53. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

53. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

53'ünci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 17/08/2014 tarihinde 53. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 53. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?
A)Terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
B)Görev bölgesindeki kişi ve tesislerin güvenliğini sağlamak
C)Suç işlenmesine engel olmak
D)Sabotaj yapılabilecek yerleri kontrol etmek

✓E)Suç teşkil edecek eşyaya el koymak

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardandır?
A)Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
B)Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
C)Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır
D)Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır.
✓E)Hepsi

Soru 3. Kontrol noktası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kontrol noktası tesisin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir
✓B)Kontrol noktası içerisinde acil haberleşme sistemlerinin bulunması gerekli değildir
C)Kapalı devre televizyon sistemi ile çevre, giriş ve koridorlar devamlı kontrol edilir
D)Kontrol noktasında; kontrol noktası amiri, yönlendirici personel ve kontrol görevlileri bulunur
E)Kontrol noktası amiri, kontrol noktasının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını gözetler

Soru 4. Özel güvenlik görevlisi İrem, görev alanında önceden belirlenmiş bir güzergahta aynı
noktalara caydırıcılık amaçlı rastgele günlük devriye görevi ifa etmektedir. Bu devriye yönetimine
ne ad verilir?
A)Dairesel devriye
B)Planlı devriye
✓C)Olağan devriye
D)Olağanüstü devriye
E)Hızlı devriye

Soru 5. Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi,
gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı
yazıya denir.
A)Tutanak
✓B)Rapor
C)Görüş
D)Sunum
E)Delil

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin dikkat edeceği hususlar arasında
yer almaz?
A)Geç kalan ve acele eden şahıslara dikkat edilmelidir
B)Hiçbir şahıs ve eşya kontrol edilmeden binaya ya da alana alınmamalıdır
C)Kontrollerde tehlikeli olabilecek maddelere rastlanılması durumunda, bu maddeler tutanakla
tespit edilerek şahısla birlikte genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir
D)Ziyaretçi olarak gelen kişilerin izin verilmeyen alanlara girişi engellenmeli gerekirse yanına
refakatçi verilmelidir
✓E)Havaalanı kontrol noktalarında; özel statülü şahıslar kapsamında, silah taşıma yetkisine
sahip personelden hiçbir suretle silahları alınmaz

Soru 7. Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal
tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A)Konuşma bozuklukları
✓B)Psikolojik durumu
C)Cinsiyeti
D)Boyu
E)Saç rengi

Soru 8. Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)Yoklama içindir
✓B)Davete işarettir
C)İmdat istenildiğini belirtir
D)Vukuat yoktur
E)Hepsi

Soru 9. Kolayca okunabilmeli, cümleler kısa ve öz olmalıdır.
II. Saat belirtilirken 24 saat esası kullanılmalıdır
III. İki kişi tarafından yazılmalıdır
IV. Kağıdın üst orta bölümüne RAPOR yazılarak başlanır
Rapor düzenlenirken yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A)Hepsi
B)Hiçbiri
C)Sadece I, II
D)I,II ve III
✓E)I,II ve IV

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
A)Başlık
B)Giriş
C)Gelişme
D)Sonuç
✓E)Yorum

Soru 11. Cop vuruş bölgeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kalça ve baldırlar öncelikli bölgelerdendir
✓B)Baş ve boyun kısmı ikinci derece bölgelerdendir
C)Dirsek ve omuz ikinci derece bölgelerdendir
D)Omurga ve böbrekler son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir
E)Baş ve boyun son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi Filiz görev hitamı nöbetini devredecektir. Aşağıdaki
tutanaklardan hangisini tutması gerekir?
A)Tespit tutanağı
B)Yer gösterme tutanağı
✓C)Nöbet devir teslim tutanağı
D)Müracaat tutanağı
E)İhbar tutanağı

Soru 13. Arama konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için kişilerin üstleri, konutları, işyerleri
ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmaya arama denir
B)Şüphe altında bulunan şahısların yakalanması amacı ile arama yapılabilir
C)Somut delillerin ortaya çıkarılması umulan durumlarda da arama yapılabilir
D)Diplomatik dokunulmazlığı bulunanların araçları, eşyaları ve misyon binaları aranamaz
✓E)Özel güvenlik görevlisi sadece kolluk kuvvetleriyle birlikte olduğunda arama yapabilir

Soru 14. Aşağıda belirtilenlerden hangisi arama hususunda özel hükümlere sahip değildir?
A)Hakim ve savcılar
B)Avukatlar
✓C)Hamileler
D)Milletvekilleri
E)Noterler

Soru 15. Özel güvenlik görevlisi Önder, devriye görevini ifa etmek üzere görevi teslim almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ögg’nin önleyici görevleri arasında yer almaz?
A)Gördüğü aksaklıkları vatandaşlara veya işyeri sahiplerine bildirerek önlem alınmasını
isteyebilir
B)Devriye bölgesinin tamamını kontrol etmelidir
C)Suç işlenmesi öncelikli olabilecek yerleri kontrol etmelidir
D)Potansiyel suça meyilli kişilere karşı caydırıcı etki oluşturmalıdır
✓E)Terkedilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete almalıdır

Soru 16. Özel güvenlik görevlisi Sultan, çalıştığı kurumda meydana gelen bir silahla yaralama
olayında aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
A)Gerekli sağlık ve güvenlik birimlerini çağırmalıdır
B)Delillerin kaybolmasını ve değiştirilmesini önlemelidir
C)Olay yerinde bulunan diğer kişiler için muhtemel tehlikelere karşı koruyucu tedbirler almalıdır
D)Olay yerine intikal eden güvenlik görevlerine tüm olay sözlü olarak aktarılmalı daha sonra
tutanak tutulmalıdır
✓E)Olay ile ilgili tutanak sadece kolluk birimlerine teslim edilmelidir

Soru 17. Olay yerinde sorumluluğu bulunan görevliler arasında değildir?
A)Cumhuriyet Savcısı
✓B)Hakim
C)Kolluk görevlisi
D)İlk Ekip
E)Sağlık ekipleri

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde delillerin muhafazasını olumsuz etkileyen
faktörler arasında yer almaz?
A)Görevli olmayan personel
B)Mağdur yakınları
✓C)Uzman personel
D)Hava şartları
E)Hata yapan ilk ekip görevlileri

Soru 19. Posta ve kargoyla gelen bir paket ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bomba
olabileceği emareleri içerisinde bulunur?
A)Fazladan ip ve bant kullanılmış olması
B)Zarfın yapışma yerlerinde bozulma 
C)Zarf dışında görünür tel veya ip
D)Adres satırında sadece makam veya departman ismi olması
✓E)Hepsi

Soru 20. Özel güvenlik görevlisinin bir şahsın şüpheli olduğuna karar vermesindeki en önemli
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Giyim tarzı
✓B)Davranışları
C)Saç şekli
D)Saç rengi
E)Aksesuarları

Soru 21. “Toplumun etkisinde kalan ve bazen de onu etkileyerek değiştiren birey davranışlarını
inceleyen bilim” dalı aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Toplum Psikoloji
B)Tarih
C)Yönetim Bilimi
D)Antropoloji
E)Sosyoloji

Soru 22. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?
A)Birey
B)Uyarılma 
✓C)Davranış
D)Tepki
E)Organizma

Soru 23. “Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan, duygu, düşünce, inanç gibi
özelliklerinin bir bütünlük içerisinde süreklilik göstermesine” ne denir?
A)Algılama
✓B)Kişilik
C)Algıda seçicilik
D)Alışkanlık
E)Sosyal güdü

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türleri içerisinde yer alır?
A)Tesadüfî kalabalık
B)İlgiye dayanan kalabalık
C)Seyirci kalabalık
D)Saldırgan kalabalık
✓E)Hepsi

Soru 25. “Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar
arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Psikoloji
B)Sosyoloji 
C)Antropoloji
✓D)Grup dinamiği
E)Biyoloji

Soru 26. “Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu
olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?
A)Kalabalık
B)Kamuoyu
✓C)Grup
D)Kitle
E)Seyirciler

Soru 27. “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini,
tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?
A)İtaat
✓B)Sosyalleşme
C)Eğitim
D)Yönetim
E)Sosyal Psikoloji

Soru 28. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi
etkilediği duruma” ne denir?
✓A)Çatışma 
B)Refleks
C)Dürtü
D)Davranış
E)Motivasyon

Soru 29. “Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak
tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınlarına” ne denir?
✓A)Kalabalık
B)Toplum
C)Grup
D)Taraftar
E)Toplumsal sınıf

Soru 30. Başlangıç ve bitiş yeri ve zamanı belli olan olaylara ne denir?
A)Psikolojik olay
B)Polisiye olay
C)Asayiş olayı
✓D)Toplumsal olay
E)Toplu olay

Soru 31. Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)Görevinin gerektirdiği bedeni ve fikri yeteneğe sahip olmalı 
B)Ani gelişen olaylar karşısında hızlı karar verebilmeli
✓C)Her türlü ortamda takım elbiseli ve kravatlı olmalı
D)İletişim becerisi yüksek olmalı
E)Silahlar konusunda uzman ve her türlü silahı kullanma becerisine sahip olmalı

Soru 32. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A)Her türlü durumda sağında
B)Her türlü durumda solunda
C)Korunan kişinin önünde
D)Korunan kişinin arkasında
✓E)Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda

Soru 33. Hangisi Yakın Koruma Ekibinde bulunması gereken unsurlardan değildir
A)Koruma Amiri
✓B)Bomba imha uzmanı
C)Ekip Amiri
D)Koruma Görevlileri
E)Sürücüler

Soru 34. Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi ,, açık
alanlarda ise koruma çemberi İfadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)Genişletilir - Daraltılır 
B)Uygulanır - Uygulanmaz
✓C)Daraltılır - Genişletilir
D)Vardır - Yoktur
E)Hiçbiri

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon
için yanlıştır?
✓A)Sürücü korunan kişinin kapısını açmalıdır
B)Araçla mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
C)Koruma görevlileri araç etrafında koruma çemberi oluşturmalıdır
D)Aracın motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
E)Araç korunan kişiden önce binilecek yere getirilmelidir

Soru 36. Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?
A)Saldırganları yakalamak
✓B)Saldırıya hızla karşılık verip korunan kişiyi biran önce olay yerinden kaçırmak
C)Biran önce yardım çağırmak
D)Hızla bir araya gelerek çatışma pozisyonu almak
E)Hiçbiri

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak bilmesi
gereklidir?
A)Korunan kişinin günlük programı 
B)Korunan kişinin varsa rahatsızlıkları ve kan grubu
C)Gidilecek yerin yol güzergahı
D)Gidilecek yerin iklim şartları
✓E)Hepsi

Soru 38. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin in ve
üzerinde güvenli bir alan oluşturarak korunan kişiye yönelik ortadan kaldırmak
veya indirmektir.İfadesindek i boşluk olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)Ofisi / İkameti / Riski / Maksimuma
B)Gideceği yer / Güzergah / Karşılama / Minimuma
C)Mekan / Yol / Riski / Maksimuma
✓D)Bulunduğu yer / Gideceği güzergah / Riski / Minimuma
E)Seyahati / Ofisi / Suikastı / Maksimuma

Soru 39. Bir koruma görevlisinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni
hangisidir?
A)Bir kişiyle koruma düzeni
✓B)İki kişiyle koruma düzeni
C)Üç kişiyle koruma düzeni
D)Dört kişiyle koruma düzeni
E)Beş kişiyle koruma düzeni

Soru 40. Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A)Kimlik sorma genel kolluğun en tabi haklarından birisidir.
B)Gerekli şartlar oluştuğunda zor kullanma yetkisi bulunmaktadır.
C)Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisine sahiptir.
✓D)Makul şüphe olduğu takdirde her yeri ve kişiyi arama yetkisine sahiptir.
E)Kamu düzenini sağlama yetkisi bulunmaktadır.

Soru 41. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda genel kolluğun
hangi yetkisini kullanabilir?
A)Tanık dinleme
B)İfade alma
C)Olay yeri inceleme
✓D)Olay yerini muhafaza altına alma
E)Parmak izi alma

Soru 42. Aşağıdaki kavramlardan hangisi genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisi
açısından farklı değildir?
A)Görev alanı
B)Silah taşıma
C)Kimlik sorgulama
✓D)Meşru müdafa
E)Hiçbiri

Soru 43. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi
kime bildirmelidir?
A)Hâkim
B)Cumhuriyet savcısı
✓C)Genel kolluk
D)Valilik
E)Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

Soru 44. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında bulunan X-RAY cihazından geçmek veya
üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapılabilir?
A)Yakalama yapılır
B)Zor kullanılarak arama yapılır
C)Görev alanına girmesine müsaade edilir
D)Hemen kolluğa haber verilir
✓E)Hiçbiri

Soru 45. Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
A)X-RAY cihazından geçirilmesi
✓B)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
C)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
D)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
E)Hepsi

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG'ye zor kullanma yetkisi veren kanunlardan değildir?
✓A)2559 Sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu
B)5188 Sayılı Yasa
C)Türk Ceza Kanunu (TCK)
D)Türk Medeni Kanunu (TMK)
E)Borçlar Kanunu (BK)

Soru 47. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
✓A)Askerliğini yapmış olmak
B)T.C.vatandaşlığı
C)8 Yıllık İlköğretim (Ortaokul) veya Lise mezunu olma
D)18 yaşını doldurma
E)Kamu haklarından yasaklı olmama

Soru 48. Aşağıdaki şıklardan hangisinde eşyalar adli el koymaya tabi değildirler?
A)Suçta kullanılan eşya
B)Teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya
C)Suçun işlenmesinden meydana gelen eşya
✓D)Taşınması suç olmayan eşya
E)Bulundurulması suç olan eşya

Soru 49. Özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere oluşturulan özel güvenlik komisyonunda
bulunmayan kurum-kuruluş yetkilisi hangisidir?
A)Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C)Sanayi odası Başkanı
✓D)Adalet Komisyonu Başkanı
E)Ticaret Odası Başkanı

Soru 50. ‘‘Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde
kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde her
çeşit silah kullanma yetkisi’’ aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)Arama yetkisi
B)Silah kullanma yetkisi
C)El koyma yetkisi
D)Yakalama yetkisi
✓E)Zor kullanma yetkisi

Soru 51. Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?
A)Özel toplantılarda ve spor müsabakalarında ,
✓B)Para ve kıymetli eşya nakillerinde,
C)Sağlık tesislerinde,
D)Eğitim ve öğretim kurumlarında,
E)Hepsi.

Soru 52. ‘‘Bir kişinin vücut ve hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim
altına alınması veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan
kişinin özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına” hukuki olarak
ne ad verilir?
A)Gözaltına alma
✓B)Yakalama
C)Denetim altına alma
D)El koyma
E)Muhafaza altına alma

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisinde hukuki metinler hiyerarşisi (normlar hiyerarşisi) doğru
olarak verilmiştir?
A)Kanun. Anayasa, Tüzük, Yönetmelik,
B)Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Anayasa,
C)Anayasa, Kanun, Yönetmelik, Tüzük,
✓D)Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik,
E)Hiçbiri.

Soru 54. Özel güvenlik hukuku açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin
yetki ve sorumluluğunda değildir?
A)Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak,
B)Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak,
C)Gerektiğinde zor kullanmak ,
✓D)Yakalanan kişileri en kısa süre içerisinde mahkemeye çıkarmak ,
E)Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek

Soru 55. İşlenen bir suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Adli Arama,
B)Delil Arama,
C)Genel Arama,
D)Olay Yeri İnceleme,
E)Önleme Arama,

Soru 56. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan
(Elkonulan) eşya kime teslim edilir?
A)Valiliğe,
B)Adliyeye (C.Savcılığına),
C)Özel güvenlik komisyonuna,
D)Yetkili Özel kolluğa,
✓E)Yetkili genel kolluğa,

Soru 57. 5188 sayılı yasadaki hususlara uymamaktan dolayı verilecek cezalara karşı nereye,
ne zaman itiraz edilebilir?
✓A)O yerin yetkili İdare mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir,
B)O yerin yetkili Ağır Ceza mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir,
C)O yerin yetkili Bölge İdare mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir,
D)Danıştay’a 7 gün içinde itiraz edilebilir,
E)Yargıtay’a 7 gün içinde itiraz edilebilir,

Soru 58. Alarm merkezi kurma ve izleme izini kim tarafından verilir?
A)İçişleri bakanı,
B)Emniyet Genel Müdürü,
C)Jandarma Genel Komutanı,
✓D)Vali,
E)Kaymakam,

Soru 59. Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar
ile teçhizat hangi makam tarafından onaylanır?
✓A)İçişleri Bakanlığı,
B)Emniyet Genel Müdürlüğü,
C)Jandarma Genel Komutanlığı,
D)Valilik,
E)Kaymakamlık,

Soru 60. Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa,
valiliklerce hangi makamın görüşü alınır?
A)İçişleri bakanlığının,
✓B)Genelkurmay başkanlığının,
C)Makine Kimya Endüstrisi Kurumu başkanlığının,
D)Polis veya Jandarma Kriminal daire başkanlığının,
E)Özel güvenlik komisyonunun,

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi
sonrası yapılabileceklerden değildir?
A)Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,
B)Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme,
C)Yakalanan kişiye ve kendi güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri alma,
✓D)Yakalanan kişinin ifadesini alma.
E)Kişiyi suç unsurlarından arındırma.

Soru 62. Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?
A)Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
✓B)Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
C)Konut dokunulmazlığı
D)Haberleşme özgürlüğü
E)Seyahat özgürlüğü

Soru 63. Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve
özgürlüğünün istisnalarıdır?
✓A)Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
B)Yaşama hakkı
C)Seyahat özgürlüğü
D)Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
E)Hareket özgürlüğü

Soru 64. X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kişi üzerindeki metalleri algılamak
B)Yangın anında ikaz vermek
C)Radyasyonu ölçmek
✓D)Kişilerin bagajlarının içeriğini göstermek
E)Çevrenin görüntüsünü elde etmek

Soru 65. Radyasyonun vücut tarafından emilmesi hangi ölçü birimi ile ölçülür?
A)REM
B)RAM
C)X-ışını
✓D)DOZ
E)SENSÖR

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken
hususlardır?
A)X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz
B)Herhangi birine ödünç verilemez.
C)Başka bir personelden ödünç alınamaz.
D)Toka ve giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
✓E)Hepsi

Soru 67. El detektörü ile kontrolde el detektörü incelenecek bölgeye ne kadar mesafede
tutulmalıdır?
A) 12,5-17,5 cm. uzaklıkta,
✓B)2,5-7,5 cm. uzaklıkta,
C)7,5-12,5 cm. uzaklıkta,
D)17,5-22,5 cm. uzaklıkta.
E)22,5-27,5 cm. Uzaklıkta

Soru 68. Speed Dome kamera özelligi ne anlama gelir?
A)Ölçü aletli kamera
✓B)Hareket edebilen kamera
C)Siyah beyaz kamera
D)Renkli kamera
E)Harmonik ölçen kamera


Soru 69. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen
gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Şok
B)Havale
C)Epilepsi
D)Kriz
E)Koma

Soru 70. Bir kaza ya da hastalık durumunda, sağlık görevlilerinin bu kişilere müdahale
edinceye kadar geçen süreç içinde yapılan ilaçsız uygulamalara ne denir?
A)Yardım etmek
B)Müdahale
✓C)İlkyardım
D)İlk tedavi
E)Can kurtarma

Soru 71. Hayatı kurtarmak, yaşamayı tehdit eden durumları ortadan kaldırarak ölümü önlemek
için yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangileridir?
I. Hava yolunu açık tutmak
II. Solunumu sağlamak
III. Dolaşımı sağlamak
A)I
B)II
C)III
D)II, III
✓E)I,II,III

Soru 72. Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
✓A)Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
B)Göğsüne ve sırtına yumruk vurulur
C)Kalp masajı ve suni solunum uygulanır
D)Suni solunum yapılır
E)Bol su içirilir

Soru 73. Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
A)Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
B)İlkyardım önceliklerini belirlemek
C)Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
D)Güvenli bir müdahale sağlamak
✓E)hepsi

Soru 74. Dış kanamalarda ilkyardım uygulamaları arasında yanlış olan hangisidir
A)Şok pozisyonu verilir,
B)Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır
C)Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,
✓D)Kanayan bölgeye müdahale edilmeden aşağı sarkıtılır.
E)Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir
yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli
olmuyorsa turnike uygulanır,

Soru 75. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir.
A)Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
B)Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
✓C)Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılabilir
D)Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
E)Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada
bir turnike gevşetilmelidir.

Soru 76. Gözde meydana gelen kimyasal madde yanıklarında ilk yardım olarak ne
yapılmalıdır?
A)Pomat sürülmeli
✓B)Bol su ile yıkanmalı
C)Göz damlası damlatılmalı
D)Temiz bir mendille silinmeli
E)Hepsi


Soru 77. Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama
aşağıdakilerden hangisidir?
A)derhal çıkarılmalıdır
B)yaralı yatırılmalıdır
✓C)cisim çıkarılmaz çevresi sargı ile desteklenmeli
D)batan cisim tarafına yatırılmalı
E)etrafı su ile yıkanmalı

Soru 78. Hasta veya yaralılara acil tedavi ünitelerinde sağlık personeli tarafından yapılan
tedaviye ne denir?
✓A)Acil tedavi
B)İlk yardım
C)Cerrahi tedavi
D)Psiko terapi
E)Hidroterapi

Soru 79. Türkiye'de kullanılan İtfaiye İhbar Telefonu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)911
B)156
✓C)110
D)112
E)186

Soru 80. Doğalgaz yangınlarına karşı müdahale nasıl olmalı?
✓A)Önce gazı kesmeli sonra söndürmeli
B)Önce yangını söndürmeli sonra gazı kesmeli
C)Sadece gazı kesmeli
D)Ara boşluğu meydana getirmeli
E)Söndürme ve gaz kesme aynı anda yapılmalı

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi yangın sınıflandırılmasına dahil değildir?
A)Katı maddeler yangını
✓B)Kimyasal yangınlar
C)Sıvı maddeler yangını
D)Gaz halindeki yanıcı maddeler
E)Yanabilen hafif metaller yangını

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
A)Sakin olunmalı ve paniğe kapılmamalıyız
B)Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız
✓C)Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz
D)Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız
E)Hepsi 


Soru 83. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara
ne denir?
A)Deprem
✓B)Afet
C)Sel
D)Yangın
E)Tusunami

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I.Gaz sızması sonucu oluşan patlamalarda hafif yapı malzemelerinin tamamı hasara uğrar
II.Bomba olayları sonucu yangın meydana gelir
III.Gaz patlamalarında kavrulmalar vardır
A)I-II
✓B)I-II-III
C)II-III
D)I-III
E)III

Soru 85. Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibre yeşil alanı göstermesi ne
anlama gelmektedir?
A)Cihazın gazının bittiğini ve kullanılamaz olduğunu
✓B)Cihazın halen kullanılabilir olduğunu
C)Patlama tehlikesi olduğunu
D)Parlama tehlikesi olduğunu
E)2 saat daha kadar kullanılabilir

Soru 86. Sel sırasında yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin.
B)Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler.
C)Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek
bölümlere taşıyın.
D)Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.
✓E)Hepsi

Soru 87. Uyuşturucu maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (uyuştucu dersi için)
A)Tıbbi amaçlar dışında kullanmak insan sağlığını olumsuz yönde etkiler
✓B)Esrar, merkezi sinir sistemini uyaran tabi uyuşturuculardandır
C)Uyuşturucu maddeler fiziki ya da psikolojik bağımlılık yapar
D)Kokain, merkezi sinir sistemini uyaran tabi uyuşturuculardandır
E)Alışılan madde kullanılmadığında yoksunluk hissedilir

Soru 88. Türkiye’ de Sağlık Bakanlığı’nca, sentetik uyarıcılar için , uyuşturucular için
reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara hangisi getirilmelidir?
✓A)Kırmızı- yeşil
B)Sarı- yeşil
C)Sarı- mavi 
D)Beyaz- yeşil
E)Sarı-kırmızı

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki IK’yi ifade
eden kelimedir?
A)Kaynak
B)Kodlama
C)Kod açma
✓D)Kim
E)Kitle

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
A)Toplantı
B)Konferans
C)Seminer
✓D)e-mektup
E)Telefon

Soru 91. Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim
aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmektedir?
✓A)Motivasyon (Güdüleme)
B)Bilgilendirme
C)Eğitim
D)Ajitasyon
E)Propaganda

Soru 92. İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?
A)Kaynak
B)Mesaj
C)Hedef
✓D)Kodlama
E)Alıcı

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özerklerindendir?
A)Dinlememe
B)Anlaşılmaz bir konu
C)Geri beslemenin yetersizliği
D)Konuyu anlamama
✓E)Önyargılar

Soru 94. Kendisini başkasının yerine koyma diye özetlenen davranışa ne denir?
✓A)Empati
B)Sempati
C)Entropi
D)Sosyopati
E)Antipati

Soru 95. İletişimde iletişimi başlatan kişi ya da gruba ne denir?
✓A)Kaynak
B)Mesaj
C)Hedef
D)Kodlama
E)Alıcı

Soru 96. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını
araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
A)Savunmada dinleme
B)Nezaketten dinleme
C)Yaltaklanmacı dinleme
D)Denetçi Dinleme
✓E)Seçerek dinleme

Soru 97. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi
kavramın önemini vurgulamaktadır?
A)Empati
B)Enformasyon 
✓C)Beden dili
D)Yaşantı
E)Öğrenme

Soru 98. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime denir.
A)Kişi içi iletişim
✓B)Kişiler arası iletişim
C)Örgüt içi iletişim
D)Kitle iletişimi
E)Çatışmalı iletişim

Soru 99. T.V, gazete, reklam panoları v.b. araçlar hangi tür iletişimde kullanılır?
A)Kişilerarası iletişim
B)Kişi-içi iletişim
C)Aile iletişimi
✓D)Kitle iletişimi
E)Hiçbiri

Soru 100. İki olumsuz durum karşısında bilişsel olarak çelişki yaşayan birisi aşağıdaki çatışma
çeşitlerinden hangisine maruz kalır?
A)Yanaşma-Yanaşma 
B)Yanaşma-Kaçınma
✓C)Kaçınma-Kaçınma
D)Hiçbiri
E)Hepsi

 

53. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 53. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 53. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 53. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım