Tevkifatlı Fatura Oranı Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri İçin Kaçtır?

özel güvenlik şirketleri hizmetleri tevkifatlı fatura

Tevkifat oranı katma değer vergisi (KDV) söz konusu olduğunda özel güvenlik firmaları tarafından hizmet akdi karşılığı sağladıkları özel güvenlik ve koruma hizmetleri gereği kesilen faturalarında 9/10 şeklinde hesaplanıp kesilmektedir.

Başka bir deyişle; herhangi bir özel güvenlik şirketinin sunduğu güvenlik hizmetleri karşılığında özel güvenlik hizmetini alan tarafa kestikleri faturadan doğan katma değer vergisinin (KDV’nin) 10’da 9’u tevkif edilmekte, özel güvenlik şirketi hizmet faturalarında oluşan katma değer vergisinin 1/10’unu matraha eklemekte, geri kalan %90’ı düşmektedir. Daha da açmak gerekirse; verilen özel güvenlik hizmeti karşılığında kesilen hizmet faturasının %10’u özel güvenlik şirketleri tarafından beyan edilirken geri kalan %10’unun ise özel güvenlik hizmetleri verilen firmalarca beyan edilip vergi dairesine yatırılır.


Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetlerinde her zaman tevkifatlı fatura mı kesilir?

Özel Güvenlik firmaları sundukları güvenlik hizmetleri iş gücü temin etme sınıfına girdiği için eğer hizmeti alan kurum katma değer vergisinden istisna değil ya da katma değer vergisi mükellefi değil ise her zaman 9/10 nispetinde KDV’yi tevkif edip fatura keserler. Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi olmayan sitelere ya da kooperatiflere kesilen özel güvenlik hizmetleri faturalarında KDV tevkif edilmez yani kesilen özel güvenlik hizmeti faturaları tevkifatsız hazırlanmalıdır. Sitelere kesilen iş gücü temin etme sınıfına giren güvenlik hizmet faturalarında - siteler katma değer vergisi mükellifi olmadığından- %18 KDV oranı, tevkif edilmeden aynen tam şekilde yansıtılır.

Kurumlar tevkifatlı özel güvenlik firmaları hizmet faturalarından dolayı maliyet avantajı sağlayabilir mi?

Hayır hizmet faturalarından ötürü maliyet avantajı sağlanamaz. Katma değer vergisi mevzuatı gereği hizmet akdi ile satın alınıp işgücü temin sınıfına giren özel güvenlik ve diğer işgücü temin hizmetleri doğan KDV’nin tevkif edilmesi bazen hizmeti satın alanlar tarafından bir indirim gibi yanlış yorumlansa bile tevkifatlı faturalarda gösterilen tevkifat bir indirim olarak değerlendirilmemeli. Özel güvenlik firmaları tevkifatlı fatura gereği doğan KDV’nin %10’unu tahsil etmekle sorumlu iken geri kalan KDV’nin %90’ından özel güvenlik hizmetlerini satın alan kurum sorumludur. Dolayısıyla vergi sistemimizde ne tevkifat bir indirime işaret etmekte ne de herhangi bir özel güvenlik firması tarafından kesilen tevkifatlı fatura o faturanın indirimli olduğu anlamına gelmektedir.

Tevkifat ve Tevkifatlı Fatura nedir?

Arapça’dan dilimize geçen sözcüklerden biri olan tevkifat, kelime kökeni olarak “tevkif” sözünden gelmektedir, ki tevkif; durdurma ve tutuklama mânâsına gelirken; tevkifat sözcüğü esasen Arap Dilinde tevkif sözcüğünün çoğuludur. Hukuk dalında tutuklamalar anlamına gelse de ticaret hayatında “para konularında kesintiler, para alacaklarında istihkaklarında yapılması gereken kesintiler, içeride tutulan para” anlamında kullanılır.

Tevkifatlı fatura ise katma değer vergisi mevzuatı gereği üzerinde mevzuatın emrettiği şekilde tevkifat işlemin yapıldı faturaya denir. İlgili fatura üzerinde tevkifat oranı ve tevkifat meblağı açıkça gösterilmelidir.Site Özel Güvenliği için Özel Güvenlik şirketleri her zaman Tevkifatlı Fatura mı keser?

Hayır, tam tersine özel güvenlik hizmetleri karşılığı sitelere her zaman tevkifatsız faturalar düzenlenir. Çünkü siteler katma değer vergisi mükellefi değildir, bu nedenle hizmet ya da mal satın alımları karşılığı aldıkları faturalardan doğan KDV’yi özel güvenlik şirketi hesabına hizmet matrahı ile birlikte öderler ancak indirim konusu yapamazlar. Sitelere verilen özel güvenlik, temizlik ve diğer işgücü temin sınıfına giren tüm hizmetler için tevkifatsız %18 tam KDV’li fatura kesilir.


Özel Güvenlik Firmaları sundukları güvenlik hizmetlerinde tevkifatlı faturayı nasıl düzenler?

Tarafımıza özel güvenlik firması olduğumuzdan mütevellit sıkça sorulan konulardan biri de özel güvenlik hizmetine başladıktan sonra düzenleyeceğimiz hizmet faturalarının tevkifatlı mı, tevkifatsız mı olacağı ve ne şekilde düzenleneceğidir. Örnek vermek gerekirse;

RO Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nden özel güvenlik ve koruma hizmeti alan KDV mükellefi sıfatı taşıyan bir lojistik firması için aylık güvenlik hizmet bedelinin 100 ₺ olarak belirlendiğini ve özel güvenlik hakedişinin aylık olarak hesap edilip RO Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından ilgili lojistik firmasına fatura edildiğini düşünelim.

Ay sonunda RO Grup Özel Güvenlikce düzenlenmesi gereken kısmi tevkifat fatura örneği özel güvenlik hizmetleri için aşağıdaki gibi olacaktır;

Aylık Özel Güvenlik Hizmet Bedeli

100 ₺

Özel Güvenlik Hizmetlerindeki KDV Oranı

18

Özel Güvenlik Hizmeti için KDV Tevkifatı Oranı 

9/10

Özel Güvenlik Hizmetleri için tahsil edilecek KDV Oranı

1/10

Özel Güvenlik Hizmetinden doğan KDV

18 ₺

Özel Güvenlik Şirketi’nin Tevkif Edeceği Tutar

16,20 ₺

Özel Güvenlik Firmalarınca tahsil edilecek KDV

1,80 ₺

Toplam Ödenecek Fatura Tutarı

101,80 ₺

Görüldüğü üzere özel güvenlik hizmet faturasında ödenecek hizmeti alan tarafından ödenecek tutar tevkifata uğratma işleminden sonra özetle Hizmet matrahı + (Oluşan KDV Tutarı - (Doğan KDV Tutarı * Tevkifat Oranı) ) şeklindedir.

Yukarıdaki örnekten hareketle; 100 ₺ +(18 ₺ - (18 ₺ * (9/10))) =101,80 ₺ hesaplaması doğru olacaktır.

Daha geniş bir anlatımla; özel güvenlik firması her 100 ₺’lik özel güvenlik hizmeti hakedişi için doğan 18 ₺’lik KDV’nin 9/10’una tekabül eden 16,20 ₺’sını hizmeti alan tarafından tevkif edilmesini sağlayacak geri kalan 1/10’una karşılık gelen 1,80 ₺’sını tahsil edecektir.

Yukarıdaki örneğe karşılık; özel güvenlik hizmeti sunulan yer bir site ise yukarıdaki hizmet alımında oluşan KDV’den bahsi edilen tevkifat (parasal kesintiler) işlemi yapılmayacak olup basit özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan özel güvenlik hizmeti sonucu düzenlenecek faturada ödenecek tutar basitçe her 100 ₺ için hizmet matrahı + KDV yani 100 ₺ + 18 ₺ = 118 ₺ olacaktır.

Örnek Kismi KDV Tevkifatlı Fatura

Aşağıdaki linkten kismi tevkifatlı fatura örneğine de bakabilirsiniz.

Örnek_Tevkifatlı_fatura_özel_güvenlik_hizmetleri.pdf

Özel Güvenlik Firmaları; kismi tevkifat işlemi uygulamaya ne kadar daha devam edecekler?

İşgücü temini sınıfına giren özel güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri ve diğer hizmetler ve danışmanlık işlerinde süregelen tevkifatlı fatura uygulaması mevzuatta aksi yönlü bir değişiklik kaydedilmediği müddetçe uygulanmaya devam edecektir. Takip ettiğimiz çevrelerdeki görüşlere göre uygulamada değişikliğe gidilmesi beklenmemekle beraber yaklaşık son 15 yıldır bahse konuda uygulama yerleşmiş ve ticaret hayatımızda olağan hale gelmiştir.
Faturalarda Tevkifat Neden Var?
Kamu otoritesinin alacağını daha sağlam ve hızlı biçimde tahsilini sağlaması hedeflenen tevkifat uygulaması sadece özel güvenlik sektöründe değil temizlik hizmetleri, işgücü temini ve mevzuatın açık ettiği diğer sektörlerde uygulanmaktadır.


Tevkifat Oranları Tüm Sektörlerde Aynı mıdır?

Hayır aynı değildir. Örnek vermek gerekirse özel güvenlik hizmetleri için 9/10 olan tevkifat oranı temizlik hizmetlerinde 7/10 uygulanırken organizasyon işlerinde 5/5 olarak uygulanmaktadır.


Konu hakkında daha geniş bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.06.2021 tarihli 63 nolu sirküsünden burayı tıklayarak ulaşılabilir.

İlgili sirkünün İş Gücü Temin Hizmetlerine ilişkin bölümü özetle aşağıda yer almaktadır.

İşgücü Temin Hizmetleri
117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.


Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.


Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.


Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.


Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.
İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.
Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.


Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen;
- sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma,
- tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,
- arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,
- güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,
- güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,
- değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,
- ikaz-ihbar, alarm izleme,
ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

RO GRUP Özel Güvenlik Anonim Şirketi’nden nasıl teklif alabilirim?

Özel Güvenlik ve koruma hizmetlerimizle ilgili fiyat teklifi almak ve özel güvenlik danışmanlığı kapsamında danışmanlık, fizibilite ya da diğer güvenlik ve koruma mecralarında muhtemel işbirliği sağlamak için https://www.rogroup.com.tr/teklif-al adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Referanslarımız

 

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN