51. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

51. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

51'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 12/04/2014 tarihinde 51. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 51. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Soru 1. Roman Jacobson’un iletişim şeması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mesaj-gönderici-alıcı-kanal-geri bildirim
B)Alıcı-kanal-mesaj-gönderici-geri bildirim
C)Mesaj-alıcı- gönderici- kanal-geri bildirim
✓D)Gönderici-kanal-mesaj- alıcı-geri bildirim
E)Geribildirim-alıcı-kanal-mesajgönderici

Soru 2. İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan
hangisi bozar?
A)Mesajın açık ve net olarak anlatılmasıB)Mesajı oluşturan cümle yapılarının düzgünlüğü
C)Kelimelerin anlamlarının açık ve anlaşılır olması
✓D)Mesajın bütünsel yapısındaki özensizlik
E)Vurgu ve tonlamaların yeterliliği

Soru 3. Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları
oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?
A)Gürültü
B)Kodlama
✓C)Kaynak
D)Kanal
E)Kod açma

Soru 4. Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi
şikayetinin anlaşılmasını engeller?
A)Şikayetini kavgacı bir üslupla anlatması
B)Şikayetini öfkeli bir biçimde anlatması
✓C)Sağlıklı ve doğru iletişim kuramaması
D)Şikayetini sakin bir biçimde anlatması
E)Şikayetini kalabalık bir ortamda anlatması

Soru 5. Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü
durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
A)Kaynak
B)Kodlama
C)Mesaj vereni tanıma
✓D)Geri bildirim
E)Mesaj verene sempati duyma

Soru 6. Bir kurumda kurum içi iletişimin başarısı aşağıdaki durumlardan hangisine bağlıdır?
A)Kurumun hiyerarşik yapısına
B)Kurumun fiziksel yapısının yeterliliğine
C)Kurumun elektronik donanımının gücüne
✓D)Kurum personelinin düzenli ve uzun süreli ilişkisine
E)Kurumda çalışan personelin konumuna

Soru 7. Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması
gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
B)Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı başla tasdik etmek
✓C)İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
D)Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
E)Şikayetleri not almak

Soru 8. Özel güvenlik personelinin amirini dinlerken aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapmaları başarılı bir iletişim biçimidir?
A)Görüşme süresince saygılı ve hareketsiz bir biçimde beklemek
B)Uygun bulduğu bir yere oturmak
C)Amirinin yüzüne bakmak
✓D)Dinledikten sonra kendisine verilen mesaj veya emri tekrarlayıp onay almak
E)Kendisine verilen mesaj veya emri yerine getirmek için hızla görev yerine dönmek

Soru 9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi empatik dinlemenin tanımlarından değildir?
A)Empatik dinleme karşımızdakini tanımaya çalışmaktır
B)Empatik dinleme karşımızdakini dinlerken kendimizi onun yerine koyarak dinlemektir
C)Empatik dinleme konuşmacının mesajını anlamaya çalışmaktır
✓D)Empatik dinleme konuşmacıyı dinlerken dinlemenin sonuçlarını düşünmektir
E)Empatik dinleme karşımızdaki ile duygusal ilişki kurmaktır

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi ben diliyle konuşmanın tanımına uygundur?
A)Mesajı oluşturan cümlenin birinci tekil şahıs eki taşıması
B)Mesajı oluşturan cümlede mutlaka kendi düşüncemizin yer alması
✓C)Mesajı oluşturan cümlede durum, duygu ve isteğin ardı ardına sıralı olarak gelmesi
D)Mesajı oluşturan cümlenin açık ve anlaşılır olması
E)Mesajı oluşturan cümlenin kişiliğimizi tanımlayıcı olması

Soru 11. Etkili iletişim becerisi özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi değildir?
✓A)Kurum içi veya kurum dışı görevlerde iletişim becerisini etkili ve verimli bir biçimde
kullanarak başarılı bir sonuç elde etmektir
B)Kurum içi veya kurum dışı görevlerin icrasında başarıyı herkese kabul ettirmektir.
C)Kurum içi veya kurum dışı görevlerde hiç kimseyle iletişim kopukluğu yaşamaksızın görevini
sürdürebilmektir.
D)Kurum içi veya kurum dışı görevlerde iletişim becerisini kullanarak herkesi memnun
etmektir.
E)Kurum içi ve kurum dışı görevlerde etkili iletişim becerisini kullanarak şikayetleri en aza
indirmektir

Soru 12. Not alarak dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?
A)Kurum içi önemli değerlendirme toplantıları
B)Ast-üst ilişkilerinde ilkelerin belirlendiği toplantılar
✓C)Özel güvenlik hizmetlerinin verildiği ortamlar
D)Birebir büro içi ikna toplantıları
E)Emir ve görev yenileme toplantıları

Soru 13. İş Kanunu’na göre; “Gece, en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00’a
kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir
özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi
uygulanmaz?
A)İki haftalık (gece-gündüz) nöbetleşme esası uygulanabilir
B)Yurdun değişik bölgelerinde bu saatler yönetmelikle değiştirilebilir 
C)Bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçi, bunu takip eden hafta gündüz çalışır
✓D)Çalışma saatlerini işveren kendi takdirine göre belirler
E)Bir işçi geceleri yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz

Soru 14. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan
ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Gece önleme araması yapılamaz
✓B)Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C)Gece üst araması yapılamaz
D)Gece araç araması yapılamaz
E)Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz

Soru 15. pvSK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği
yerlerden değildir?
A)Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerler
B)Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerlerin yakın çevresi
C)Sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresi
D)Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerler
✓E)Umuma açık ve umuma kapalı yerler

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz? 
✓A)Umuma açık parkın özel güvenlik görevlisi
B)Konut sitesinin özel güvenlik görevlisi
C)Fabrikanın özel güvenlik görevlisi
D)Otelin özel güvenlik görevlisi
E)Kamu kurumunun özel güvenlik görevlisi

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin
cezası verebilir?
✓A)İşvereni
B)Vali
C)Kaymakam
D)İçişleri Bakanı
E)Emniyet Müdürü

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
✓A)Cumhuriyet Savcısı
B)Genel kolluk
C)Özel Güvenlik görevlisi
D)Hâkim
E)Kolluk Amiri

Soru 19. “Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı,
ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?
A)Özel hayatın korunması
B)Anayasal güvence
✓C)Orantılı arama
D)Önleme araması
E)Arama yasağı

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A)Önleyici üst araması
B)Adli üst araması
✓C)Konutta adli arama
D)Konutta önleyici arama
E)Önleyici eşya araması

Soru 21. Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?
A)Kimlik sorma -Arama -Tutuklama
B)Arama - Elkoyma - Mahkûm etme
C)Zaptetme - Emanete alma - Müsadere
D)Yakalama - Gözaltına alma - Tutuklama
✓E)Elkoyma - Zaptetme - Emanete alma

Soru 22. İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, beşi silahlı olmak üzere 20 özel güvenlik
görevlisi çalıştırılabileceğine karar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşveren biri silahlı 10 özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir
✓B)İşveren beşi silahlı 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırmak zorundadır
C)İşveren tümü silahlı olmayan beş özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir
D)İşveren tümü silahlı beş özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir
E)İşveren 19 silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir

Soru 23. Bir kuruluşun özel güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin
iradesi esas alınır?
A)Vali
✓B)İşveren
C)Özel Güvenlik Komisyon Başkanı
D)Bakanlar Kurulu
E)Kolluk Amiri

Soru 24. Özel güvenlik görevlilerine hangi halde Mülki İdare Amiri emir veremez?
A)Futbol müsabakasında
B)Havaalanında
C)Genel kollukla birlikte görev yaparken
✓D)Alışveriş merkezinde
E)Deniz limanında 


Soru 25. Bir özel güvenlik görevlisi somut bir suç şüphesi yokken, arama yaptığı kişinin
çantasının tamamen kokain dolu olduğunu görmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)Bu kişinin aranması hukuka uygundur
✓B)Kokain şüphelinin aleyhine delil olarak kullanılamaz
C)Özel güvenlik görevlisi görevini yapmıştır
D)Bu kişi suç işlemiştir
E)Yakalanan kişi serbest bırakılmalıdır

Soru 26. Türk Ceza Kanunu anlamında “kast” nedir?
A)Suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörülmesine rağmen, fiilin
işlemesi hâlidir
✓B)Suçun kanunî tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir
C)Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında
belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir
D)Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlidir
E)Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi
hâlidir

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi gerekçesi var olduğu halde, 5188 Sayılı Kanunda açıkça
yazılmayan yetkidir?
A)Parmak izi alma yetkisi
B)Gözaltına alma yetkisi 
✓C)Ateşli silahı kullanma yetkisi
D)Fotoğraf alma yetkisi
E)Basınçlı su kullanma yetkisi

Soru 28. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen
özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
A)Kendisini geliştirme hakkı
B)Toplu iş sözleşmesi hakkı
✓C)Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D)Sendika hakkı
E)Mehilsiz fesih hakkı

Soru 29. Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?
A)Kapkaççıyı yakaladıktan sonra
B)Görev alanında bir silah bulununca
C)Engelli bir kadına sarkıntılık yapılınca
✓D)Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim ederken
E)Görev alanına giren şahsın üzerinde uyuşturucu yakalaması halinde

Soru 30. Ağır ve muhakkak bir tehlike hangisinde söz konusudur?
✓A)Zorunluluk hali
B)Meşru savunma 
C)Kanun hükmünü icra
D)Amirin emrini yerine getirme
E)Mahkeme kararı

Soru 31. Rüşvet alma suçunu sadece kamu görevlileri (memurlar) işleyebilir. Yukarıdaki
ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)İşçi olan bir özel güvenlik görevlisi bu suçtan sorumlu tutulamaz
B)Mülki idare amiri izin verirse özel güvenlik görevlisi bu suçtan yargılanabilir
C)Sorunu İl Özel Güvenlik Komisyonu karara bağlar
✓D)Özel güvenlik görevlileri TCK uygulamasında kamu görevlisi sayıldığı için bu suçtan
sorumlu tutulabilir
E)Polis, özel güvenlik görevlisini yakalayamaz

Soru 32. Özel güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?
A)2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
✓B)4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
C)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
D)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
E)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Soru 33. Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yapılır?
A)Zorla aranır 
B)İçeri alınır
✓C)Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
D)Sadece eşyaları aranır
E)Hepsi

Soru 34. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan
özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A)İşkence
✓B)Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C)Amirin emrine muhalefet
D)Görevi ihmal
E)Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir
✓A)Yüksek seviyede görünür olmalıdır
B)Görev bölgesini iyi tanımalıdır
C)Sistemli ve devamlı olmalıdır
D)Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır
E)Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
A)Suç işlenmesini önlemek 
B)Şüphelileri yakalamak
C)İhtiyacı olanlara yardım etmek
D)Genel emniyete sağlamak
✓E)Hepsi

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?
A)Noktaya yaklaşan tanımadığı kişilerin davranışlarını izlemelidir
B)Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir
✓C)Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paket veya poşetleri muhafaza altına almalıdır
D)Belli aralıklarla noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir
E)Görevi ile ilgili olarak ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefon numaralarını
bilmelidir

Soru 38. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
✓A)El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
B)Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir
C)Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
D)Hiçbir şey yapılmaz
E)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

Soru 39. Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Silah kullanma da bir zor kullanmadır 
B)Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır
C)Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır
✓D)Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir
E)Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A)Yüz yapısı
B)Kilo ve boy
C)Görülebilir yara izleri
D)Cinsiyet
✓E)Soyut ve yuvarlak ifadeler

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi üst aramasında dikkat edilmesi gereken tedbirlerdendir?
A)Çevreden gelebilecek tehlikelere karşı tedbir alınmalı
B)Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
C)Aramada öncelik, kişilere daha sonra eşyaya verilmeli
D)Arama en az iki personel tarafından gerçekleştirilmeli
✓E)Hepsi

Soru 42. Özel güvenlik görevlisi emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine
teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Salıverme tutanağı
B)El koyma tutanağı
✓C)Teslim tesellüm tutanağı
D)İhbar tutanağı
E)Görgü tutanağı

Soru 43. Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Zor kullanma bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı kapsar
✓B)Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır
C)Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini, görevlinin kendisi takdir ve tayin
eder
D)Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır
E)Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin
koşullara bağlı kalmaksızın savunmada bulunabilir

Soru 44. Olay yerini ve delilleri korumak isteyen özel güvenlik görevlisine karşı cebir
kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanır?
✓A)Yakalama
B)Menetme
C)Göz altına alma
D)Tutuklama
E)İfade alma

Soru 45. 5188 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Özel güvenlik görevlilerinin kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden
korunması için yakalama yetkisi ve görevleri bulunmaktadır
B)Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin kendisine zarar vermesini önleyecek tedbirleri
almakla yetkili ve görevlidir
C)Özel güvenlik görevlileri yakaladıkları kişinin başkalarına zarar vermemesi için tedbir
almakla yetkili ve görevlidir
D)Özel güvenlik görevlileri yakaladıkları kişinin kaçmasını önleyecek tedbirleri almakla yetkili
ve görevlidir
✓E)Hepsi

Soru 46. Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
✓A)Vücut gelişmesini engeller
B)Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
C)Alışkanlık ve bağımlılık yapar
D)Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder
E)Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

Soru 47. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile özel
güvenlik görevlilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamı dikkate
alındığında, kolluk uygulamalarında sıkça düzenlenen aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel
güvenlik görevlilerince de düzenlenebilir?
✓A)Yakalama tutanağı
B)Teşhis tutanağı
C)Yüzleştirme tutanağı 
D)Yer gösterme tutanağı
E)İfade tutanağı

Soru 48. Olay yerinin kayıt altına alınmasında ve belgelendirilmesinde aşağıdakilerden
hangisine bir yöntem olarak başvurulmaz?
A)Fotoğraf çekimi yapılması
B)Kamera çekimi yapılması
C)Kroki çizilmesi
D)Tutanak düzenlenmesi
✓E)Ayrım gözetilmeksizin tüm delillerin birlikte paketlenmesi

Soru 49. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri - fail - mağdur ilişkisini ortaya koymak
amacı ile elde edilen her türlü materyale denir. Aşağıdakilerden hangisi
verilen cümledeki boşluğa getirilebilir?
✓A)Bulgu
B)Delil
C)Belge
D)İspat vasıtası
E)Maddi delil

Soru 50. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
A)Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
B)Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
C)Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
✓D)Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E)Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu
şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden
biridir?
A)Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
✓B)Basına ve kalabalığa olay hakkında bilgi verilmesi ve açıklama yapılması
C)Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
D)Olay yerinin koruma altına alınması
E)Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik
personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir?
A)Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez
B)Bireysel güvenlik önlemleri alınır, tehlikenin önemine göre derhal genel kolluk haberdar
edilir
C)Çevreden gerekli araştırmalar yapılır ve pakete ilişkin bilgisi olan kişiler bulunup
bulunmadığı belirlenir
D)Çevredeki vatandaşlar bilgilendirilerek duyarlı hareket etmeleri sağlanır
✓E)Paket üzerinde detay inceleme yapılır, gerektiğinde içi açılarak sahibinin tespiti için kontrol
edilmesi sağlanır

Soru 53. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye
izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?
A)Fiziksel çevre güvenlik ekipmanları
B)Kartlı geçiş sistemi
C)Biyometrik geçiş sistemi
D)Kapalı devre kamera sistemi
✓E)Kapı tipi metal detektörü

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
A)Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
B)Duvar
C)Tel örgü
D)Demir parmaklık
✓E)X-ray cihazı

Soru 55. Bir CCTV kamera sisteminde görüntülerin saklanması için herhangi bir kayıt cihazı
kullanılmaması durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
✓A)Geriye dönük araştırma ve izleme yapılamaz
B)Herhangi bir olumsuz etkisi olmaz
C)Herhangi bir zaafiyeti oluşturmaz
D)Görüntü kalitesi düşer
E)İhtiyaç duyulan izleme monitörü sayısı azalır 

Soru 56. Kapı tjpj metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
A)Tabanca
B)Kama
C)Madeni para
D)Kemer tokası
✓E)Çakıl taşı

Soru 57. Metal detektörleri ve X-ray cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)Metal detektörleri kapalı cisimlerin içeriğinin analizinde kullanılır
✓B)X-ray cihazları kapalı cisimlerin içeriğinin analizinde kullanılır
C)X-ray cihazları şahıs üzerindeki metal nesneleri tespit etmek amacıyla kullanılır
D)Metal detektörler şahıs üzerindeki uyuşturucu maddeleri tespit etmek amacıyla kullanılır
E)X-ray cihazları şahısların üzerinde saklı bulunana patlayıcı madde, uyuşturucu madde ve
metalik cisimleri tespit etmek maksadıyla kullanılır

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için doğru değildir?
A)Kalabalıklar, fiziksel olarak birbirlerine yakındırlar
B)Geçici olarak bir araya gelirler
C)Birbirlerini genellikle tanımazlar
D)Kısa ve geçici olarak etkileşim halindedirler 
✓E)İşbölümü içinde ve planlı hareket ederler

Soru 59. Bir grubu belli bir istikamete, sağasola sevk etmek için aşağıdaki hangi düzenin
kullanılması doğrudur?
A)Çember düzeni
✓B)Hat düzeni
C)Kama düzeni
D)Yarma düzeni
E)Hepsi

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Grup tanımlanabilir, hüviyeti tespit edilebilir
B)Grubun ortak çıkar ve menfaatleri vardır
C)Gruplarda birlik vardır
D)Gruplarda devamlılık vardır
✓E)Hepsi

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?
A)Yanma ile
B)Patlama ile 
C)Aerosol ile
D)Sisleme ile
✓E)El ile

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Cop yaralamak için değil, hedefi etkisizleştirmek için kullanılır
B)Bir düşünce, inancı, fikri benimsetme faaliyetine propaganda denir
C)Çember düzeni gözaltına almak için kullanılır
D)Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı
maddelere Aerosol denir
✓E)Cop kullanırken insana zarar verecek yerlere vurulmalıdır (Kafa gibi)

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerinin uygulamadaki
genel ilkelerinden değildir?
A)Tahriklere engel olma
B)Paniği önleme
C)Tarafsız olma
D)Minimum kuvvet kullanma
✓E)Düzenleyicilerle muhatap olmamak

Soru 64. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A)Özenti 
B)Taklit
C)Duygusallık
D)İrade zayıflığı
✓E)Özgüven

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi Kalabalık Çeşitlerinden değildir?
A)Kızgın
B)Dinleyici kalabalıklar
C)Dini hizmetlere yönelik kalabalıklar
D)Önceden Planlanmış toplantılar
✓E)İzciler

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerindendir?
A)Provokatörler
B)Atılganlar
C)İhtiyatlılar
D)Destekleyiciler
✓E)Hepsi

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi Topluluğu içeriden yöneten kişidir?
A)Seyirci 
B)Destekleyici
C)Atılgan
✓D)Önder
E)İhtiyatlı

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
A)Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük duruma düşürücü durumlardan
korunmalıdır
✓B)Günümüzde tam koruma mümkündür
C)Koruma esnek olmalı,önemli kişinin görevi engellenmemelidir
D)Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır
E)Korunan şahsın vücut bütünlüğü korunmalıdır

Soru 69. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin ve üzerinde
güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ortadan kaldırmak veya
indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?
A)ofisi / ikameti / riski / maksimuma
B)seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
C)mekân / yol / riski / maksimuma
D)gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
✓E)gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

Soru 70. Aşağıdakilerin hangisi koruma çeşitlerinden değildir? 
A)İşyeri koruma
B)Konut koruma
C)Yakın koruma
✓D)Gizli koruma
E)Özel koruma

Soru 71. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu
saldırıya açık riskli noktalara denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)Kontrol noktaları
B)Yerleşme noktaları
✓C)Boğma noktaları
D)Gözetleme noktaları
E)Kavşak noktaları

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?
✓A)En az iki kapılı geniş araç olmalıdır
B)Motoru güçlü olmalıdır
C)Mümkünse 4x4 olmalıdır
D)Ön tampon takviyeli olmalıdır
E)Personel rahatça inip binebilmelidir.

Soru 73. Aşağıdakilerin hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile
dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?
A)Platform mümkün olduğu kadar dinleyicilerden uzak tutulmalıdır
B)İzleyiciler içerisinde elleri arkada veya ceplerinde bulunan kişiler gözetlenmeli ve şüpheli
durumda müdahale edilmelidir
C)Koruma amiri kürsüde korunan kişinin arka çaprazında yer almalıdır
D)Konuşma yapılacak yerin giriş ve çıkışları, platforma çıkış noktası ile basın mensuplarının
gerekli kontrolü yapılmalıdır
✓E)Korunan kişiye hediye verilecekse, verecek kişiler platformun önünde aranmalıdır

Soru 74. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi
nedir?
A)Saldırganları yakalamak
B)Kalabalığı dağıtmak
✓C)Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
D)Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
E)Hiçbiri

Soru 75. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Merdivenlerde önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini
almalıdır
B)Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır
✓C)Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir 
D)Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır
E)Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir

Soru 76. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A)Bir kişiyle koruma düzeni
✓B)İki kişiyle koruma düzeni
C)Üç kişiyle koruma düzeni
D)Dört kişiyle koruma düzeni
E)Beş kişiyle koruma düzeni

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
A)Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabileceği bir güzergah
seçimi
B)Muhtemel tehlikenin varlığı
C)Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D)Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
✓E)Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi eroin maddesinin özelliklerinden değildir?
A)Beyazdan-Koyu kahverengiye kadar değişik renklerde olabilir
B)Argoda “cevher, süprüntü, oğlan, mal, beygir, sır” gibi isimlerle anılır
C)Şırınga yolu ile damara zerk edilerek kullanılabilir
✓D)Sirke gibi keskin kokusu vardır
E)Kokusuzdur

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Afyon haşhaş kapsülünden elde edilir
B)Morfin afyondan elde edilir
✓C)Haşhaş kapsülünden esrar elde edilir
D)Eroin baz morfinden elde edilir
E)Eroinin elde edilmesinde en önemli kimyasal madde asetik anhidrit maddesidir

Soru 80. Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibre yeşil alanı göstermesi ne
anlama gelmektedir?
A)Cihazın gazının bittiğini ve kullanılamaz olduğunu
✓B)Cihazın halen kullanılabilir olduğunu
C)Patlama tehlikesi olduğunu
D)Parlama tehlikesi olduğunu
E)2 saat daha kadar kullanılabilir

Soru 81. Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü
kullanılır?
A)Su İçerikli Portatif Söndürücü
B)Köpüklü Portatif Söndürücü
✓C)CO2 Portatif Söndürücü
D)Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü
E)Hiçbiri

Soru 82. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
A)Su dökülür
B)Köpüklü Portatif Söndürücü kullanılır
✓C)Bir örtü ile sıkıca sarılır
D)Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü kullanılır
E)Hepsi

Soru 83. Yangın ortamında kalan birini kurtarmak isteyen bir kişi nasıl önlem alarak içeri
girer?
✓A)Kendisine tepeden aşağıya su döker
B)Önlem almasına gerek yoktur
C)Bir kuru örtüye sıkıca sarılır
D)Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü alır
E)Hepsi

Soru 84. A.sınıfı yangınları (odun, kömür, kağıt vs.) söndürmek için hangi işlem uygulanmaz?
A)Su dökülür
B)Köpük kullanılır
C)Bir örtü ile sıkıca sarılır
D)Kuru Kimyasal Toz kullanılır
✓E)Zeytinyağ dökülür

Soru 85. Kuru kimyevi portatif söndürücü nasıl kullanır?
A)Rüzgarı karşına alarak
B)Ateşin tam ortasına tutarak
✓C)Ateşin önünden arkasına ve sonra sağa sola tutarak
D)Ateşin arkasından öne ve sonra sağa sola tutarak
E)Hepsi

Soru 86. Acil durum Önlemleri hangi haller için uygulanır?
A)Nokta bazında söndürülemeyen yangınlar
B)Sabotaj ve terörle ilgili olaylar
C)Doğal olaylar (sel deprem vs )
D)Önemli toplumsal olay ve toplantılar
✓E)Hepsi

Soru 87. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A)Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin.
B)Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler. 
C)Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek
bölümlere taşıyın.
D)Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.
✓E)Hepsi

Soru 88. Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru
kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Cihazlara zarar verir
B)Kuru Kimyasal tozun elektrik iletmesi
C)Yangını geç söndürmesi
D)Yangını büyütmesi
E)Kötü koku oluşturması

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kolluğun görevlerinden değildir?
A)Emniyet ve asayişi sağlamak
B)Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
✓C)Suçların faillerini cezalandırmak
D)Suçları aydınlatmak
E)Şüphelileri adli makamlara teslim etmek

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevlisi değildir?
A)Polis
✓B)Kaymakam
C)Sahil güvenlik
D)Jandarma
E)Hiçbiri

Soru 91. Polis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Genel kolluk görevlisidir
B)Polisin görev ve yetkileri 2559 sayılı Kanunda belirlenmiştir
C)Üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır
D)Polis teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğüdür
✓E)Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığına bağlıdır

Soru 92. Genel kolluk-Özel kolluk ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet ederler
B)Birbirlerinin rakibi değil bir birine yardımcı unsurlardır
C)Her ikisi de suçun önlenmesini amaçlar
D)Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlisince yapılacak üst araması, genel kolluğun
gözetim ve denetimi altında yapılır
✓E)Hepsi

Soru 93. İlkyardım nedir?
A)Yaralıyı hastaneye götürmektir 
B)Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C)Ambulansta yapılan ilk müdahaledir
✓D)Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız
olarak yapılan müdahaledir
E)Hastanede doktor tarafından yapılan müdahaledir

Soru 94. İlkyardımın amacı hangisidir?
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)İyileşmeyi kolaylaştırmak
C)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D)Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
✓E)Hepsi

Soru 95. İlkyardımcı, kaza yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike olup olmadığını kontrol etmelidir
B)Kendi can güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır
C)Varsa patlama çökme ve yangın riskine karşı tedbir almalıdır
D)Olay yerinin güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır
✓E)Hepsi

Soru 96. Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
A)Göz bebeklerine bakılır 
✓B)Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir
C)Nabzına bakılır
D)Vücut ısısı ölçülür
E)Tansiyonu ölçülür

Soru 97. Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk
sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
A)2 soluk - 10 kalp masajı
B)5 soluk - 10 kalp masajı
✓C)2 soluk - 30 kalp masajı
D)5 soluk - 15 kalp masajı
E)2 soluk - 15 kalp masajı

Soru 98. Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?
✓A)Sağlık ekibi gelince
B)3-5 dakika yapıldıktan sonra
C)30 dakika yapıldıktan sonra
D)5 tur yaptıktan sonra
E)1 saat yapıldıktan sonra

Soru 99. Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?
A)Karında göbeğin 2 parmak altına 
B)İman tahtasının(göğüs kemiği) sol tarafına
✓C)İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
D)İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna
E)İman tahtasının (göğüs kemiği) üst ucuna

Soru 100. İç kanamalarda hangi uygulama yanlıştır?
✓A)Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
B)Şok pozisyonu verilir
C)Üzeri örtülerek sıcak tutulur
D)Yaşamsal bulguları incelenir
E)Hareket ettirilmez

 

50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 50. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım