77. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

77. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

77'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 12/08/2018 tarihinde 77. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 77. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B)Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
✓C)Çekimser oy kullanılabilir
D)Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E)Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

Soru 2. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A)Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B)Gerektiğinde zor kullanmak
C)Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D)Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
✓E)Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

Soru 3. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak
sınırlandırılmasına ne denir?
A)Arama
✓B)Yakalama
C)Hüküm giydirme
D)İfade alma
E)Tutuklama

Soru 4. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel Hocalar
A)I,V
✓B)I,II,III
C)IV, V
D)III, IV
E)II, IV

Soru 5. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi
doğrudur?
✓A)Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B)Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C)Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D)Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E)Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

Soru 6. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne
zaman ve nerede kullanabilir?
A)Her zaman ve her yerde
B)Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C)İl hudutları içinde ve her zaman
D)Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
✓E) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

Soru 7. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde,
görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
A)Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B)Kolluk amirinin yazılı emri ile
C)Sulh ceza hakiminin kararı ile
✓D)Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E)Cumhuriyet savcısının emri ile

Soru 8. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapamaz?
A)Şüpheliyi yakalamak
B)Yetkili kolluğa bilgi vermek
C)Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
✓D)Delilleri toplamak
E)Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

Soru 9. Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde
yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)Kimlik kartları valilikçe verilir
B)Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
C)Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya
takılır
✓D)Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi
olabilir
E)Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe
bildirilir


Soru 10. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul
diplomasına sahip olmalıdır?
A)İlkokul ve dengi
B)Ortaokul ve dengi
✓C)Lise ve dengi
D)Meslek yüksek okulu ve dengi
E)Üniversite ve dengi

Soru 11. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
A)2
B)3
C)4
✓D)5
E)6

Soru 12. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A)Özel güvenlik görevlisinin
B)Mağdurun
C)Jandarmanın
D)Polisin
✓E)Herkesin
Soru 13. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?
A)Sahne gösterilerinde
B)Sağlık tesislerinde
✓C)Terörle mücadelede
D)Eğitim ve öğretim kurumlarında
E)Banka güvenliğinde

Soru 14. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi
ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
A)Kendisini geliştirme hakkı
B)Toplu iş sözleşmesi hakkı
✓C)Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D)Sendika hakkı
E)Mehilsiz fesih hakkı

Soru 15. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
A)İçişleri Bakanı
✓B)Vali
C)Özel Güvenlik Komisyonu
D)İl Emniyet Müdürü
E)İl Jandarma Komutanı

Soru 16. Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az
kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
A)3
B)1
C)4
D)5

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
✓A)Kişi koruma
B)Sahne gösterileri
C)Toplantı
D)Para ve değerli eşya nakli
E)Cenaze töreni

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri
olamaz?
A)Kelepçe
B)Cop
C)Basınçlı su
✓D)Elektroşok cihazı 
E)Göz yaşartıcı gaz

Soru 19. Ünlü bjr gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış
ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini
koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı
anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sinan, olay yerini ve delilleri koruma yetkisine sahiptir
B)Sinan’ın, olaya karışan şahısları yakalama yetkisi vardır
C)Sinan’ın göreviyle bağlantılı bir suç işlediği iddia edilebilir
D)Sinan, suç işlediği ispat edilirse kamu görevlisi gibi cezalandırılır
✓E)Sinan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?
✓A)Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
B)Güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenlerin dedektörle aranması
C)Görevli olduğu yerde suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
D)Yangın durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girmesi
E)Görevli olduğu yerde yaptığı arama sırasında suç teşkil eden eşyanın emanete
alınması

Soru 21. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere
ne ad verilir?
A)Mahalle 
B)Polis bölgesi
✓C)Devriye güzergâhı
D)Belediye sınırları
E)Kontrollü bölge

Soru 22. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
✓A)İhbar ciddiye alınmaz
B)Emniyet hattı oluşturulur
C)Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D)Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E)Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

Soru 23. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
A)Yönlendirici personel
B)Kontrol personeli
C)Koruma personeli
D)Kontrol noktası amiri
✓E)Sağlık personeli

Soru 24. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur? 
A)3
B)5
✓C)2
D)4
E)1

Soru 25. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A)Kimlik tespiti yapılmalıdır
B)Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C)Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
✓D)Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E)Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

Soru 26. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar,
yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A)İhbar
✓B)Eşkâl
C)Bombalı paket
D)Biyolojik tehdit
E)Devriye 

Soru 27. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımlarıbulunmaz?
A)Adam öldürme
✓B)Trafik kural ihlali
C)Gasp
D)Kapkaç
E)Çete oluşturanlar

Soru 28. Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev
yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık
olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim
eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla
karşı kaşıya kalabilir?
A)Sanık
B)Mağdur
✓C)Tanık
D)Müşteki
E)Seyirci

Soru 29. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri
kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisi kapsar?
✓A)Fiziksel hazırlık 
B)Psikolojik hazırlık
C)Zihinsel hazırlık
D)Sosyolojik hazırlık
E)Antropolojik hazırlık

Soru 30. Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini
sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları
talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl
yapmalıdır?
✓A)Üniformalı olarak
B)Bağırarak
C)Sivil olarak
D)Cop sallayarak
E)Bisikletli olarak

Soru 31. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
✓A)Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
B)Şahısların elleri yıkatılmaz
C)Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
D)Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
E)Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir 

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?
A)Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
B)Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
C)Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
D)İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
✓E)Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar

Soru 33. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
A)Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
B)Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
C)Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
✓D)Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E)Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A)Kilo ve boy
B)Yüz yapısı
✓C)Soyut ifadeler
D)Cinsiyet 
E)Görülebilir yaralar

Soru 35. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
✓A)Önleme araması
B)Adli arama
C)Zapt etme
D)El koyma
E)Şüpheli araması

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
A)Değişmez
B)Benzetilemez
C)Benzemez
D)Değiştirilemez
✓E)Tasnif edilemez

Soru 37. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar
tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A)İşkence
✓B)Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma 
C)Amirin emrine muhalefet
D)Görevi ihmal
E)Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

Soru 38. “Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların
daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine denir.”
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Koruma altına alma
✓B)Emanete alma
C)Zaptetme
D)Gözönünde bulundurma
E)Suça elkoyma

Soru 39. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının
amiri kimdir?
A)İçişleri Bakanı
B)Başbakan
✓C)Vali
D)Kaymakam
E)İl Emniyet Müdürü

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve
dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)Caydıncılık vasıtası olarak kullanılır
B)Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır
C)Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır
✓D)Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
E)Copun psikolojik etkisinden faydalanılır

Soru 41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A)Motivasyon
B)Stabilizasyon
C)Zoom
✓D)Kalibrasyon
E)Gramaj ayarı

Soru 42. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
✓A)X-Ray cihazı
B)Kapalı devre televizyon sistemi
C)Tel örgü
D)Duvar
E)Demir parmaklık


Soru 43. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol
bakımından yanlıştır?
A)Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır
B)Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır
C)Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır
✓D)Bina ya da tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır
E)Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir

Soru 44. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Kapalı devre televizyon sistemi
B)Kontrol sistemi
C)Açık devre televizyon sistemi
D)Canlı yayın yapma sistemi
E)Renkli televizyon sistemi

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin
sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?
I-Metal dedektörü
II-Kartlı geçiş sistemi
III-X-ray cihazı 
✓A)I ve III
B)II ve III
C)I ve II
D)I, II ve III
E)Hiçbiri

Soru 46. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A)Hava yolunun açılması
B)Solunumun düzenlenmesi
C)Kas ve iskelet sistemi kontrolü
✓D)Kan dolaşımının sağlanması
E)Sindirim sisteminin düzenlenmesi

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol
edilmesi gerekir?
A)İskelet sistemi
B)Dolaşım sistemi
C)Sindirim sistemi
✓D)Bilinç Durumu
E)Kas sistemi

Soru 48. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı
kaçtır? 
A)16-22
✓B)12-20
C)18-24
D)24-30
E)30-36

Soru 49. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli
kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
✓A)Triaj
B)Taşıma
C)Teşhis
D)Tedavi
E)İlkyardım

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden
değildir?
A)Nefes alamaz
✓B)Nefes alabilir
C)Konuşamaz
D)Rengi morarmıştır
E)Acı çeker, ellerini boynuna götürür 

Soru 51. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır
✓B)İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C)Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal
afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D)İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E)İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)Durumun kötüleşmesini önlemek
C)İyileşmeyi kolaylaştırmak
D)Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
✓E)Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

Soru 53. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
✓A)Koruma, Bildirme, Kurtarma
B)Koruma, Taşıma, Nakil
C)Konuşma, Bildirme, Nakil
D)Kurtarma, Taşıma, Nakil 
E)Koruma, Kollama, Nakil

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken
işlemlerden değildir?
A)Sakin ve kararlı olmalıdır
✓B)Kimseden yardım almamalıdır
C)Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D)Yaralının endişelerini gidermelidir
E)Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
✓A)Sağlık kuruluşuna haber verme
B)Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C)Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D)Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E)Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması
gereken bir davranıştır?
A)Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B)Sel sularına girmemek
C)Elektrik kaynaklarından uzak durmak
✓D)Araç içinden ayrılmamak
E)Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
A)Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız.
B)Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız.
✓C)Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz.
D)Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız.
E)Hepsi

Soru 58. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren
normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları
etkileyen olaylara ne denir?
A)Deprem
✓B)Afet
C)Sel
D)Yangın
E)Tusunami

Soru 59. Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi
olarak köpük ve su kullanılmaz? 
A)Orman yangını
B)Akaryakıt yangını
✓C)Elektrik yangını
D)Araç yangını
E)Plastik madde yangını

Soru 60. Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
1. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.
2. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler
almak.
III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri
doğrudur?
A)Yalnız II
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve III
✓E)I, II ve III

Soru 61. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli
ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
✓B)Yavaş yanma 
C)Hızlı yanma
D)İçin için yanma
E)Parlama/patlama

Soru 62. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A)Baca izolasyonu
✓B)Paratoner
C)Yangın söndürme cihazı
D)Havalandırma sistemi
E)Duman algılama cihazları

Soru 63. Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en
uygun olarak tercih edilmelidir?
A)Tarla yangınları
B)Çöp yangınları
✓C)Akaryakıt yangınları
D)Kağıt ve karton esaslı yangınlar
E)Orman yangınları

Soru 64. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında
sayılmaz? 
A)Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan
maddeler
B)Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C)Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D)Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
✓E)Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

Soru 65. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A)Mesaj tekrarı
✓B)Geri bildirim
C)Yansıtma
D)Görev tekrarı
E)Kodlama

Soru 66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B)Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C)Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D)Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
✓E)Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir 

Soru 67. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad
verilir?
B)Gösterge
C)Gönderici
D)Kanal
E)Kaynak

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
A)Göz teması kurma
B)Soru sorma
✓C)Hemen sonuç çıkarma
D)Dinlediğinizi belli etme
E)Not alma

Soru 69. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Empatide anlama, sempatide hak verme vardır
B)Empatide duygular önemli değildir
C)Sempatide düşünceler önemlidir 
D)Empati yandaş olmaktır
E)Aralarında hiçbir fark yoktur

Soru 70. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi
iletişim tekniğidir?
A)Kişiler arası iletişim
✓B)Kişi içi iletişim
C)Örgüt içi iletişim
D)Kitle iletişimi
E)Grup iletişimi

Soru 71. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme
olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
A)Kişiye aşırı sorumluluk verilmesinin
B)Bireyin işini iyi yapamamasının
C)Performans değerlendirmesinin
✓D)Psikolojik şiddetin
E)Adil olmayan görev dağılımının

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?
A)Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur 
B)Geçici bir birliktelik söz konusudur
✓C)Mutlaka provokatör bir grup vardır
D)İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar
E)Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar

Soru 73. Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına
vurulmalıdır?
A)Yüz bölgesi
B)Parmaklar
C)Göğüs
✓D)Kol ve bacakların etli kısımları
E)Kafa ve boyun

Soru 74. Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe
sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde
amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu
ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
A)Suikastçı
B)Yönetici
✓C)Provokatör
D)Koruma görevlisi
E)Direnişçi

Soru 75. Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç kullanmaktır
✓B)Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir
C)Devlet ve onun adına kuvvet kullanan güvenlik personelinin gücünü her şartta
göstermektir
D)Olay olmadan önce önlemek esas olduğundan en sert tedbirleri uygulamaya
koymaktır
E)Olaylara hiç müdahale etmemek en etkili yöntemdir

Soru 76. “Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için
dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol
açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A)Şiddet
B)Kalabalık
C)Saldırı
D)Sükûnet
✓E)Panik

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu
kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
A)Çember düzeni
✓B)Çevre düzeni
C)Kama düzeni
D)Hat düzeni
E)Hiçbiri

Soru 78. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A)Kişi içi çatışmalar
✓B)Rol çatışmaları
C)Ben merkezcilik
D)Empati yoksunluğu
E)Önyargılar

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
A)Var olmak
B)Bilgi edinmek
✓C)Ayrıştırmak
D)Paylaşmak
E)Etkilemek

Soru 80. “Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik
tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.”
Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir? 
✓A)İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir
B)İletişim her zaman her yerdedir
C)İletişim anlamların paylaşımıdır
D)İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
E İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır

Soru 81. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad
verilir?
✓A)İletişim
B)Beceri
C)Algı
D)İlişki
E)Empati

Soru 82. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve
düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere
aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
✓A)Empati
B)Sağduyu
C)Etkili dinleme
D)Açık iletişim
E)Sen dili 

Soru 83. Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni
can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
A)Savunucu dinleme
B)Seçerek dinleme
C)Tuzak kurucu dinleme
✓D)Etkin dinleme
E)Yüzeysel dinleme

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada
göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
A)Tarafsız olmak
✓B)Duygusal davranmak
C)Çevre güvenliğini sağlamak
D)Minimum kuvvet kullanmak
E)İnisiyatifi elinde bulundurmak

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
A)Kalıcı birliktelik söz konusudur
B)Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır
✓C)Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar 
D)Aralarında eylem birliği vardır
E)Liderleri vardır

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri
değildir?
A)İkna edici ve inandırıcı olma
B)Provokasyona gelmeme
C)Caydırıcı olma
D)İnisiyatif kullanma
✓E)Organizatörlerle diyalogdan kaçınma

Soru 87. “Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme
geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.” Tanımı
yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu içeriden yönetenler
B) Topluluğu dışarıdan yönetenler
✓C) Eylem grupları
D) Haberleşme görevlileri
E) Psikolojik etki grupları

Soru 88. Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Topluluğu bir arada tutmak
B) Topluluğun lideri ve/veya yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak
C) Güç gösterisi yapmamak
✓D) Topluluğun dikkatini dağıtmak
E) Topluluğun yayılmasını sağlamak

Soru 89. Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı
kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad
verilir?
A)Özel güvenlik tedbiri
B)Şahsi güvenlik tedbiri
✓C)Fiziki güvenlik tedbiri
D)Yakın koruma tedbiri
E)Koruma çemberleri

Soru 90. Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
A)Her zaman bir tehlike mevcuttur
B)Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır
✓C)Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır
D)Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır
E)Saldırı ve tehlike usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir 

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
✓A)Koruma esnek olmamalıdır
B)Tam koruma mümkün değildir
C)Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir
D)Koruma görevinde ekip çalışması çok önemlidir
E)Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır

Soru 92. Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan,
korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en
güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
A)Dış çember
✓B)İç çember
C)Orta çember
D)Boğma çemberi
E)Hedef çember

Soru 93. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme
ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en
aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A)Ziyaret planlaması
B)Güvenlik çalışması 
C)Koruma çalışması
✓D)Öncü çalışması
E)Artçı ekip çalışması

Soru 94. Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada
hangisi doğru değildir?
A)Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur
B)Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur
C)360 derece korunma sağlanmalıdır
✓D)90 derece koruma sağlanmalıdır
E)Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur

Soru 95. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi
hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
A)12
✓B)3
C)6
D)4
E)8

Soru 96. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı
alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne
ad verilir?
A)Tehlike noktası
B)Hedef noktası
✓C)Boğma noktası
D)Koruma noktası
E)Saldırı noktası

Soru 97. Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede
emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki cümlesini aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?
A)Özel kolluktadır
✓B)Genel kolluktadır
C)Polisindir
D)Jandarmanındır
E)Savcınındır

Soru 98. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden
hangisini yapabilir?
A)Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler
B)Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler
C)Olay yerindeki delilleri toplarlar
D)Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler
✓E)Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A)Kimlik sorma
B)Zor kullanma
C)Arama
D)Yakalama
✓E)Telefon dinleme

Soru 100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A)Vali
✓B)Kaymakam
C)İçişleri Bakanı
D)Emniyet Müdürü
E)Garnizon Komutanı

 

 

77. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 77. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 77. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 77. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım