Özel Güvenlik Personeli Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

özel güvenlik firmaları personel seçerken nelere dikkat eder

Özel güvenlik firmaları, bünyesinde bulunan ve özel güvenlik hizmetlerini gerçekleştiren çalışanlarını seçerken, şirket vizyon ve misyonunu göz önünde bulundurarak hareket etmenin yanı sıra marka değerini artırmak ve kaliteli hizmet politikasının sürekliliğini sağlamak için de bir takım kriterler belirlerler. Özel güvenlik hizmet kalitesini artırmak amacıyla belirlenen kriterlerin esası insan kaynakları departmanının personel seçerken dikkat etmesi hususlarına dayansa da seçilen kişiler özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışacağından ötürü daha titiz bir çalışma programı izlenir. Daha önce, özel güvenlik firması seçerken dikkat edilmesi gereken konular üzerine yazdığımız makalemizde, can ve mal güvenliğinizi sağlama ve koruma amacıyla çalıştığınız özel güvenlik şirketlerini belirlerken dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise sizler adına güvenlik hizmeti gerçekleştiren ve güvenlik hizmetini sağlamak maksadıyla çalıştırılacak kişi ve kişileri seçen özel güvenlik firmaları yetkililerinin, bu kişi veya kişilerin seçilmesi hususunda dikkat etmesi gereken kriterleri inceleyeceğiz.


Özel Güvenlik Firmaları, Güvenlik Personeli Tahsis Ederken Nelere Dikkat Eder?

Adli Sicil Kaydı

Özel güvenlik firmaları bünyesinde ve özel güvenlik hizmetleri kapsamında istihdam edilecek kişilere özel güvenlik kimlik kartı verilmeden önce valilik tarafından özel güvenlik soruşturması yapılır ve kişi uygun görüldüğü takdirde özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanır. Özel güvenlik soruşturması gerçekleştirilirken dikkat edilen hususlar içerisindeki en önemli husus, özel güvenlik kapsamında çalışmak isteyen kişinin adli sicil kaydıdır. Adli sicil kaydı özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışmaya uygun olan kişiler özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanırken, adli sicil kaydı özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışmaya uygun olmayan kişiler 680 Sayılı Kanunun 69. maddesinde belirtilen kriterler nedeniyle özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanmaz. 680 Sayılı Kanunun 69. maddesine göre kişilerin adli sicil kaydı için aşağıda belirtilen kriterler, özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışmasına engel değildir.

680 sayılı KHK;


MADDE 69- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;


1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.


2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.


3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”

Disiplin ve Sorumluluk Anlayışı

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışacak olan kişilerin belirlenmesinde sorumluluk bilinci, kişilerin görevlerini bilmesi ve görevlerini yapmaya çalışarak sonuçlarına katlanması sebebiyle oldukça önemlidir. Disiplin ve sorumluluk anlayışından yoksun kimseler, özel güvenlik firmaları tarafından özel güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumsuzluğa ve ciddiyetsizliğe yer olmaması sebebiyle tercih edilmezler. Bu hususta; kişilerin disiplin ve sorumluluk bilincinin ölçülebilmesi maksadıyla özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalıştırılacak kişilerin seçiminde sınav ve mülakat yöntemleriyle eleme yapılması özel güvenlik şirketlerinin sıkça uyguladığı bir yöntemdir. Böylece ilgili mülakatları başarı ile tamamlayan kişiler, özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışmaya hak kazanmış olurlar.

Tecrübe ve Kriz Yönetebilme Kabiliyeti

Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen özel güvenlik hizmetleri; disiplin, sorumluluk, tecrübe ve uzman kadro gerektiren bir hizmet anlayışına sahiptir. Bu hususta özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalıştırılan kişilerin sektör tecrübesi ve uzmanlığı oldukça önemli olmakla beraber özel güvenlik sektörü ile alakalı olarak kişilerin düzenli olarak aldıkları eğitimler ve saha faaliyetlerinde gösterdikleri başarı da işe alınma süreçlerini etkileyen önemli hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle saha faaliyetlerinde tecrübeli olan ve kriz yönetebilen kişilerle çalışmak özel güvenlik firmaları için işe alım süreçlerinde göz önünde bulundurulan en önemli kriterlerden biridir.

Diksiyon ve Pozitif İnsan İlişkileri

Etkili iletişimin temelini oluşturan diksiyon konusu her sektörde olduğu gibi özel güvenlik hizmetleri sektöründe de personel alımlarında önemli bir yere sahiptir. Güvenlik firması aracılığı ile özel güvenlik hizmeti ihtiyacını karşılayan kişi ve kurumlar, özel güvenlik şirketleri ile iletişimini saha personelleri aracılığı ile sağlar. Bu sebepten ötürü güvenlik hizmetlerinde sahada çalışan kişilerin, işverene ve yüklenici özel güvenlik şirketlerine raporlama faaliyetlerini doğru ve etkili bir üslupla yapabilecek kabiliyete sahip olması özel güvenlik şirketlerinin dikkat ettiği kriterler arasında yer almaktadır.

Neden Özel Güvenlik Firmaları Aracılığıyla Güvenlik Hizmeti Almalıyım?

Özel güvenlik hizmetini kendi bünyesinde gerçekleştiren kişiler için güvenlik hizmeti konusunu doğru ve sürdürülebilir olarak sağlamak oldukça meşakkatli bir işlem olmakla beraber bir takım dezavantajları da beraberinde taşımaktadır. Bu dezavantajların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Özel güvenlik hizmeti kapsamında çalışacak kişileri belirlerken özel güvenlik firmalarının gösterdiği önemi gösterememe ve yeterli donanıma sahip olmayan personel kadrosuyla çalışma zorluğu.
  • Özel güvenlik hizmetleri konusunda çıkan tüm kanun ve mevzuatları yakından takip etme zorunluluğundan doğan zorluk.
  • Personel özlük dosyaları ve SGK işlemleri gibi resmi prosedürlerle uğraşma zorluğu.
  • Ölüm, hastalık, istifa gibi ani gelişen personel kayıplarında yeni ve donanımlı personel tahsisini sağlama zorluğu.
  • Özel güvenlik hizmeti kapsamında çalışanlar için gerekli ve düzenli eğitim faaliyetlerini yürütme zorluğu.

    Neden özel güvenlik firmaları aracılığıyla özel güvenlik hizmeti alınmalıdır konusu üzerine daha önce yazmış olduğumuz makaleyi incelemek ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.