81. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları
81'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 25/05/2019 tarihinde 81. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 81. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. “Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve
düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan
sembollerdir” ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
A)Alıcı
✓B)Mesaj
C)Kanal
D)Geri Bildirim (Dönüt)
E)Kaynak
Soru 2. Bjr takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş
insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine
adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
✓A)Kitle iletişimi
B)Bireysel iletişim
C)Empati
D)Geri bildirim
E)Eğitim

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
A)Ön kabuller
B)Duyarsızlık
C)Alınganlık
✓D)Kararlılık
E)Ben merkezcilik (egoizm)

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?
A)Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır
B)Alıcı mesajı tam almalı, seçici olmamalı
C)Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı algılayabilme yeteneğine sahip olmalı
D)Alıcı, kaynaktan gelen mesajı anlamaya istekli olmalı
✓E)Alıcı iletişime istekli olmayıp, iletişime kapalı olabilir

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?
A)Öğrenmek
B)Gelişmek, geliştirmek
✓C)Çatışmaları önlememek
D)Anlaşmazlıkları çözümlemek
E)Motivasyonu yükseltmek

Soru 6. İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim
açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A)Beden duruşuna
✓B)Giyim, kuşamına
C)Jestlere
D)Makamına
E)Yüz ifadelerine

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?
A)İnsanları incitme korkusu
✓B)Görevinin sınırlarını belirleme korkusu
C)Mahcup duruma düşürülme korkusu
D)İçimizdeki iyi insanı kaybetme korkusu
E)Başkalarına bağlanma arzusu

Soru 8. Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp,
onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine
iletişimde ne ad verilir?
A)Sempati
B)Tutum
✓C)Empati
D)İletişim
E)Algılama

Soru 9. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Empatide duygular önemli değildir
B)Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
C)Sempatide düşünceler önemli değildir
D)Empatide, kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
✓E)Aralarında hiçbir fark yoktur

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?
A)Kısır döngü yaratır
B)Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır
C)İş performansını düşürür
D)Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır
✓E)Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?
A)Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
B)Yenilikçi çözümler üretmek
C)Farklı alternatifler içerisinde en doğru ve en etkin seçimini yapmak
✓D)Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak
E)Problemin nedenini anlamaya çalışmak

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A)Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B)Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
✓C)Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D)Kendine karşı anlayışlı olmak
E)Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek

Soru 13. Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el
dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır.
Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?
A)Eşyanın suç teşkil etmemekle birlikte tehlikesiz olması gerekir
✓B)Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması gerekir
C)Yönetici veya güvenlik sorumlusunun arama esnasında hazır bulunması gerekir
D)Aramanın suç teşkil eden eşyayı tespit edebilmek amacıyla elle yapılması gerekir
E)Aramanın aranan kişinin hemcinsi tarafından yapılması gerekir

Soru 14. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği
emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel
güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç
yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?
A)Bu durum herhangi bir yaptırım gerektirmez
B)Hiçbir zaman
✓C)Bir yıl
D)Beş yıl
E)Altı ay

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi
en iyi şekilde ifade eder?
A)Özel güvenlik görevlisi ancak suç işlendikten sonra ve isterse genel kolluğun emrine girer
B)Genel kolluk, keyfi olarak özel güvenlik görevlisini emir ve komuta etme, alınacak
güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve
sorumluluğuna sahiptir
✓C)Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik
hizmetlerini yerine getiren, genel kolluğa karşı sorumlukları kanunun öngördüğü şekilde
düzenlenmiş kişilerdir
D)Özel güvenlik görevlisi ancak yöneticisinin emir verdiği durumlarda genel kolluğun sevk
ve idaresine girer
E)Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerler genel kolluğun sorumluluk alanı
dışındadır

Soru 16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Müzeye girişteki arama sırasında haklarında yakalama emri nedeniyle yakalanan kişiler
kimlik tespitinin ardından salıverilir. Kimlik bilgileri ivedilikle yetkili genel kolluğa bildirilir
B)Özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezlerinde can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin
sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her
türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla elle üst araması yapabilir
✓C)Spor müsabakalarına girenlerin üst araması mülki amirin yazılı emrine istinaden genel
kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır
D)Genel kolluğa bilgi verilerek suç eşyasına el konulabilir
E)Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun gözetim ve denetiminde alışveriş merkezine giren
tüm araçların içini arayabilir

Soru 17. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
A)Eşyalar el dedektörü veya X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir
B)X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır
C)İçeri sokulmaması gereken eşyalar emanete alınmalıdır
D)Suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir
✓E)Tespit edilen suç unsurunun zilyedi şahıs gözaltına alınmalıdır

Soru 18. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken
belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi
amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kişi noktası
B)Araç noktası
C)Kontrol noktası
✓D)Nokta
E)Devriye noktası

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken
hususlardan değildir?
A)Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder
B)Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
✓C)Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
D)Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir
E)Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz

Soru 20. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten
sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik
görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?
A)Nokta bölgesi
✓B)Devriye bölgesi
C)Devriye görevi

D)Koruma görevi
E)Kontrol görevi

Soru 21. Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin,
görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisine girer?
A)Kişisel hazırlık
B)Fiziksel hazırlık
✓C)Zihinsel hazırlık
D)Psikolojik hazırlık
E)Sosyolojik hazırlık

Soru 22. Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
✓A)2
B)3
C)4
D)5
E)6

Soru 23. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik
görevlilerinin hangi görevlerine girer?
A)İdari görevler

✓B)Adli görevler
C)Yardım görevleri
D)Koruyucu görevler
E)Önleyici görevler

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?
A)Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak
B)Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
C)Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak
D)Düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek
✓E)Spor alanlarında ateşli silah taşımak

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat
edecekleri hususlardan değildir?
A)Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olması
B)Şüpheli paketlere karşı duyarlı olması
C)Şüpheli araçlara karşı duyarlı olması
✓D)Kaçan şüpheli aracı genel kolluğa bildirmemesi
E)Genel kollukla işbirliği içerisinde olması

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir? 
✓A)Gözaltına alma
B)Yakalama
C)Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D)Emanete alma
E)Zor kullanma

Soru 27. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde
hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına
alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak
denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Arama
✓B)Yakalama
C)Zor kullanma
D)Muhafaza altına alma
E)Emanete alma

Soru 28. Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve
ne zaman kullanabilirler?
A)Her yerde ve her zaman
✓B)Görev alanında ve süresinde
C)İl sınırları içerisinde ve her zaman
D)İlçe sınırları içerisinde ve her zaman 
E)Belediye sınırları içerisinde ve her zaman

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
A)Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B)Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
C)Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama
✓D)Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
E)Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama

Soru 30. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla
kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne
denir?
A)Emanete alma
✓B)Arama
C)Yakalama
D)Muhafaza altına alma
E)Zor kullanma

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
✓A)Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B)Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C)Kademeli olarak artan nispette olmalıdır 
D)Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E)Bedeni kuvvet kullanılabilir

Soru 32. Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?
A)6
B)5
C)4
D)3
✓E)2

Soru 33. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi
girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele
geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
✓A)Emanete alma tutanağı
B)Muhafaza altına alma tutanağı
C)Yakalama tutanağı
D)Zor kullanma tutanağı
E)Teslim tesellüm tutanağı

Soru 34. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?
✓A)Yakalananın eşgal bilgileri
B)Yakalama delilleri 
C)Yakalama nedeni
D)Yakalama zamanı
E)Yakalama yeri

Soru 35. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak,
suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi,
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Olay yerine gelen ilk ekibe
✓B)Olay yeri inceleme ekibine
C)Genel kolluk ekibine
D)Özel güvenlik amirine
E)Özel güvenlik görevlilerine

Soru 36. Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet
ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
A)Çevre güvenliği sağlanır
B)Genel kolluğa hemen haber verilir
C)Çevredeki insanlar uyarılarak tahliye edilir
✓D)Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
E)Şüpheli pakete dokunulmaz, hareket ettirilmez

Soru 37. Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından
geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden
hangisi olamaz?
A)Besin maddesi
B)Narkotik madde
✓C)Silah
D)Plastik madde
E)Kağıt

Soru 38. Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan X-Ray cihazı kontrol
paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)FWD tuşu
✓B)REV tuşu
C)EDGE TRACE tuşu
D)HI-PEN tuşu
E)LIGHTER tuşu

Soru 39. |.|şık sinyali
II . Ses sinyali
III .Titreşim sinyali
Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak
özelliklerindendir?
A)I-II-III 
B)I-III
C)Yalnız II
✓D)I-II
E)Yalnız

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında
görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır.
Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini
kullanması gerekmektedir?
✓A)Dozimetre
B)El tipi metal dedektörü
C)İnfrared aydınlatma cihazı
D)El feneri
E)NVR kayıt cihazı

Soru 41. Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının kullanım amaçları şu şekildedir; • Paket veya
bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek, • Araç altında bölgeye girebilecek
patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak, • Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli
veya illegal unsurların tespitini sağlamak, • Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş
personelin giriş yapmasını sağlamak. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı
yukarıda yazılmamıştır?
A)Kartlı geçiş sistemi
B)X-Ray cihazı
C)İz dedektörü
D)Araç altı görüntüleme sistemi 
✓E)Yangın algılama sistemi

Soru 42. Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan
hangisine daha çok ihtiyaç vardır?
A)Yeterli miktarda ortamda karbon dioksit gazının bulunması gerekir
✓B)Yeterli miktarda ortamda oksijen gazının bulunması gerekir
C)Yeterli miktarda ortamda karbon monoksit gazının bulunması gerekir
D)Yeterli miktarda ortamda oksiasetilen gazının bulunması gerekir
E)Yeterli miktarda ortamda metan gazının bulunması gerekir

Soru 43. Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza
çıkmaktadır?
A)Katı ve sıvı halde
B)Katı, Sıvı ve Aeresol halde
✓C)Katı, Sıvı ve Gaz halde
D)Katı, Sıvı, Gaz ve Aeresol halde
E)Katı, Gaz ve Aeresol halde

Soru 44. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A)A Sınıfı Yangınlar
✓B)B Sınıfı Yangınlar
C)C Sınıfı Yangınlar 
D)D Sınıfı Yangınlar
E)F Sınıfı Yangınlar

Soru 45. Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.”
Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi
uygulanmamalıdır?
✓A)Su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar söndürülmeye ve dağıtılmaya çalışılmalıdır
B)Kuru kimyevi toz ile yanıcı maddenin üzeri kaplanarak buhar çıkarması engellenmeli ve
böylece yangın söndürülmelidir
C)Köpüklü söndürücüler kullanılarak yanan maddenin üzeri kaplanmalı ve yangın
söndürülmelidir
D)Gazlı söndürücüler kullanılarak yanan maddenin üzeri kaplanmalı ve söndürülmelidir
E)Yanıcı maddenin üzerine toprak, taş ve çamur gibi kolay bulunabilecek maddeler
dökülerek buhar çıkarması engellenmeli ve yangın söndürülmelidir

Soru 46. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)Her Yıl
B)2 Yılda Bir
C)3 Yılda Bir
✓D)4 Yılda Bir
E)5 Yılda Bir

Soru 47. Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A)Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye
etmek mümkündür
B)Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine
dönüşür
C)Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen
teması ile yanmaya başlar
✓D)Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir
yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
E)LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur

Soru 48. Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?
A)Dedektör sistemi bütün bina içerisine kurulmalıdır
B)Bina içerisindeki bütün su boruları izole edilmelidir
✓C)Bina çatısına paratoner sistemi yapılmalıdır
D)Bina içerisinde alarm sistemi kurulmalıdır
E)Yıldırım doğal bir olay olduğundan herhangi bir önleme gerek yoktur

Soru 49. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve
bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi
geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kuru Kimyevi Toz
B)Köpük

C)Kum Taş Çakıl
✓D)Karbon Di Oksit
E)Halon gazı

Soru 50. Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz
aşağıdakilerden hangisidir?
A)CN
B)OC
✓C)CS
D)NC
E)CO

Soru 51. Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
✓A)Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
B)Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
C)Kaçış yolları açık olmalıdır, dağılım istikameti önceden belirlenmeli ve ilgililere
duyurulmalıdır
D)Olası ilk müdahalelere karşı olay yerinde sağlık ekibi bulundurulmalıdır
E)Kullanım öncesi kalabalık ikaz edilmelidir

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?
✓A)Çarşı/Pazar kalabalıkları 
B)Toplantı gösteri yürüyüşleri
C)Konser izleyicileri
D)Grev için toplananlar
E)Futbol seyircileri

Soru 53. Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu
aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
A)Avantajlı pozisyonunu oluşturmalı ve korumalıdır
B)Olası bir fiziksel saldırıya karşılık hazırlıklı olmalıdır
✓C)Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
D)Ayakları omuz genişliğinde açık olmalıdır
E)Otoriter ve resmi varlığı hissettirmelidir

Soru 54. Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve
yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saldırı düzeni
B)Savunma düzeni
C)Hat düzeni
D)Çember düzeni
✓E)Kama düzeni

Soru 55. Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan
malzemeye ne ad verilir?
✓A)Gaz süzgeci
B)Maske
C)Kask
D)Koruyucu başlık
E)Gaz fişeği

Soru 56. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve
kışkırtmaya ne denir?
A)Motivasyon
✓B)Provokasyon
C)Davranış
D)Atak
E)Etkileşim

Soru 57. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz
B)48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
C)Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter
D)Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar yapılabilir 
✓E)Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

Soru 58. Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık
veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?
A)Direkt olaya müdahale etmelidir
✓B)Kolluk görevlilerini bilgilendirmelidir
C)Vatandaştan yardım talep ederek birlikte müdahale etmelidir
D)Olayla ilgilenmemelidir
E)Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır

Soru 59. Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan
güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
✓A)Megafonla anons edilerek sakinleştirilmeye çalışılmalıdır
B)Dağılmaları için gaz kullanılmalıdır
C)Dağılmaları için cop kullanılmalıdır
D)Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır
E)Hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır

Soru 60. Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Koruma VIP (Önemli Kişi)
B)Koruma amiri
C)Özel kalem müdürü 
D)VIP’in eşi
✓E)Keskin nişancı

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?
✓A)Koruma amiri
B)VIP
C)VIP’in eşi
D)VIP’in misafiri
E)Hepsi

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
✓A)Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B)Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C)VIP’in ofis düzenini sağlamak
D)VIP’in ulaşımını sağlamak
E)VIP’in telefon trafiğini takip etmek

Soru 63. Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi
vermektedir?
A)2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
✓B)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
C)5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
D)6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
E)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

Soru 64. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B)VIP’in kapısını koruma amiri açar
C)Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D)VIP binaya girene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz
✓E)Hepsi

Soru 65. Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma,
korunan kişinin neresinde durur?
A)Önünde
B)Arkasında
✓C)Sağ ya da sol arkasında
D)Sağında
E)Solunda

Soru 66. Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde,
yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak 
B)Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C)Havaya ateş etmek
✓D)Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E)Olay yerini boşaltmak

Soru 67. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A)Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B)Dört araç boyu mesafede
✓C)Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D)Önemli kişiyi görecek mesafede
E)Çok yakın mesafede

Soru 68. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz
önünde bulundurulmaz?
A)Korunan kişinin özellikleri
B)Korunan kişinin talepleri
C)Koruma yapılan mekânın özellikleri
✓D)Halkın istek ve talepleri
E)Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

Soru 69. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan
özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ”
kim yetkilidir?
A)Cumhuriyet Savcısı
B)Hakim
C)Özel Güvenlik Yöneticisi
✓D)Mülki Amir
E)Site Yöneticisi

Soru 70. Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en
üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı
verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
A)Aldığı silahları dolapta kilitli tutmalıdır
B)Sadece ruhsatsız silahları almalıdır
C)Sadece vatandaşlara ait ruhsatlı silahları almalıdır
D)Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır
✓E)Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur

Soru 71. Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim
yetkilidir?
A)Özel güvenlik şirketi yöneticisi
B)Özel güvenlik şirketi kurucusu
C)Görev yapılan yerdeki en üst yönetici 
D)Görev yapılan yerin karakol amiri
✓E)Özel güvenlik komisyonu

Soru 72. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve
görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?
A)3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
B)6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
✓C)İdari para cezası ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamamak
D)Adli para cezası
E)Uyarma cezası

Soru 73. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla
direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine”
uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adli para cezası
✓B)Kimlik kartları iptal edilir ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
C)İdari para cezası
D)Yevmiye kesimi
E)Hapis cezası

Soru 74. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik
şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık
hangisidir? 
A)Milli Eğitim Bakanlığı
B)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
✓C)İçişleri Bakanlığı
D)Milli Savunma Bakanlığı
E)Sağlık Bakanlığı

Soru 75. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?
✓A)Vali
B)Emniyet Müdürü
C)Şirket yöneticisi
D)Jandarma Komutanı
E)Güvenlik amiri

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla
karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?
A)Suçun devamını önlemek
B)Suça el koymak
✓C)Savcıyı aramak
D)Şüpheliyi yakalamak
E)Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında
Soru 77.
almaz?
A)Körlük veya gece körlüğü olmamak
B)İşitme kaybı olmamak
C)Nörolojik rahatsızlığı olmamak
D)Psikiyatrik bir hastalığı olmamak
✓E)Bel fıtığı

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında
uyması gereken yasaklardan değildir?
A)Üniforma ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak
✓B)Sendikaya katılmak
C)Greve katılmak
D)Kimlik kartını başkasına kullandırmak
E)Silahını görev alanı dışında kullanmak

Soru 79. Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?
A)Belediye zabıtası
B)Gümrük muhafaza memuru
C)Köy ve kır bekçisi
✓D)Sahil güvenlik
E)Gardiyan 

Soru 80. Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara
girme yetkisine sahip olur?
✓A)Doğal afetler ve imdat istenmesi
B)Gürültü şikayeti üzerine
C)Fuhuş suçu şikayeti üzerine
D)Kavga olayı sırasında
E)Kumar suçu şikayeti üzerine

Soru 81. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yaparlar
B)Görevleri sırasında işledikleri suçlardan kamu görevlisi gibi yargılanırlar
✓C)Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
D)Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleriyle ilgili suç işleyenler, kamu görevlisine karşı
suç işlemiş gibi yargılanırlar
E)Özel güvenlik görevlileri silahlı veya silahsız olarak görev yaparlar

Soru 82. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri
silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?
A)İl Emniyet Müdürü
B)Adli Tıp Kurumu
✓C)Özel Güvenlik Komisyonu 
D)İl Sağlık Müdürlüğü
E)Kriminal Laboratuvarı

Soru 83. Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?
A)Vali
B)Savcı
C)Polis
✓D)Soruşturma yapma yetkisi yoktur
E)Şirket yöneticisi

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları
itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?
A)5188 Sayılı Kanun
B)4857 Sayılı İş Kanunu
C)Ceza Muhakemesi Kanunu
D)Türk Ceza Kanunu
✓E)Türk Ticaret Kanun

Soru 85. Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel
güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?
A)Tedbir görevi
B)İdari görev 
C)Amirin verdiği görev
✓D)Adli görev
E)Önleyici görev

Soru 86. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve görev saatleri içinde olduğu sürece kendilerine
tanınan yetkilerini her yerde kullanabilirler
B)Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartları yanlarında olduğu sürece silahlarını
görev alanı dışında da taşıyabilirler
C)İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev alanı içinde takip edilebilir. Aksi takdirde görev
alanı dışına çıkılmış sayılır
✓D)Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
E)Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı, koruduğu kişi ile birlikte
olsun olmasın ülke genelidir

Soru 87. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması
hangi hakkın ihlalidir?
✓A)Kişilik hakkının ihlali
B)Seyahat etme hakkının ihlali
C)İfade özgürlüğü hakkının ihlali
D)Konut dokunulmazlığı hakkının ihlali
E)Hak ihlali değildir

Soru 88. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi
yanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir
✓B)Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir
C)Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun 7.
maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar
D)Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik
kimlik kartı valilikçe iptal edilir
E)Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen
özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İlkyardım, bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri
kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
B)Acil tedavi, acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından
yapılan tıbbi müdahaledir
C)İlkyardımcı önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D)112’nin aranması sırasında kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir
✓E)İlkyardımcı hasta/yaralıyı soğuk tutar ve hasta/yaralının yarasını görmesine izin verir

Soru 90. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
A)Karaciğer
B)Mide
C)Bağırsaklar 
D)Safra kesesi
✓E)Akciğer

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?
A)Temel Yaşam Desteği ile hayati organlara oksijen gitmesi sağlanır
✓B)Hava yolu açıklığı değerlendirilmeden hızlıca nefes verilir
C)Solunum, bak-dinle-hisset yöntemi ile değerlendirilir
D)Temel Yaşam Desteğinde kalp masajı yapılarak kalpten kan pompalanması sağlanır
E)Yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar kalp basısı uygulanır

Soru 92. Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır
B)Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılır
C)Üzeri örtülerek ısıtılır
D)Yardım gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalınır
✓E)Ayağa kaldırılarak yürütülür

Soru 93. Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Yanık bölgesinde ağrı ve şişlik olur
B)Deride kızarıklık olur 
C)Yara oluşmuş ise üzeri temiz nemli bir bezle örtülür
✓D)Yanık bölgesine yoğurt sürülür
E)İçi su dolu baloncuklar patlatılmaz

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik kesilir
B)Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır
C)Donmuş bölgeler ovulmaz kendiliğinden ısınması beklenir
D)Kimyasal madde yanığı olan bölge suyla yıkanır
✓E)Kimyasal madde ile temas eden kıyafetler çıkarılmaz

Soru 95. Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
✓A)Su içirilir
B)Solunum yolu açıklığı kontrol edilir
C)Sıkan giysiler gevşetilir
D)Çevre güvenliği sağlanır
E)Kusma varsa yan pozisyonda tutulur

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kedi köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika sabun ve soğuk
suyla yıkanır 
B)Arı sokmalarında soğuk uygulama yapılır
C)Arı sokmalarında arının iğnesi görülüyorsa çıkarılır
D)Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi hareket ettirilmez ve ovalanmaz
✓E)Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B)Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır
C)Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir
✓D)Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya
çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
E)Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde ovalanmalıdır

Soru 98. Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Olay yeri görünür şekilde işaretlenir
B)Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
C)Sıkışan bir yeri olup olmadığı kontrol edilir
D)Aracın motoru durdurulur, el freni çekilir
✓E)İkinci bir tehlike olmasa da yaralı araçtan hızlıca çıkarılır

Soru 99. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine
yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu
şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
A)Cilt üzerinde dövmeye benzeyen siyah ve mor iğne lekelerinin olması
B)Göz bebeklerinin ebatının büyük ölçüde değişmesi
C)Damarların yüzeye yaklaştığı yerlerde su toplanmasını andıran iltihapların olması
✓D)Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
E)Kişinin gözlerini boş bir noktaya dikmesi

Soru 100. İzne tabi olan, bazı uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan haşhaşın ekimi,
üretimi, kontrolü, hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
A)Emniyet Genel Müdürlüğü
✓B)Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
C)Türkiye Ziraat Odaları Birliği
D)Jandarma Genel Komutanlığı
E)Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadele Derneği

 

 

81. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 81. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 81. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 81. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,