etkinliği araştırılır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, iş ve yaşam alanlarının korunması ve profesyonel özel güvenlik şirketleri hizmetlerinin teminatı amacıyla ortamda fiziksel fizibilite çalışması yapar ve bunu fizibilite raporu haline dönüştürür. Güvenlik risk analizlerini de içeren fizibilite raporlarının incelenme aşaması öncelikle Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi güvenlik uzmanlarınca, daha sonra da güvenlik altına alacağı siz müşteriler ile yapılacak eşgüdümlü çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda yapılır ve proje için en uygun özel güvenlik hizmetleri kadrosu ve gerekli güvenlik önlemlerinin seçimi sonrasında özel güvenlik iş planı çıkarılır. Bu çalışmalar nihayetinde güvenlik hizmetlerinin her aşamasında tam mutabakat sağlandığında tarafların akdedecekleri özel güvenlik hizmetleri sözleşmesi yapılır.

Özel güvenlik şirketleri tarafından gerçekleştirilen ve fizibilite çalışmasının ilk aşaması olan ön fizibilite ise iş planından önce yapılır. Ön fizibilite sonrası projenin iş planı aşamasına geçebilmesi ancak fizibil olduğuna karar verildikten sonra hazırlanır. İş planı, projenin uygulama aşaması için detaylı bir plan ortaya koyar. Eğer projedeki işin fizibil olmadığı kanısına varılırsa, eksiklikler düzeltilmesi yönünde çalışmalar yapılır veya başka seçenekler araştırılır veyahut projenin tamamen durdurulması kararına varılır.

Özel güvenlik firmaları tarafından da kullanılan fizibilite etütleri, proje hakkında keşif aşamasıdır. Özel güvenlik şirketleri tarafından uzman yönetim kadrosu eşliğinde gerçekleştirilen güvenlik fizibilite çalışması ile başarılı ve profesyonel bir güvenlik hizmetine ulaşmak için belirli metodların ve alternatiflerin tespit ve analiz süreci yürütülür. Böylelikle en iyi özel güvenlik modelini tespit edecek bakış açısı belirlenir. Özel güvenlik fizibilite çalışması iş planının da temellerini teşkil eden bir çalışmadır.

Özel güvenlik hizmetleri için azami öneme sahip olan güvenlik fizibilite çalışması sonucunda belirlenen çerçeve ile çalışmanın nasıl ilerleyeceği ve nelerin güvenlik projesine dahil edileceği konuları aydınlatılır.

Güvenlik fizibilite etütlerine genellikle, projenin çalışmacıları tarafından iş üzerindeki birbirinden farklı senaryolar ve düşünceler tartışıldıktan sonra başlanır. Fizibilite çalışmaları, çeşitli iş alternatiflerinin ayrıntılı olarak incelenmesi için zemin hazırlar ve zenginleştirilmiş iş alternatiflerinin üretilmesine de yardımcı olur. Bu işlem sırasında planlanan iş olasılıkları çoğu zaman hızla azalır.

Özel güvenlik şirketleri yetkililerinin Güvenlik fizibilite çalışması sonunda elde ettiği sonuçlar; çeşitli alternatifleri ve her birinin uygulama ve kuvvet ve zayıflıklarını derinlemesine içermelidir. Fizibilite çalışmasının sonucu birdenbire olumlu ya da olumsuz olamaz. Konuyla ilgili bilgi birikimi arttıkça, örnekler ve alternatifler üzerine yoğunlaşıldıkça, olumlu veya olumsuz bir sonuca varılmayabilir. Fizibilite çalışması, projenin içeriğindeki işi sürdürmenin risk ve avantajları arasındaki ölçüyü tespit etmeye yardımcı olur.

Sözleşme imzalanacak olan iş projelerinde fizibilite çalışması en önemli bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla bu kaynak, düzenli ve bilimsel hazırlanmış bir fizibilite çalışmasının önemini ortaya koymaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından yapılan güvenlik fizibilite çalışması bir iş planı değildir. İş planı ve fizibilite raporu görev ve anlam bakımından birbirinden ayrı olup karıştırılmamalıdır. Güvenlik risk analizi kapsamında da yapılan güvenlik fizibilite çalışması ön araştırma ve keşif çalışması olup ‘uygulanabilir güvenlik modeli’ arayışının cevabını bulmaya yaramaktadır. İş planı projenin planlama görevinin ifasıdır. Öneri olan ‘düşünce’ aşamasının ‘gerçekleşme’ aşamasına geçtiği kısım iş planını tanımlamaktadır.

Özel güvenlik şirketleri açısından uygulanan güvenlik fizibilite çalışması ile fizibilite raporunun içeriği tesisin teknik kapasitesini, sektörün gerekliliği olan özel güvenlik ihtiyaçlarını, istihdam kapasitesini, NACE ve GTİP kodlarını içermektedir. Sektörel ve ekonomik analiz açısından çok önemli olan güvenlik fizibilite çalışması ile sektörün gerektirdiği özel güvenlik personelleri istihdam edilmektedir.

İdeal bir güvenlik fizibilite çalışması için fizibilite çalışması bileşenleri aşamasında tesisin incelenmesi, mali incelemesi, teknolojik incelemesi ve hukuki incelemesi yapılır. Güncel pazar incelemesi yapılırken güvenlik hizmeti verilecek tesisin türü, hizmetin muhtemel maliyeti, istihdam ve katma değer gibi iktisadi faydaları araştırılır. Kuruluş yeri incelenmesinde tesise ulaşım şartları, enerji, işgücü, gelişme potansiyelinin cevapları araştırılır. Mali inceleme aşamasında güvenlik hizmeti maliyeti, güvenlik hizmeti kapsamında sabit ve değişken giderler, finansman programları incelenir. Teknolojik inceleme aşamasında güvenlik hizmeti öncesi kullanılacak teknikler ve teknolojik güvenlik sistemleri belirlenir, alternatif güvenlik teknikleri, girdi-çıktı analizi, yerleşme planı, istihdam edilecek özel güvenlik şirketleri görevlilerinin sayısı ve kişisel özellikleri gibi unsurlar araştırılır ve belirlenir. Hukuki inceleme aşamasında ise, güvenlik hizmeti verilecek tesis ve projeye başlanılacak andan itibaren tüm aşamalarda kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir özel güvenlik hizmetinin sunulacağının temini verilir ve denetimi yapılır.

Tüm bu aşamalardan sonra yeterli ve güvenli bir fizibilite çalışması çıkartılmış olunur. Özel güvenlik hizmeti verilecek tesis için fizibilite çalışmaları sonucu gerekli kararlar alınıp uygulamaya geçirilir. Güvenlik risk analizi, risk yönetimi ve fizibilite çalışması bir plan dahilinde tesisler için kullanılır ve alanında deneyimli özel güvenlik şirketleri tarafından uygulanır. Risk analizi ve fizibilite çalışmaları eşliğinde en iyi güvenlik hizmeti verilmek amaçlanır. Fizibilite çalışmalarının sonucunda deneyimli ve mesleki bilgisi kuvvetli olan özel güvenlik personelleri ile tesislere kaliteli özel güvenlik hizmeti verilmektedir.
Fizibilite çalışması; risk yönetimi ve risk analizinde de il ve ilçe bazlı bakılan tesis güvenlik hizmetlerinde belirleyici olan bir yöntemdir. Örneğin; İstanbul Anadolu Yakası özel güvenlik şirketleri arayışı içinde olanlar için özel güvenlik şirketleri tesis ve konuma göre bir fizibilite çalışması dahilinde değerlendirme yapmaktadır.
İstanbul Avrupa Yakası özel güvenlik şirketleri dahilinde olan bir tesisten özel güvenlik hizmeti talebi geldiğinde ise o konuma özel riskler ve gerekli ihtiyaçlar dahil edilerek bir fizibilite planlaması yapılmaktadır.

Konum ve sektör özelinde bakıldığında her talebe farklı bir istihdam ve ihtiyaç planlaması yapılmaktadır. Öyle ki Ankara özel güvenlik şirketleri, İstanbul özel güvenlik şirketleri, İzmir özel güvenlik şirketlerine gelen talepler farklılık arz edecek ancak yine de benzer özellikler taşıyacaktır. Örneğin, ilçe bazlı bakıldığında Gebze özel güvenlik şirketleri tarafına gelen güvenlik taleplerinde nüfus yoğunluğu açısından İstanbul’a nazaran belki daha az istihdam gerekecektir ancak her bölgede kaliteli ve profesyonel özel güvenlik hizmeti sunulmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik hizmeti verdiği tüm tesis ve kuruluşlarda profesyonel destek sağlamak için hizmet öncesi, güvenlik risk analizi, güvenlik fizibilite çalışması ve güvenlik risk yönetimi konularında çalışmalar yapıp en iyi güvenlik hizmetini donanımlı özel güvenlik personelleri ile sağlamaya gayret eden bir özel güvenlik şirketidir.

Siz de özel güvenlik sektörünün gerektirdiği tüm özelliklere cevap verebilen özel güvenlik şirketleri arayışı içerisindeyseniz bizimle iletişime geçebilir, yönetim kadromuzun yönlendirmeleriyle size sunulan özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım