Faaliyet İzin Belgelerinin Özel Güvenlik Firmaları İçin Önemi

ŞAPKALI TELSİZLE KONUŞAN

Faaliyet İzin Belgesi Nedir?

Özel güvenlik firmaları özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösterebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen faaliyet iznine sahip olmak zorundadır. Özel güvenlik firmalarında faaliyet izninin alınabilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet gösterilen alanın münhasır koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.

Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi Evrakları Nelerdir?

Özel güvenlik şirketleri, bünyesinde güvenlik personeli bulundurmak ve sözleşme kapsamında başka kurum ve şirketlere personel tahsis etmek için faaliyet izni başvurusunda bulunurken aşağıdaki belgeleri İçişleri Bakanlığına teslim etmelidir.

  • Kurulan özel güvenlik şirketinin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir örnek
  • Özel güvenlik şirketinin hisse sahiplerinin ve yöneticilerinin T.C kimlik numaralarının ve imza sirkülerinin çıktısı
  • Özel güvenlik şirketini temsil edecek yöneticinin yetki belgesi
  • Özel güvenlik şirket yöneticisinin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçebilecek belge
  • Özel güvenlik şirket yöneticilerinin özel güvenlik temel eğitim sertifikası

Güvenlik Hizmetlerinde Faaliyet İzin Belgesi Süreci Nasıl İşler?

Özel güvenlik şirketleri için alınacak faaliyet izin belgelerinde, şirket kurucuları tarafından İçişleri Bakanlığına yapılacak olan başvurunun ardından bakanlık tarafından soruşturma başlatılır. Bakanlığın başlattığı soruşturmanın olumlu sonuçlanmasına müteakiben faaliyet izni almaya hak kazanan şirketler özel güvenlik şirketi ruhsat harcını yatırmakla mükellef tutulurlar. Ruhsat harcı yatırılan özel güvenlik şirketleri için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-2 içeriğinde belirtildiği üzere, özel güvenlik faaliyet izin belgesi düzenlenir. Hazırlanmış olan özel güvenlik faaliyet izin belgesi özel güvenlik şirketleri kurucusuna, özel güvenlik şirketleri yöneticisine, bu kimselerin kanuni vekiline ve özel güvenlik şirketlerince yetkilendirilen kişilere elden olacak şekilde teslim edilir.

Özel Güvenlik Şirketleri İçin Düzenlenen Faaliyet İzin Belgelerinin İptali

Özel güvenlik şirketlerinin amacı dışında faaliyet gösterdiğinin ilgili makamlarca tespit edilmesi üzerine, bahse konu özel güvenlik şirketinin faaliyet izni İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilir. Bu kapsamda özel güvenlik firmalarının hizmet verirken kuruluş amacı dışına çıkmaması ve illegal faaliyetlere karışmadan hizmet vermeleri oldukça önemli bir husustur.

Faaliyet İzni Almadan Hizmet Veren Özel Güvenlik Şirketlerine Uygulanacak Ceza

Özel güvenlik hizmetlerine dair 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik faaliyet izni olmadan özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan özel güvenlik şirketleri için uygulanacak olan ceza, şirket yöneticisi ve kurucusuna üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir.
Aynı zamanda bu kapsamda cezalandırılan kişiler, bir daha hiçbir şekilde özel güvenlik firmaları ve özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda yönetici sıfatıyla çalışamamakla da cezalandırılırlar.

Faaliyet İzin Belgesine Sahip Olmadığı Halde Özel Güvenlik Hizmeti Verdiğini İlan Edenlere Uygulanacak Ceza

Özel güvenlik şirketlerinde çalışan ve şirket faaliyet izni olmadığı halde özel güvenlik hizmeti verdiklerini iddia eden ve bu konuda reklam çalışmaları yapan kişilere, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir. Bu kapsamda özel güvenlik şirketlerinin faaliyet izni onaylanmadan reklam çalışmalarına başlamaması ve hizmet verme konusunda sözleşme yapma teşebbüsünde bulunmamaları önemli bir husustur.

Örnek Özel Güvenlik İzin Belgesi İndir PDF: örnek özel güvenlik faaliyet izin belgesi.pdf

Örnek Özel Güvenlik İzin Belgesi MicrosofT WORD: örnek özel güvenlik faaliyet izin belgesi.docx

 

Örnek Özel Güvenlik İzin Belgesi

örnek özel güvenlik şirketleri izin belgesi