Özel Güvenlik Şirketleri İnovasyon Politikalarında Ro Group A.Ş Farkı

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Tarafından Benimsenen Vizyon ve Misyon

özel güvenlik şirketleri ve inovasyon

Özel güvenlik şirketleri için önem arz eden, yenileşim, yenileme ve yenilikçilik anlamlarına gelen inovasyon kelimesi, tek bir sözcükle karşılanmayacak, tek bir sözcükle anlamsal açıdan ifade edilmeyecek kadar geniş skalada anlamlar içermesiyle karşımıza çıkmaktadır.

İnovasyonun bir politika haline geldiği özel güvenlik şirketleri sektöründe, Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, sürekli inovasyonu firma kültürü olarak benimsenmekte ve organizasyonel inovasyon politikaları izlenerek inovasyon yapma becerisi geliştirilmek üzere gerekli altyapı çalışmalarında bulunulmaktadır. Şirketimiz özel güvenlikte yeni fikirleri, gerek firma gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme hususunda gerekli inovasyon süreçlerine azami önem vermektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, ilerlemek ve başarı sağlamak adına yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya konması ve emek – yatırım sürecini yöneterek, güvenlik sektöründe farklılık ve değişim yaratacak çeşitli inovasyon politikaları izlemektedir.

İnovasyon Politikası Nedir?

İnovasyonun tanımı: Türkçe kelime karşılığı olarak özetle ama bir bütün olarak; “Ticari başarı getiren değişim, farklılık ve yenilik” olarak tanımlanabilir. İnovasyon terimi, İngilizce ‘innovation’, Latince ise ‘innovatus’ kelimelerinden gelmektedir.

İnovasyon; değişik, farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulama sürecidir. Teknoloji ve bilimin, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayacak biçimde yenilenme süreci olan inovasyon; Yaratıcılık yeteneğinin, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon süreci, problemlere kazançlı çözümler üretir ve bu sebeple özel güvenlik şirketleri için önemli bir yere sahiptir.

İnovasyon kaynakları; Yeni teoriler, yeni kavramlar, yeni icatlar ve eskiden beri süregelen yöntemlerin geliştirilerek yeniden uygulanmasıdır. Bütün bu yenileme ve değiştirme işlemlerine inovasyon denir.

İnovatör; Gözlemlediği problemlere yaratıcı çözümler düşünen, prototipler üreten ve tasarladığı çözümleri uygulama aşamasına geçiren kişidir. Ürünlerin, hizmet ve süreçlerin daha kolaya, daha iyiye, daha güzele ve daha ekonomik olana doğru evrilmesini sağlar.

İnovatif kurumlar, inovatörlere ve girişimcilere daha rahat yaşam alanları sağlarlar. Onlara yaratıcılıklarını daha iyi sergilemeleri için fırsatlar, konforlu süreçler ve kaynaklar sunarlar. İnovatif kurumların liderleri değişimin desteklendiği, sevildiği yeniliklere açık hale getiren ve radikal fikirlerin dahi rahatlıkla tartışıldığı kurum kültürü yaratırlar.

İnovasyon Süreci: SORUN > FİKİR > ARGE > ÇÖZÜM > YARATILAN KATMA DEĞER aşamalarından oluşur.

Özel güvenlik şirketleri için önemli bir yere sahip olan inovasyon süreçlerinin aşamalarından olan AR-GE (Araştırma – Geliştirme) inovasyon için gerekli olan en önemli faktörlerden biridir. Girişimsel inovasyon mevcut değilse; bilindik ifadeyle AR-GE uzmanının girişimcilik özelliği bulunmuyorsa, umulan değer yaratılamaz ve dolayısıyla AR-GE aşamasının sonuçları inovasyona çevrilemez. Bu sebeple teknoloji tabanlı şirketler dışında kalan tüm şirketlerde yürütülen inovasyon çalışmaları yalnızca ‘teknolojik inovasyon’ değil, ‘sunumsal inovasyon’ ve ‘organizasyonel inovasyon’ çalışmalarını da içerir. Teknolojik altyapılı kurumlarda şirket tabanı gereği teknolojik inovasyona ağırlık verilse de, sunumsal ve organizasyonel inovasyon süreci için yeterli kaynak oluşturulmadan başarı beklenemez.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi bu süreçlerin altyapısını en iyi şekilde tasarlayıp, sunduğu güvenlik hizmetlerini daha iyi, daha kaliteli, daha yararlı, daha çekici hale getirmek için, verilen hizmetin daha etkin, daha verimli olması için tüm yöntemleri sürekli olarak araştırır, müşterilerin değişen istek ve taleplerine daha iyi cevap vermek adına global teknolojideki gelişmeler gibi parametreleri sürekli izler ve değerlendirmeleri eşliğinde yeni inovasyon fikirleri geliştirmektedir.

İNOVASYON DÖNGÜSÜ

Fırsatların Değerlendirilmesi: İnovasyon süreçlerinde ve aşamalarında sürekli olarak fırsatları yakalamak ve değerlendirmek gerekir. Belirli veya belirsiz zamanlarda ortaya çıkan veya çıkması muhtemel tüm sinyalleri zaman kaybetmeksizin yakalamak gerekmektedir.

Stratejik Seçim: İnovasyona başlamak amacı ile stratejik açıdan en önemli fırsatın seçildiği döngüdür. Bu seçim yapılırken en önemli etmen müşterilerin talep ihtiyaçlarıdır.

Gereken Bilgi Donanımına Sahip Olmak: İnovasyon yapılacak konuda yazılı veya yazılı olmayan tüm bilgilerin edinilme sürecidir. Gerekli bilginin edinilmesi sürecinde gerektiği takdirde alanında profesyonel bir uzmandan danışmanlık hizmeti alınır, Üniversite ve Fakültelerden, AR-GE uzmanlarından bilgi ve donanımsal açıdan hizmet alınır.

Çözüm Geliştirilmesi ve Ticari Hayata Uyarlama: İnovasyon projesi tamamlandıktan sonra çözümün geliştirilmesi ve ticarileştirmenin uygulanması aşamasında hizmet, ürün ya da süreç son halini alana kadar inovasyon çalışmaları devam ettirilir. Sektörden sürekli olarak alınan bilgilerle desteklenen çözüm geliştirme süreci, ürünün veya hizmetin pazarlanması ya da sürecin ticari faaliyet açısından kullanılması ile devam eder. Özel güvenlik şirketleri hizmet sektöründe oluşan sorunlara çözüm geliştirme ve hayata geçirme de bu aşamada önem arz etmektedir.

Öğrenme: Bu basamakta, diğer basamaklarda karşılaşılan başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi, gerekli yeni bilgilerin üretilmesi ve bunların inovasyon sürecine dahil edilerek yönetimde daha iyi kullanılmasına imkanlar sağlanır. Öğrenme döngüsü, bitmeyen tükenmeyen bir döngünün tetikleyici noktası olup inovasyon sürekliliği açısından çok önemlidir.

ŞİRKETİMİZİN İNOVASYON POLİTİKASI GEREĞİNCE BENİMSEDİĞİ KÜLTÜR VE ANLAYIŞ

İnovasyon Kültürü: AR-GE, tasarım, bilgi, ilişki, risk, performans, kurumsal, finans, pazarlama, üretim.

İnovasyon politikaları geliştirebilmek sıradan düşüncelerden farklı bir misyon, kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip olmayı, değişime ve gelişime açık olmayı hedefleyen bir kalite politikası gerektirir. Bu nedenle kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak izlediğimiz kültür ve anlayış;

Farklı Açıdan Bakmak

Farklı görmek; Dünyaya olan bakış açısında ve yapılan hizmete ve yapılacak işe bakışı sorgulamak, farklı yönlerden bakmak.

Risk Almak

İnovasyon süreci, değişim içerdiğinden dolayı risk almayı gerektirir. Başarılar da başarısızlıklar da yeniden değerlendirilir, tüm riskler göze alınır. Bu aşamada fizibilite çalışması ve risk analizi yapılır ve ardından risk yönetimi gerçekleştirilir.

Yaratıcılık

İnovasyon süreci bir fikirle başlar. Yaratıcılığın teşviki için hiçbir fikir asla eleştirilemez. Böylece yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturulur.

Müşteriye Değer Vermek

İnovasyonun hedefi, müşteriler için katma değer yaratmaktır. Müşteri odaklı olmak, onlarla sürekli etkileşim içinde olmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak; inovasyon fikirlerinin doğması, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için en önemli başlangıç noktası ve ilham kaynaklarındandır. Özel güvenlik şirketleri için inovasyonun en büyük amacı da müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamaktır.

Sorgulamak

İnovasyon sürecinde akla gelen fikirler merak ve sorgulama ile doğar. Neyi, nasıl ve ne şekilde olursa daha iyi yapabiliriz, daha iyi gerçekleştirebiliriz? gibi konuyla ilgili spesifik sorularla ve bunlara verilen cevaplarla, ürün ve hizmetlerde büyük farklılıklar gelişir ve değişimler yaşanır. Sorgulamanın ardından yaşanan değişimlerle daha iyi hizmet sunulur.

Başarısızlığı Hoş Görmek

İnovasyon sürecinde alınan risklerin sonucunda hata yapmak doğal bir etkidir. Bu nedenle iş geliştirme aşamalarında yapılan hatalar ve başarısızlıklar hoş karşılanır, bu hatalardan yeni dersler alınır. Başarmak kadar başarmaya çalışmak da bir o kadar önemli olduğu için düşüncelerin cezalandırılmadığı kurumsal kültür oluşturulur.

İletişim – Etkileşim

İnovasyonun başarılı olması için net bir iletişim, tecrübe, bilgi ve açık bir fikir paylaşımı ortamının bulunması gerekir.

Ekip Çalışması ve İşbirliği

İnovasyon geliştirme aşamasında genellikle fikirler tek bir kişiden çıkar. Bu fikirleri değerlendirmek ve gerçekleştirmek için çok daha fazla beyin gücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle başarılı bir inovasyon için iyi bir takım çalışması şarttır. Özel güvenlik şirketleri personelleri arasında kurulan iletişim ağı ve gücü bu sebeple önemlidir.

Network ve Güçlü İlişkiler

İnovasyon, güçlü iş ağları ve güçlü ilişkilere ihtiyaç duyar. İnovasyon süreçlerinde üretilen fikirlerin doğma aşamasından sonra büyümesinde ve gerekli bilgi akışının sağlanabilmesi hususunda gerekli kişi ve kuruluşlar ile yakın ilişki de bulunulması gerekmektedir.

Öğrenme ve Bilgi Yönetimi

İnovasyon döngüsünün en önemli kaynağı olan ‘bilgi’nin başarılı ve etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu sebeple, bireysel açıdan edinilen bilginin kuruma aktarıldığı bir firma kültürü benimsenmelidir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Kalite ve İnovasyon Politikaları Gereği Edindiği Misyon

Kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik hizmetlerini sunarken edindiği misyon ile; Müşteri memnuniyeti ilkesi ve alanında donanımlı ve eğitimli personeller ile müşterilere meslek yasaları çerçevesinde profesyonel, kaliteli, güvenilir, modern ve tam donanımlı hizmetler sunmak ve ulusal – uluslararası özel güvenlik şirketleri arasında önemli bir yer tutma hedefini amaçlamaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi ve tüm çalışanları kurum imaj ve kültürüne sahip, kalıcı hizmet odaklı ve hizmette süreklilik prensibini kendine misyon edinmiştir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Kalite ve İnovasyon Politikaları Gereği Benimsediği Vizyon

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi vizyonu; Gerek kurumsal yapısı gerekse iç yapısı gereğince özel güvenlik sektöründe disiplinli, güvenilir, ilkeli, dürüst, kaliteli, yüksek teknolojik donanımlı hizmet vererek, müşteri beklenti, istek ve ihtiyaçlarına en iyi cevap veren, örnek gösterilen, daima aranan ve güven duyulan bir özel güvenlik şirketleri olmaktır.

Kurum bünyesinde edindiği misyon ve kendine yüklediği vizyon ve iş ağının daha geniş ve kalıcı olması için geliştirdiği inovasyon politikası ile İstanbul, Avrupa Yakası, Anadolu Yakası, Kocaeli, İzmit, Yalova gibi illerde başlayan özel güvenlik hizmetleri, Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nde devam etmektedir.

İstanbul özel güvenlik firmaları, İstanbul Avrupa Yakası özel güvenlik şirketleri, Anadolu Yakası özel güvenlik şirketleri, Gebze özel güvenlik şirketleri şeklinde özel hizmet bölgelerinde her daim aranan ve önerilen firmalardan olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, eğitim, sağlık, turizm, iş merkezleri, şahsi koruma gibi pek çok alanda özel güvenlik hizmetleri sağlamaktadır.

Sizde, bünyesinde, alanında deneyimli ve profesyonel özel güvenlik şirketleri personellerinin bulunduğu, vizyon ve misyonu ile iş ağını genişleten bir özel güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilir, şirketimizin özel güvenlik hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Uzman yönetim kadromuzla iletişime geçerek size sunulan özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım