78. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

78'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 30/09/2018 tarihinde 78. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 78. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Soru 1. Özel güvenlik komisyonu hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A)Kararlar oy çokluğu ile alınır.
B)Oylar eşit çıkrasa Başkanın kararına bakılır.
✓C)Çekimser oy kullanmak serbesttir.
D)Başvuran kişi veya kuruluşun temsilcisi özel güvenlik izni için komisyona katılabilir.
E)Komisyona başkanlık edecek kişi valinin yetkilendirdiği vali yardımcısıdır.

Soru 2. ÖGG'nin yetki ve sorumlulukları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Kişileri elektronik cihazlar yardımıyla kontrol etmek
B)Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa ona kelepçe takmak
C)Gerektiğinde zor kullanmak
D)Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
✓E)Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

Soru 3. Genel kolluk görevlilerinin kişilerin özgürlüklerini hakim kararı olmadan geçici
olarak sınırlandırmasına ne denmektedir?
A)Hüküm giydirme
✓B)Yakalama
C)Arama
D)Tutuklama
E)İfade alma

Soru 4. 5188 sayılı yasada özel güvenlik eğitimi kimler tarafından verilmektedir? I
İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlı özel okullar V Özel Hocalar
A)I ve V
✓B)I, II ve III
C)IV ve V
D)III ve IV
E)II ve IV

Soru 5. Temel yasalarla ilgili olarak hangi sıralama büyükten küçüğe olarak doğrudur?
✓A)Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B)Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik
C)Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
D)Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
E)Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik

Soru 6. 5188 sayılı kanuna göre görevli özel güvenlik personeli ne zaman ve nerede
yetkilerini kullanabilir?
A)Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
B)İl sınırları içinde ve her zaman
C)Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
D)Her zaman ve her yerde
✓E)Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

Soru 7. Özel güvenlik görevlileri doğal afetlerde ve imdat istendiğinde, görev alanı
içindeki işyerlerine ya da konutlara nasıl giriş yapabilir?
A)Mülki idare amirinden sözlü olarak talimat almalıdır
B)Kolluk amirinden yazılı emir almalıdır
C)Sulh ceza hakiminin kararını almalıdır
✓D)Herhangi bir makamdan izin almasına gerek yoktur, doğrudan girebilir
E)Cumhuriyet savcısından talimat almalıdır

Soru 8. 5188 Sayılı Kanunun 21. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin üçüncü
şahıslara verebilecekleri zararları tazmin etmek için özel hukuk tüzel kişilerine ve özel
güvenlik firmalarına hangi yükümlülük getirilmiştir?
A)Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
B)Ek önlemler alma yükümlülüğü
✓C)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
D)Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü
E)Temel eğitim alma yükümlülüğü

Soru 9. ÖGG kimlik kartları ile ilgili hangisi doğru değildir?
A)Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını valilik verir.
B)Kimlik kartında görevlinin adı, soyadı ve silahlı ya da silahsız olduğuna dair bilgiler yer
alır.
C)Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içinde herkesin görebileceği şekilde yakaya
takılmak zorundadır.
✓D)Kimlik kartı taşımayan özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinde
yer alan tüm yetkileri kullanma hakkına sahiptir.
E)Kimlik kaybedilirse işverenin durumu valiliğe bildirmesi gerekir.

Soru 10. 5188 sayılı kanunun 7. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
B)Kişilerin üstlerini dedektör ile aramak
C)Terk edilmiş eşyayı emanete almak
D)Cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sormak
✓E)Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek

Soru 11. Hazırlık soruşturmasında tutanağın bir anlam taşıması için tutanağı en az kaç
resmi görevli imzalamalıdır?
A)1
B)3
C)4
D)5
✓E)2

Soru 12. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri valilik tarafından kaç yıl
çalışma iznine sahiptir?
A)2
B)1
✓C)5
D)3

E)Süresiz

Soru 13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde özel kolluk yoktur?
A)Gümrük muhafaza memuru
✓B)Özel güvenlik görevlisi
C)Köy ve kır bekçileri
D)Orman muhafaza memuru
E)Belediye zabıtası

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri yakalama işleminden sonra aşağıdakilerden hangisini
yapamazlar?
A)Yakaladıkları şahsı genel kolluk görevlilerine teslim etme
B)Yakaladıkları şahısla ilgili genel kolluk görevlilerini bilgilendirme
C)Yakaladıkları kişiyle ilgili gereken güvenlik önlemlerini alma
✓D)Yakaladıkları kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
E)Kişinin üzerindeki suç unsurlarını temizleme

Soru 15. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?
A)Ortaokul ve dengi
B)İlkokul ve dengi
✓C)Lise ve dengi

D)Üniversite ve dengi
E)Meslek yüksek okulu ve dengi

Soru 16. |. Fiziksel kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türleri hangi sırayla kullanılmalıdır?
A)III-II-I
B)I-III-II
C)II-I- III
✓D)I-II-III
E)III-I-II

Soru 17. "Şirketler özel güvenlik alanında faaliyet gösterebilmek için izin
almalıdırlar" cümlesinde noktalı yere hangisi gelir?
A)Valilikten
B)Adalet Bakanlığı'ndan
✓C)İçişleri Bakanlığı'ndan
D)Milli Savunma Bakanlığı'ndan
E)Özel Güvenlik Komisyonundan

Soru 18. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Vali Yardımcısı
B)İl Jandarma Komutanı
✓C)İl Emniyet Müdürü
D)Sanayi Odası Başkanı
E)Ticaret Odası Başkanı

Soru 19. Konser, toplantı, sahne gösterileri ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerin
düzenlendiği yerlerde suç unsuru olmaksızın yapılan aramanın ismi nedir?
✓A)Önleme araması
B)Şüpheli araması
C)El koyma
D)Zapt etme
E)Adli arama

Soru 20. Eşkal tarifinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmez?
A)Ten rengi
B)Cinsiyet
C)Kıyafet
D)Yüz şekli
✓E)Duygu durumu

Soru 21. 5188 sayılı Kanun'a göre ÖGG yetkilerini hangi zamanlarda ve hangi sınırlar
içinde kullanabilir?
A)Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
B)İl hudutları içinde ve her zaman
C)Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
D)Her zaman ve her yerde
✓E)Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

Soru 22. Devriye yöntemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Planlı Devriye
B)Rutin Devriye
✓C)Atlı Devriye
D)Dairesel Devriye
E)Geri Dönüşlü Devriye

Soru 23. Parmak izinin özellikleri arasında hangisi yoktur?
A)Sınıflandırma yapılabilir
✓B)Benzetilebilirler
C)Değişmezler
D)Arşivlenmeye müsaittirler
E)Karşılaştırmalar yapılabilir 

Soru 24. ÖGG Kenan ile Fatih hangi tutanakları tanzim edemezler?
A)Buluntu eşya tutanağı
B)Emanete alma tutanağı
C)Teslim-tesellüm tutanağı
✓D)Gözaltına alma tutanağı
E)İhbar tutanağı

Soru 25. Hiçbir iletişim aracı olmadığında personelin birbirlerini gördüğü ortamlarda
önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarına ne denir?
A)Kriminal rapor
B)Elektronik rapor
C)Yazılı rapor
✓D)Görsel rapor
E)Sözlü rapor

Soru 26. Hangi durumlarda kelepçe takılması uygun değildir?
A)Şüphelinin kendisine zarar vermesini önlemek için
B)Şüphelinin kaçmasını engellemek için
✓C)Şüpheli çocuğun kaçmasını önlemek için
D)Şüphelinin görevlilere direnmesini engellemek için 
E)Şüphelinin saldırgan davranışlarda bulunmasını engellemek için

Soru 27. Adli arama için hangi örnek verilebilir?
A)AVM girişlerinde yapılan arama
B)Konser girişlerinde yapılan arama
C)Otogar girişinde yapılan arama
✓D)Hâkim kararıyla iş yerinde yapılan arama
E)Spor karşılaşmalarında kapı girişlerinde yapılan arama

Soru 28. Bankada çalışan özel güvenlik görevlisi Ahmet, hangi davranışı
yapmamalıdır?
A)İnsanlarla kuvvetli bir iletişim kurmalıdır
B)Müşterileri devamlı izlemelidir
✓C)Sorun yaşayan müşterilerin ATM’den para çekmelerine yardımcı olmalıdır
D)Kaba ve sert davranmamalıdır
E)Tehlike anında her an olaya müdahale edecek şekilde dikkatli olmalıdır

Soru 29. Cop kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Yasal sorumluluk içinde davranılarak güç kullanılması gerekir
B)Kalıcı etki oluşturacak darbelerden kaçınmak gerekir
C)Vuruşlar öncelikle el ve ayaklardaki ana kas gruplarına karşı yapılmalıdır 
D)Her aşamada ikaz edilmelidir
✓E)Vuruşlar öncelikle boyun bölgesine yapılmalıdır

Soru 30. Zor kullanmayla ilgili hangisi doğru değildir?
A)İnsan onuruna zarar verilmemelidir
✓B)Gereksiz gecikmeler yaşanabilir
C)Kanunlara uygun olmalıdır
D)Zorunlu olmalıdır
E)Denge olmalıdır

Soru 31. Telsiz konuşmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez?
✓A)Konuşmalarda isim ve rütbe kullanılmalıdır
B)Anlaşılması zor isimler, kolay anlaşılacak kelimelerle kodlanmalıdır
C)Telsizin sesi az açılmalıdır
D)Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası verilerek yapılır
E)Mesajlar kısa ve anlaşılır olmalıdır

Soru 32. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunun ilgili maddesinde geçen ‘‘Görev
alanı’’ belirlemekle yetkili kurum hangisidir?
A)Emniyet Genel Müdürlüğü
B)İl Emniyet Müdürlüğü 
C)Bölge Polis Merkezi
✓D)İl Özel Güvenlik Komisyonun kararıyla Valilik tarafından belirlenir
E)İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

Soru 33. Özel güvenlik görevlileri hangi şartlarda korudukları konut sitenin bir dairesine
giremezler?
A)Yangın sebebiyle yardım istenen konut
✓B)Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
C)İmdat istenen konut
D)Gelen seslerden içeride bir veya daha fazla kişinin ciddi hayati tehlikede olduğu
anlaşılan konut
E)Deprem nedeniylea içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut

Soru 34. Olay yerinde delil toplama görevinden kim sorumludur?
A)Genel kolluk çevik kuvvet ekibi
B)İlk gelen özel güvenlik ekibi
C)Özel güvenlik görevlisi
D)Özel güvenlik amiri
✓E)Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi

Soru 35. Nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi, görev bitiminde nöbeti devralacak
görevli gelmediğinde hangisi yapması doğru olur? 
A)Görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakmak ve görev alanını terk
etmek
B)Görev yerinden ayrılmak ve güvenlik amirini bilgilendirmek
C)Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazıp görev alanını terk etmek
✓D)Güvenlik amirine haber vermek ve yerine nöbetçi belirlenip gelinceye dek ya da
güvenlik amirinin vereceği talimata görev alanında durmak
E)Kimseyi durum hakkında bilgilendirmeden nöbete devam etmek

Soru 36. Önlem araması hangisinde yapılamaz?
A)Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
✓B)Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
C)Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında
D)Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında
E)Umumi veya umuma açık yerlerde ya da öğrenci yurtlarında

Soru 37. Olay bölgesine ilk intikal eden ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
✓A)Delillerin dağılmaması için onları bir yerde toplamak
B)Yaralıları hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırmaya yardımcı olmak
C)Trafik akışının kesintiye uğramasını engellemek
D)Şüpheli ya da şüphelileri güvende tutmak
E)Olay yerini denetim altına almak 

Soru 38. Olay bölgesindeki izleri ve delilleri korumak için hangisinin yapılması doğru
değildir?
A)Şüpheli tespit edilir ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır
B)Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
C)Hiçbir şeye dokunulmaması için uyarı yapılır
✓D)Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E)Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilir ve koruma altına alınır

Soru 39. Devriye öncesi hazırlıklar içinde, devriyenin dış görünüşünü ve görev
sırasında taşıyacağı araç ve gereçleri kontrol ettikten sonra kullanıma hazır hale
getirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
✓A)Fiziksel hazırlık
B)Zihinsel hazırlık
C)Psikolojik hazırlık
D)Antropolojik hazırlık
E)Sosyolojik hazırlık

Soru 40. Ana giriş kontrol noktasında hangi personel görevli olmak zorunda değildir?
A)Kontrol personeli
B)Yönlendirici personel
C)Kontrol noktası amiri 
D)Koruma personeli
✓E)Sağlık personeli

Soru 41. Radyasyon kaynaklarıyla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını
ölçmeye yarayan cihaz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Ultrasonik dedektör
B)Barometre
C)Radyometre
D)Termometre
✓E)Dozimetre

Soru 42. Nefes yolu tam tıkanan bir kişide hangi olay gerçekleşmez?
A)Hayati organlara oksijen gitmediği için ölme riskiyle karşı karşıya kalır
B)Rengi morarır
C)Sesi çıkmaz
D)Nefes alamaz
✓E)Acı çekerek bağırır

Soru 43. X-Ray cihazlarının giriş ve çıkış kısımlarında kullanılan kurşun alaşımlı plastik
(vinil) perdelerin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Estetik bir görünüm vermek için 
B)Cihazın içinin görünmemesi için
✓C)Radyoaktif ışınların yayılmasını önlemek için
D)Gizliliği sağlayabilmek için
E)Cihazın içine toz girmemesi için

Soru 44. Biometrik geçiş sistemlerinden biri hangi seçenekte doğru olarak
verilmemiştir?
A)İris tanıma sistemi
B)Yüz tanıma sistemi
C)Ses tanıma sistemi
D)Parmak izi tanıma sistemi
✓E)Manyetik kartlı geçiş sistemi

Soru 45. Kapı tipi metal dedektörler hangi seçenekte alarm vermemektedir?
A)Kama
B)Tabanca
✓C)Porselen Bıçak
D)Madeni para
E)Kemer tokası

Soru 46. Havalimanı girişinde ÖGG olan Erhan, görevli olduğu sırada yolculardan
birinin kapı tipi metal dedektörlerde alarm ötmesine neden olduğuna tanık olur. Bu
durumda Erhan ne yapmalıdır?
A)Şahsın içeri girmesine izin verir.
✓B)Şüpheli kişinin üstündeki metal eşyaları bıraktırır ve kapıdan tekrar geçmesini rica
eder.
C)Şüpheliyi durdurur, etkisiz hale getirir ve gözaltna alır.
D)Şahsı sorgular.
E)Şahsın içeri girmesine izin vermez.

Soru 47. Araç çarpan biriye müdahalede bulunurken ilkyardım temel uygulamaları
bakımından hangisinin yapılması doğru olmaz?
A)Yeniden kaza olmasını engellemek için olay yerini kontrol altında tutmak
B)Olabilecek en hızlı biçimde ambulansı aramak ya da aratmak ve yardım çağırmak
✓C)Yaralıya bolca su vermek
D)Yaralıyı bulunduğu pozisyonda sabit tutmak
E)Kanama olup olmadığını anlamak ve kanama varsa durdurmaya çalışmak

Soru 48. Temel Yaşam Desteği'nin amaçlarından biri hangi seçenekte yoktur?
A)Akciğerlere hava gitmesini sağlamak
B)Hava yolunu açık tutmak
C)Kalbe baskı uygulayarak kan pompalanmasını sağlamak 
D)Beyine oksijen gitmesini sağlamak
✓E)Karına baskı uygulamak

Soru 49. Kanama kontrolü hakkında hangi bilgi doğru değildir?
✓A)Kanama bölgesi bol su ile yıkanmalıdır
B)Kanayan alana temiz bir bezle baskı yapılır
C)Yaralanan bölgeye yabancı cisimler saplanmışsa çıkarılmaz
D)Kanayan bölgenin en yakın yerine baskı yapılır
E)Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur

Soru 50. Atardamar kanamasında neden fazla kan kaybedilir?
A)Atardamarda açık renkli kan vardır
B)Atardamardaki kan oksijen yönünden çok zengindir
C)Atardamardaki kan besin yönünden çok zengindir
D)Atardamarın çapı küçüktür
✓E)Atardamar içinde çok fazla basınç vardır

Soru 51. Koluna kaynar su dökülen birine yapılması gereken ilkyardım uygulaması
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Yanık bölgesinde bulunan içi su dolu kabarcıklar patlatılır
B)Yanık bölgesine yoğurt ya da diş macunu sürülür 
C)Yanık bölgesine ilaç ya da yanık merhemi sürülür
D)Yanık bölgesine soğuk kompres yapılır
✓E)Yanık yarasının üstüne temiz bir bez örtülür

Soru 52. Görev bölgenizde bir kişi herhangi bir nedenle bayılırsa öncelikle ne yapmanız
gerekir?
A)Bayılan kişi ayağa kaldırılır
✓B)Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm yukarı kaldırılır ve tıbbi yardım istenir
C)Oturtulur
D)Su içirilir
E)Kuvvetli bir şekilde sallanır ve bilincinin açılması sağlanır

Soru 53. Sara nöbeti geçiren ya da başka bir sebeple kriz geçiren bir kişiye ilk olarak
hangi ilkyardım uygulaması yapılmalıdır?
A)Kollarından tutup ayağa kaldırılır
B)Soğan koklatılır
C)Şiddetli bir biçimde sarsılır ve uyandırılır
D)Bol su içirilir
✓E)Kusarsa yan çevrilir ve boğulmasına engel olunur

Soru 54. Yüksekten düşüp kafatası ya da omurga yaralanması geçiren birine hangi
ilkyardım uygulaması yapılamaz? 
A)Baş, boyun ve gövde ekseninin her türlü travmatik olayda zarar görebileceği akılda
tutularak bu bölgelerin sabit kalması sağlanır.
B)Hastanın ya da yaralının yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 gelene kadar yaralının
başında durulur.
C)Hasta/yaralı sıcak bir şekilde bekletilir
✓D)Ambulansın gelmesini beklemeden yaralı herhangi bir araçla en yakın sağlık birimine
götürülür.
E)Açık yaralara ve kanamalara hızlı bir şekilde müdahale edilir.

Soru 55. İlk yardımın anlamı hangisidir?
A)İlaçlarla yapılan ilk tedavidir
B)Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir
✓C)Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız
uygulamalardır
D)Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
E)Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir

Soru 56. Yangın önleyici tedbirler içinde hangisi yer almaz?
A)Otomatik sprinkler söndürme sistemi
B)Yangın merdivenleri
C)Yangın söndürme cihazları
✓D)Kazan dairesi 
E)Dumana-ısıya duyarlı dedektörler

Soru 57. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem
sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik
okyanus akıntısına ne ad verilir?
A)Deprem
B)su
✓C)Tsunami
D)Hortum
E)Erozyon

Soru 58. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi patlama, parlama, zehirlenme, çökme, elektrik
çarpması, yanma, yüksekten düşme ya da boğulma gibi kavramları ifade etmek için
kullanılır?
✓A)Yangın yerindeki tehlikeleri
B)Yangın söndürme prensiplerini
C)Yangın önleyici tedbirleri
D)Yangın Dolaplarını
E)Yangın söndürme cihazlarını

Soru 59. LPG ve doğalgaz kaçaklarında hangisi yapılmamalıdır?
A)Kapı ve pencereler açıldıktan sonra mekanın havalanması sağlanır 
B)Prizde takılı fişler varsa çekilmemelidir
✓C)Açık olan elektrik lambaları düğmeye basarak kapatılır
D)Gaz kaçağı olan vanalar kapatılır
E)Kıvılcım kaynağı saçan tüm davranışlardan kaçınılır

Soru 60. Elektrik akımının olduğu yerlerde hangisi yapılmaz?
A)Elektrik yangınına asla su ile müdahale edilmez
B)Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez, eldiven) akımdan
uzaklaştırılır
✓C)Elektrik akımı çıplak elle ve avuç içi ile kontrol edilir
D)Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir
E)Elektrik akımı sigortadan kapatılır

Soru 61. itfaiyenin görevleri içinde hangisi yoktur?
A)Kurtarma olaylarına müdahale etmek
B)Sel baskınlarına müdahale etmek
C)Deprem, enkaz ve çöküntü gibi doğa olaylarına müdahale etmek
D)Yangınlara müdahale etmek
✓E)Çevre düzenlemesi yapmak

Soru 62. Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en çok kullanılan (öncelikli) söndürücü madde
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Toprak
B)Su
✓C)Köpük
D)Kum
E)Örtü

Soru 63. Özel güvenlik görevlileri, korudukları tesiste yangın çıkarsa ilk olarak hangisini
yapmalıdırlar?
A)Yangını söndürürler
✓B)insanları yangın alanından panik oluşturmadan çıkarırlar
C)Değerli eşyaları yangından kurtarırlar
D)Tesiste bulunan paraları kurtarırlar
E)Otoparktaki araçları kurtarırlar

Soru 64. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler doğrudan hangi organımıza etki ederler?
✓A)Beyin
B)Kalın bağırsak
C)Mide
D)Karaciğer 
E)Pankreas

Soru 65. Hangi bitkiden morfin yapılır?
A)Yemen otu
✓B)Haşhaş
C)Kenevir
D)Koka
E)Boru otu

Soru 66. Stres kaynakları içinde hangisi yoktur?
A)Rol belirsizliği
B)Kişiler arası çatışma
✓C)Motivasyon
D)Yoğun iş gücü
E)Aşırı sorumluluk yüklemesi

Soru 67. Duygu, düşünce ve bilgiyi her türlü şekilde başkalarıyla paylaşmaya verilen
isim nedir?
A)Öğrenim
✓B)İletişim
C)İletim 
D)Etkileşim
E)Öğretim

Soru 68. Beden dilinde dikkate alınmayan aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A)Bedenin nasıl durduğu
✓B)Düşünceler
C)Jestler
D)Bakışlar
E)Başın hareketleri

Soru 69. İletişim temel becerileri arasında hangisi vardır?
A)İsim verme
B)Korkular
✓C)Karşımızdakini dinlemek
D)Alınganlık
E)Kararsızlık

Soru 70. İletişimin temel özelliklerinden biri hangisi değildir?
A)İletişim, dinamik bir olgudur
B)İletişim insan davranışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır 
C)İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur
✓D)İletişim tek başına yaşanan bir süreçtir
E)İletişim belli kalıplar çerçevesinde yapılır

Soru 71. Suikastin temel nedenleri içinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almaz?
A)Ekonomik nedenler
B)Kişisel nedenler
C)İdeolojik nedenler
✓D)Biyolojik nedenler
E)Psikolojik nedenler

Soru 72. Problem çözme teknikleri içinde hangisi yer almaz?
A)Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
✓B)Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
C)Yenilikçi çözümler üretmek
D)Problemin nedenini anlamaya çalışmak
E)Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak

Soru 73. Günlük hayatta engeller ve zorlamalar karşısında hissedilen ruhsat gerginlik
ve huzursuzluk halinin adı nedir?
A)Motivasyon 
B)Gürültü
C)İletişim
✓D)Stres
E)Empati

Soru 74. Kişinin kendini karşıdaki kişinin yerine koymaya, onun duygularını,
düşüncelerini anlamaya çalışmasına ve bunu karşıdaki kişiye iletmeye ne denir?
v✓A)Empati
B)Sağduyu
C)Dinleme
D)Motivasyon
E)Sempati

Soru 75. Bireysel iletişimde mesaj veren kişi, mesajı anladıığını ifade etmek için değişik
cümlelerle söylenen şeyi yansıtır. Bunun ismi nedir?
A)Yansıtma
✓B)Geri bildirim
C)Mesaj tekrarı
D)Kodlama
E)Görev tekrarı

Soru 76. Düşünmek, duygulanmak ve ihtiyaçların farkına varmak, hangi iletişim
tekniğidir?
A)Örgüt içi iletişim
✓B)Kişi içi iletişim
C)Kişiler arası iletişim
D)Grup iletişimi
E)Kitle iletişimi

Soru 77. İletişim engelleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Önkabul
B)Korku
✓C)Kararlılık
D)Alınganlık
E)Kararsızlık

Soru 78. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak
tarafından kodlanmış (hazırlanmış)
biçimine ne denir?
A)Kaynak
B)Kanal
✓C)Mesaj 
D)Gürültü
E)Geri bildirim

Soru 79. Göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A)Gözü yaşlandırır, gözbebeklerine etki eder
B)Öksürtür ve mide bulantısına yol açar
C)Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgılarının artmasına neden olur
✓D)Uzun süreli işitme kaybına yol açabilir
E)Ciltte ve gözlerde iğne batışı gibi hislere neden olur

Soru 80. Kalabalık olarak tanımlanamayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güreş maçı izleyen insanlar
B)Bankada kuyrukta bekleyen kişiler
✓C)Bilimsel bir sunum için üniversitenin ayarladığı otobüsle giden ilim insanları topluluğu
D)Tren kazasına bakan kişiler
E)Okul önünde çocuklarının gelmesini bekleyen ebeveynler

Soru 81. Toplumsal olayları başlatma yöntemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Eyleme geçmek
✓B)Güvenlik amirinin uyarılını duymazdan gelmek 
C)Yaygın bir şekilde propaganda düzenlemek
D)Heyecanı çoğaltmak
E)Konuşmalar düzenlemek

Soru 82. Güvenlik görevlileri toplumsal olaylara müdahale ederken hangisine uymak
zorunda değildirler?
✓A)Göstericilere güvenme
B)Provokasyona gelmeme
C)Caydırıcılık
D)Tahriklere engel olma
E)Kuvvet gösterisi

Soru 83. Grupların özellikleri içinde hangisi yer almaz?
A)Aynı fikir ve düşünceleri paylaşmaları
B)Ortak amaca yönelik eylem yapmaları
C)Örgütlenmeleri
D)Lidere sahip olmaları
✓E)Habersiz bir şekilde toplanmış olmaları

Soru 84. Olayların içinde anlık kararları verebilen, toplulukta statüye kavuşmak için öne
çıkarak eylemin başlamasını sağlayan ve eylemi devam ettiren kişilere ne denir? 
✓A)Atılganlar
B)İhtiyatlılar
C)Etkilenenler
D)Karşı Eylemciler
E)Seyirciler

Soru 85. Kişilerin bir topluma ait olarak geliştirdikleri dil, teknoloji, inanç, örf, adet,
gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi değerlerin oluşturduğu ve nesilden nesile
aktarılan toplumsal kurallara ne denir?
✓A)Kültür
B)Davranış
C)Tutum
D)Yönetmelik
E)Kanun

Soru 86. Kama düzeni amaçları içinde hangisi yoktur?
A)Topluluğu ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
B)Topluluğu veya kalabalığı bölmek
✓C)Yol veya belirli bir alanı kapatmak
D)Topluluğun veya kalabalığın liderlerini tespit edip tahliye etmek
E)Topluluk veya kalabalık içinde yol açmak 

Soru 87. Kişiler biyolojik birer varlık olmaktan çıkıp, içinde yer aldıkları toplumun duygu,
düşünce ve inanç normları gibi özellikleri kabul ettiklerinde ve benimsediklerinde sosyal
bir varlık haline gelirler. Bu durumun adı nedir?
A)Mevki
B)Ahlâki gelişim
C)Statü
✓D)Sosyalleşme
E)Kariyer yapma

Soru 88. Toplumsal olaylar sırasında hiçbir eyleme karışmayan fakat topluluğun
hareketlerini devamlı takip eden kişilere ne denir?
A)Destekleyiciler
B)Tesir altında kalanlar
C)Provakatörler
D)Atılganlar
✓E)Seyirciler

Soru 89. Hangi seçenekteki ifade yakın koruma görevinin 4 aşamasından biri olamaz?
A)Korunan kişiyi olası tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabilecek bir güzergah
seçmek
B)Saldırıyı ve saldırganı etkisiz hale getirmek 
C)Olası tehlikeyi bertaraf etmek
D)Muhtemel tehlikenin varlığı
✓E)Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

Soru 90. Yakın koruma yapan öncü istihbarat görevlileri hangisini yapmak zorunda
değildirler?
A)Göreviyle alakalı istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif
raporlarını toplamak ve bir plan yapmak
B)Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapmak
C)Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit etmek
✓D)Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer almak
E)Gerekli durumlarda mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek
güvenlik önlemleri ile ilgili tedbirler almak

Soru 91. "Koruma biçimleri, korunan şahsın
boşluğa ne gelmelidir?
A)Ev ve işyerinin arasındaki mesafeye
B)Çocuk sayısına
C)Medeni durumuna
✓D)Tehdit seviyesine
E)Yaşına

Soru 92. Yaya koruma ve organizasyonlarında hangi hususa dikkat edilmesi gerekmez?
A)Kalabalık ve tekin olmayan bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
B)Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel
hareketlerden kaçınmak gerekir
C)360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
D)Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmaz
✓E)Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

Soru 93. Talep etmeleri durumunda korumaya alınacak kişiler hangi seçenekte yoktur?
A)Terör odaklarının açık hedefi olanlar
B)Tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri ile diğer yabancı kişiler
C)İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
✓D)Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan kişiler
E)İstihbari birimlerin korunmasını talep ettiği kişiler

Soru 94. Kişi koruma sırasında suikastın safhaları içinde hangisi yer almaz?
✓A)Buluşma
B)Kaçış planı
C)Saldırının planlanması
D)Keşif çalışması 
E)Hedef seçimi

Soru 95. Konvoy boyunu ve oluşumu belirlerken hangisine bakılmaz?
A)Kişisel saldırı olasılığı
B)Tehlike düzeyi
C)Yerel güvenlik desteği
D)Araçlar ve kabiliyeti
✓E)Koruma görevlilerinin karakteri

Soru 96. Bombalı bir saldırı sırasında hangisinin yapılması gerekmez?
A)Bombayı ilk gören kişin yön belirtmeli ve arkadaşlarını uyarmalıdır
B)Saldırının gerçekleştiği yönün ters yönüne doğru uzaklaşmak ve en kısa zamanda
yere yatarak hedefi küçültmek
✓C)Eğer öyle bir imkan varsa bombayı ilk gören kişi bombayı alıp uzak bir yere
fırlatmalıdır
D)İkinci bir saldırı olasılığına karşı tedbirli ve uyanık olunmalıdır
E)Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçiş yapmak

Soru 97. Bir özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ya da bulunmuş eşyaya karşı ne tür
yetkilere sahiptir?
A)Zor kullanma
B)Saklama 
C)Kullanma
✓D)Emanete alma
E)Yakalama

Soru 98. Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri aşağıdaki faaliyetlerden
hangisinde birlikte görev alamazlar?
A)Deniz sınır kapıları güvenliği
B)Havalimanları güvenliği
C)Spor alanları güvenliği
D)Otogar ve tren garlarının güvenliği
✓E)Suç soruşturması

Soru 99. Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içinde işlenen bir suça ait delilleri
muhafaza etmesi, hangi görevine aittir?
A)Önleyici görev
B)İdari Görev
C)Şahsi Görev
✓D)Adli Görev
E)Vatandaşlık Görevi

Soru 100. 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerine yardım
etmelidirler. Buna göre bir ÖGG hangini yapmaya yetkilidir? 
A)Yakaladığı suçluyu mahkemeye sevk edebilir.
B)Şüphelilerin ifadelerini avukat gözetiminde alabilir.
C)Olay alanındaki delilleri toplayabilir.
D)Trafiği kurallarına uymayanlara ceza kesebilir
✓E)Müsabaka güvenliği ile ilgili polis gözetiminde üst araması yapabilir

 

 

78. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 78. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 78. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 78. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,