79. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

79'uncu özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 02/12/2018 tarihinde 79. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 79. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kabul yılı ve sayısı hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A)2012/5188
✓B)2004/5188
C)1994/5188
D)2010/3201
E)2006/5442

Soru 2. Teorik eğitim, pratik eğitim ve silah eğitiminden oluşan özel güvenlik temel
eğitiminde silah eğitimi kaç saat yapılır?
A)75
B)100
✓C)120
D)110
E)142

Soru 3. Özel güvenlik komiyonu üyeleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Ticaret odası temsilcisi
B)Sanayi odası temsilcisi
C)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
✓E)Belediye yetkilisi

Soru 4. Koruma ve güvenlikten sorumlu personelin azami olarak bulundurabileceği ya
da taşıyabileceği silah ve teçhizatın miktarını ve niteliğini, gereken durumlarda diğer fiziki
ve aletli güvenlik tedbirlerini hangi yetkili organ belirler?
A)Ticaret ve Sanayi Odası
B)Büyükşehir Belediye Başkanlığı
C)İl Emniyet Müdürlüğü
✓D)Özel Güvenlik Komisyonu
E)İl Jandarma Komutanlığı
Soru 5. ÖGG hangi durumlarda silahlı görev yapabilir?
A)Spor müsabakalarında
B)Özel toplantı alanlarında
C)Alkollü mekanlarda
D)Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
✓E)Bankalarda

Soru 6. Çzel güvenlik görevlileri yakaladıkları kişiyi ya da suç eşyasını tutanak tutarak
hangi makama teslim etmek zorundadırlar?
✓A)Yetkili genel kolluk birimine
B)Güvenlik amirine
C)Mülki idare amirliğine
D)Cumhuriyet Başsavcılığına
E)Tanıdık kolluk mensubuna

Soru 7. Firmaların çalışma izni alabilmeleri için şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır ve
faaliyet alanları münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti içermelidir. Özel güvenlik firmaları,
açtıkları şubeleri 1 ay içinde bakanlığa ve valiliğe yazılı beyanla bildirmelidirler. Devrettikleri
hisseleri ise 1 ay içinde bakanlığa bildirmelidirler. Firmalara faaliyet izni vermekle yetkili
makam hangisidir?
A)Büyükşehir Belediye Başkanlığı
✓B)İçişleri Bakanlığı 
C)Valilik
D)Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
E)Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı

Soru 8. Yöneticiler yalnızca bir faaliyet izin belgesi ile yönetici unvanını almaya hak
kazanırlar. Özel güvenlik birimlerinin ya da özel güvenlik firmalarının şubelerinde ya da 15
kişi ve üstü özel güvenlik görevlisi çalıştıran yerlerde en az bir güvenlik amiri çalışmak
zorundadır. Özel güvenlik amirinde aşağıdaki şartlardan hangisi bulunmak zorunda
değildir?
A)T.C. vatandaşı olmak.
B)18 yaşını tamamlamış olmak.
C)En az önlisans diploması almış olmak
✓D)Silahsız görevliler için en az 8 yıllık ilköğretim ya da ortaokul; silahlı görevliler için en az
lise ya da dengi bir okulu bitirmiş olmak.
E)Kasten işlenen bir suç nedeniyle 1 yıl ya da daha çok süreyle hapis cezası almamış
olmak

Soru 9. Hangi kurum alarm izleme merkezi kurmak ve işletmek için yeterlilik belgesi
vermeye yetkilidir?
✓A)Valilik
B)Belediye Başkanlığı
C)Bakanlık
D)Sanayi ve Ticaret Odası
E)Cumhuriyet Başsavcılığı


Soru 10. ÖGG'lerin tabi olduğu yasaklar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Grev yasağı.
B)Görev dışında çalıştırma yasağı.
C)Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı.
D)Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı.
✓E)Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.

Soru 11. İşverenler, göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlilerini kaç gün içinde
nereye bildirmek zorundadırlar?
✓A)15 gün/Valilik
B)30 gün/Emniyet
C)30 gün/Valilik
D)15 Gün/Belediye
E)15 gün/Emniyet

Soru 12. Yönetici ya da ÖGG olmak için gereken şartları taşımadığı sonradan anlaşılan
ya da bu şartları sonradan kaybeden kişiler için hangi yaptırım uygulanır?
✓A)Kimlik iptali yapılır.
B)İşverenin insayitifi doğrultusunda karar alınır.
C)Başka bir firma ya da kurumda ÖGG olarak istihdam edilmesi sağlanır.
D)Güvenlik soruşturması tekrar yapılır.
E)İş akdi feshedilmesine karar verilir.

Soru 13. ÖGG kimlik kartları hangi makam tarafından verilmektedir?
A)İl Jandarma Komutanlığı
B)İl Emniyet Müdürlüğü
✓C)Valilik
D)Emniyet Genel Müdürlüğü
E)Genelkurmay Başkanlığı

Soru 14. Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT'ten emekli olanlar ve minimum 5 yıl
boyunca bu görevi yapıp da kendi istekleriyle işi bırakanlar ÖGG olmak için kaç saat temel
eğitim almalıdırlar?
A)Yalnızca silahlı eğitim almaları gerekir.
B)142 saat
✓C)Bu kişilerin temel eğitim almasına gerek yoktur.
D)75 saat
E)100 saat

Soru 15. "ÖGG'ye karşı görev sırasında ve görevleri nedeniyle işlenen suçlar karşı
işlenmiş olur."
Cümlede noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? 
A)Güvenlik görevlisine
B)Genel kolluk görevlisine
✓C)Kamu görevlisine
D)İşçiye
E)Emniyet Teşkilatı personeline

Soru 16. ÖGG'nin yetkileri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Güvenlik sistemi ve cihazlarıyla arama yapma
B)Emanete Alma
C)Kimlik Sorma
D)Yakalama
✓E)Soruşturma Yapma

Soru 17. Kamu güvenliğini sağlamak için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda yer alan
yetkiler kullanılırken, ÖGG kimden emir alır?
A)Jandarma ve askerlerden
B)Polis ve bekçilerden
C)İl genel meclisinden
D)Belediye başkanı ve belediye meclisinden
✓E)Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinden

Soru 18. Adli aramaya karar verme yetkisi kime aittir?
✓A)Hakim
B)Mülki Amir
C)Cumhuriyet Savcısı
D)Hiçbiri
E)Kolluk Amiri

Soru 19. 5188 sayılı kanundaki 21. maddede özel güvenlik görevlileri üçüncü şahıslara
verdikleri zararları karşılamak için, özel hukuk gerçek kişilerine ve özel güvenlik firmalarına
hangi zorunluluğu getirmiştir?
A)Ek tedbirler alma zorunluluğu
B)Zamanında bildirim yapma zorunluluğu
C)Temel eğitim alma zorunluluğu
✓D)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu
E)Güvenlik sorumluluğu alma zorunluluğu

Soru 20. ÖGG olarak çalışan Ahmet, havalimanı girişinde X-Ray cihazından sorumludur.
ÖGG Ahmet hangi kanundan aldığı yetkiyle bu görevi yapmaktadır?
A)7145 Sayılı Kanundan
✓B)5188 Sayılı Kanundan
C)5442 Sayılı Kanundan
D)657 Sayılı Kanundan 
E)2559 Sayılı Kanundan

Soru 21. Kontrol noktalarındaki güvenlik tedbirleri gerekli görüldüğü takdirde 3 aşamada
yapılır. Bu güvenlik tedbirlerinin üçüncü aşama kontrolü aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Kritik alan giriş kontrolü
B)Ana giriş kontrolü
C)Bina giriş kontrolü
D)Araç kontrolü
E)Kişi kontrolü

Soru 22. Kontrol noktalarındaki eşya kontrollerinde hangisi yapılamaz?
A)Eşyalar X-ray cihazına konulmalıdır
B)X-ray cihazında görev yapan personel daima dikkatli olmak zorundadır
C)Kontrol sırasında suç unsuru tespit edilirse genel kolluk görevlilerine bildirilmelidir
✓D)Suç unsuruna el konulduktan sonra şüpheli kişi gözaltına alınmalıdır
E)Görevli personel kontrol yaparken başka şeylerle ilgilenemez

Soru 23. Nokta görevlileri görev yerindeyken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek
zorunda değildir?
A)Mecbur kalmadıkça görev yerini terk edemez.
B)Görev yeri civarında 20 adımlık mesafede dolaşabilir. 
C)Mecbur kalmadıkça görev yerine kimseyi almamalıdır.
D)Ortaya çıkabilecek suçlara karşı daima duyarlı olmak zorundadır.
✓E)Görev bittikten sonra devir teslim yapmadan görev yerini terk edebilir.

Soru 24. Nokta hizmeti amaçları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
✓A)Çevredekilere güç gösterisi yapmak.
B)Görev yerini saldırılara karşı korumak.
C)Şüpheli kişilere karşı caydırıcı tavır almak.
D)Ortaya çıkabilecek olaylar için önlem almak.
E)Bölgedeki insanlara güven vermek.

Soru 25. Suç işlenmeden önce engellemek, işlendikten sonra olaya müdahale etmek,
genel güvenliği sağlamak ve vatandaşlara yardımcı olmak için görev bölgesinde dolaşan
görevlilere ne ad verilir?
A)Devriye bölgesi
B)Nokta görevlisi
✓C)Devriye
D)Koruma görevlisi
E)Kontrol görevlisi

Soru 26. Devriye yöntemleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A)Dairesel devriye
B)Planlanmış devriye
✓C)Geri dönüşlü devriye
D)Yaya devriye
E)Olağan devriye

Soru 27. Devriyenin önleyici görevleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Görev alanlarına girmek isteyen kişilerin duyarlı kapıdan geçmesini sağlama
B)Görev alanlarına girmek isteyen kişilere dedektör ile üst araması yapmak
✓C)Görev alanına giren ve haklarında yakalama emri olan kişileri yakalamak
D)Görev alanında üniforma giyerek caydırıcı olmak
E)Konser ve sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik sormak

Soru 28. Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddede yakalama hali, devriyenin hangi
görevidir?
✓A)Adli görev
B)Yardım görevi
C)Önleyici görev
D)İdari görev
E)Koruyucu görev

Soru 29. Devriye çeşitleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Atlı devriye
B)Motosikletli devriye
C)Bisikletli devriye
✓D)Olağan devriye
E)Yaya devriye

Soru 30. Devriyenin adli görevleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Olay yerinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri men etme
B)Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
C)TCK'nın 25. maddesine göre zor kullanma
D)Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla ele geçirdiği suç eşyasını emanete alma
✓E)Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma

Soru 31. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, ÖGG
hangi yetkilere sahip değildir?
A)Genel kolluk görevlileriyle birlikte çalışarak spor alanının iç güvenliğini korumak.
✓B)Spor yapılan yerlerde ateşli silah bulundurmak.
C)Spor alanı girişinde genel kolluk görevlilerinin gözetim ve denetiminde arama
gerçekleştirmek.
D)Spor alanlarına sokulmaması gereken maddelerin içeri girmesini engellemek 
E)Spor alanında düzen bozacak şekilde davranan kişileri güvenlik amirine haber vermek

Soru 32. Devriye görevlilerinde aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisinin bulunması
gerekli değildir?
✓A)Cep telefonu
B)El feneri
C)Cop
D)Düdük
E)Kelepçe

Soru 33. 5188 sayılı kanuna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik
hizmetlerinin içeriğini ifade eder?
A)Kişi güvenliğini sağlayıcı
B)Kamu güvenliğini belirleyici
C)Özel güvenliği sağlayıcı
✓D)Kamu güvenliğini tamamlayıcı
E)Kamu güvenliğini sağlayıcı

Soru 34. Tutanak bölümleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Sonuç
B)Tarih 
C)Başlık
D)Giriş
✓E)Sunum

Soru 35. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içindeyken hangisine dikkat etmeleri
gerekmez?
A)Görev alanlarını dikkatlice gözlemlemek.
B)Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olmak.
C)Şüpheli paketlere karşı duyarlı olmak.
D)Şüpheli araçlara karşı duyarlı olmak.
✓E)Olay tespit edilirse genel kolluğa bilgi vermek.

Soru 36. Araçlarda ya da mekanlarda suçluyu ve suç işlemeye çalışanları tespit etmek
için, suça ait izleri ve delilleri bulmak için, suç işlenirken kullanılan eşyaları ve aletleri
bulmak amacıyla kişilerin üstlerinde araştırma ve kontrol yapma işlemi hangisidir?
✓A)Arama
B)Zor kullanma
C)Emanete alma
D)Muhafaza altına alma
E)Yakalama

Soru 37. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi önleme amacıyla yapılan aramalardan
değildir?
A)Yasalara aykırı davrananları yakalamak için yapılan arama.
✓B)Yaralama sırasında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
C)Suç işlemeye yarayan araçları tespit etmek amacıyla yapılan arama.
D)Suçları engellemek amacıyla yapılan arama.
E)Genel düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan arama.

Soru 38. Zor kullanma içinde güç kullanma aşamaları hangi seçenekte doğrudur?
✓A)Bedeni kuvvet-maddi güç-silah
B)Bedeni kuvvet-silah-maddi güç
C)Silah-maddi güç-bedeni kuvvet
D)Silah-bedeni kuvvet-maddi güç
E)Maddi güç-bedeni kuvvet-silah

Soru 39. Özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı şüpheli kişi imzalamazsa hangisi
yapılmalıdır?
A)Şüpheliye zorla imza attırılır.
B)Şüpheli mutlaka tutanağı imzalamalıdır.
C)Şüpheliye imza açılması gerekli değildir.
✓D)İmza açılır ancak imzadan kaçındığı yazılır. 
E)Tutanak tekrar düzenlenir.

Soru 40. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi delilleri toplama yetkisi ve görevine sahiptir?
A)Olay yerine gelen ilk ekip
B)Çevre güvenliğini sağlayan ekip
C)Özel güvenlik amiri
D)Özel güvenlik görevlileri
✓E)Olay yeri inceleme ekibi

Soru 41. Kamera sistemindeki pan-tilt motorla ilgili hangisi doğrudur?
A)Elektrik kesildiği zaman devreye girer ve kameranın devaml görüntü almasını sağlar.
B)Kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına gönderir ve görüntünün
kaydedilmesini sağlar. Bu nedenle güvenlik bakımından çok önemlidir.
✓C)Kameranın hem yatay hem de dikey hareket edebilmesi için kullanılan aksamın adıdır.
D)Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirdikten sonra monitöre
gönderir.
E)Görüntüyü yakınlaştıran aksamın adıdır.

Soru 42. Kartlı geçiş sistemi hangi amaçlarla kullanılamaz?
A)Personel giriş çıkışlarını denetlemek.
B)Yetkisi olmayan şahısların girmesini önlemek. 
C)Giriş-çıkışları hızlı ve seri bir şekilde yapmak.
✓D)Binadaki personellerin ya da misafirlerin hareketlerini takip etmek.
E)Özel birimlere yalnızca yetki verilmiş personelin girmesini sağlamak.

Soru 43. Elektronik güvenlik sistemleri içinde aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)X-Ray cihazları
B)CCTV kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri
C)Kapı tipi metal arama dedektörleri
D)Yangın santraline bağlı duman dedektörü
✓E)Üst arama (el ile)

Soru 44. Metal detektörler hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri
söylenebilir?
I. Elektromanyetik dalgalar gönderirler ve metalden geri yansıyan dalgayı algılarlar.
Böylece metal cisimler tespit edilebilir.
II. Metal bir cisim ile karşılaştıkları zaman sesli ya da ışıklı uyarı sinyali yayarlar.
III. Şahıslar üstündeki plastikten üretilen ateşli silahları güvenli bir şekilde ararlar.
A)I, II ve III
B)II ve III
C)Yalnız II
✓D)I ve II
E)Yalnız I 

Soru 45. Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) unsurları içinde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)Monitör
B)Kamera
C)Lens (mercek)
✓D)Turnike
E)Video kayıt cihazı

Soru 46. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?
A)Kalp göğüs boşluğunda bulunur.
B)Her insanda 1 adet karaciğer vardır.
C)Akciğerlerin görevi oksijeni kana aktarmaktır.
D)Yaşam bulgularının değerlendirilmesi sırasında ilk olarak yaralı kişinin bilinç durumuna
bakılır.
✓E)Nabız, toplardamarlardan alınır.

Soru 47. Temel Yaşam Desteği hakkında hangi seçenek doğru değildir?
A)Nefes alamayan ve/veya kalbi duran kişilere yapılır.
B)Hasta/yaralının nefes alış verişleri Bak-Dinle-Hisset tekniğiyle ölçülür.
✓C)Suni solunum yapmak için hava yolu açıklığının sağlanması gerekmez. 
D)Kalp basısı yapmak için hasta sert bir yerde sırt üstü yatırılır.
E)30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere 1 dakika içinde 100 bası uygulanır.

Soru 48. Mutfakta çalışırken elinizi kesip kanatırsanız aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
✓A)Kanayan yerin üstüne temiz bez konur ve bastırılır.
B)Kanın rengi açıksa ve kesik şeklinde kanıyorsa toplardamar kanaması olabilir.
C)Kanamayı durdurmak için dokunmamalısınız.
D)Kanayan kısmı kalp hizasından aşağıda tutmak gerekir.
E)Kanamanın önemi ne kadar kan kaybedildiğine bağlı değildir.

Soru 49. Kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Kanayan yerin en yakın bölgesine baskı yapılır.
✓B)Turnike uygularken ip ya da tel gibi ince malzemeler tercih edilir.
C)Kanama vücut içine doğru ise bunun adı iç kanamadır.
D)Ortamda çok fazla yaralı varsa ve bir tane yardımcı bulunuyorsa boğucu sargı
yapılabilir.
E)Turnike, uzvun koptuğu yere en yakın kısma ve deri bütünlüğü bozulmamış olan
bölgeye yapılır.

Soru 50. Atardamar kanamasında neden çok fazla kan kaybedilir?
A)Atardamarlardaki kanın rengi daha açıktır 
B)Atardamarlardaki kanda daha çok oksijen bulunur
C)Bu bölgedeki kan besin maddeleri yönünden daha zengindir
✓D)Atardamarlarda yüksek basınç vardır
E)Atardamarın çapı çok küçüktür

Soru 51. Yaralanmalar hakkında hangi seçenek doğru değildir?
A)Yaraya yabancı bir cisim saplanmışsa çıkarılmaması gerekir.
B)Kafatası ve omurga yaralanmalarında bilinç kapalı değilse ve ikinci bir tehlike yoksa
yaralı sabit tutulur.
C)Yaralının baş-boyun-gövde ekseni oynatılmamalıdır.
D)Yaralının bilincine bakılır ve varsa kanaması durdurulur.
✓E)Yaralı araç içinde ise tehlike olmasa dahi çıkartılır.

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Kimyasal madde yanıklarında yaralanan alan bol su ile temizlenir.
✓B)Yanık bölgesinde bulunan su toplayan yerler yavaşça patlatılır ve buralara yanık
merhemi sürülür.
C)Elektrik yanıklarında ilk iş elektrik akımını kesmektir.
D)Donmuş bölgeler hiçbir şekilde ovulmaz, kendi kendine ısınmaları beklenir.
E)Sıcak çarpmalarında hasta/yaralı serin bir yere taşınır.

Soru 53. Güvenliği sağlanan bir okulda kolunun üstüne düşen bir öğrenciye hangi
uygulama yapılamaz?
A)Kırık şüphesi olan yerlerin ani hareket yapması engellenir.
B)Açık kırıklarda yara temiz bir bezle kapatılır.
C)Burkulma hallerinde şişliği azaltmak amacıyla burkulan kısım yukarı kaldırılır.
D)Çıkık şüphesi varsa eklem kısımları hareket ettirilmeden tespit etmeye çalışılır.
✓E)Açık kırıkta kemik parçaları dışarı çıkıyorsa içeri sokulur.

Soru 54. Bilinç bozuklukları hakkında hangisi doğru değildir?
A)Bayılma; uzun sürmeyen, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır.
✓B)Sara krizi geçiren hastanın yüzüne soğuk su çarpılır.
C)Sara krizi geçiren hastanın ağzına yiyecek ya da içecek verilmemelidir.
D)Sara krizi geçiren hastanın çenesi kilitlendiyse açmamak gerekir.
E)Bilinci kapanan hastanın yaşam bulguları kontrol edilir ve ambulans çağrılır.

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Solunum yoluyla zehirlenen hastalar ya da yaralılar acilen temiz havaya çıkarılır.
B)Sindirim yoluyla zehirlenen hastaların kusması engellenir.
✓C)Solunum yoluyla zehirlenen hastalarda tıbbi yardıma ihtiyaç yoktur.
D)Deri yoluyla zehirlenmede etkilenen alanı bol su ile yıkamak gerekir. 
E)Sindirim yoluyla zehirlenme vakalarında zehirli maddenin cinsi ve ne zaman alındığı
çok önemlidir.

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?
A)Yangınları kontol altına almak ve söndürmek.
B)Su baskınlarını kontol altına almak.
C)Doğal afetler ve olağanüstü hallerde kurtarma çalışmalarına destek vermek.
✓D)Yaralıya serum takmak ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak.
E)Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiyenin yaptıkları hakkında bilgilendirmek,
alınması gereken önlemler konusunda eğitim vermek ve bu konuda tatbikatlar
düzenlemek.

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangın nedeniyle ortaya çıkan tehlikelerden biri
değildir?
A)Çökme tehlikesi.
B)Yangın safhalarındaki tehlikeler.
C)Patlama tehlikesi.
✓D)Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
E)Yüksek sıcaklık tehlikesi.

Soru 58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıfı içindedirler?
A)C sınıfı 
B)Bsınıfı
✓C)A sınıfı
D)F sınıfı
E)D sınıfı

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi paratoner sistemlerin yangın çıkarmasına engel olmayı
amaçlamaktadır?
✓A)Yıldırım düşmesi
B)Doğalgaz kaçağı
C)Aşırı hava sıcaklıkları
D)Bilgisizlik
E)Sıçramalar

Soru 60. Yangın sırasında itfaiye ekipleri olay yerine varıncaya kadar, hangi koruma ekibi
yanıcı maddenin cinsine göre uygun söndürme maddesini kullanıp ilk müdahaleyi yapar,
yangını söndürür ya da yangının genişlemesini önler?
✓A)Söndürme ekibi
B)İlk yardım ekibi
C)Koruma ekibi
D)Kurtarma ekibi
E)Teknik destek ekibi

Soru 61. Sel anında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)Su yatakları ve çukurlar derhal boşaltılmalıdır.
B)Sel sularının biriktiği yerlerde araç kullanılmaması gerekir.
C)Elektrik çarpma riskine karşı elektrik kaynaklarına yaklaşılmamalıdır.
D)Suyun hızlı aktığı köprülere yaklaşılmamalıdır.
✓E)Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.

Soru 62. Can kaybına yol açan ve yangınlarda karşılaşılan yanma ürünü gaz
aşağıdakilerden hangisidir?
A)H2O (su)
✓B)CO (karbonmonoksit)
C)N2 (azot)
D)CO2 (karbondioksit)
E)O2 (oksijen)

Soru 63. Toprağı aşınmalara karşı koruyan bitki örtüsünün tahrip olması sonucunda,
toprağın su ve rüzgar etkisi nedeniyle aşınması ve taşınması nedir?
A)Sel
✓B)Erozyon
C)Toprak kayması
D)Çığ 
E)Heyelan

Soru 64. Çok fazla madde kullanıldıktan sonra, madde bırakılınca fiziksel ve ruhsal
sorunlar ortaya çıkar. Bu durumun adı nedir?
A)Psikolojik bağımlılık
B)Maddi bağımlılık
C)Manevi bağımlılık
D)Tolerans
✓E)Yoksunluk

Soru 65. Uyuşturucu maddelerin kategorilendirilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?
✓A)Alkol ve türevleri
B)Afyon ve türevleri
C)Kokain ve türevleri
D)Kenevir ve türevleri
E)Sentetik uyuşturucular

Soru 66. 66. "Şahısların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde duygu, düşünce ve bilgilerini
ifade ettikleri, bunları anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları zamana denmektedir."
Yukarıda boş bırakılan yere hangi ifade gelebilir?
v/A)İletişim 
B)Mesaj
C)Etkileşim
D)Mimik
E)Beden dili

Soru 67. İletişim hangi kişisel özelliklerden etkilenmez?
A)Cinsiyet
B)Yaş
✓C)Resmiyet
D)Kültür
E)Eğitim

Soru 68. "Kişinin duygularına, düşüncelerine, yaklaşımlarına aynen sahip olmak,
benimsemek olarak adlandırılır."
Boş bırakılan yere hangisi gelebilir?
A)Etkileşim
✓B)Sempati
C)Beden dili
D)Mimik
E)Jest

Soru 69. "Belli bir amaç için çıkılan yolda kişiyi harekete geçiren, harekete geçtikten
sonra amaca ulaşana kadar aynı heyecanı duymaya adı verilir."
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A)Kaygı
B)Etkileşim
C)Endişe
✓D)Motivasyon
E)Stres

Soru 70. Hangi iletişim tekniği bir kişinin düşünmesi, duygulanması ve ihtiyaçlarının
farkına varmasıdır?
✓A)Kişi içi iletişim
B)Örgüt içi iletişim
C)Kişiler arası iletişim
D)Grup iletişimi
E)Kitle iletişimi

Soru 71. İletişimin temel becerileri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Kendini açmak
B)Kendini tanımak
✓C)Alınganlık 
D)Kendini doğru ifade etmek
E)Karşı tarafı dinlemek

Soru 72. Problem çözmek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A)Karar verme
B)Seçeneklerin yaratılması
C)Problemin tanımlanması
D)Genel yaklaşım
✓E)Probleme problemle yaklaşmak

Soru 73. "Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar sonucunda gerginlik hissetme ve
huzursuz olma haline denir"
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A)Utanma
B)Endişe
C)Korku
D)Heyecan
✓E)Stres

Soru 74. Stres kaynakları aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I) Rol belirsizliği 
II) Rol çatışması
III) Engelleme
IV) Çalışma koşulları
A)I
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve IV
✓E)I, II, III ve IV

Soru 75. İletişim sırasında bir mesajın iletilmesi için bazı kanallara ihtiyaç vardır. Bu
kanallar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I) Söz
II) Ses
III) Beden Dili
IV) Gürültü
A)Yalnız I
B)I ve II
✓C)I, II ve III
D)I, II ve IV
E)I, II, III ve IV

Soru 76. Beden dilinde hangi seçenek dikkate alınmamaktadır?
✓A)Düşünceler 
B)Bakışlar
C)Bedenin duruşu
D)Jestler
E)Kafa hareketleri

Soru 77. Bireysel iletişim sırasında farklı cümlelerle mesaj verenin mesajını yansıtmak
hangi isimle adlandırılır?
A)Yansıtma
B)Mesaj tekrarı
C)Kodlama
✓D)Geri bildirim
E)Görev tekrarı

Soru 78. Amaçsız ve lidersiz olarak, teşkilatlanmadan, devamsız ve kendiliğinden ortaya
çıkan insan yığınlarının ismi nedir?
A)Toplum
✓B)Kalabalık
C)Grup
D)Cemaat
E)Örgüt

Soru 79. Bir spor karşılaşmasını seyretmek için biraraya gelen taraftarların oluşturdukları
kalabalığa ne denir?
✓A)Organize pasif kalabalık
B)Organize olmayan pasif kalabalık
C)Organize aktif kalabalık
D)Saldırgan kalabalık
E)Organize olmayan aktif kalabalık

Soru 80. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan biri hangisi yapmamalıdır?
A)Gazlı ortamdan hemen uzaklaşmalı ve temiz hava almalıdır.
B)Göz kapaklarını olabildiğinde fazla açıp kapamalıdır.
C)Burnunu temizlemeli ve normal nefes almaya çalışmalıdır.
✓D)Bol sıcak su ile gazın temas ettiği yerleri ovalamalıdır.
E)Vücuda krem, merhem ve losyon gibi maddeler sürmemelidir.

Soru 81. Copun öncelikli vuruş bölgeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Baldır
B)Kalça
C)Belden alt kısmı
D)Ön kol bölgeleri
✓E)Boyun 

Soru 82. Göz yaşartıcı gazlar insanlarda aşağıdaki fizyolojik etkilerden hangisine neden
olmaz?
A)Soluk alıp vermede güçlük, diyaframın kasılması
B)Anormal düzeyde fazla gözyaşı ve yanma hissi
✓C)İşitme sorunları
D)Devamlı olarak öksürme ve hapşırma isteği
E)Göz kapaklarını istemdışı kapatma ve artan gözyaşına bağlı olarak geçici görme
sorunları yaşama

Soru 83. Organize olmamış kalabalık türleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
✓A)Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
B)Çarşı - pazarda oluşan kalabalıklar
C)Bir anlık karmaşa yüzünden meydana gelen kalabalıklar
D)Meraklı izleyicilerin ortaya çıkardığı kalabalıklar
E)Tesadüfen ortaya çıkan kalabalıklar

Soru 84. Farklı amaç ve düşüncelerle toplanan kişilerin toplumsal yapı içinde duygu,
düşünce ve davranışlarını; kişilerin toplumdan etkilenmeleri sonucu hareketlerindeki
değişmeleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
A)Felsefe
B)Psikiyatri 
✓C)Toplum Psikolojisi
D)Siyaset bilimi
E)Nöroloji

Soru 85. Saldırgan bir kalabalığın etrafını çevirmek ve bu kalabalığın içinden alınan kişiyi
korumak için aşağıdaki düzenlerden hangisi kullanılır?
A)Kama düzeni
B)Sağa ve sola hat düzeni
C)Savunma düzeni
✓D)Çember düzeni
E)Saldırı düzeni

Soru 86. Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden korunmak amacıyla gözleri ve
yüzü örtmeye yarana malzeme hangisidir?
A)Gaz filtresi
✓B)Gaz maskesi
C)Gaz süzgeci
D)Koruyucu başlık
E)Kask

Soru 87. Kampüs içinde izinsiz stand açan bir grup için ÖGG'nin ilk olarak hangisini
yapması doğru olmaz? 
A)Üniversite yönetimini bilgilendirmek
B)Grubun faaliyetlerine sonlandırması için onları ikaz etmek
C)Mevcut personelle birlikte grubu tecrit etmek ve takviye kuvvet talebinde bulunmak
✓D)Rektöre bilgi vermeden ve rektörden onay almadan genel kolluk görevlilerini çağırmak
E)Kalabalığın artmasına müsaade etmeden dağılmalarını sağlamak için duruma hemen
müdahale etmek

Soru 88. Kişileri korurken kullanılan güvenlik halkaları hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A)Savunma Çizgisi
B)İç Halka, Dış Halka, Girift Halka
C)Dış Halka, Orta Halka, Karmaşık Halka
✓D)Dış Halka, Orta Halka, İç Halka
E)Dış Halka, Basit Halka, Bileşik Halka

Soru 89. Belediye Başkanı'nın 24 saat esasına göre güvenliğini sağlamak hangi
faaliyetin ismidir?
✓A)Koruma
B)Gözetleme
C)İzleme
D)Fark ettirme
E)Kollama 

Soru 90. Yakın koruma hizmeti yapılırken standart yürüyüş düzenleri kullanılır. Bu
yürüyüşler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
✓A)11’li koruma düzeni (karışık)
B)Dörtlü koruma (açık V düzeni)
C)Tekli koruma
D)İkili koruma
E)Üçlü koruma

Soru 91. Koruma görevlisi olarak çalışan Ahmet, koruduğu kişinin bıçaklı saldırıya
uğrayacağını öğrenir. Ahmet, kalabalıktaki kişilerin ilk olarak neresine bakmalıdır?
✓A)İnsanların ellerine
B)İnsanların yüzüne
C)İnsanların gözlerine
D)İnsanların kıyafetine
E)İnsanların eşkâline

Soru 92. Korunan kişilere en az saldırı nerede yapılmaktadır?
A)Araca binerken veya inerken
✓B)Alışveriş merkezleri
C)İkamet giriş ve çıkışları 
D)İş yeri giriş ve çıkışları
E)Trafik ışıkları

Soru 93. İntihar bombacısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Fikri sabittir.
B)İçine kapanıktır.
✓C)İnsancıldır.
D)Zor ikna edilirler.
E)Ölümü göze almıştır.

Soru 94. Seyyar fiziki güvenlik engelleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Güvenlik şeritleri
B)Paravanlar
✓C)İstinat duvarları
D)Kordonlar
E)Zincir

Soru 95. Kişi koruma hizmetinde asansör kullanımında aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?
A)Asansördeki herkesin indirilmesi gerekir.
B)Asansörde kapı tarafında durulmalıdır. 
C)Asansör önceden kontrol edilmelidir.
D)Asansöre kapasitesinin üstünde insan binmesi önlenmelidir.
✓E)Asansörden önce koruma görevlisi inmelidir.

Soru 96. Ülkedeki güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla görevli silahlı
kuvvetlerden biri olan genel kolluk görevlileri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Ordu Kolluğu
✓B)Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik
C)Özel Güvenlik
D)Çarşı ve Mahalle Bekçileri
E)Belediye Kolluğu

Soru 97. Bir alışveriş merkezinde ÖGG olarak çalışan Hasan, hırsızlık yapan birini
suçüstü yakalarsa ne yapmamalıdır?
A)Genel kolluk görevlilerini çağırır.
✓B)Zanlının ifadesini alır.
C)Şüpheliyi genel kolluk görevlilerine teslim eder.
D)Yakaladığı kişinin üzerinde bulunan suç aletlerini alır.
E)Yakaladığı kişinin güvende olmasını sağlar.

Soru 98. Yakın koruma görevi yapan ÖGG'ler aşağıdaki ekipmanlardan hangisini
kullanmaz? 
A)Çelik yelek
✓B)Tornavida
C)Silah
D)El feneri
E)Telsiz

Soru 99. Kontrollerde el konulan madde ve cisimlere ne yapılmaktadır?
A)Sahibine verip görev alanına girişi engellenir
B)Depoda korumaya alınır
C)Mülki amire verilir
D)Not alıp sahibine verilir
✓E)Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir

Soru 100. Parkta olan yaralamalı kavgada olaya ilk müdahale eden ÖGG hangi hareketi
yapamaz?
✓A)Şüphelyi ve mağdur edilen kişiyi aynı ortamda tutar.
B)Kalabalığı ve olayla ilgisi olmayan kişileri olay yerinden uzaklaştırır.
C)Olayı hemen genel kolluğa bildirir ve ilk ekibin gelmesini sağlar.
D)Olay yerinde bulunan suç unsurlarını koruma altına alır.
E)Güvenlik ve sağlık tedbirleri alır.

 

 

79. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 79. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 79. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 79. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,