54. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

54. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

54'üncü özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 26/10/2014 tarihinde 54. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 54. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

Soru 1. Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de
faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir?
✓A)5188 Sayılı Kanun
B)2495 Sayılı Kanun
C)5271 Sayılı Kanun
D)2559 Sayılı Kanun
E)5237 Sayılı Kanun

Soru 2. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun
kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın,
valilik tarafından izin verilebilir?
A)Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B)Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
✓C)Parti kongrelerinde
D)Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
E)Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması

Soru 3. Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini
sakıncalı bularak izin verilmemesine karar verir?
A)Cenaze töreninde
✓B)Seyahati engelleyen durumlarda
C)Kişilerin korunması durumunda
D)Spor müsabakalarında
E)Genel kolluğun görev almadığı yerlerde

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunu oluşturanlardan değildir?
A)Vali Yardımcısı
B)İl Emniyet Müdürlüğü
C)İl Jandarma Komutanlığı
D)Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
✓E)Milli Eğitim Müdürlüğü

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak
katılamaz?
A)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C)Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi
D)Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi
✓E)Bölgenin polis merkezi amirliği temsilcisi

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmeti taleplerine ilişkin nihai kararı vermeye
yetkilidir?
A)Özel Güvenlik Komisyonu
B)İl Emniyet Müdürlüğü
✓C)Valilik
D)İçişleri Bakanlığı
E)Hükümet Komiseri

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan
değildir?
A)18 yaşını doldurmuş olmak
B)Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak
C)Görevin yapılmasına engel olabilecek engelli olmamak
✓D)En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
E)Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Soru 8. Can ve mal güvenliğini sağlamak Devletin en önemli görevlerindendir. Devletçe
sağlanan güvenliğe ek olarak, ayrıca korumak isteyenlere aşağıdaki hangi kanun izin
vermektedir?
✓A)5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
B)2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanun
C)5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
D)2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Soru 9. Özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde
yakalama yetkisi yoktur?
A)Suçüstü halinde yakalama
B)Haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
C)Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla yakalama
D)Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişiyi yakalama
✓E)Duyarlı kapıdan geçen kişiden ikaz sesi gelmesi durumunda

Soru 10. Özel güvenlik görevlisi adli ve önleyici kolluk kapsamında yakalama yetkisine
sahiptir. Aşağıdaki yakalama yetkilerinden hangisi önleyici yakalamadır?
A)Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 90 kapsamında suçüstü yakalaması
✓B)Kişinin sağlığı bakımından mevcut tehlikeden korunması amacıyla yakalama
C)Haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
D)Haklarında mahkûmiyet kararı bulunanları yakalama
E)Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 168 kapsamında olay yerini koruma amaçlı yakalama

Soru 11. Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Her ikisinde de esas olan hâkim kararıdır
B)Suç işlenmeden önce yapılan arama önleme aramasıdır
C)Suç işlendikten sonra yapılan arama adli aramadır
D)Özel güvenlik görevlisi arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı
emanete alabilir
✓E)Özel güvenlik görevlisinin adli arama yetkisi yoktur

Soru 12. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işlerken
suçüstü olarak saat 24:00'te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08:00'de
genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlemiştir
B)Görevi nedeniyle işlediği suç olduğundan verilecek ceza bir kat artırılır
✓C)Gece yakalama yaptığından sabah mesai başlangıcında teslim edebilir
D)Yakalama sonrası en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirmelidir
E)Yakalama ve teslim-tesellüm tutanağı tutmalıdır

Soru 13. Alış veriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işleyen
şahsı suçüstü yakalamış, bildirmiş olduğu güvenlik amiri yazılı olarak da talimat vererek genel
kolluğa bildirmemesini emretmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)Emri veren güvenlik amiri sorumludur
B)Ali'nin sorumluluğu yoktur
C)Yazılı emir verilmesi yeterlidir
D)Suçu işleyenin yaşına göre işlem yapılır
✓E)Hem güvenlik amiri hem de Ali sorumludur

Soru 14. 5188 Sayılı Kanun bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini
yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?
✓A)Organize sanayi bölgelerinde
B)Eğitim öğretim kurumlarında
C)Sağlık tesislerinde
D)İçkili yerlerde
E)Spor müsabakalarında

Soru 15. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 Sayılı Kanununun 7. maddesinde
sayılmıştır. Sayılan yetkilerin kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A)Yetkiler ancak görev alanlarında kullanılabilir
B)Yetkiler ancak görevli oldukları süre içinde kullanılabilir
C)Yetkilerini kullanabilmek için kimlik kartı takma zorunluluğu vardır
✓D)Yetkilerini ancak genel kolluğun talebi halinde kullanabilir
E)Üniforma giyme zorunluluğu vardır

Soru 16. “Adapazarı-İstanbul seferi yapan trende kimliği belirsiz kişiler, kendilerinden bilet
isteyen kondüktör ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayda M.Ç. adlı özel güvenlik görevlisi
parmağından, diğer özel güvenlik görevlisi Y.G. de kolundan yaralandı.” Aşağıdakilerden
hangisi haberde bahsedilen yaralanmadan dolayı özel güvenlik görevlilerine ödenecek
tazminatla ilgili değildir?
A)İş Sözleşmesi
B)Toplu İş Sözleşmesi
C)2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
D)4857 Sayılı İş Kanunu
✓E)İşsizlik Sigortası Kanunu

Soru 17. İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde
sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi
mahkemede dava açabilir?
A)İdare Mahkemesinde
✓B)İş Mahkemesinde
C)Sulh Mahkemelerinde
D)Ağır Ceza Mahkemesinde
E)Bölge İdare Mahkemesinde

Soru 18. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı
nedenle derhal fesih” hakkı yoktur.
A)İşçinin içkiye düşkünlüğünden engelli hale gelmesi sebebiyle ardı ardına 3 iş günü
devamsızlığıB)İşçinin iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması
durumunda
C)İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
D)İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına 2 iş günü işine devam etmemesi
✓E)İşçinin iş yerinde meydana gelen esaslı değişikliği kabul etmemesi


Soru 19. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik uygulamasını denetlemeye yetkili makamlar;
Kaymakamlık, Valilik ve İçişleri Bakanlığıdır. Yapılan denetimlerde tespit edilen aşağıdaki
fiillerden hangisinde özel güvenlik görevlisine idari yaptırım uygulanır?
✓A)Grev yasağına uyulmaması, ateşli silahın görev alanı dışında kullanılması, özel güvenlik
kimlik kartının başkasına kullandırılması
B)Diğer kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetinin valiliğe bildirilmemesi
C)Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirlerin alınmaması
D)Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılması
E)Göreve başlayan ile işten ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirimlerinin yapılmaması

Soru 20. Silahsız ve silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını
doldurmaları gerekmektedir?
✓A)18-21
B)18-22
C)20-22
D)18-18
E)21-21 

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A)Ortam güvenliğini sağlamak
B)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
✓D)Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E)Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak

Soru 22. . Hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?
A)Hafif ısırıklar önce 5 dakika soğuk sabunlu suyla yıkanır
B)Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır
✓C)Hastaya hemen tetanoz ve kuduz aşısı yapılır
D)Ciddi bir yaralanma ve kanama varsa yarayı temiz bezle baskı uygulayarak, kanama
durdurulur
E)Hepsi

Soru 23. Ahmet trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin
bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük
kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?
A)Atardamar
✓B)Kılcaldamar
C)Şahdamarı
D)Toplardamar 
E)Varisler

Soru 24. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A)Dil dışarı çekilir
B)Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
✓C)Baş-çene pozisyonu sağlanır
D)Hastaya koma pozisyonu verilir
E)Baş yana çevrilir

Soru 25. Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
✓A)Deride içi su dolu kabarcıklar
B)Deride kızarıklık
C)Yanık bölgede şişlik (ödem)
D)Ağrı
E)Hiçbiri

Soru 26. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve /
veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile
de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
A)İleri yaşam desteği
B)Suni solunum
C)Hayat öpücüğü 
D)Dış kalp masajı
✓E)Temel yaşam desteği

Soru 27. Sağlık memuru Hasan Bey evinin önünde bir trafik kazasına şahit oluyor. Hemen
olay yerine koşuyor. Kazazedenin sağ uyluğunda derin ve kirli bir yara fark ediyor. Hasan Bey
aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)Yaradaki kanamayı tampon yaparak durdurmak
B)Yarayı temiz bezle örtmek
✓C)Yaraya saplanan sivri cisimleri çıkarmak
D)Tıbbi yardım istemek
E)Çevre güvenliğini sağlamak

Soru 28. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
A)Koruma- Kurtarma- Tedavi etme
✓B)Koruma- Bildirme- Kurtarma
C)Koruma- Bildirme- Tedavi etme
D)Koruma- Tedavi etme- Kurtarma
E)Bildirme- Kurtarma- Koruma

Soru 29. Hangi kanama durumunda kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale
yapılır?
A)Kulaktan kan gelmesi 
B)Beyin kanaması
C)Mide kanaması
✓D)Yüzeysel deri kesikleri
E)İdrardan kan gelmesi

Soru 30. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
A)Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
B)Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
✓C)Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
D)Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E)Hastanın ölüp ölmediğine bakılır.

Soru 31. Kişilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal yaşantılarını olumsuz yönden etkileyen
madde kullanımı ve madde bağımlılığı olan kimselerde, fiziksel belirti olarak aşağıdakilerden
hangisi görülür?
A)Vücudu sık aralıklarla kaşıma eğilimi
B)Kol bölgelerinde mor ve siyah iğne yerleri
C)Damarlar üzerinde su toplamasına benzer iltihaplar
D)Aşırı kilo kaybı
✓E)Hepsi

Soru 32. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar için , uyuşturucular için
reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun ifade hangisi
olmalıdır?
A)Sarı-Kırmızı
B)Yeşil-Kırmızı
✓C)Kırmızı-Yeşil
D)Kırmızı-Kırmızı
E)Beyaz-Yeşil

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimleri açısından yanlıştır?
A)Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar derhal en seri
vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
B)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir
C)Görevin yerine getirilmesi esnasında yaşanan zor kullanma ve yakalama olaylarının en hızlı
şekilde genel kolluğu iletilmesi zorunludur
✓D)Olay hakkında suçun niteliğine göre genel kolluk birimleri gibi adli işlem başlatabilir
E)Genel kolluk kuvvetlerine bildirmek şartıyla, arama sırasında suç teşkil eden veya delil
olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
yetkisi mevcuttur

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden biri değildir?
A)Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
B)Emniyet ve asayişi sağlamak
C)Suç işlenmesini önlemek için tedbirler almak ve suçla mücadele etmek 
D)Oluşmuş olan suçlara müdahale etmek
✓E)Devlet gücünü temsil ettiğinden istediğinde güç kullanmak

Soru 35. İl ve ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
✓A)Vali - Kaymakam
B)Vali - Belediye Başkanı
C)Vali Yardımcısı - Belediye Başkanı
D)İl Emniyet Müdürü - İlçe Emniyet Müdürü
E)Vali Yardımcısı - İlçe Emniyet Müdürü

Soru 36. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı;
I. Suçüstü durumlarda işlenmiş bir suçun sanığının takibi
II. Dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması
III. Para ve değerli eşya nakli
IV. Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)I - II
B)I - II - III
C)I - III
✓D)I - II - III- IV
E)Hiçbiri

Soru 37. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
✓A)Elektrik
B)Petrol
C)Katı
D)Metal
E)Sıvı

Soru 38. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?
A)Yangın merdivenini kullanmak
B)Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini
önlemek
✓C)Asansörü kullanmak
D)Alt kata doğru kaçmak
E)Yangın çıkış yollarını takip etmek

Soru 39. Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?
A)Söner
✓B)Yağ patlaması
C)Gaz patlaması
D)Yanmaya devam eder
E)Hiçbiri

Soru 40. Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü
kullanılır?
A)Su İçerikli Portatif Söndürücü
B)Köpüklü Portatif Söndürücü
✓C)CO2 Portatif Söndürücü
D)Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü
E)Hiçbiri

Soru 41. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Yangına su ile müdahale etmek
✓B)Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C)Yangını bölmelere ayırmak
D)Yanan cismi uzaklaştırmak
E)Yangını soğutarak söndürmek

Soru 42. Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirlerden hangisi yanlıştır?
✓A)Duvar dibinde durmak
B)Enerji hattından uzaklaşmak
C)Deniz kıyısından uzaklaşmak
D)Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
E)Açık arazide çömelmek

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
A)Yanıcı maddeyi örter
B)Boğma özelliği
✓C)Soğutma özelliği
D)Yangını durdurmak
E)Etrafı kirletir

Soru 44. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?
✓A)Ağız ve burun ıslak bezle kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır
B)Koşarak çıkılır
C)Üst katlara kaçılır
D)Camları açarak seslenilir
E)Lambaları yakarak yol aranır

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemi kullanmanın amaçlarından
biri değildir?
A)Hırsızlık olaylarının gözlenmesi ve kaydedilmesi
B)Geçiş noktalarının izlenmesi
C)Geçiş yapan kişilerin izlenmesi
✓D)Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının içini görüntülemek
E)Hukuken uygulanabilir alanlarda gizli gözetim uygulanması

Soru 46. X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında
netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deri ile kaplanmış nesneler
B)Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
C)Nemli bezlere sarılmış nesneler
✓D)Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
E)Branda ile ambalajlanmış nesneler

Soru 47. Aşağıdaki detektör tiplerinden hangisi yangın algılama detektörü olarak
kullanılamaz?
A)İyonizasyon duman detektörü
B)Optik duman detektörü
C)Sabit sıcaklık detektörü
D)Alev detektörü
✓E)Metal detektörü

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri sayılmaz?
✓A)Kameralı cep telefonu
B)Patlayıcı buhar detektörü
C)Alarm sistemi
D)Metal detektörler
E)X-ray cihazı

Soru 49. El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
A)Bagaj ve koli kontrolünde kullanılırlar
B)Organik maddeleri tespit edebilirler
C)Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
D)Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar
✓E)Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev yaptığı alışveriş merkezine girmek
isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi, kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
A)Yakalama
B)El koyma
C)Gözaltına alma
D)Muhafaza altına alma
✓E)Arama

Soru 51. Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında yapılan işlerden hangisi yanlıştır?
A)Korunan kişi yalnız bırakılmaz
B)Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır
✓C)Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir
D)Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır
E)Meydana gelen saldırıya, diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar

Soru 52. . Koruma görevlisi olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Hakan, koruduğu kişiyi
işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli
noktalara ne denir?
A)Gözetleme noktaları
✓B)Boğma noktaları
C)Yerleşim noktaları
D)Kontrol noktaları
E)Kritik noktalar

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan
değildir?
A)Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır
✓B)Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır
C)Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur
D)Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır
E)Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır

Soru 54. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı
ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar
ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması
amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
A)Konut Koruma
B)Yaya Koruma
✓C)Kişi Koruma
D)Sürekli Koruma
E)İşyeri Koruma

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
A)Bedenen ve ruhen normal, sağlıklı olmalıdır
B)Görev bilincine sahip olmalıdır
C)Ketum olmalıdır
✓D)Boyu en az 1.90 olmalıdır
E)İlkyardım bilgisi olmalıdır

Soru 56. Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en
güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dış çember
✓B)İç çember
C)Orta çember
D)Dar çember
E)Geniş çember

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli değildir?
A)Koruma amiri
B)Ekip amiri
C)Koruma görevlileri
D)Sürücüler
✓E)Sağlık görevlileri

Soru 58. Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah
kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?
A)Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz
B)Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
C)Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir
✓D)Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
E)Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır

Soru 59. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki
tanımlardan hangisidir?
A)Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B)Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
✓C)Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D)Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E)Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

Soru 60. Özel güvenlik görevlisinin görev süresi içinde en sık karşı karşıya kaldığı
durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Düzenli evrak girişi yapmak
✓B)İletişim halinde bulunmak
C)Amirlerini bilgilendirmek
D)Çalıştığı kurumun işleyişine katkıda bulunmak
E)Güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalmak

Soru 61. Bir özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı kuruma başvuran bir kişinin isteklerini
doğru anlayabilmek için güvenlik görevlisi nelere dikkat etmelidir?
A)Kılık kıyafetine
B)Tavır ve davranışlarına
✓C)Başvuru süresince söz, kılık kıyafet ve davranışlarının tümüne
D)Bakışlarına
E)Konuşmasına

Soru 62. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik
cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
✓A)Geri bildirim
B)Mesaj tekrarı
C)Yansıtma
D)Aktarma
E)Görev tekrarı

Soru 63. Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan
hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?
A)Bakış
B)Konuşma
C)Yüz ifadeleri
D)Beden hareketleri
✓E)Görüntü

Soru 64. Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk
önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kurum mensuplarını güler yüzle karşılamak
B)Kurum mensuplarının içine yabancıların sızmasını engellemek
C)Kurum mensuplarının kimlik kartlarını özenle kontrol etmek
D)Kurum mensuplarının bir an önce görevlerinin başında olmasını kolaylaştırmak
✓E)Kurum mensuplarının tümünü birbirine karıştırmadan tanımak

Soru 65. Bir özel güvenlik görevlisinin yüksek iletişim becerisi onu ruhi risklere karşı korur. Bu
ruhi risklerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Panik atak
B)Depresyon
C)Şizofreni
✓D)Stres
E)Asosyalite 

Soru 66. Bir özel güvenlik görevlisi kendisine yapılan başvuruyu dinlerken aşağıdaki
hareketlerden hangisini yapmamalıdır?
A)Dinlediği kişi ile göz temasına girmelidir
B)Omuz hizasında yüzyüze olmaya özen göstermelidir
C)Dinlediklerini not almalıdır
✓D)İşlerini aksatmamak için çalışmaya devam etmelidir
E)Dinlediğini anladığını göstermek için onaylamalıdır

Soru 67. Eleştirel dinleme bir özel güvenlik görevlisine hangi yararları sağlamaz?
A)Kendisine verilen mesajın doğru olup olmadığını anlamasını
B)Kendisine verilen mesajın içindeki duygusal boyutların kendisine hata yaptırabileceğini
C)Kendisine verilen mesajın aşırı öfke anında söylenilen sözler olup olmadığını anlamasını
D)Kendisine verilen mesajın görevini eksiksiz yapmasına katkısı olup olmadığını anlamasını
✓E)Bireylerin memnuniyetini sağlar

Soru 68. Özel güvenlik görevlisinin “Katılımlı Dinleme” becerisi aşağıdaki tanımlardan
hangisine uymaktadır?
✓A)Kendisiyle konuşan kişinin mesajının kendi kelimeleriyle ona yansıtmaktır
B)Kendisiyle konuşan kişinin sözlerini başıyla onaylamaktır
C)Kendisiyle konuşan kişiye yer yer “haklısın” sözü ile katılmaktır
D)Kendisiyle konuşan kişiyi dikkatle sonuna kadar dinlemektir
E)Kendisiyle konuşan kişiye ara ara kendi düşüncelerini ifade etmektir


Soru 69. Bir özel güvenlik görevlisi olarak olağanüstü durumların yazılı bir rapor haline
getirilmesi önemlidir. Bir olay raporunun hazırlanışında hangi unsurlar metin içinde yer
almalıdır?
A)Olay, zaman, durum hikaye
✓B)Olayın kim tarafından, neden, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin yapıldığına yer vermek
C)Olayın gerçekleştiği zaman, yer ve olayın gerçekleşme biçimi ve yorum
D)Olayın oluşma şekli, saati, yeri ve oluş sebebi ile ilgili sizin görüşleriniz
E)Olayın oluş biçimi, sebebi, yeri ve kişisel görüşleriniz

Soru 70. Bir güvenlik görevlisi amirleri ile yapacağı özel görüşmeler için zamanı nasıl
ayarlamalıdır?
A)Genellikle sabah mesai öncesi yapmalıdır
B)Mesai saatleri dışını seçmelidir
✓C)Amirinin yoğun olmadığı serbest görüşme saatlerini seçmelidir
D)Her zaman yapabilmelidir
E)Mesai bitiş saatlerini seçmelidir

Soru 71. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan,
birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye
denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Kalabalık

B)Akrabalar
✓C)Grup
D)Küme
E)Hiçbiri

Soru 72. Şuurlu fertlerden (kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı
görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına aşağıdakilerden hangi isim verilir?
A)Kalabalık
B)Yığın
C)Topluluk
D)Grup
✓E)Toplum

Soru 73. Daha ziyade olay çıkarmaya kararlı kişilerin ve toplulukların bu niyetlerinden ve
kararlılıklarından vazgeçirilmesi için kullanılan taktiklerdir. Bu da; ya güç gösterme yahut ikna
etme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Toplumsal olaylarda kullanılan taktiklerden olan ve
yukarıda tanımlanan taktik aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnisiyatif kullanma
B)Provokasyona gelmeme
C)İnandırıcı olma
✓D)Caydırıcılık
E)Hepsi

Soru 74. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri belirli durumlarda ancak kanunla sınırlanabilir. Buna
göre aşağıdakilerden hangi gerekçeler sınırlamaya dayanak olabilir?
A)Milli güvenliğin korunması amacıyla
B)Kamu düzenin korunması
C)Suç işlenmesinin önlenmesi
D)Genel sağlığın ve genel ahlakın korunması
✓E)Hepsi

Soru 75. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine güneş doğmadan başlanamaz
B)Kapalı yerlerdeki toplantılar saat 23.00’e kadar sürebilir
C)Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez
D)Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır
✓E)Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hiçbir şekilde sınırlanamaz

Soru 76. Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket
de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
✓A)Muhasebe müdürü
B)Haberleşme görevlileri
C)Eylem grupları
D)Psikolojik etki grupları 
E)İç yönetim grubu

Soru 77. Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil
değildir?
A)Sinir gazları
✓B)OC (biber gazı)
C)Yakıcı gazlar
D)Boğucu gazlar
E)Kan zehirleyici gazlar

Soru 78. Göz yaşartıcı gazlara maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Gözler ovuşturulmadan açık tutulmalı, lens varsa çıkarılmalıdır
B)Gözler rüzgâra veya varsa vantilatöre karşı açık tutulmalıdır
C)Burnu temizlemek için sümkürülmeli ve normal nefes almaya gayret edilmelidir
D)Bol soğuk su ile maddenin bulaştığı yerler özellikle de gözler ovuşturmadan yıkanmalıdır
✓E)Hepsi

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem
gruplarının özelliklerinden değildir?
✓A)Topluluğa moral ve cesaret verirler
B)Saldırgandırlar
C)Eyleme geçecekleri zaman önceden planlanmıştır
D)Ne zaman ne slogan atacakları belirlenmiştir
E)Özel yetiştirilmişlerdir

Soru 80. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur
B)Gazın bütün etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer
C)Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
D)Çok miktarda gaza maruz kalındığında nefes darlığına sebep olabilir
✓E)Hepsi

Soru 81. Özel güvenlik görevlileri Mehmet ve Yalçın belirlenen görev bölgelerinde suçları
önlemek, genel emniyeti korumak ve işlenmiş suçları yetkileri dâhilinde takip etmek amacıyla
dolaşmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerinin yürüttükleri hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Denetim
B)Kontrol
✓C)Devriye
D)Takip
E)Kovuşturma

Soru 82. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Kemal üniformalı bir şekilde bölgesinde
sürekli dolaşarak görev yapmaktadır. Emniyet ve asayişi sağlama temel alındığında, bu şekilde
görev yapmakla aşağıdakilerden hangisi doğrudan elde edilemez?
A)Caydırıcılık

B)Güven
C)Düzen ve intizam
D)Çağrılara hızlı cevap verebilme
✓E)Sevgi ve sempati kazanma

Soru 83. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Yalçın’ın; Güvenlik
zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak
ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını
beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden
hangisi ile ifade edilir?
A)Dairesel devriye
B)Olağan devriye
✓C)Geri dönüşümlü devriye
D)Planlı devriye
E)Rutin devriye

Soru 84. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri gece geç saatlerde kendi görev bölgelerinde
devriye görevi ifa ederken; onları fark eden bir şahsın kaçtığını görürler. Dur ihtarına uymayan
bu şahıs, kaçarken birkaç metre ilerde ayağını burkarak yerde yatar ve yardım talep eder.
Yapılan kontrol ve mülakatta şahsın AVM’nin içine giremediği, çalma fiilini gerçekleştiremediği,
hırsızlık amacıyla geldiğini, görevlileri görünce yakalanmama amacıyla kaçtığını, hakkında
yakalanma emrinin olduğu ve arandığını öğrenirler. Özel Güvenlik görevlileri şahsı etkisiz hale
getirdikten sonra üst araması yaparlar. Üstünde kimlik, 20 TL, tornavida ile bıçak çıkan şahsın,
tedavisi için 112 ve teslimi için 155’i ararlar. Ambulanstan önce gelen Polis ekibine şahsı teslim
ederler. (84, 85, 86 ve 87. Sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)


84. Yukarıdaki olay bütün olarak değerlendirildiğinde; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki
devriye görevlerinden hangisini yapmadıkları söylenebilir? 
A)Önleyici-caydırıcı görevler
✓B)İdari-yönetici görevler
C)Koruyucu görevler
D)Yardım görevleri
E)Adli görevleri

Soru 85. Yukarıdaki olayın tüm evreleri dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin
aşağıdaki tutanaklardan hangisinin tutmalarına gerek olmadığı söylenebilir?
A)Üst arama tutanağı
B)Yakalama ve olay tutanağı
C)Suçüstü tutanağı
✓D)İfade tutanağı
E)Emanete alma tutanağı

Soru 86. Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlileri tarafından tanzim edilip imzalanan ve
polis ekibine de imzalatılan, olay yerine gelen polislere şüphelinin verildiğine ilişkin düzenlenen
tutanak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Olay görgü ve tespit tutanağı
B)Yakalama ve gözaltına alma tutanağı
C)Muhafaza altına alma tutanağı
D)Devir teslim tutanağı
✓E)Teslim tesellüm tutanağı

Soru 87. Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlilerince, şüphelinin üzerinde çıkan bıçak,
tornavida vb. suç unsuru eşyaların alınması ve polise teslim sürecine kadar korunması ile ilgili
hangi tutanağı tutmalıdır?
✓A)Emanete alma tutanağı
B)Görgü-tespit tutanağı
C)Yakalama tutanağı
D)Değer tespit tutanağı
E)Buluntu eşya tutanağı

Soru 88. Beşiktaş - Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik
görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları
tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve
emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seyirci kontrolü
✓B)Özellikli şahısların kontrolü
C)Ziyaretçi kontrolü
D)Yer ve alan kontrolü
E)Personel kontrolü

Soru 89. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği
bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek
istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Bey’e yönelik yaptıkları yakalama
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İdari yakalama
B)Önleyici yakalama 
✓C)Koruyucu amaçlı yakalama
D)Adli yakalama
E)Gözaltına alma

Soru 90. Özel bir bankada görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet görevi esnasında, banka
müdürü adına kargoyla gelen bir paketten şüphelenir. İlk etapta paketin bomba olup
olmayacağını kontrol etmek amacıyla nelere dikkat etmesi gerekir?
A)Ebadına göre ağırlığına
B)Kokusuna
C)Üzerindeki yağ, kir vb. lekelere
D)Dengeli olup, olmadığına
✓E)Hepsi

Soru 91. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, gelen paket üzerinde yaptığı kontrol neticesinde
şüpheleri daha da artar ve paketin bomba olabileceğini düşünür. Bu durumda yapılması
gereken aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Pakete hiç kimse yaklaştırılmaz
B)Çevre güvenliği sağlanıp genel kolluğa haber verilir
✓C)Sabotaj olasılığını ortadan kaldırmak için paket açılıp kontrol edilir
D)Durum üst amirlere bildirilir
E)Kalabalık paket çevresinden uzaklaştırılır

Soru 92. Özel güvenlik görevlilerinin arama ile ilgili görev ve yetkileri göz önüne alındığında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
✓A)Yardım maksadıyla bölgeleri dışında, başka bir ÖGG’nin görev alanında arama yapabilir
B)Önleme araması yapabilir
C)Duruma göre adli arama yapabilir
D)Duruma göre hem adli hem de idari arama yapabilir
E)Aramanın temel amacı gizli ve tehlikeli olanı ortaya çıkarıp etkisiz hale getirilmedir

Soru 93. Mevzuatımızdaki şüpheli, suç delili ve suç eşyaları ile ilgili hususlar göz önüne
alındığında; Atatürk Hava Limanı kontrol ve arama görevlerini yürüten özel güvenlik
görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapma yetkilerinin olmadığı söylenebilir?
A)El koyma (zapt etme)
B)Koruma altına alma
C)Emanete alma
✓D)Takip ve kovuşturma
E)Yakalama

Soru 94. Dünyada ve ülkemizde yaygın üretimi yapılan, yetiştirilmesi çok kolay, insanlar
üzerinde psikolojik tesir yapan, sigara ve pipo ile rahat içilebilen, kenevir bitkisinin dişisinden
elde edilen ve bağımlılık yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kokain
B)Meskalin
✓C)Esrar
D)Morfin
E)Maraş otu 

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği rapor çeşitlerinden
değildir?
A)Görgü raporu
B)Devir teslim raporu
C)Değerlendirme raporu
✓D)Soruşturma ve kovuşturma raporu
E)İnceleme ve araştırma raporu

Soru 96. Özel güvenlik görevlileri Ali ve Ahmet devriye hizmetlerinde karşılaştıkları sıra dışı
olayları kısaca yazıyla kaydetmektedirler. Resmi yazışma kurallarına dikkat etmeksizin;
üstlerine bildirmek, hatırlamak, ilgili yerlere veya kendilerinden sonra görevi devralacak
görevlilere iletmek üzere tutulan bu kayıtlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Rapor
B)Fezleke
C)Tutanak
D)Dilekçe
✓E)Not alma

Soru 97. Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve
şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?
✓A)Zorunluluk, denge ve gereklilik unsurları aranmayabilir
B)Kanunlara uygun verilen emir ve direktiflere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
C)Kanunlara uygun konulan kural ve tedbirlere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir 
D)Görevini yapmaya engel olunması durumunda zor kullanılabilir
E)Görevini yaparken mukavemetle karşılaşılması durumunda zor kullanılabilir

Soru 98. AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci
hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılmayacak işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üst araması yapılır, suç eşyası, iz ve deliller koruma altına alınır
✓B)Etkisiz hale getirilir, kelepçelenir ve gözlem altında bekletilir
C)Polise haber verilir
D)Gerekli durumlarda 112 unsurları da çağrılır
E)Gerekli tutanaklar tutulur, tutanakla Polise teslim edilir

Soru 99. Kolluk literatüründe ve mevzuatımızda yer alan fakat günümüz şartlarında ülkemizde
kullanılmayan, insan haklarına aykırılığı söz konusu olan kelepçe türü aşağıdakilerden
hangisidir?
✓A)Sevk zinciri
B)Parmak kelepçe
C)Masonet kelepçe
D)Plastik kelepçe
E)Zincir kelepçe

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi, “Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve
delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle” görevlidir?
A)Soruşturma sorumlusu 
✓B)İlk ekip
C)Soruşturma ekibi
D)Olay yeri inceleme ekibi
E)Uzman personel

 

54. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 54. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 54. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 54. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım