Nasıl Özel Güvenlik Görevlisi Olunur?

Özel Güvenlik Şirketleri Bünyesinde Çalışmak Nasıl Mümkündür?

özel güvenlik şirketleri personeli olmak için gerekli şartlar

Özel güvenlik şirketleri faaliyetlerine olan taleple birlikte artan özel güvenlik görevlisi ihtiyacı, kişilerin güvenlik görevlisi olabilmek için yaptıkları başvuru sayısını arttırmış ve bu konuda başvuru yapacak kişilerin kafasında birçok soru işareti oluşmuştur. Özellikle Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve beraberinde sıklıkla uygulanan sokağa çıkma yasakları, kişilerin alternatif sektörlere yönelmesine ve yeni iş arayışlarına girmesine neden olmuştur. Bu kapsamda pandemi ilanı ile başlayan sokağa çıkma yasaklarında muafiyet sahibi olan ve iş akışı sekteye uğramayan özel güvenlik sektörüne duyulan talep artmıştır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olma ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunması sebebi ile Covid-19 aşı önceliğine sahip olma hakkı, özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışma arzusunu arttırmış ve kişilerin özel güvenlik olabilme şartlarına dair yaptıkları araştırmalar günden güne artış göstermiştir. Bu kapsamda “nasıl özel güvenlik olunur”, “özel güvenlik izin belgesi nasıl alınır”, “özel güvenlik kartı nasıl alınır”, “özel güvenlik belgesi nasıl alınır” gibi sorulara tek tek cevap verecek ve konuya açıklık getireceğiz.

Özel Güvenlik Nedir?

Konuya öncelikle özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışmak için gerekli olan özel güvenlik personeli sıfatının tanımını yaparak başlamak doğru olacaktır. "Özel güvenlik personeli nedir" sorusuna verilebilecek en doğru cevap özel güvenlik nedir sorusunun karşılığıdır. Öyle ki özel güvenlik personeli, özel güvenlik tanımını yerine getiren kişiye verilen sıfat niteliğindedir. Bu sebeple özel güvenlik; gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacı ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma hizmetleri olarak tanımlanırken, özel güvenlik personeli de bu koruma hizmetini yerine getiren kişi olarak tanımlanmaktadır.

Özel güvenlik şirketleri, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösteren firmalardır. Özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri de kolluk kuvvetlerine yardımcı nitelikte görevlerini ifa etmektedirler. Özel güvenlik personellerinin İçişleri Bakanlığına bağlı olması ve kolluk kuvvetlerine yardımcı nitelikte görev alması akıllara sıklıkla “özel güvenlik görevlisi memur mudur?” sorusunu getirse de özel güvenlik görevlisinin memur sayılmadığı kanunda açıkça ifade edilmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlisi yalnızca ceza hukuku yönünden (kamusal faaliyetleri yürütmesi sebebi ile) memur statüsü kazanmaktadır. Özel güvenlik çalışanları ve kamu personelleri arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgi için “Özel Güvenlik Şirketleri Çalışanları Kamu Görevlisi Sayılır Mı?” adlı makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Nasıl özel güvenlik olunur sorusuna cevap vermek gerekirse, özel güvenlik görevlisi olmak için gerekli şartların 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte açıkça ifade edildiği görülmektedir. Bu kapsamda;

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

şartlarını sağlayan ve özel güvenlik temel eğitim sınavını başarı ile tamamlayan tüm adaylar özel güvenlik şirketleri personeli olabilmektedir. Özel güvenlik personeli olmayı başaran adaylar gerek kamu gerek özel sektör olmak üzere; eğitim kurumu, sağlık kurumu, bankacılık sektörü, eğlence ve gösteri merkezleri, konut projeleri, fabrika ve üretim alanları, inşaat ve şantiye projeleri gibi pek çok sektörde iş bulabilme imkanını yakalamış olmaktadırlar. Bunun için öncelikli yapılması gereken işlem, özel güvenlik eğitimi veren eğitim kurumlarından özel güvenlik eğitim sertifikası kazanıp, eğitimini tamamladıktan sonra özel güvenlik temel eğitim sınavına katılarak süreci olumlu şekilde tamamlamaktır. Ardından aday tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesine yapılacak olan dosya teslimi ile süreç tamamlanmış olur. Bahsi geçen alanlarda görev alan özel güvenlik personellerinin yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak için “Özel Güvenlik Şirketleri Çalışanlarının Yetkileri Nelerdir?” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Özel Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır?

Adayların özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışabilmek için öncelikli yapması gereken işlem, özel güvenlik eğitim kurumu desteği ile özel güvenlik belgesi sahibi olmasıdır. Özel güvenlik sertifikası sahibi alabilme şartları, özel güvenlik kurslarında asgari 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlamak olarak belirlenmiştir. Silahlı özel güvenlik sertifikası almak isteyen adaylar için bu eğitimin 20 saati silah ve atış eğitimine ayrılırken, silahsız özel güvenlik sertifikası almak isteyen adaylar için eğitim en az 100 saat olma koşulu ile teorik derslerden oluşmaktadır. Aynı zamanda 5188 Sayılı Kanun gereğince bu eğitim; günlük 8 saatten, haftalık ise 48 saatten fazla olmamakla beraber, ders saatleri 40 dakika ders araları ise en az 10 dakika olacak şekilde belirlenmiştir. İstisnai durumlarda ise aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmamak koşulu ile blok ders yapma hakkı kanunen güvenlik kurslarına tanınmıştır. Özel güvenlik personellerinin özel güvenlik sertifikasına sahip olmak için derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda adayın derslerin %10’undan fazlasına katılmaması durumunda eğitim kursuyla olan ilişiği sonlandırılır.
Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışmak isteyen ve eğitimini tamamlayan adaylar, eğitim sonunda başarı oranının ölçülmesi için yazılı teste tabî tutulur. Bu test, ilk kısmı eğitim konularından oluşan 100 soru ve ikinci kısmı silah bilgisi konusunda hazırlanmış olan 25 soru olmak şartı ile toplamda 125 sorudan oluşmaktadır. Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar yazılı sınavın ardından 15 metreden 5 fişekle atış yapacağı atış sınavına tabî tutulur. Sınavlarda başarı değerlendirmesi; 100 soruluk temel eğitim sınavı 100 puan, 25 soruluk silah eğitimi kısmı 50 puan ve atış becerisinin ölçüldüğü uygulama kısmı 50 puan olacak şekilde değerlendirilir. Silahlı özel güvenlik personeli olmak isteyen adayların başarı puanı, silah kısmını oluşturan iki puanın toplamının aritmatik ortalaması ile belirlenir. Adayların başarı puanının geçerli sayılabilmesi için bu iki puan ortalamasının en az 60 puan, her iki puan kısmının ise en az 50 puan olması gerekmektedir. Özel güvenlik sertifikası hakkında daha detaylı bilgilendirme için “Özel Güvenlik Sertifikası Ne Kadar Sürede Alınır?” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Özel Güvenlik Kartı Nasıl Alınır?

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışma şartları içerisinde yer alan özel güvenlik kimlik kartı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte ve 5 yıl geçerliliğe sahip olmaktadır. Özel güvenlik sertifikasına sahip, özel güvenlik temel eğitim sınavına katılmış ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış tüm adayların almaya hak kazandığı özel güvenlik kimlik kartı, adayların dosyalarını Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri ile alınır.Kimlik alımından itibaren 5 yıl geçmiş, süresi dolmuş ve kartı iptal edilmiş olan özel güvenlik personelleri, yenileme eğitimi sonrası yeni kimlik kartlarını Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığı ile temin etmektedirler. Özel güvenlik kimlik kartına hak kazanmış ancak özel güvenlik kimlik kartını teslim almamış olan personeller, geçici özel güvenlik kimlik kartı ile görevlerini ifa edebilme hakkına sahiptirler. Aynı zamanda özel güvenlik kimlik kartı süresi dolmuş olan, yenileme eğitimini tamamlayan ve yeni kart teslimi için bekleyen personeller de geçici kimlik kartı ile çalışma hakkına sahip olmaktadır. Özel güvenlik kimlik kartı İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmiş olan özel güvenlik personelleri ise görevinden men edilir ve bir daha özel güvenlik personeli olma hakkına sahip olamazlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi için “Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur?” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Özel Güvenlik Harç Ücreti Ne Kadardır?

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışabilmek ve özel güvenlik kimliğine sahip olabilmek için gerekli işlemlerde alınan özel güvenlik harç ücreti ve sınav ücreti her sene değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda özel güvenlik personeli olabilmek için sırasıyla yapılan ödeme işlemleri ve miktarları aşağıdaki gibidir.

Silahlı Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Sınav Ücreti 100 TL
Silahsız Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Sınavı Ücreti 70 TL

Silahlı özel güvenlik personelleri için özel güvenlik kimlik harcı bedeli: 987 TL
Silahsız özel güvenlik personelleri için özel güvenlik kimlik harcı bedeli: 904 TL

kimlik kartı ücreti 45 TL

Özel güvenlik harç ücretleri ve ödeme işlemi hakkında daha detaylı bilgi almak için “Özel Güvenlik Kimlik Harcı Ücreti Ne Kadar?” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Referanslarımız

 

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN
0
Paylaşım