55. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

55. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

55'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 07/12/2014 tarihinde 55. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 55. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

Soru 1. ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi
uygulama doğru değildir?
A)Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir✓B)Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir
C)Ziyaretçi kartı vermelidir
D)Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi vermelidir
E)Ziyaret edilecek kişiyle görüşüp teyit almalıdır

Soru 2. ÖGG Aytekin’in tesis girişinde personel kontrolünde yapması ve dikkat etmesi
gereken hususlardan doğru olanı değildir?
A)Personeli turnikelerden giriş kartı ile almalıdır
B)Personelin kuruma girişlerinde mutlaka güvenlik sistem ve cihazları vasıtasıyla üstlerini ve
eşyalarını aramalıdır
C)Usulsüz bir şekilde veya zorla içeriye girmek isteyen personel hakkında işlem yapmalı veya
yapılması için gerekli yere bildirimde bulunmalıdır
D)Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve bu yerleri ve personeli bilinmelidir
✓E)Tesisin belirli bölgelerine girmeye yetkili personelin isimleri giriş kapılarında çerçeve halinde
asılı olarak bulundurulmalıdır

Soru 3. Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Devriye polisi; karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlardır
B)Devriye görevini yerine getiren personele devriye personeli denir
C)Yetkililerce önceden belirlenen devriye dolaşılacak bölgeye devriye bölgesi denir
D)Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere devriye
güzergâhı denir.
✓E)Üniformalı olarak yerine getirilen devriye hizmetlerinden amaç, suçların önlenmesinden çok
yakalanmasını sağlamaktır.

Soru 4. Devriyenin hizmet çeşidi, görev yapılan bölgenin özelliklerine göre farklılık gösterir.
Aşağıda yerine getirme şekline göre gruplandırılarak verilen devriye çeşitlerinden hangisi
doğrudur?
✓A)Yaya - Motorize - Kombine
B)Atlı devriye - Köpekli devriye - Sınır devriyesi
C)Sınır devriyesi - Karakol devriyesi - Hava devriyesi
D)Pazar devriyesi - Çarşı devriyesi - Kombine devriyesi
E)Motorsikletli devriye - Adlı devriye - Köpekli devriye

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?
A)Yaya devriye
B)Mobil devriye
✓C)Atlı devriye
D)Bisikletli devriye
E)Otogar devriyesi

Soru 6. Aşağıda belirtilen yer ve şartlardan hangisi Nokta kurulması için doğru değildir?
A)Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde
✓B)Hassas ve kritik yerlerde
C)Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde
D)Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması gereklidir
E)Toplu giriş-çıkış yapılan yerlerin önünde

Soru 7. ÖGG Murat ve Hakan devriye görevini yaparken adli görevleri ile ilgili bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A)Suça el koymak
B)Olay yerini muhafaza
C)Genel kolluğa bilgi vermek
✓D)Sanığı muhafaza etmek
E)Delilleri toplamak

Soru 8. Fiziki güvenlik tedbirleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
✓A)Duvarlara beton engeller
B)Tel örgüler
C)İkaz levhaları
D)Erken algılama uyarı sistemleri
E)Bariyerler

Soru 9. Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana
gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve
şiddetle yayılması olayına ne denir?
✓A)Bomba
B)Reaksiyon
C)Patlama
D)Basınç
E)Kapsül

Soru 10. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Fünye, patlayıcı, TNT, saat
B)Fünye, patlayıcı, tel
✓C)C4, mekanizma, fitil
D)Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
E)Saat, mekanizma, fitil

Soru 11. Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla
hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması
yapılmaktadır?
A)1 yıl veya daha fazla
B)3 yıl veya daha fazla
✓C)2 yıl veya daha fazla
D)4 yıl veya daha fazla
E)5 yıl veya daha fazla

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisinin bir tutanak tanzimindeki genel plan içerisinde yer
almaz?
✓A)Hitap başlığı
B)Giriş bölümü
C)Metin bölümü
D)Sonuç bölümü
E)Başlık

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?
A)Bilgi raporları
B)Olay bildirim raporları
✓C)Sözlü raporlar
D)Gözlem raporları
E)Devir teslim raporları

Soru 14. Teröristlerin hedeflerine ulaşmak için eylemlerinde çoğu kez bomba kullanmadaki
tercih nedenleri ile ilgili hangisi doğrudur? I Bombalı eylemlerde etkinliğin kesin olması II
Bomba yapımında kullanılan malzemelerin çoğunun piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesi III
Kalabalık bir yerde bile olsa sadece hedef alınan kişiye karşı etkili olması IV Eylemi
gerçekleştiren kişiye kaçması için zaman kazandırmış olması
A)I,III
B)I,III,IV
✓C)I,II,IV
D)I,II
E)I,II,III,IV

Soru 15. ÖGG Fikret’in eşkal belirlerken İnsanlarda kısa sürede değişmeyen nitelikler ile ilgili
olarak hangi düşüncesi doğru değildir?
A)Çok kısa boy
B)Peltek konuşma, "r-s" harflerini söyleyememe
✓C)Saç boyu ve rengi
D)Dilsizlik
E)Ameliyat izleri, bileklerde, boyunda, göğüste faça izleri

Soru 16. Emniyet Birimlerinde Eşkâl Tanımı bulunmayan suçla ilgili hangisi doğrudur?
A)Adam Öldürme
✓B)Hakaret
C)Evden, işyerinden, otodan hırsızlık
D)Gasp
E)Adam kaçırma

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan
değildir?
A)Güzergâh analizi
B)Kalınacak yerler
C)Gidilecek mekânlar
D)Toplumsal özellikler
✓E)şoför seçimi

Soru 18. ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Öncelikle soğukkanlı olup, panik yapılmamalıdır
B)Üzerimizdeki şok atlatılarak, olayın farkında olmaya çalışılmalıdır
C)İnsanların hemen değiştirilemeyecek özelliklerinin yanında gözlük, sakal, bıyık ve üzerine
giyilen elbiselerinin çabuk değişebileceğine dikkat edilmelidir.
D)Uzuv eksikliğine dikkat edilmelidir
✓E)Mümkün olan en kısa sürede ilgili Cumhuriyet Savcısına haber verilmelidir

Soru 19. “Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin
görevleri sırasında gördükleri ve işittiklerini tespit etmek gerektiğinde yasal işleme konu olmak
amacıyla düzenledikleri ve imzaladıkları resmi belgeye” ne denir?
✓A)Tutanak
B)Rapor
C)Not
D)Resmi yazı
E)Resmi evrak

Soru 20. İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da
işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran
kimseye” kaç yıla kadar hapis cezası verilir?
A)1
B)2
✓C)3
D)4
E)5

Soru 21. Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleGir ise
koruma personeli korunan kiGiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?
A)06:00
✓B)03:00
C)09:00
D)12:00
E)16:00

Soru 22. "Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde
görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay, veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş
olduğu bilgileri, görevin yerine getirilmesiyle ilgili, görevlendiren sorumlu olduğu makamları
bilgilendirmesi amacıyla hazırlanan yazıya " ne denir?
✓A)Rapor
B)Not alma
C)Tutanak
D)Resmi yazı
E)Geri bildirim

Soru 23. Korunan kiGiye bir saldırı gerçeklettiğinde koruma personelinin yapacağı iGler
öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kiGiye kalkan
olunur III-Korunan kiGi uzaklaGtırılır
A)I, II, III
✓B)II, III, I
C)III, I, II
D)I, III, II
E)II, I, III

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi Boğma noktası olarak değerlendirilebilir?
I- Köprüler
II- II-Trafik lambaları
III- III-Otobanlar
IV- IV-İkametgâh giriş ve çıkışları

A)II, III
B)Yalnız I
C)I, IV
✓D)I, II, IV
E)I, II,III, IV

Soru 25. Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Bir kişi ile koruma düzeni
B)İki kişi ile koruma düzeni
C)Üç kişi ile koruma düzeni
D)Dört kişi ile koruma düzeni
E)Beş kişi ile koruma düzeni

Soru 26. Kişi koruma görevi yerine getirilirken tehlike anında aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
✓A)Tehlikeyi hızlı bir şekilde tanımlamak ani karar vermek gerekmektedir
B)Diğer ekip elemanlarına haber vermek gerekmektedir
C)Koruma önce kendi güvenliğini almak kaydıyla korunan kişiye dikkat etmesi gerekmektedir
D)Korunan kişiyi en kısa sürede en güvenli bölgeye götürmek gerekmektedir
E)Kaçırma yönü saldırının tersi istikamet olması gerekmektedir

Soru 27. Çoklu koruma düzenlerinde koruma amirinin tehlike anında öncelikli görevi
aşağıdakilerden hangisidir? 
✓A)Korunan kişiyi en kısa sürede uzaklaştırmak
B)Saldırganları yakalayarak etkisiz hale getirmek
C)Saldırganlara karşılık vererek püskürtmek
D)Bölgede bulunan masum kalabalığı uyarmak
E)Hepsi

Soru 28. Yaya korumada dikkat edilecek hususlarda aşağıdakilerden hangisi yanlış olan
seçenektir?
A)Güvenli alan dışında iken daima korunan kişi ile hareket edilir
✓B)Kalabalık yerlerde koruma çemberi ezilme riskinden dolayı genişletilir
C)360 derece koruma sağlanır
D)Değişen tehlike durumuna ve çevre şartlarına göre personel arttırılabilir
E)Hiçbiri

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan hava yolu
açıklığı sağlama ile uyumludur?
A)Bak-dinle-hisset uygulamak
✓B)Baş-çene pozisyonu vermek
C)Yapay solunum yapmak
D)Dış kalp masajı yapmak
E)112’yi aramak

Soru 30. Kişi korumada araçlı koruma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Tek araçlı korumada, korunan kişi önde ve koruma görevlisi arka sağ tarafta oturur
B)İki araçlı korumada, koruma amiri koruma ekibi ile birlikte korunan kişinin aracını takip eder
✓C)İki araçlı korumada, koruma aracı kavşaklarda ve sağa sola dönüşlerde tehlikenin
gelebileceği yeri kapatarak hareket eder
D)Koruma personeli araca korunan kişiden önce binmeli ve korunan kişiyi bekletmemelidir
E)Hepsi

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinde, kurtarıcı yalnız ise temel yaşam desteği uygulamadan
112’yi aramalıdır?
A)Boğulma vakalarında
B)Travma vakalarında
C)Çocuk ve bebeklerde
✓D)Bilinci açık erişkinlerde
E)Donma vakalarında

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından olan koruma ile
uyumlu değildir?
A)Yapılacak müdahaleler planlamak
B)Yaralı sayısını ve türlerini belirlemek
✓C)Olayı ilgili yardım kuruluşlarına bildirmek
D)Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak
E)Yaralılara hızlı ve sakin müdahale etmek 

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım için
doğrudur?
A)Yaraya saplanan yabancı cisim varsa çıkarılır
B)Bilinci açıksa hareket ettirilir
C)Yara içi temizlenir
✓D)Baş-boyun-gövde ekseni korunur
E)Yara üzerine bandaj uygulanır

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğru değildir?
A)Sakinleştirilir, kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez
B)Yaralı ılık bir ortama alınır ve soğukla teması kesilir
C)Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecekler verilir
✓D)Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır
E)Su toplamış bölgeler patlatılmaz

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal yanıklarda ilkyardım uygulaması olamaz?
A)Kimyasal maddenin deriyle teması kesilir
B)Bölge 15-20 dk yumuşak yıkanır
C)Giysiler çıkarılır ve yaralı örtülür
✓D)Yıkama tazyikli su ile yapılır
E)Tıbbi yardım istenir (112) 

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?
A)Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B)Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C)Hareket ettirilmez
D)Tıbbi yardım istenir (112)
✓E)Sıcak uygulama yapılır

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, çıkıkta ilkyardım için doğrudur?
A)Eklem düzeltilerek tespit edilir
B)Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır
C)Yaralı ağızdan beslenebilir
✓D)Bölgede deri rengi ve ısısı kontrolü yapılır
E)Ekleme masaj yapılır

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır?
A)Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır
B)Yarı oturur pozisyonda tutulur, bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir
C)Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır
D)Yaşamsal belirtiler değerlendirilir ve itfaiyeye haber verilir (110) 
✓E)Hepsi

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi, hayvan ısırmalarındaki ilkyardımın kapsamında değildir?
A)Yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir
B)Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır
✓C)Yaranın üstü kapatılmaz ve basınç uygulanmaz
D)Derhal tıbbi yardım istenmeli (112)
E)Yaralı kuduz ve/veya tetanos aşısı için uyarılır

Soru 40. Karşımızdaki kişiyi savunma pozisyonuna yönlendirmeyen bir diyalog tarzı, etkili ve
verimli iletişimde önemli bir prensiptir. Muhatabın davranışından daha çok kişiliğine yapılan
eleştiriler kişiyi kırabilir ve iletişimi de engeller. Bu durumdaki bir kişi egosuna bir saldırı
olduğunu hissederek savunma pozisyonuna girer. Buna göre etkili ve verimli bir iletişimde
kullanılması gereken dil aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Sen dili
B)Ben dili
C)Edilgen dil
D)Savunmacı dil
E)Çatışmacı dil

Soru 41. Sesin niteliği yani ses tonu, sesin hızı ve şiddeti, kelime vurguları, duraksamalar
gibi iletiGimde kullandığımız faktörlere genel anlamda ne ad verilir?
A)KiGi içi iletiŞim
✓B)DIİ-ötesi iletiŞim 
C)Sözsüz iletişim
D)Dille iletişim
E)Bedensel Temas

Soru 42. „Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titremesi" gibi durumlara iletişimde ne ad verilir?
A)Sözsüz iletişim
B)Niyet edilmiş iletişim
✓C)Niyet edilmemiş dil-ötesi iletişim
D)Semantik iletişim
E)Enformatik iletişim

Soru 43. Genellikle verilen mesajlardan sonra “anlaGıldı” Geklinde tasdik, zincirleme iletiGim
sürecinde mesaj bozulumunu engellenmek içindir. GletiGim sisteminde bu durum hangi kavram
ile anlatılır?
✓A)Geri bildirim
B)Kanal
C)HiyerarGi
D)Kaynak
E)Alıcı

Soru 44. Bazen karşımızdaki kiŞi dıŞ görünüşüyle dinliyormuş gibi durur, fakat iç
dünyasında bambaGka bir yerdedir. Böyle bir dinleme durumu iletişimde aŞağıdakilerden
hangi kavrama aittir? 
A)Seçerek dinleme
B)Duygusal dinleme
C)Gerçek dinleme
✓D)Görünüşte dinleme
E)Hakiki dinleme

Soru 45. „Düşündüğünüz ve söylemek istediğiniz; söylediğinizi sandığınız ve söylediğiniz,
karşınızdakinin duymak istediği ve duyduğu; anlamak istediği ve anladığını sandığı ve
anladığı...arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az
dokuz ihtimal vardır" Sylwiane Herpin"in söylediği bu söz ile ne anlatılmak istenmektedir?
✓A)İletişim engelleri
B)Mesajın önemi
C)İletişim kanalı
D)Hedef (alıcı)
E)İletişimin unsurları

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisinde en etkin iletişim gerçekleşir?
A)Duyu organlarıyla algılanabilen iletişimde
B)Sadece sözcüklerle gerçekleşen iletişimde
C)Çevre ve ortam Şartlarından etkilenmeyen iletişimde
D)Mesajın hedef tarafından, kaynağın gönderdiği biçimde algılanması ile gerçekleşen
iletişimde
✓E)Geri-bildirime gereksinim duymayan tek yönlü iletişimde 

Soru 47. İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)İletişim her zaman her yerdedir.
B)İletişim anlamların paylaşımıdır.
C)Bireysel ve toplumsal yaşantımız, uyarıcıların nasıl anlamlandırılacağım belirler.
D)İnsanın kendisi ile iletişimi olmaz.
✓E)Yönetsel faaliyetlerde iletişim önemli bir yer tutar.

Soru 48. Kişinin kendi ilgi alanından vazgeçmesi ya da ona geçici olarak ara vermesi,
konuşmacının dünyasına girmesi, kendini onun yerine koyup dünyaya onun gözüyle bakması
nasıl bir dinleme şeklidir?
✓A)Gerçek dinleme
B)Yardımcı olmak için dinleme
C)Görünüşte dinleme
D)Seçerek dinleme
E)Pasif dinleme

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerine sebep olan faktörlerden biri değildir?
A)Ortak yaşantının olmaması,
B)Anlamların karıştırılması,
C)Sembol ile sembolize edilen şey arasındaki uyumsuzluk,
D)İletişimi sözcüklere boğma,
✓E)Gürültüsüz fiziksel çevre

Soru 50. Yüz yüze iletişimin diğer iletişim biçimlerine göre daha etkili olmasının sebepleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Geri bildirimin hemen alınabilmesi,
B)KarGılıklı etkileGimin sağlanabilmesi
C)İletişim engellerinin anında giderilmesine imkân verebilmesi
D)Empatik düşünceye daha uygun zemin hazırlaması
✓E)Sürekli konuşan birini sürekli dinleyen birinin olması

Soru 51. Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabilecek davranış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
✓A)Savunmaya geçmek
B)Konsantre olmak
C)Yargılamadan dinlemek
D)Sözsüz iletişimi dikkate almak
E)Tarafsız olarak dinlemek

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A)Söndürme Ekibi
B)Koruma Ekibi
C)İlk yardım Ekibi
✓D)Teknik Onarım Ekibi
E)Kurtarma Ekibi

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
A)Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B)İhmal ve dikkatsizlik
C)Kazalar
D)Sabotaj
✓E)Hepsi

Soru 54. Paratoner sistemleri aŞağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel
olmayı amaçlar?
✓A)Yıldırım düŞmesi
B)Sıçramalar
C)Bilgisizlik
D)AGırı hava sıcaklıkları
E)Doğalgaz kaçağı

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürme sağlayamayan
bir söndürme maddesidir?
A)Kuru kimyevi toz
B)Karbondioksit
C)Köpük (FOAM)
D)Halokarbonlu söndürücüler
✓E)Su

Soru 56. Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?
A)Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek
B)Ortamı havalandırmak
✓C)Elektrik düğmesini kapatmak
D)Kıvılcım çıkaracak herhangi bir hareketten sakınmak
E)Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek

Soru 57. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
A)Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
B)Elektrik kaynaklarından uzak durun
C)Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalıGmayın
✓D)Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
E)Sel sularına girmeyin

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi özellikle kapalı kap veya tanklardaki akaryakıt
yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
A)Kuru kimyevi toz
✓B)Köpük konsantrasyonu 
C)Su
D)Kum-toprak
E)Azot- oksijen karışımı

Soru 59. Taşınabilir (12 Kg dan hafif olanlar) yangın söndürme cihazlarının duvara montaj
yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Omuz hizasında olmalıdır
B)Bel hizasında olmalıdır
C)120 cm olmalıdır
D)75 cm olmalıdır
✓E)90 cm olmalıdır

Soru 60. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un çıkış amacını en iyi hangisi açıklar?
A)Kamu düzenini sağlamak
B)Hırsızlık suçlarının faillerini yakalamak
C)Yangın gibi olayları azaltmak
✓D)Özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi
E)Gençlere iş sahası açılarak işsizliği azaltmak

Soru 61. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A)Ceza hükümleri getirmesi
✓B)Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması 
C)Polisin yetkilerinin azaltılması
D)Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması
E)Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi

Soru 62. mağazalar zinciri çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında
olduğunu düşünerek silahla korunmasını kararlaştırmıştır. Bunun için aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A)Özel güvenlik şirketine müracaat etmelidir
✓B)Özel güvenlik komisyonundan karar çıkarmalıdır
C)Korunması için emniyetten silah istemelidir
D)Bölge itibariyle jandarmaya bilgi vermelidir
E)Personeli, silahlı eğitim kursuna göndermelidir

Soru 63. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı
B)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
D)Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
✓E)Üniversite temsilcisi

Soru 64. Özel Güvenlik Komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
✓A)Oylamada çekimser oy kullanılabilir 
B)Üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır
C)Oy çokluğuyla karar alır
D)Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
E)Çekimser oy kullanılamaz

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan
değildir?
A)18 yaşını tamamlamış olmak
✓B)Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
C)Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
D)Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
E)Kamu haklarından yasaklı olmamak

Soru 66. Aşağıdaki görevlerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonunun görevleri arasında
sayılamaz?
A)Korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak
suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek
B)Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin güvenlik birimi kurmak suretiyle güvenliğin
sağlanmasına karar vermek
C)Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın
almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek
✓D)Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri onaylamak
E)Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev
alanını genişletmek 

Soru 67. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah
bulundurulabileceğini kim belirler?
✓A)Özel Güvenlik Komisyonu
B)Kaymakamlık
C)İl Valiliği
D)İl Emniyet Müdürlüğü
E)İl Jandarma Komutanlığı

Soru 68. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları
gerekmektedir?
A)18
B)19
C)20
✓D)21
E)22

Soru 69. Şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
A)Ek önlemler alma yükümlülüğü
B)Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
✓C)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü 
D)Temel eğitim alma yükümlülüğü
E)Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü

Soru 70. Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi
hangi görevini yapmıştır?
A)Vatandaşlık görevi
B)Önleyici görev
C)İdari görev
✓D)Adli görev
E)Kişisel görev

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?
A)Suçluyu mahkemeye nakletmek
✓B)Para veya kıymetli eşyayı nakletmek
C)Suçlunun ifadesini alarak, üst aramasını yapmak
D)Olay yerinde delil toplamak
E)Trafik kontrolü yaparak, kusurlulara ceza yazmak

Soru 72. Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik
personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?
A)7 gün içinde
B)10 gün içinde 
C)10 iş günü içinde
✓D)15 gün içinde
E)1 Ay içinde

Soru 73. Ali isimli özel güvenlik görevlisi, görevli olduğu sitenin zemin katında bir şüpheli araç
görmüştür. Bu araçla ilgili Ali"nin davranış tarzına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A)Yöneticiyi arar, onun vereceği talimatı bekler
B)Özel çekici Şirketini arayarak aracı güvenli bir parka götürülmesini sağlar
C)Aracın kontrolünü yaparak, araç arama tutanağı düzenler
✓D)Gerekli güvenlik önlemlerini alarak polise haber verir
E)Aracın sahibine ulaşmak için plaka sorgulaması yapar

Soru 74. 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi
bakımından yakalama tedbirine başvuramaz?
A)Suç işlemekte olan kişi
B)Hakkında yakalama emri olan kişi
✓C)Hakkında denetimli serbestlik olan kişi
D)Cezaevi firarisi olduğu anlaşılan kişi
E)Olay yerini muhafaza ederken delilleri bozan kişi

Soru 75. Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni
almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır? 
A)Bulunduğu ilin Valiliğinden
✓B)İçişleri Bakanlığından
C)Kaymakamlıklardan
D)Milli Savunma Bakanlığından
E)Ticaret ve Sanayi Odasından

Soru 76. Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A)Görev yaptığı alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
✓B)Görev yaptığı alanlara girmek isteyenlerin suç bilgilerini çıkarma
C)Toplantı ve konserlerde kimlik sorma
D)Koruduğu alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını x-ray cihazından geçirme
E)Koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle kontrol etme

Soru 77. 5188 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre; özel güvenlik görevlisi koruduğu alanlara
girmek isteyenlerin üstünü arayabilir, eşyalarını x-ray cihazı ile kontrol edebilir ve kimlik
sorabilir. Bu alana girmek isteyen bir şahıs kendisini ve eşyasını aratmak istemez ise ne
yapılır?
✓A)şahıs, korunan alana alınmaz
B)şahıs hakkında yakalama tedbiri uygulanır
C)Durum derhal kolluğa haber verilir
D)şahıs hakkında valiliğe bilgi verilir
E)şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılır 

Soru 78. Yabancı bir şirketin Türkiye"de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa
tabidir?
A)Eşitlik
✓B)Mütekabiliyet
C)Karlılık
D)İyi niyet
E)Bilgi edinme

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi sentetik uyuşturucuların özelliklerindendir?
A)Doğal uyuşturucu olmaları
B)Sadece tablet halinde bulunmaları
✓C)Laboratuvar ortamında üretilmeleri
D)Kırmızı reçete ile satılabilmeleri
E)Doğada bitki formunda bulunması

Soru 80. 4857 Sayılı iş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı
nedenle derhal fesih” hakkı yoktur?
A)İşçinin kendi kastından dolayı sakatlanması sonucu ardı ardına 3 gün işe gelmemesi
B)Düzensiz yaşayışından dolayı hastalanması nedeni ile bir ay içinde 5 gün işe gelmemesi
✓C)Alkole düşkünlüğünden dolayı hastalanması sonucu 2 gün işe gelmemesi
D)İşçinin hastalığı nedeniyle işyerinde çalışamayacağı doktor raporu ile saptanması 
E)İşçinin işyerindeki herhangi bir işçiye cinsel tacizde bulunması

Soru 81. 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini
gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri, genel kolluk görevlilerinin
emirlerini yerine getirmek zorundadır." Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A)Hizmete ilişkin
✓B)Zor kullanmaya ilişkin
C)Hukuka uygun
D)Kanuna uygun
E)Konusu suç teşkil etmeyen

Soru 82. Zor kullanma yetkisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır
B)Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir
✓C)Amaç direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir
D)Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır
E)Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır

Soru 83. Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
A)Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir
B)Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır
C)Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar 
✓D)Aralarında hiçbir fark yoktur
E)Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
A)Köy korucuları
B)Gümrük ve tekel zabıtası
C)Kır bekçileri
✓D)şarşı ve mahalle bekçileri
E)Çiftçi malları koruma kolluğu

Soru 85. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar ve uyuşturucular için hangi reçete
sistemi uygulanmaktadır.
✓A)Kırmızı ve yeşil reçete
B)Sarı ve yeşil reçete
C)Kırmızı ve beyaz reçete
D)Yeşil ve beyaz reçete
E)Hepsi

Soru 86. Metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Metal dedektörlerin ayarlanmasına Kalibrasyon denir
B)Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle
metal cisimleri tepit ederler 
C)Kişilerin metal dedektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme
nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur
D)Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
✓E)Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını
sağlar

Soru 87. I-Gnorganik maddeler/ koyu mavi-siyah II-Organik maddeler / Turuncu-Sütlü yada
koyu kahve III-Karışık malzemeler / Az yoğun maddeler ise yeşil IV-Kurşun ve Kristaller /
fosforlu pembe - koyu siyah X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri
renklerle ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
A)I-II-III
B)I-II
C)II-III
D)II- IV
✓E)IV

Soru 88. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne
zamana kadar devam edebilir?
✓A)24.00’e kadar
B)23.00’e kadar
C)Güneş doğana kadar
D)Güneş batana kadar
E)22.00’ye kadar

Soru 89. Dozimetre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)X ışınına duyarlı küçük bir film parçasıdır
B)Dozimetre dozaj gösterge şerididir
✓C)El dedektörü kullanıcısı sağlık güvenliği yönünden Dozimetre kullanmalıdır
D)Toka yada giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arkasında kullanılmamalıdır
E)Hepsi

Soru 90. Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?
A)Kama
B)Hat
✓C)Çember
D)Sağa kademeli hat
E)Çapraz

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıların yayılma metotlarından değildir?
✓A)Sulama
B)Patlama
C)Sisleme
D)Aerosol
E)Yanma

Soru 92 Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme, futbolculara küfür etmesi durumunda maçta görevli özel güvenlik görevlisi hangi davranışı yapmalıdır?
A)Hakeme ve futbolculara küfür etmek bana küfür etmek gibidir demeli, kalabalık içerisine
girip şahsı yakalamalı
✓B)Video, kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik cihazlarla o şahsı görüntüleyip, maç bitimi
Gahıs hakkında yasal işlem yapmalı
C)Kalabalık içerisine girip o şahsı yakalayıp üzerini elle aramalı,suç unsuru varsa genel
kolluğa teslim etmeli
D)şahsı yakalamalı, üzerini elle aradıktan sonra kelepçe takıp karakola götürmeli
E)şahsı yakalamalı, üzerini elle aradıktan sonra genel kolluk gelene kadar bir odada
muhafaza altına almalı

Soru 93. Türkçemizdeki “Kol kırılır yen içinde kalır."" deyimi gruplarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılır?
A)Grubun tutum değişimine etkisi
B)Grup dinamiği
C)Grubun risk almaya etkisi
D)Grubun verimliliğe etkisi
✓E)Grup dayanışması

Soru 94. 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ederek
üniversitede protesto eylemi başlatıp kurumun binalarını tahrip edip rektörlük binasını işgal
etmek isteyen öğrenci kalabalığına karı rektörlük binasını korumakla görevli özel güvenlik
görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Herhangi bir müdahalede bulunmayıp genel kolluk kuvvetlerinin gelmesini beklemelidir.
B)İl Valisinden izin almadan müdahale etmemelidir. 
C)Genel kolluk amirinin gelmesini beklemelidir.
D)Özel güvenlik görevlilerinin müdahale yetkisi yoktur, herhangi bir işlem yapmamalıdır.
✓E)Derhal olaya müdahale edip genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar zor kullanmak suretiyle
öğrencilerin rektörlük binasını işgal etmeleri önlenmelidir.

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin
uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
✓A)Kişisel tutum ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmek
B)İkna edici olmak
C)Caydırıcı olmak
D)Provokasyona gelmemek
E)Minimum kuvvet kullanmak

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden
değildir?
A)Anonimlik(isimsizlik)
B)Genellik
C)Tesir altında kalma
D)Duygusallık
✓E)Rasyonellik

Soru 97. Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi
bölgelere vuruş yapabilir?
A)Kasık bölgesine
✓B)Baldır ve ön kol bölgesi
C)Baş ve yüz
D)Eklem yerleri
E)Boyun

Soru 98. X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken
aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
✓A)50 cm
B)30 cm
C)150 cm
D)180 cm
E)175 cm

Soru 99. Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı
için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Grup statiği
✓B)Grup dinamiği
C)Grup hacmi
D)Grubun doğuşu
E)Grup normu 


Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden olan CCTV"nin (Kapalı
devre TV sistemi) kullanım amaçlarından birisi olabilir?
A)Hırsızlığa karşı korunmak
B)Park alanlarında güvenliği sağlamak
C)Olaylarda suçluların tespiti
D)Kapalı alanlarda güvenliği sağlamak
✓E)Hepsi

 

55. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 55. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 55. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 55. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım