50. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

50. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

50'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 02/02/2014 tarihinde 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Soru 1. “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi
anlamda kullanılmaktadır?
A)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
B)Dinleyicileri kahkahaya boğmak
C)Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak
D)Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
✓E)Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak


Soru 2. Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
A)Gürültü
B)Kodlama
✓C)Geri bildirim
D)Kaynak
E)Empati


Soru 3. Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
A)Duman
B)Isı
✓C)Ses
D)Koku
E)Alev


Soru 4. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?
✓A)Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme
sanatıdır.
B) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir.
C)Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır.
D)Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir.
E) Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.


Soru 5. Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden
kullanılmamalıdır?
✓A)1 metre
B)2 metre
C)3 metre
D)4 metre
E)5 metre


Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
A)Karmaşık uzun cümleler
B)Mesleki jargonları, bilinmeyen kelimeleri kullanmak iletişimin başarısını arttırır
C)Dinleyicilerin ilgisini çekmeden doğrudan konuya girmek
D)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
✓E)Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek


Soru 7. Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
B)Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
✓C)Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
D)Karşıdakinin duygularını anlamak için vakit kaybetmemeliyiz.

E) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.

Soru 8. Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A)İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
✓B)Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
C) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip
ederler.
D)Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
E)Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.


Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?
A)Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi
✓B)Sosyo-kültürel çevre
C)Fabrikadaki makinelerin sesi
D)Televizyonun cızırtılı olması
E)Telefon parazitleri


Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
A)Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
B)Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
✓C)İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesiD)Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
E)Solunumu hızlanır


Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
A)Yıkıcı eleştiriler yapmak
B)Genelleme yapmak
C)Sorumluluk almamak
D)Mantığı silah olarak kullanmak
✓E)Hepsi


Soru 12. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde
hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
A)Empati
B)Enformasyon
✓C)Beden dili
D)Yaşantı
E)Öğrenme


Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar
arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden değildir?
A)Öfke
✓B)Sosyal statü
C)Kendini açığa vurma
D)İfade berraklığı
E)Benlik
Soru 14. İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?
✓A)Kaynak
B)Mesaj
C)Hedef
D)Kodlama
E)Alıcı


Soru 15. Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine
ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?
A)Gözlem
B)Plan
C) Korku
D)Tahrik
✓E)Eylem


Soru 16. Kullanmak zorunda kalındığında aşağıda sayılan hangi bölgeye copla
vurulabilir?
A)Kafaya
B)Göğüs bölgesine
✓C)Kol ve bacaklara
D)Yüze
E)Karın bölgesine


Soru 17. “Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini
kazandırır?
A)Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
B)Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
C)Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
D)Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
✓E)Hepsi


Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve
eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları
tanımlar?
A)Destekleyiciler
B)Harekete geçenler
C)Tesir altında kalanlar
✓D)Provokatörler
E)Hiçbiri


Soru 19. Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır.
✓B)İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
C)İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
D)Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma toplanmayı önleme, suçluyu yakalama
olmalıdır.
E)Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir.


Soru 20. Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz?
A)Küçük birimlere bölerek dağıtmak.
B)Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak.
C)Kalabalık önderlerini toplamak.
D)Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak.
✓E)Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek.


Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif
davranış özelliklerinden değildir?
A)İrade zayıflığı 
B)Duygusallık
✓C)Kendisi olma
D)Özenti
E)Telkin


Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi
gereken genel prensiplerden birisi değildir?
A)Organizatörlerle diyalog kurma
B)İkna edici olma
✓C)Taviz vermeme
D)Profesyonel olma
E)Caydıncılık


Soru 23. Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kalabalığın gücü
✓B)Grup dinamiği
C)Sosyal yığın
D)Liderin gücü
E)Grup çatışması


Soru 24. İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
A)Hava yolunun açılması
B) Kalp masajı
C)Suni solunum
✓D)Psikolojik yardım
E)Dilin elle tutulup çekilmesi


Soru 25. İlkyardımın en önemli amacı nedir?
A)Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
B)Hastaya teselli vermek
✓C)Hastanın durumun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
D)Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna göndermek
E)Hastanın tedavisini yapmak


Soru 26. Düşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok
dikkat edilmesi gereken durum nedir?
A)Böbreklerde oluşan hasar
B)Kalın barsak hastalığı
C)Psikolojik sorunlar
✓Omurilik zedelenmesi
E)Zehirlenme


Soru 27. Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)Kişi kendini tanıtır.
✓B)Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.
C)Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar.
D)Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır.
E)Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.


Soru 28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan
değildir?
✓Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
B)Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
C)Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve
kalçalar bükülmelidir.
D)Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
E)Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından
kavranmalıdır.


Soru 29. Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında, solunum yolunu en çok kapatan
unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?
A)Kırılan dişlere
B)Gıdalara
C)Kravatın sıkı olmasına
✓D)Dile
E)Ağza alınan oyuncak vs gibi küçük cisimlere


Soru 30. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon
verilir?
✓A)Baş dik durumda oturtulur.
B)Yan yatırılır.
C)Sırtüstü yatırılır.
D)Ayakları havaya kaldırılır.
E)Yüzüstü yatırılır.


Soru 31. Aşağıdakilerden hangi müdahale esnasında genel anlamda ilk olarak
yapılması gereken temel yaşam desteğidir?
✓A)Hava yolunun açılması
B)Kalp masajı
C)Suni solunum
D)Psikolojik yardım
E)Dilin elle tutulup çekilmesi


Soru 32. Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralı için ilkyardım öncesinde
yapılması gereken en önemli adım nedir?
A)Kalp masajı yapılması
B)Ambulansa haber verilmesi
✓C)Ortamdaki kişilerin güvenliği sağlanması
D)Yaralıya moral verilmesi
E)Saldırganlar etkisiz hale gelene kadar, mücadele edilmesi


Soru 33. Bacaktaki diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için
damar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır?
A)Ayak sırtı
B)Diz arkası
C)Topuk arkası
✓D)Kasık iç kısmı
E)Diz kapağı


Soru 34. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
A)Adam öldürme

B)Trafik kural ihlali
C)Gasp
D)Kapkaç
✓E)Çete oluşturanlar


Soru 35. Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?
A)Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
B)Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale
edilir.
✓C)Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
D)Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
E)Metal kısımlara dokunulmaz.


Soru 36. Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları
gibi kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?
✓A)Yangında koruyucu malzemeler
B)Yangın söndürme cihazları
C)Yangın önleyici tedbirler
D)Yangın söndürme maddeleri
E)Yangın söndürme maddeleri


Soru 37. Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi
gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşverenin geleceği saati bilmek
✓B)Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek
C)Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak
D)Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak
E)Hiçbiri


Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?
A)Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır.
✓B)Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir.
C)Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır.
D)Cihazın altına kağıt, plastik örtü v.s. konulmaz.
E)Hepsi


Soru 39. Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Zehirli olması
✓B)Boğucu olması
C)Kokusuz olması
D)Havadan hafif olması
E)Hiçbiri 


Soru 40.
| Rüzgârı arkanıza alın.
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz.
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
A)Yangından kaçmayı
B)İtfaiyeye haber vermeyi
✓C)Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
D)Dumanın bulunduğu yeri
E)İlk yardım malzemesini


Soru 41. Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder?
A)Yangın ihbar sistemini
✓B)Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi
C)Parlama-patlama sistemini
D)Yangın sebeplerini
E)Yanıcı maddenin cinsini


Soru 42. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli
görevi nedir?
A)Saldırganları yakalamak
B)Kalabalığı dağıtmak
✓C)Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak 
D)Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
E)Hiçbiri


Soru 43. Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ve
üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ortadan
kaldırmak veya indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara
uygun olanıdır?
A)ofisi / ikameti / riski / maksimuma
B)seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
C)mekân / yol / riski / maksimuma
D)gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
✓E)gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma


Soru 44. Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk
alanına sahiptir?
A)60
B)72
C) 90
✓D)120
E)180


Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hukuku kapsamındaki koruma çeşitlerinden
değildir?
A)Özel koruma
B)Konut ve işyeri koruma
✓C)Sanatçı koruma
D)Çağrı üzerine koruma
E)Yakın koruma


Soru 46. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu
saldırıya açık riskli noktalara denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)Kontrol noktaları
B)Yerleşme noktaları
✓C)Boğma noktaları
D)Gözetleme noktaları
E)Kavşak noktaları


Soru 47. Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve
teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A)Çevre güvenliği
B)Özel güvenlik
C)Kişisel koruyucu güvenlik 
✓D)Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
E)Temel koruma prensipleri


Soru 48. Akli dengesizlik, fanatizm yada ruhsal dengesizlik, yapılan saldırıların hepsi
değilse de büyük bir çoğunluğunda görülen bir unsurdur. Suikastların, asıl nedenleri
devrimci, ekonomik vs. olsa da suikastçılar hemen her zaman olan
şahıslardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
✓A)Psikolojik sorunları
B)Ekonomik sorunları
C)Siyasi sorunları
D)Parasal sorunları
E)İdeolojik sorunları


Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir?
A)Uyanık ve şüpheci olmak
✓B)Işıklandırma
C)Haberleşme
D)Sistemli olmak
E)Rutin işlerden kaçınmak


Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini
engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
A)El tipi metal detektörü
B)Kapı tipi metal detektörü
C)X-ray cihazı
D)Kapalı devre kamera sistemi
✓E)Yangın algılama ve söndürme sistemi


Soru 51. Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini
engellemekamacıyla kullanılır?
A)Kartlı geçiş sistemi
B)Metal detektörü
C)Biyometrik okuyuculu giriş sistemleri
✓D)X-ray cihazı
E)Termal kamera


Soru 52. Kapı tipi metal detektörünün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi
beklenmez?
A)Kol saati
B)Kemer
✓C)Kurşun kalem
D)Cep telefonu
E)Bozuk para


Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli
şahısların giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I Kartlı geçiş sistemi
II X-ray cihazı
III Metal detektörü
✓A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve III
E)I, II ve III


Soru 54. Bir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi
görülmez?
A)Nabız ve kan basıncında yavaşlama
B)Gözbebeklerinde küçülme
C)Yavaş nefes alma görülür
✓D)Yerinde duramamak, enerjik olmak
E)Ayakta durmakta zorluk çekmek


Soru 55. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında
sayılmaz? 
A)Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan
maddeler
B)Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C)Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D)Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
✓E)Bir kez kullanılması serbest olan maddeler


Soru 56. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi
olmalıdır?
A)Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır.
✓B)Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik
koordineli olarak çalışmalıdır.
C)Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
D)Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir.
E)Hepsi


Soru 57. “Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
kapsamında hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen
kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Genel koruma ve güvenlik
B)Özel koruma ve sağlık
C)Özel koruma ve eğitim
D)Genel koruma ve özel koruma 
✓E)Özel koruma ve güvenlik


Soru 58. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki
yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine
getirmekle yükümlüdürler?
A)Polis ve bekçilerin
B)Jandarma ve askerlerin
✓C)Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
D)Belediye başkanı ve belediye meclisinin
E)İl genel meclisinin


Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz
önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?
A)Suçu önleme
B)Suçla mücadele
✓C)Güvenlik maliyeti
D)Yaptırım gücü
E)İş güvenliği


Soru 60. Özel güvenlik; yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini
önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı
olmaktadır?
A)İdari
B)Adli
✓C)Önleyici
D)Siyasi
E)Trafik


Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama
işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
✓A)Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
B)Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
C)Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
D)Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
E)Solunumu hızlanır


Soru 62. Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin,
gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve
fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
A)Gözlem altına alınma
B)Koruma altına alma
✓C)Yakalama
D)Adli kontrol
E)Tutuklama


Soru 63. (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev
yapmaktadır. Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, polis, hakkında yakalama emri
bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli (A)’ya vermiştir. (A), görevi
sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin
polis tarafından verilen listede, hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu
tespit etmiştir. (C)’nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu
gecikmeksizin polise bildirir.
B)(A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu
gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)’ye
söyler.
C) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri
bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)’ye söyler
✓D)(A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise
bildirir.
E)(A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri
bulunduğunu, bu nedenle Cumhuriyet Başsavcısına başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.


Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında
yer almaz?
A)Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B)Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C)Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D)Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
✓E)Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini
alma


Soru 65. | Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot
resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder?
A)Yalnız II
B) I-II-III
C)I-III
✓D) I-II-III-IV
E)Hiçbiri


Soru 66. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara ha-sar
vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
A)Direniş
B)Tahrip
✓C)Sabotaj
D)Sondaj
E)Provokasyon


Soru 67. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak
istemeyen kişiye ne yapılır?
✓A)Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
B)Zorla aranır.
C)İçeri alınır.
D)Sadece eşyaları aranır.
E)Hepsi


Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik
yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
A)Aşağılama
B)Yazılı ve sözlü tahrik
C)Ateşli silah kullanılması
D)El silahları kullanılması
✓E)Hepsi


Soru 69. “Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak
amacı ile elde edilen her türlü materyale denir.” Cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Belge
B)Delil
✓C)Bulgu
D)İspat vasıtası
E)Maddi delil


Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
A)Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır.
B)Çevresi ile ilgili olmalıdır.
C)İyi iletişim kurmalıdır.
✓D)Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır.
E)Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.


Soru 71. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
✓A)Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.
B)Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
C)Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
D)Orada bulunanlar olay yerinin dışına çıkarılır.
E)Şüphelilerin tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır.


Soru 72. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama
yetkisi verir?
A)Kişiye suçu işlerken rastlanması
B)Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
C)Çocuklara karşı suç işlenmesi
D)Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
✓E)Hepsi


Soru 73. Hangisi arama kurallarından değildir?
✓A)Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.
B)Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
C)Özel güvenlik görevlilerinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama
yetkileri yoktur.
D)Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
E)Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.


Soru 74. Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket
kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe
takılmaz?
A)12
B)15
✓C)18
D)19
E)20


Soru 75. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol
bakımından yanlıştır
A)Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
✓B)Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir.
C)Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
D)Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.
E)Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.


Soru 76. | Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını
gerektiren görev verilemez.
II Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen
hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle
yükümlüdür.
III Nokta görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası çerisine alabilir.
IV Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek
suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür.
V Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına
çıkılmaksızın yerine getirilir.
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A)I ve II
✓B)III ve V
C)II ve IV
D)I, II ve III
E)I ve III


Soru 77. Özel güvenlik personelince aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenemez?
A)Olay tespit tutanağı
B)Yakalama tutanağı
C)Koruma altına alma tutanağı
D)Teşhis tutanağı
✓E)Genel kolluğa teslim tesellüm tutanağı


Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yerine
getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
A)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan
geçirme
B)Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
C)Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
D)Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze
ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme
✓E)Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma


Soru 79. Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Zor kullanma bedenî kuvvet ve maddî güç kullanmayı da kapsar.
✓B)Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır.
C)Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini görevlinin kendisi takdir ve
tayin eder.
D)Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır.
E)Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin
koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir


Soru 80. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?
A)Konutta
✓B)Umumî veya umuma açık yerlerde
C)Kamuya açık olmayan işyerlerinde
D)Otel odasında
E)İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta


Soru 81. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden
hangisini yapamaz?
A)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan
geçirme
B)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle
arama
C)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteye kişilere ait eşyaları X-ray
cihazından geçirme
D)Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek
isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
✓E)Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek
isteyenlerin çantasını açtırma


Soru 82. Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş
olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının
hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
✓A)Zimmet
B)Rüşvet
C)İrtikap
D)Görevi kötüye kullanma
E)Hırsızlık


Soru 83. Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere
karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, Türk Ceza
Kanunundan yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
✓A)Kasten yaralama
B)Taksirle yaralama
C)Eziyet
D)İşkence
E)İnsanlık dışı muamele


Soru 84. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel
ilke nedir?
A)Mülkilik
B)Şahsilik
✓C)Mütekabiliyet
D)Evrensellik
E)Koruma


Soru 85. Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile
görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?
A)El koyma
✓B)Emanete alma
C)Zor kullanma
D)Müsadere
E)Yakalama


Soru 86. 5188 sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı
taşımamasının müeyyidesi nedir?
✓A)Yetkilerini kullanamamak
B)İdari soruşturma geçirmek
C)Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek
D)Tazminat ödemek
E)Yeniden eğitime tabi tutulmak


Soru 87. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının
denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel ölçüt nedir?
A)Görevli olunan yer - Görev alanı
✓B)Görevli olunan süre - Görev alanı
C)Görevli olunan süre - Görevli olunan iş
D)Görevli olunan süre - Görevli olma
E)Görevli olunan süre - Görev emri


Soru 88. 5188 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi
yanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler.
B)Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı görev yapabilirler.
C)Özel güvenlik görevlileri kişileri korurken silahlı görev yapabilirler.
✓D)Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı görev yapabilirler.
E)Özel güvenlik görevlileri üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler.


Soru 89. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden
hangisi tarafından temin edilir?
A)Genel kolluk
B)Özel güvenlik görevlileri
✓C)Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş
D)Özel güvenlik komisyonu
E)Hepsi


Soru 90. Özel güvenlik izni verilen yerde kaç adet silah kullanılabileceği
aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A)Özel güvenlik sahibi kişi, kurum veya kurulu
B)Güvenlik müdürü/amiri
C)İl jandarma komutanlığı
D)İl emniyet müdürlüğü
✓E)İl özel güvenlik komisyonu


Soru 91. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı
dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik
görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
✓A)Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.
B)Bin Türk lirası idarî para cezası verilir.
C)Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir.
D)Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
E)Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.


Soru 92. Özel güvenlik görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapabilmesi için kimden izin
alınır?
A)Bakanlık
✓B)İl özel güvenlik komisyonu
C)Mahkeme
D)İl emniyet müdürü
E)Sınav komisyonu


Soru 93. 5188 sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, özel güvenlik görevlilerine ait
yetki ve yasaklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.
B)Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
C)Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
✓D)Özel güvenlik görevlileri greve katılabilir.
E)Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.


Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir
gerekçedir?
A)Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını kaybetmesi
B)Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koyması
C)Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanması
✓D)Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi
E)Fiilen özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaması


Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı
kılan bir durumdur?
A)Zilyetliğin gaspı
B)Zilyetliğe saldırı
C)Meşru müdafaa
D)Zorunluluk hali
✓E)Hepsi


Soru 96. Aşağıdaki durumlardan hangisi her halükarda, özel güvenlik görevlisine görev
alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?
A)İmdat istenmesi
B)Yangın olması
C)Deprem olması
D)Gaz kaçağı olması
✓E)Çığlık sesi gelmesi


Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan
değildir?
A)Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
B)Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul
mezunu olmak
C)Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
D)18 yaşını doldurmuş olmak
✓E)Herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak


Soru 98. 5188 Sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta
bulunduğu Medeni Kanunun 981. maddesinin konusu nedir?
✓A)Zilyedin savunma hakkı
B)Zilyetlik kavramı
C)Zilyetliğin türleri
D)Mülkiyetin korunması
E)Zilyedin tasarruf hakkı


Soru 99. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta
bulunduğu Türk Ceza Kanununun 24. maddesinin konusu nedir?
A)Meşru müdafaa
✓B)Kanunun hükmü ve amirin emri
C)Zorunluluk hali
D)Haksız tahrik
E)Hata


Soru 100. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta
bulunduğu Türk Ceza Kanununun 25. maddesinin konusu nedir?
A)Kanunun emrini yerine getirme
B)Suçüstü hali
✓C)Meşru müdafaa ve zorunluluk hali
D)Suça teşebbüs
E)Gönüllü vazgeçme

 

 

50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım