özel güvenlik firmaları için denetleme raporu

Özel Güvenlik Firmaları Nasıl Denetlenir?

Özel güvenlik hizmetlerine dair oluşturulan 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kurumları ve özel güvenlik alarm izleme merkezleri İçişleri Bakanlığı tarafından denetleme faaliyetlerine tabîdir. Bahse konu denetleme faaliyetleri İçişleri Bakanlığı adına Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı gibi devlet kurumları aracılığı ile gerçekleştirilir. Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetleyen birim tarafından muhafaza edilirken bir sureti valiliğe bir diğer sureti ise gerekli olduğu takdirde İçişleri Bakanlığı makamına gönderilir.

Denetim Sonucu Alınan Kararların Akıbeti Nedir?

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren özel güvenlik firmalarında denetim sonucunda herhangi bir eksikliğin saptanması sonucunda, ilgili kurumdan verilen süre (asgari yedi gün) içerisinde sorunun giderilmesi istenir. İlgili konunun ehemmiyetine göre eksik belge ya da yanlış işlemin saptanması sonucu, ilgili özel güvenlik şirketleri ve yetkililerine cezai işlem uygulanması söz konusu olabilir.

Özel güvenlik firmaları, amacı dışında faaliyet gösterdiği takdirde veya suç kaynağına dönüşerek terör örgütleri ile işbirliğine girdiği takdirde yapılan denetim sonucu durumun ıspatlanması halinde kapatılabilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde özel güvenlik firmaları yöneticileri bir daha hiçbir yerde özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışamaz, iş yeri açamaz ve bahse konu suç kapsamında yargılanır.

Özel Güvenlik Firmaları Denetiminde Hangi Konularda Denetim Yapılır?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44. Maddesine göre;

  • Özel güvenlik firmasının faaliyet izninin olup olmadığı
  • Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışanların kimlik kartlarının geçerli olup olmadığı
  • Mali sorumluluk sigortasının düzenlenip düzenlenmediği
  • Hizmet verilen alanlar için oluşturulan hizmet sözleşmesinin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığı
  • Hizmet sözleşmelerinin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği
  • Personellerin görev alanı içerisinde uyuyup uyumadığı
  • Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan şirket çalışanlarının silahlarının ruhsatlı olup olmadığı
  • Hizmet verilen alanda kullanılan silahların ruhsatlı olup olmadığı ve kayıt defterlerine usulüne uygun şekilde kaydedilip kaydedilmediği
  • 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı
  • Özel güvenlik firmasının amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği gibi konularda denetim yapılır. Bu denetim esnasında denetimi yapan görevlilere zorluk çıkarılmaması ve istenilen belgelere erişim konusunda yardımda bulunulması önemli bir husustur.

Denetim Sonucunda Tespit Edilen Eksikliklerde Hangi Cezalar Uygulanır?

Özel güvenlik firmaları denetiminde tespit edilen eksikliklerde 5188 Sayılı Kanuna göre firmaya eksikliklerini tamamlamak için süre verilir. Özel güvenlik firması belirlenen süre içerisinde bu eksiklikleri giderip ilgili kuruma bildirmez ise bu kurum ve kişilere altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Aynı zamanda denetim esnasında geçerli mazereti olmadığı halde şirket merkezinde bulunmayan yönetici ve güvenlik sorumlularına ve denetimi zorlaştırarak bilgi belge paylaşımı yapmayan kişi kurum ve kuruluşlara da beş bin Türk Lirası cezai işlem uygulanır. Özel güvenlik denetlemelerinin hukuki boyutu ve cezai işlemi ile ilgili daha detaylı bilgi için "Özel Güvenlik Firmaları İçin Denetleme Faaliyetleri" isimli makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek Özel Güvenlik Denetleme Formu 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALAN YER DENETLEME RAPORU
BARKOD
Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yer Unvanı  
Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yer Adresi  
Hizmet Sunucu Şirket Unvanı  
Özel Güvenlik İzin Belgesi Tarih/No  
Özel Güvenlik Komisyonu Karar Tarih/No  
Özel Güvenlik Şirketi FİB Tarih/No  
Denetleme Tarih ve Saati  
Önceki Denetleme Tarihi  
İletişim Telefonu  
IP e-posta Adresi  
Ek Rapor Tanzimi (VAR/YOK)  
Sorumluluk Bölgesi  
Denetlenen Yer (KAMU/ÖZEL)  
Hizmet Alımı Yanında Birim  
  TAHSİS MEVCUT DENETİM ANI
Silahli ÖGG Sayısı      
Silahsız ÖGG Sayısı      
Hafif Ateşli Silah (kısa namlu)      
Hafif Ateşli Silah (uzun namlu)      
Av Tüfeği Sayısı      
Kimyasal (zararsız)      
Görev Hayvanı Sayısı      
Denetim Durumu 1. Denetim haberi verilmiştir 2. Denetime hazırlık yapılmıştır 3. Etkin denetim yapılmıştır
  R.N. S.N. MVZT REFERANS İFADE (0 TESPİT-İÇERİK YOK / 1-OLUMLU / 2-OLUMSUZ)
  R1 1 19/a Özel Güvenlik izin Belgesi" vardır.    
  R6 2 19/b Hizmet veren şirketin "Faaliyet izni" vardır.    
  R8 3 19/c Özel Güvenlik Görevlisi "Çalışma İzni" (geçerli kimlik kartı) vardır.    
  R9 4 19/d "Özel Güvenlik Malî Sorumluluk Sigortası" yaptırılmıştır. (Kamu Kurumlarına ilişkin hukuki düzenleme sonuçlanıncaya kadar Mali Sorumluluk Sigortası istenilmeyecektir.Belediye Şirketlerinin sigorta yaptırması zorunludur.)    
  R11 5 20/a Özel güvenlik kimlik kartının başkasına kullandırıldığına ilişkin tespit bulunmamaktadır.    
  R12 6 20/b "Hizmet Sözleşmesi", hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar bildirilmektedir,    
  R13 7 20/c (varsa) Mülki idare Amiri tarafından istenilen ilave tedbirler alınmıştır.    
  R15 8 20/d Mülki idare Amiri ile Yetkili Genel Kolluk Amirinin emirleri yerine getirilmektedir.    
  R16 9 20/d Göreviyle bağlantılı olarak suç işlenildiği öğrenildiğinde, suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi verilmektedir.    
  R17 10 20/e (varsa) Denetim esnasında "Güvenlik Sorumlusu" hazır bulunmaktadır.    
  R21 11 20/e Denetimde istenilen bilgi ve belgeler verilmektedir.    
  R22 12 20/e (varsa) Önceden tespit edilip giderilmesi istenilen eksiklikler giderilmiştir.    
  R24 13 20/f Bakanlıkça onaylanmış "üniforma ile üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat" kullanılmaktadır.    
  R26 14 20/f ÖGG'ce yürütülen, "koruma ve güvenlik hizmeti" dışında olduğu değerlendirilen iş tespiti bulunmamaktadır.    
  R27 15 20/g Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlileri (15) gün içerisinde bildirilmektedir.    
  R28 16 20/g Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan Özel Güvenlik Görevlileri (15) gün içerisinde bildirilmektedir.    
  R29 17 20/h ÖGG ve Yöneticileri tarafından, kolluğun görev yapmasını engellemek, direnmek, cebir kullanmak ve tehdit etmek fiiline rastlanılmamıştır.    
  R30 18 20/h (varsa)Ateşli silahın, Kanuna aykırı ve görev alanı dışında kullanıldığına ilişkin tespit bulunmamaktadır.    
  R31 19 20/h Üniforma ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne katılan Özel Güvenlik Görevlisi tespiti bulunmamaktadır.    
  R32 20 20/i Grev yasağının ihlaline ilişkin tespit bulunmamaktadır.    
  R38 21 K5 İzin Belgesi aslı ait olduğu yerde görülmüştür.    
  R40 22 Y6, 10 Hizmet alan yer, Özel Güvenlik İzin Belgesinde belirtilen adreste faaliyet göstermektedir.    
  R48 23 BG4 5 1 BG4 5 2 Birim (ÖGG çalıştıran yer) Yetkilisi/Yöneticisi belirlenmiştir.    
  R49 24 K13 (varsa) Görevin/işyerinin özelliği nedeniyle, sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından izin verilmiştir.    
  R50 25 K5 Güvenlik Sorumlusu belirlenmiştir.    
  R57 26 Y8 Özel Güvenlik Malî Sorumluluk Sigortası (15) gün içerisinde bildirilmektedir. (Kamu Kurumlarına ilişkin hukuki düzenleme sonuçlanıncaya kadar Mali Sorumluluk Sigortası istenilmeyecektir.Belediye Şirketlerinin sigorta yaptırması zorunludur.)    
  R59 27 Y8 Özel Güvenlik Görevlisi yer değişimleri, (15) gün içerisinde bildirilmektedir. (Kurum/kuruluşlar arası, ayrı izin belgesine sahip birimler arasındaki değişiklikler)    
  R60 28 Y12 BG4 5 Koruma ve Güvenlik Planlarının bir örneği (30) gün içerisinde bildirilmektedir.    
  R61 29 SG (Varsa)Silah/lardan sorumlu personel görevlendirilmesi yapılmıştır.    
  R62 30 SG (Varsa) Silah/tan sorumlu kişilerin değiştirilmesi durumunda yetkili mülki amirlikten yeni onay alınmaktadır.    
  R63 31 Y28 (varsa) Silah/lar için, 5 yılda bir değiştirilmek üzere Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenmiştir    
  R64 32 Y27 (varsa) Silahlar, Özel Güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş tarafından "Silah Demirbaş Defteri"ne kaydedilmektedir.    
  R66 33 Y27 (varsa) Silahlar, onaylı "Devir Teslim ve Rapor Defteri" ile teslim edilmektedir.    
  R67 34 Y33 (varsa) Silahlı görev yapan ÖGG'ne, yılda en az (25) fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılmaktadır.    
  R68 35 BG11/3 (varsa) Sarf Tutanakları ve Atış Takip Defteri; atış, poligon sorumlusu, yönetici ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenmiştir.    
  R70 36 Y29 (varsa) Herhangi bir nedenle özel güvenlik biriminden çıkartılan silahlar için "Silah Nakil Belgesi" alınmaktadır.    
  R74 37 Y25 (varsa) Silahlar ile fişek ve tesisatları mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmektedir.    
  R75 38 Y25 (varsa) Silahlar ile fişekler usule uygun ve kullanılmaya elverişli şekilde taşınmaktadır.    
  R77 39 K5 ÖGG, çalışma izin belgeleri sureti (Geçerli Kimlik Kartı) bir (1) ay içerisinde kurum ya da kuruluşa bildirilmektedir.    
  R80 40 K12 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını, görev alanı ve süresi içerisinde görülebilecek şekilde taşımaktadır.    
  R81 41 K9 Görev alanına riayet edilmektedir.    
  R82 42 BG20/1 Üniformaların tamamında Türkçe dışında başka bir dil kullanılmamaktadır.    
  R130 43 K9 Zor kullanma ve yakalama olayları en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilmekte, yakalanan kişi ve emanete alınan eşya tutanakla genel kolluğa teslim edilmektedir.    
  R131 44 BG20/8 (Varsa) Araçlarında ışıklı ve sesli uyarı işareti takıldığına ilişkin tespit bulunmamaktadır.    
  R132 45 Y43 Amacı dışında faaliyet gösterildiğine ilişkin tespit bulunmamaktadır.    
  R133 46 Y13 Yetki aşımı niteliğinde uygulama tespiti bulunmamaktadır.    
  R134 47 Y13 Değiştirilmesi gereken tedbir tespiti bulunmamaktadır.    
  R135 48 Y13 Alınması gereken ilave tedbir bulunmamaktadır.    
  R136 49 G15-44 Belirtilmesi/ eklenilmesi gereken diğer hususları 7.dîğer alanında açıklayınız    
  AÇIKLAMA BG24 Herhangi bir nedenle ÖGNET'in devre dışı_kalması durumunda bildirim ve başvurular fiziki olarak yapılacaktır.    
DEĞERLENDİRME (Referans numarası ile birlikte yazılacaktır)
  1. AYKIRILIK-A (suç ve cezalar) Adli İşlem  
  1. AYKIRILIK-B (İdari para cezası ve Y.G fiiller)  
  2. EKSİKLİK  
  3. AMACI DIŞINDA FAALİYET  
  4. YETKİ AŞIMI  
  5. DEĞİŞMESİ GEREKEN TEDBİR  
  6. İLAVE TEDBİR  
  7. DİĞER