Özel Güvenlik Hizmetlerinde Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

özel güvenlik şirketleri için mali sorumluluk sigortasının önemi

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk (Mesuliyet) Sigortasının Kapsamı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21. Maddesi kapsamında özel güvenlik şirketlerinin her bir özel güvenlik görevlisi için mali sorumluluk sigortası yapması zorunlu bir işlemdir. Mali Mesuliyet (sorumluluk) sigortası, tahsis edilen özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirdiği sırada üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları, "özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta" poliçesi kapsamında belirlenen tutarda güvence altına alan sigorta türüdür.

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasında; ölüm, sakatlık, tedavi giderleri ve maddi zarar teminat altına alınan konulardır.

Özel Güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçesi kapsamı yukarıda da değindiğimiz üzere; özel güvenlik şirketlerinden istihdam edilen özel güvenlik görevlisinin (ÖGG) özel güvenlik hizmetini ifa ederken kastı dışında üçüncü kişilere vermek durumunda olduğu zararlarla sınırlıdır. 

Örnek vermek gerekirse; bir özel güvenlik personeli görevini gerçekleştirdiği esnada kaçan bir şahsı kovalarken amacına ulaşmak için park halindeki bir aracın kaportasına basmak suretiyle zarar vermiş olsun, böyle bir durumda sigorta firmaları görev nedeniyle oluşan bu zararı karşılamak zorundadır. Ancak görevin ifası ile alakalı olmayan hal ve eylemler poliçe dışında tutulmuştur. Yine örnek vermek gerekirse; aynı vardiyada nöbet tutan iki özel güvenlik görevlisinin kendi aralarında kavga etmeleri sonucu etraflarındaki eşyaların bu kavga nedeniyle kırılması durumunda ilgili sigorta firması bu konuyu "özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçesi" dışında görecek ve zarar tazmin talebini reddedecektir. 

Özel güvenlik mali mesuliyet sigortası görev yerinde yaşanılan hırsızlığı tazmin eder mi?

Hayır; yasa koyucu bu sigorta poliçesi türünü özel güvenlik şirketleri çalışanı olan özel güvenlik görevlilerinin hizmetlerini ifa ederken kasıt dışı üçüncü kişilere verdikleri zararları her bir özel güvenlik görevlisi için güvence altına almaktadır. Hırsızlık gibi haksız fiiler ise; özel güvenlik hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olmayıp özel güvenlik görevlisi tarafından da yapılan bir eylem değildir. Hizmet verilirken her bir özel güvenlik görevlisi için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olsa bile hırsızlık gibi haksız eylemler sigorta poliçesi dışıdır.

Özel Güvenlik mali mesuliyet (sorumluluk) sigortası nereye nasıl bildirilir?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmeliğe göre özel güvenlik personelleri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası Türkiye'de mukim sigorta şirketlerinden birinden, özel güvenlik şirketince en geç özel güvenlik görevlisinin işe başladığı tarihte yaptırılması şart olduğu gibi ÖGG'nin (özel güvenlik görevlisi) işe başlamasından itibaren 15 gün içerisinde özel güvenlik bilgi otomasyon sistemine (ÖGNET) özel güvenlik şirketlerince bildirilmesi şarttır.

Poliçe özel güvenlik görevlisinin çalıştığı süre boyunca geçerli olmalıdır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Zorunlu mu?

Evet; özel güvenlik şirketlerince göreve başlayan her bir çalışana ayrı ayrı yaptırılmalıdır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını Kim Yapar?

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olan kişi, özel güvenlik faaliyet izni almış olan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleridir. Bu kişiler, kaza sigortası kapsamında ruhsatı bulunan ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası oluşturabilen sigorta şirketlerinin acentaları aracılığı ile bahse konu sigorta işlemini yaptırabilirler.

Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmadan Çalışanlara Uygulanacak Ceza

Özel güvenlik şirketleri için tüm uygulama esaslarının detaylıca ele alındığı 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 19. Maddesine göre, mali sorumluluk sigortası yaptırmadan özel güvenlik hizmeti veren kişi, kurum, veya özel güvenlik şirketleri yöneticileri, tahsis ettikleri her personel için ayrı ayrı olacak şekilde adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasında Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller Nelerdir?

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptıran kişi veya özel güvenlik şirketleri yöneticileri, sorumlu tutulduğu eylemde özel güvenlik görevlisinin zararın oluşumunu engellemek için bütün dikkat ve özeni gösterdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Aynı şekilde, bütün dikkat ve özenin gösterilmesine rağmen zarar oluşumuna sebep olan olayın engellenmesinin mümkün olmadığı durumların ispat edilmesi durumunda da sigorta işlemini yaptıran kişi yükümlülükten kurtulur. Tüm bunlara ilaveten zarar sebebiyet veren olayın gerçekleşmesinde mağdur olan kişinin ihmali söz konusu ise ödenecek tazminattan bu kusur oranında indirim yapılması mümkündür.

Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

  • Sigortayı yaptıran kişinin zararına ilişkin tazminat talebi
  • Sigortayı yaptıran kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olan kimseler tarafından öne sürülecek olan tazminat talebi
  • Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görev alanı dışında kullanması nedeniyle talep edilen tazminat
  • Savaş, savaş olayı, istila, yabancı düşman harekatı, çarpışma, iç savaş, isyan, ayaklanma, terör eylemleri gibi nedenlerden ötürü oluşan zararlar için talep edilen tazminat
  • Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri yetkililerinden gelecek yetki aşan emirleri yerine getirmesi sebebiyle talep edilen tazminat
  • Dolaylı yollar ile zarar oluşumunu bahane ederek sigorta yaptıran kişiden talep edilen tazminat.
  • Herhangi nükleer yakıt olayı ve bu yakıtın yanmasıyla oluşan nükleer atıklar ve radyasyon yayılımı sebebiyle talep edilen tazminat
  • İzin ve ruhsatı bulunmayan kişi ve kurumlar tarafından verilen özel güvenlik hizmet sebebiyle talep edilen tazminat
  • Suça konu olan failin eylemlerinden ötürü ileri sürülebilecek tazminat talebi
  • Manevi tazminat talepleri