56. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

56. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

56'ncı özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 02/01/2015 tarihinde 56. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 56. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Soru 1. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra
başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Gece önleme araması yapılamaz
✓B)Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C)Gece üst araması yapılamaz
D)Gece araç araması yapılamaz
E)Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin
cezası verebilir?
✓A)İşvereni
B)Vali
C)Kaymakam
D)İçişleri Bakanı
E)Emniyet Müdürü

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A)Genel kolluk
✓B)Cumhuriyet Savcısı
C)Özel Güvenlik görevlisi
D)Hâkim
E)Kolluk Amiri

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A)Önleyici üst araması
B)Adli üst araması
C)Konutta önleyici arama
✓D)Konutta adli arama
E)Önleyici eşya araması

Soru 5. Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?

A)Kimlik sorma --Arama -Tutuklama
B)Arama - Elkoyma - Mahkûm etme
C)Zaptetme - Emanete alma - Müsadere
D)Yakalama - Gözaltına alma -Tutuklama
✓E)Elkoyma - Zaptetme - Emanete alma

Soru 6. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça
kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için
aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? I. ÖGG nin genel kolluk ile birlikte görev
yapıyor olması gerekir. II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması
gerekir. III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri
olmalı. V. ÖGG nin görev alanında olmalı VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir.
A)I-II-III-IV
B)II-III-IV-V
✓C)I-II-III-V
D)III-IV-V-VI
E)I-IV-V-VI

Soru 7. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik
komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon
kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
A)Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B)Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
C)Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
D)Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması
✓E)Parti kongrelerinde

Soru 8. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
✓B)Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C)Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D)Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak
zorundadır
E)Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur

Soru 9. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
✓B)Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C)Mütekabiliyet esası geçerlidir
D)Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E)Karşılıklılık olmalıdır

Soru 10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik
görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik
önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A)Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B)Kimlik sorma
C)Duyarlı kapıdan geçirme
✓D)Kişileri sorgulama
E)Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde
yakalayabileceği kişilerden değildir?
A)Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B)Suç işlerken rastlanılan kişiler
✓C)Hakkında icra takibi bulunan kişiler
D)Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E)Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken
kişiler

Soru 12. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak olan üniformalar ve unsurları kim
tarafından onaylanmaktadır?
✓A)İçişleri Bakanlığı
B)Valilik
C)İl Emniyet Müdürlüğü
D)Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
E)Özel Güvenlik Komisyonu 

Soru 13. ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi
doğru değildir?
A)Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B)Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
✓C)Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D)Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E)Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların
telefonlarını bilmesi

Soru 14. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi
olmalıdır?
A)Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır
✓B)Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik
koordineli olarak çalışmalıdır
C)Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir
D)Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir
E)Hepsi

Soru 15. ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazırlık” yapmaktadır. Bu hazırlık
sıralamasının hangisi doğrudur?
✓A)Psikolojik - Zihinsel - Fiziksel ve Teknik
B)Bilişsel - Zihinsel - Fiziksel ve Teknik 
C)Yasal - Zihinsel - Fiziksel ve Teknik
D)Psikolojik - Mesleki - Fiziksel ve Teknik
E)Psikolojik - Zihinsel - Malzeme

Soru 16. “Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
kapsamında hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen
kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Genel koruma ve güvenlik
B)Özel koruma ve sağlık
C)Özel koruma ve eğitim
D)Genel koruma ve özel koruma
✓E)Özel koruma ve güvenlik

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A)CCTV Kapalı Devre Kamera ve Kayıt Sistemleri
B)Bagaj Tarama Sistemi (EDS/EDDS Sistemi)
C)İz detektörleri
D)Kapı tipi metal arama detektörleri
✓E)Üst arama (El ile )

Soru 18. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A)Ceza hükümleri getirmesi
✓B)Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması
C)Polisin yetkilerinin azaltılması
D)Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması
E)Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi

Soru 19. Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
✓A)Deride içi su dolu kabarcıklar
B)Deride kızarıklık
C)Yanık bölgede şişlik (ödem)
D)Ağrı
E)Hiçbiri

Soru 20. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin
güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?
✓A)2495 Sayılı Kanun
B)2559 Sayılı Kanun
C)3201 Sayılı Kanun
D)5188 Sayılı Kanun
E)6831 Sayılı Kanun 

Soru 21. ikyardım nedir?
A)Yaralıyı hastaneye götürmektir
B)Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C)Ambulansta yapılan ilk müdahaledir
✓D)Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız
olarak yapılan müdahaledir
E)Hastanede doktor tarafından yapılan müdahaledir

Soru 22. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin
duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin
aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
✓B)Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına
alır, tutanakla polise teslim eder
C)Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim
eder
D)Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E)Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

Soru 23. Ülkemizde haşhaş ekimi ve ürünün işlenmesi gibi konular hangi kurumun görev
alanına girmektedir?
✓A)Toprak Mahsulleri Ofisi 
B)Narkotik Birimleri
C)Emniyet Genel Müdürlüğü
D)Genel Kurmay Başkanlığı
E)Hepsi

Soru 24. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara
verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük
nedir?
A)Ek önlemler alma yükümlülüğü
B)Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C)Temel eğitim alma yükümlülüğü
✓D)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E)Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü

Soru 25. Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir
kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha
uygundur?
A)Aracınızı buraya park etmeyin, lütfen hemen başka bir yere alın
B)Levhayı görmüyor musunuz, buraya park edemezsiniz
✓C)Bu alanı engelli araç sürücüleri için ayırdık, aracınızı başka bir yere park ederseniz
memnun oluruz
D)Aracınızı buraya park etmeniz halinde aracınız ekipler tarafından çekilecektir
E)Aracınızı lütfen buradan alın, aksi halde biz gerekeni yapmak zorunda kalırız 

Soru 26.
5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi
toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından
geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile
aranmaktadır. Bu arama ne tür bir aramadır?
A)Adli arama
✓B)Önleyici arama
C)İdari arama
D)Genel arama
E)Kısmi arama

Soru 27. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne
denir?
A)Birey
B)Uyarılma
✓C)Davranış
D)Tepki
E)Organizma

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından
yapılmaz?
A)Olay yerini muhafaza etme
B)Şüpheliyi yakalama
C)Suç aletlerine el koyma
D)Genel kolluğa yardımcı olma
✓E)Teknik takip yapma

Soru 29. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Merdivenlerde önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini
almalıdır
B)Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır
✓C)Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir
D)Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır
E)Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir

Soru 30. “Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik
bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım
isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik
tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?
A)Kontrol Odası
B)Devriye Noktası
C)Acil Müdahale Odası
D)Personel Odası
✓E)Nokta

Soru 31. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz
gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma
silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Cop kemerde veya elde taşınabilir
B)Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
✓C)Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D)Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E)Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır

Soru 32. ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı
hangi uygulama doğru değildir?
A)Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir
✓B)Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir
C)Ziyaretçi kartı vermelidir
D)Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi vermelidir
E)Ziyaret edilecek kişiyle görüşüp teyit almalıdır

Soru 33. ÖGG Ayşe’nin, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak
istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
A)Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
B)Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
C)Konuyu genel kolluğa bildirir 
✓D)Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin
vermez
E)Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar

Soru 34. Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar olarak tutanakla veya
teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, karşılığı teslim edilir. Aşağıdakilerden hangisi
verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?
A)Namlusuz-tutanak
B)Şarjörsüz-söz
C)Tetiksiz-imza
✓D)Şarjörsüz-imza
E)Horozsuz-tetik

Soru 35. Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
✓A)Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B)Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C)Adli kolluk hizmetidir
D)Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E)Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir

Soru 36. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? 
A)Yakalama nedeni belirtilir
B)Elde edilen delillerden bahsedilir
✓C)Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D)Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E)Yer ve zaman belirtilir

Soru 37. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A)Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır
B)Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
✓C)Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D)İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir
bilgilendirme kaynağı olur
E)Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden
önleme şansına sahiptir

Soru 38. Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği
bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla
hazırladığı yazıya denir.
A)Tutanak
B)Görüş
C)Sunum
✓D)Rapor 
E)Delil

Soru 39. Devriye yöntemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A)Dairesel Devriye
B)Geri Dönüşlü Devriye
C)Rastgele Devriye
D)Planlı Devriye
✓E)Yaya Devriye

Soru 40. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Selçuk’un; Güvenlik
zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini
zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka
giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki
devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?
A)Dairesel devriye
B)Olağan devriye
✓C)Geri dönüşümlü devriye
D)Planlı devriye
E)Rutin devriye

Soru 41. Beşiktaş - Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik
görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik
grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat
içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seyirci kontrolü
✓B)Özellikli şahısların kontrolü
C)Ziyaretçi kontrolü
D)Yer ve alan kontrolü
E)Personel kontrolü

Soru 42. Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili
eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli
değildir?
A)Konuşma bozuklukları
B)Cinsiyeti
C)Boyu
D)Saç rengi
✓E)Psikolojik durumu

Soru 43. Özel güvenlik görevlisi Metin, gelen paket üzerinde yaptığı kontrol neticesinde
şüpheleri daha da artar ve paketin bomba olabileceğini düşünür. Bu durumda yapılması
gereken aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Pakete hiç kimse yaklaştırılmaz
B)Çevre güvenliği sağlanıp genel kolluğa haber verilir
✓C)Sabotaj olasılığını ortadan kaldırmak için paket açılıp kontrol edilir 
D)Durum üst amirlere bildirilir
E)Kalabalık paket çevresinden uzaklaştırılır

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.
A)Henüz işlenmiş olan suç
B)İşlenmekte olan suç
C)Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
✓D)Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E)Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

Soru 45. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği
bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek
istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İdari yakalama
B)Önleyici yakalama
✓C)Koruyucu amaçlı yakalama
D)Adli yakalama
E)Gözaltına alma

Soru 46. Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve
şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir? 
✓A)Zorunluluk, denge ve gereklilik unsurları aranmayabilir
B)Kanunlara uygun verilen emir ve direktiflere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
C)Kanunlara uygun konulan kural ve tedbirlere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
D)Görevini yapmaya engel olunması durumunda zor kullanılabilir
E)Görevini yaparken mukavemetle karşılaşılması durumunda zor kullanılabilir

Soru 47. AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci
hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üstü araması yapılır, suç eşyası, iz ve deliller koruma altına alınır
✓B)Etkisiz hale getirilir, kelepçelenir ve gözlem altında bekletilir
C)Polise haber verilir
D)Gerekli durumlarda 112 unsurları da çağrılır
E)Gerekli tutanaklar tutulur, tutanakla Polise teslim edilir

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A)Çevre engelleri
✓B)İkaz levhaları
C)Gözetleme kuleleri
D)Bariyerler ve kilit sistemleri
E)Aydınlatma sistemleri

Soru 49. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar
B)Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı x ışınına tâbi tutar
C)Bagajların içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır
✓D)Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır
E)Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır

Soru 50. X ışınının bazı cisimlerden az, bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A)Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B)X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C)Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
✓D)Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
E)Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu

Soru 51. Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Metal detektörlerin ayarlanmasına Kalibrasyon denir
B)Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle
metal cisimleri tespit ederler
C)Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme
nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur 
D)Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
✓E)Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile
aranmasını sağlar

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A)Ortam güvenliğini sağlamak
B)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
✓D)Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E)Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak

Soru 53. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A)Dil dışarı çekilir
B)Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
✓C)Baş-çene pozisyonu sağlanır
D)Hastaya koma pozisyonu verilir
E)Baş yana çevrilir

Soru 54. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
✓A)Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
B)Soğukla teması kesilir 
C)Su toplamış bölgeler patlatılmaz
D)Sıcak içecekler verilir
E)Kuru giysiler giydirilir

Soru 55. Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
A)Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B)Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C)Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
✓D)Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E)Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir

Soru 56. İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
A)Hava yolunun açılması
B)Kalp masajı
C)Suni solunum
✓D)Psikolojik yardım
E)Dilin elle tutulup çekilmesi

Soru 57. Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?
A)Karında göbeğin 2 parmak altına
B)İman tahtasının(göğüs kemiği) sol tarafına 
C)İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
✓D)İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna
E)İman tahtasının (göğüs kemiği) üst ucuna

Soru 58. Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk
sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
A)2 soluk - 10 kalp masajı
B)5 soluk - 10 kalp masajı
✓C)2 soluk - 30 kalp masajı
D)5 soluk - 15 kalp masajı
E)2 soluk - 15 kalp masajı

Soru 59. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen
gelmemesi sonucu ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Şok
B)Havale
C)Epilepsi
D)Koma
E)Kriz

Soru 60. Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir? 
A)Söner
✓B)Yağ Patlaması
C)Gaz patlaması
D)Yanmaya devam eder
E)Hiçbiri

Soru 61. Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık
yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
✓A)Benzin
B)Mazot
C)Zeytinyağı
D)Tiner
E)Gazyağı

Soru 62. Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç
olmalıdır?
A)%5
B)%10
C)%16
✓D)%21
E)%11

Soru 63. Çok katlı binalarda üst katlarda yangın olayının görülmesini sağlayan etken
nedir?
✓A)Konveksiyon yolu ile ısı transferi
B)Radyasyon yolu ile ısı transferi
C)Konduksiyon yolu ile ısı transferi
D)Dokunma yolu ile ısı transferi
E)Hepsi

Soru 64. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik
görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
A)Çevre güvenliğini almak
B)Güvenlik şeridi oluşturmak
C)Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
✓D)Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
E)Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek

Soru 65. Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için,
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
B)Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
C)Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız
✓D)Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız 
E)Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız

Soru 66. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
A)Su dökülür
B)Köpüklü Portatif Söndürücü kullanılır
✓C)Bir örtü ile sıkıca sarılır
D)Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü
E)Hepsi

Soru 67. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Yangına su ile müdahale etmek
✓B)Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C)Yangını bölmelere ayırmak
D)Yanan cismi uzaklaştırmak
E)Yangını soğutarak söndürmek

Soru 68. Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde
uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan ve
yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Mavi 
B)Pembe
C)Mor
D)Beyaz
✓E)Kırmızı

Soru 69. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya
kurumların mesajlarına ne ad verilir?
A)Gürültü
B)Kodlama
C)Kanal
✓D)Kaynak
E)Kod açma

Soru 70. Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas
anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?
✓A)Kişinin iletişim amacını anladığını göstermek üzere sözlerini ona yansıtmaya
B)En kısa süre içinde gerekli işlemi yapmaya
C)Başvuran kişinin memnuniyetini sağlamaya
D)Kurumun güvenliğini sağlamaya
E)Karşısındakini anlamaktan çok görevine odaklanmaya

Soru 71. Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen
ilk önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kurum mensuplarını güler yüzle karşılamak
B)Kurum mensuplarının içine yabancıların sızmasını engellemek
C)Kurum mensuplarının kimlik kartlarını özenle kontrol etmek
D)Kurum mensuplarının bir an önce görevlerinin başında olmasını kolaylaştırmak
✓E)Kurum mensuplarının tümünü birbirine karıştırmadan tanımak

Soru 72. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
✓A)Geri bildirim
B)Mesaj tekrarı
C)Yansıtma
D)Aktarma
E)Görev tekrarı

Soru 73. Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev
yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden hangisini kazandırır?
A)Kurumun güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğu izlenimini yaratır
B)Güven duyulacak bir kuruma gelindiği izlenimi yaratır
C)Saygın bir kuruma geldiği izlenimini yaratır
D)Kurum güvenliğinin sempatik bir biçimde sağlandığı izlenimini yaratır 
✓E)Kurumda işlerin sağlıklı yürüdüğü izlenimini yaratır

Soru 74. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki
tanımlardan hangisidir?
A)Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B)Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
✓C)Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi
koymaktır
D)Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E)Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanında müşteriler ile
kurduğu iletişimde her zaman başarılı olmasını sağlar?
✓A)Saygı göstermek
B)Emir vermek
C)Gözdağı vermek
D)Ahlâk dersi vermek
E)Yetkilerinden bahsetmek

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için
kullanılabilir?
✓A)Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma 
B)Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma
C)Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma
D)Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme
E)Kendi benliğinin farkına varma

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
A)İş yükünün fazlalığı
B)Olumsuz çalışma koşulları
C)İnsan ilişkilerinde başarısızlık
D)Yönetici baskısı
✓E)Sorun çözme yeteneği

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?
A)Ortak dil kullanmak
✓B)Toplumsal statüyü öne çıkarmak
C)Uygun bir kanal kullanmak
D)İletişim kurmaya istekli olmak
E)Önyargısız olmak

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir? 
A)Görünüşte dinleme
B)Seçici dinleme
C)Tuzak kurucu dinleme
✓D)Kişisel dinleme
E)Yüzeysel dinleme

Soru 80. Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
✓A)Kama
B)Çember
C)Hat
D)Sağa kademeli hat
E)Birerli kol

Soru 81. Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk
etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
✓A)Tesir altında kalanlar
B)Destekleyiciler
C)Provokatörler
D)Atılganlar
E)Seyirciler

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A)Spor seyircileri
✓B)Çarşı Pazar kalabalığı
C)Toplantı,miting,grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D)Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E)Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar

Soru 83. “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini,
değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?
A)İtaat
✓B)Sosyalleşme
C)Eğitim
D)Yönetim
E)Sosyal Psikoloji

Soru 84. ‘Bir davranışı, sadece ben değil, toplulukta bulunan herkes yapıyor, öyle ise
normal’ diyen bir kişi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden hangisini ifade
etmiş oluyor?
A)Taklit
B)Duygusallık
✓C)Genellik
D)Anonimlik 
E)Telkine açık olma

Soru 85. “Özel güvenlik görevlisi Oğuz grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Oğuz’un
aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?
A)İnsanların hangi amaçlarla bir araya geldiklerini
B)Toplumsal grupların nasıl oluştuğunu
C)Grup içerisindeki bireylerin psikolojisini
D)Bir grup normunun nasıl oluştuğunu
✓E)Bir insan fizyolojisindeki kas sisteminin ne kadar güçlü olduğunu

Soru 86. Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil
değildir?
A)Sinir gazları
✓B)OC (Biber gazı)
C)Yakıcı gazlar
D)Boğucu gazlar
E)Kan zehirleyici gazlar

Soru 87. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A)Özenti
B)Taklit 
C)Duygusallık
D)İrade zayıflığı
✓E)Özgüven

Soru 88. Gaza maruz kalındığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru
değildir?
A)Gazlı ortam derhal terkedilmelidir
B)Temiz havaya çıkılmalıdır
C)Normal nefes almaya gayret edilir
D)Burun temizlenir, göz kapakları açılıp kapatılır
✓E)Bol parfüm ve kolonya kullanılabilir

Soru 89. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A)Bir kişiyle koruma düzeni
✓B)İki kişiyle koruma düzeni
C)Üç kişiyle koruma düzeni
D)Dört kişiyle koruma düzeni
E)Beş kişiyle koruma düzeni

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından
değildir? 
A)Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabileceği bir
güzergâh seçimi
B)Muhtemel tehlikenin varlığı
C)Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D)Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
✓E)Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

Soru 91. Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol
listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz?
A)Acil servisin yeri
B)Hastanenin servis imkânları
C)Ambulans servisinin yeri ve telefonu
D)Hastanenin uzman cerrah durumu
✓E)Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılama durumu

Soru 92. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır
✓B)Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla
değiştirmezler
C)Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat
eder
D)Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer 
E)Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar

Soru 93. Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi
hangi yönü ifade eder?
✓A)Sol
B)Sağ
C)Yukarı
D)Aşağı
E)Arka

Soru 94. Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin
uygulanması yanlıştır?
✓A)Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz, açık alanlarda daraltılır
B)Gidilecek güzergâhlar her seferinde değiştirilmelidir
C)Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir
D)Tedbirler için yeterli kondisyon ve pratiğe sahip olmalıdır.
E)Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer
verilmemelidir

Soru 95. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A)Her türlü durumda sağında
B)Her türlü durumda solunda 
C)Korunan kişinin önünde
D)Korunan kişinin arkasında
✓E)Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda

Soru 96. Güzergah güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)Korunan kişinin geçeceği güzergâh saldırılar için en müsait alanlardan biridir
B)Her seyahat için birden fazla güzergâh planlanmalıdır
✓C)En güvenli güzergâh en kısa olanıdır
D)Aynı yerlere yapılan sürekli seyahatlerde değişik güzergâhlar kullanmak gerekir
E)Gidilecek güzergâh üzerinde mutlaka öncü istihbarat çalışması yapılmalıdır

Soru 97. Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere
özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
A)İl Emniyet Müdüründen
B)İl Spor Güvenlik Kurulundan
✓C)Müsabaka Güvenlik Amirinden
D)Mülki İdare Amirinden
E)Hâkimden

Soru 98. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve
eylemi kime bildirmelidir? 
A)Hâkim
B)Cumhuriyet savcısı
C)Genel kolluk
✓D)Valilik
E)Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

Soru 99. Aşağıdaki hangi şıkta genel kolluk teşkilatları kuruluş tarihlerine göre doğru
olarak sıralanmıştır?
A)Jandarma - Sahil Güvenlik - Polis
B)Polis - Sahil Güvenlik - Jandarma
C)Sahil Güvenlik - Polis - Jandarma
✓D)Jandarma - Polis - Sahil Güvenlik
E)Sahil Güvenlik - Jandarma - Polis

Soru 100. Özel güvenlik faaliyetlerinde kullanılacak personel, silah ve teçhizatın niteliği ve
miktarını kim belirler?
A)İçişleri Bakanlığı
B)Vali
C)Emniyet Müdürlüğü
D)Jandarma Komutanlığı
✓E)Özel Güvenlik Komisyonu

 

56. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 56. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 56. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 56. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım