82. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

82'nci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 30/06/2019 tarihinde 82. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 82. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
A)Her zaman bir tehlike mevcuttur
B)Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır
✓C)Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır
D)Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır
E)Saldırı ve tehlike usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A)Önleyici üst araması
B)Adli üst araması
✓C)Konutta adli arama
D)Konutta önleyici arama
E)Önleyici eşya araması

Soru 3. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
✓A)Hakim
B)C.Savcısı
C)Mülki Amir
D)Kolluk Amiri
E)Hiçbiri

Soru 4. Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe
sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına
ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle
aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
A)Suikastçı
B)Yönetici
✓C)Provokatör
D)Koruma görevlisi
E)Direnişçi

Soru 5. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
✓A)Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
B)Şahısların elleri yıkatılmaz
C)Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
D)Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
E)Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir

Soru 6. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve
özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
✓A)Özel Güvenlik Komisyonu
B)İl İdare Kurulu
C)Hakim
D)Kolluk Amiri
E)Belediye Meclisi

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel
güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
✓A)Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B)Toplantı etkinlikleri
C)Konser etkinlikleri
D)Sahne gösterileri etkinlikleri
E)Para veya değerli eşya nakli

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?
A)Toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtmak için
B)Uçak kaçırma, bina, araç vb. operasyonlarda eylemcileri etkisiz hale getirmede
C)Bireysel savunma amacıyla
D)Direnişi kırmak amacıyla
✓E)Kalabalığın büyüklüğü dikkate alınarak büyük grubun ortasına atılmalıdır

Soru 9. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde,
görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
A)Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B)Kolluk amirinin yazılı emri ile
C)Sulh ceza hakiminin kararı ile
✓D)Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E)Cumhuriyet savcısının emri ile

Soru 10. Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan
hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
A)Olay yerine gelen C.Savcısına
B)Yaralılara müdahaleye gelen sağlık görevlilerine
✓C)Özel güvenlik amiri veya görevlisine
D)Olay yerine gelen C.Başsavcısına
E)Olay yerinde sıkışmış kişileri kurtarmak için gelen itfaiye görevlilerine

Soru 11. Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden
hangisine başvurabilir?
✓A)İş Mahkemesine
B)Aile Mahkemesine
C)İdare Mahkemesine
D)Tüketici Mahkemesine
E)Vergi Mahkemesine

Soru 12. Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede
kullanabilirler?
✓A)Sadece görevli oldukları alan içerisinde
B)Ülkenin her yerinde
C)Görevli bulunduğu il sınırları içinde
D)Görev alanı ve görev alanının 5 km çapındaki sınırlar içerisinde
E)Hiçbir yerde

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri
değildir?
A)Bası noktasına bası yapılır
✓B)Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
C)Şok pozisyonu verilir
D)Kanayan yere elle ya da temiz bir bezle bastırma
E)Kalp seviyesinde tutulur

Soru 14. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı
planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli,
teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında
bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
A)Konut Koruma
✓B)Kişi Koruma
C)Yaya Koruma
D)Araçlı Koruma
E)İşyeri Koruma

Soru 15. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
A)Başbakanın onayından sonra
B)TBMM Başkanının onayından sonra
C)Bakanlar Kurulunun onayından sonra 
✓D)Cumhurbaşkanının onayından sonra
E)TBMM Genel Kurulunun onayından sonra

Soru 16. Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında
güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir
örneğini gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi gerekmektedir?
A)10
B)20
✓C)30
D)35
E)90

Soru 17. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının
amiri kimdir?
A)İçişleri Bakanı
B)Başbakan
✓C)Vali
D)Kaymakam
E)İl Emniyet Müdürü

Soru 18. Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden
özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir? 
A)İdari görev
B)Kişisel görev
C)Kurumsal görev
D)Önleyici görev
✓E)Adli görev

Soru 19. Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?
A)En az iki imzalı olmalıdır
✓B)Tutanakların imzalı olması şart değildir
C)Ne için tutulduklarını belirten bir başlıkları vardır
D)Tutanakta tarih belirtilir
E)Tutanakta saat belirtilir

Soru 20. ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Görevlinin adı ve soyadı belirtilir
B)Görevlinin silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
C)Üzerinde kimlik kartı olmayan ÖGG kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini
kullanamazlar
✓D)Kimlik kartını çalıştığı kurum vermeye yetkilidir
E)Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır

Soru 21. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
A)2
B)3
C)4
✓D)5
E)6

Soru 22. İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?
A)2 ay
B)15 gün
C)45 gün
✓D)1 ay
E)10 gün

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?
•/A)İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisi hatırlatıldığı halde yapmamakta
ısrar etmesi
B)İşverenden izin almaksızın bir işgünü işe gelmemek
C)İşçinin tedavi edilebilecek bir hastalığa yakalanması
D)İşverenin işçisine cinsel tacizde bulunması 
E)İşçinin ücretinin işveren tarafından ödenmemesi

Soru 24. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A)Özel güvenlik görevlisinin
B)Mağdurun
C)Jandarmanın
D)Polisin
✓E)Herkesin

Soru 25. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde
sıralanmıştır?
✓A)Gaz akışını kes-alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır veya soğut-su ve köpükle söndür
B)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-su ile söndür-Gaz akışını kes
C)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-köpük ile söndür-gaz akışını kes
D)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-kimyasal toz ile söndür-gaz akışını kes
E)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-gaz akışını kes-köpükle söndür

Soru 26. Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen
aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar
prosedürü uygulanmaz?
A)Milletvekilleri
B)Büyükelçi 
✓C)Hâkimler - Savcılar
D)Noter
E)Adliye Başkatibi

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
A)İş yeri koruma
B)Konut koruma
C)Yakın koruma
✓D)Gizli koruma
E)Özel koruma

Soru 28. Esenboğa Hava Limanı dış hatlarkontrol ve arama noktasında görevli özel
güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat
çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir.
Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden
şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Madde alınıp yolcu gönderilir
✓B)Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir
C)Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D)Madde kontrol için laboratuara gönderilir
E)Özel Güvenlik Görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir

Soru 29. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A)Kimlik tespiti yapılmalıdır
B)Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C)Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
✓D)Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E)Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

Soru 30. Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
✓A)Tavanda
B)Yerde
C)Göğüs seviyesinde
D)Kapı kenarlarında
E)Tavanda ve yerde

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
A)Genel emniyeti sağlamak
B)İhtiyacı olanlara yardım etmek
C)Şüphelileri yakalamak
D)Suç işlenmesini önlemek
✓E)Suçlunun ifadesini almak 

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A)Kilo ve boy
B)Yüz yapısı
✓C)Soyut ifadeler
D)Cinsiyet
E)Görülebilir yaralar

Soru 33. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
✓A)Beyin
B)Mide
C)Kalın bağırsak
D)Pankreas
E)Karaciğer

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine giden ilk ekibin temel görevleri arasında
değildir?
A)Olay yerini korumak
✓B)Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek
C)Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek
D)Maddi suç delillerini korumak 
E)Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
✓A)İstinat duvarları
B)Paravanlar
C)Kordonlar
D)Zincirler
E)Güvenlik şeritleri

Soru 36. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri gün içinde işveren tarafından
valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)5
B)10
✓C)15
D)20
E)25

Soru 37. Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation''
kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi
seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
✓A)Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
B)Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Hareketin sağlanması 
C)Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması-Bilincin açılması
D)Sindirimin sağlanması-Hareketin düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
E)Dolaşımın sağlanması-Yaşam belirtisi- Nabzın iyileştirilmesi

Soru 38. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A)3
B)5
✓C)2
D)4
E)1

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor
kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
A)Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
B)Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman
kullanabilir
C)Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil
günlerinde kullanamaz
✓D)Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli
oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
E)Hiçbiri

Soru 40. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir
rol oynar?
A)Ses tonu
B)Hitabet
C)Sempati
D)Mekan kullanımı
✓E)Göz teması

Soru 41. 36 '', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal
hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin
zedelenmesi veya yırtılmasına '' '' denir. '' '' ise, eklemi oluşturan
kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken
kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Kırık-Çıkık-Çatlak
✓B)Kırık-Burkulma-Çıkık
C)Çıkık-Kırık-Burkulma
D)Zedelenme-Burkulma-Kırık
E)Eklem-Burkulma-Kırık

Soru 42. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapamaz?
A)Şüpheliyi yakalamak
B)Yetkili kolluğa bilgi vermek 
C)Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
✓D)Delilleri toplamak
E)Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

Soru 43. vıp araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir
B)VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır
C)Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir
✓D)VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve
asla aracı terk etmemelidir
E)Aracı hemen sağa çekmelidir

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan
değildir?
A)Görevbölgesini çok iyi tanımalıdır
B)Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
C)Görevbölgesinintamamını kontrol altında tutmalıdır
✓D)Görev bölgesinde cep telefonu ile görüşebilir
E)Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır

Soru 45. Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi
bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin
hangi görevi içerisindedir?
A)Önleyici-caydırıcı görevler
B)Yardım görevleri
✓C)Koruyucu görevler
D)Adli görevler
E)Hepsi

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
✓A)Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
B)Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
C)Giriş bölümüyle başlamalıdır
D)Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan
kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
E)Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır

Soru 47. Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?
A)Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar
B)Afyon türevleri
C)Merkezi sinir sistemini bozanlar
D)Hayal gösterenler 
✓E)Merkezi sinir sistemini uyaranlar

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin
sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-
ray cihazı
✓A)Ive III
B)II ve III
C)I ve II
D)I, II ve III
E)Hiçbiri

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A)Hırsız alarm sistemleri
✓B)Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C)Kapalı devre TV sistemi
D)Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E)Yer altı fiber optik algılama

Soru 50. Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen,
kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk
yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Esrar 
B)Metamfetamin
C)Sentetik kannabinoidler
D)Captagon
✓E)Eroin

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla
kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?
A)Gazın atıldığı bölgeden uzaklaşmak
B)Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümlerini yıkamak
C)Gaza maruz kalan vücut bölgelerini rüzgara karşı açık vaziyette tutmak
✓D)Maddenin bulaştığı yerleri losyon ve krem ile temizlemek
E)Normal nefes almaya gayret etmek

Soru 52. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
A)Kendisi solumaya başlar
✓B)Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
C)Hiçbir şey olmaz
D)Hasta şoka girer
E)Göğüs ağrısı başlar

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır? 
A)Ekstremitelerin değerlendirilmesi
✓B)Solunumun değerlendirilmesi
C)Dolaşımın değerlendirilmesi
D)Yaranın değerlendirilmesi
E)Bilincin değerlendirilmesi

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri
değildir?
A)Kolluğun belirlediği yasal kural ve tedbirlere uyulmaması
B)Kolluğun görev yapmasının engellenmesi
C)Kolluğun verdiği kanuni emir ve direktiflere uyulmaması
D)Kolluğa mukavemet edilmesi
✓E)Kolluğa kimlik ibraz edilmemesi

Soru 55. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
✓A)Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
B)Soğukla teması kesilir
C)Su toplamış bölgeler patlatılmaz
D)Sıcak içecekler verilir
E)Kuru giysiler giydirilir

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından
biri değildir?
✓A)Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
B)Yara varsa üzeri kapatılmalıdır
C)Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır
D)112’den yardım istenmelidir
E)Kişi sakinleştirilmelidir

Soru 57. Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez
yapılmalıdır?
A)120
✓B)100
C)90
D)60
E)40

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol
edilmesi gerekir?
A)İskelet sistemi
B)Dolaşım sistemi
C)Sindirim sistemi
✓D)Bilinç Durumu 
E)Kas sistemi

Soru 59. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A)Motivasyon
B)Stabilizasyon
C)Zoom
✓D)Kalibrasyon
E)Gramaj ayarı

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A)İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B)Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
C)Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
D)İletişim becerisi iyi olmalı
✓E)Sinirli ve asabi olmalı

Soru 61. Cop kullanmak gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer
olabilir?
A)Kalça
B)Baldır
✓C)Omurga 
D)Pazı
E)Omuz

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur?
✓A)Kan basıncı
B)Yemek yeme
C)Terleme
D)Kusma
E)Uyuma

Soru 63. Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her
ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak
yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Öncü çalışması
✓B)Koruma çemberleri
C)Araçlı koruma düzenleri
D)Yaya koruma düzenleri
E)Saldırganın önceden tespit metodu

Soru 64. Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz
etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler
vardır. Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir? 
✓A)İletişim engelleri
B)Etkin dinleme
C)Empati kurma
D)Etkili iletişim
E)Sen dili

Soru 65. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Yangına su ile müdahale etmek
✓B)Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C)Yangını bölmelere ayırmak
D)Yanan cismi uzaklaştırmak
E)Yangını soğutarak söndürmek

Soru 66. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli
ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kendi kendine yanma
✓B)Yavaş yanma
C)Hızlı yanma
D)İçin için yanma
E)Parlama/patlam 

Soru 67. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
✓A)Koruma, Bildirme, Kurtarma
B)Koruma, Taşıma, Nakil
C)Konuşma, Bildirme, Nakil
D)Kurtarma, Taşıma, Nakil
E)Koruma, Kollama, Nakil

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
✓A)Göz bebeklerinin büyümesi
B)Ayakta durmakta zorluk çekilmesi
C)Vücut ısısının düşmesi
D)İletişim kurma zorluklarının yaşanması
E)Nabız yavaşlaması ve kan basıncında düşme

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?
A)Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır
✓B)Gaz kaçağı kibrit veya mumla kontrol edilir
C)Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır
D)Cihazın altına kağıt, plastik örtü vb, konulmaz 
E)Hepsi

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?
A)Eşyaları X-Ray cihazından geçirmek
B)Toplantı, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak
C)Terk edilmiş eşyayı emanete almak
✓D)Suçüstü halinde ifade almak
E)Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?
✓A)Bir ya da daha çok üyenin egemenliği
B)Amaç birliği
C)Üyeler arasında sıkı ve etkili iletişim
D)Olumlu değerlendirme
E)Duygusal etkileşim

Soru 72. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik
görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?
A)Cumhuriyet Savcısının
✓B)Mülki Amirin 
C)İl Emniyet Müdürünün
D)Müsabaka Güvenlik Amirinin
E)İl Spor Güvenlik Kurulunun

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
A)Korkular
B)Sempati
C)Saygı
✓D)Mekân
E)Önem

Soru 74. Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?
✓A)Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması
B)Göz göze geldiğinde bakışların kaçırılmaması
C)Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu
olması
D)Samimi ve açık sözlü olmak
E)Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi

Soru 75. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A)İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B)Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
✓C)Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D)İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E)Geri-bildirim iletişim sürecinin önemli bir öğesidir

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya
çıkacak durumlardan biri değildir?
A)Kişinin sinir sistemi üzerinde etki yaratması
B)Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesinin bozulması
C)Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
D)Alışkanlık ve bağımlılık yapması
✓E)Aile ve arkadaş ilişkilerinde tutarlılık

Soru 77. Bir özel Güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken
yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
B)Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı başla tasdik etmek
✓C)İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
D)Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
E)Şikayetleri not almak 

Soru 78. Sen dj|j ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen
davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise
karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu
suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline
örnektir?
A)Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B)Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C)Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
✓D)Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
E)Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor

Soru 79. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)Bir tür CCTV sistemlerindendir
B)Biometrik tanıma sistemine göre çalışır
✓C)Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar
D)Kontrol edilen maddenin çıkardığı ses derecesine göre tespit yapar
E)Kontrol edilen maddenin yaydığı x ışını miktarına göre tespit yapar

Soru 80. Her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inanan ÖGG Meltem güvenlik ekibi
içerisinde hangi sorunlara neden olabilir?
A)Liderlik 
B)Samimiyet
✓C)Çatışma
D)Çözüm
E)Saygınlık

Soru 81. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
A)Sorumlulukları artırdığı için
✓B)Suçlayıcılık içerdiği için
C)Özgüveni artırdığı için
D)Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E)Dayanışmayı artırdığı için

Soru 82. Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım
araçlarında oyun ve temsil verilebilmesi veya çeşitli şekillerde gösteri düzenlenebilmesi
için mahallin en büyük mülkî amirine, en az kaç saat önceden yazılı bildirimde
bulunulmalıdır?
A)Yirmidört
B)Otuzaltı
C)Yetmişiki
✓D)Kırksekiz
E)Bildirim zorunluluğu yoktur

Soru 83. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)Maddî güç, bedenî kuvvet, silah kullanımı
✓B)Bedeni kuvvet, maddî güç, silah kullanımı
C)Silah kullanımı, maddî güç, bedenî kuvvet
D)Maddî güç, silah kullanımı, bedenî kuvvet
E)Bedeni kuvvet, silah kullanımı, maddî güç

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu
kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A)Hilal düzeni
B)Kılıç düzeni
✓C)Kama düzeni
D)Satıh düzeni
E)Makas düzeni

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer
almaz?
A)Ateş yükselmesi varsa elbisesi çıkarılır
B)Ateş düşürülmeye çalışılır
C)Mümkünse ılık duş aldırılır
D)Kusma olasılığına karşı yan yatırılır 
✓E)Üstü kalın bir battaniye ile örtülür

Soru 86. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne
denir?
✓A)Aktif dinleme
B)Görünüşte dinleme
C)Yüzeysel dinleme
D)Kişisel dinleme
E)Tuzak kurucu dinleme

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
A)Mesaj
B)Alıcı
✓C)Amaç
D)Geri-bildirim
E)Kaynak

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
A)Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
B)Bir bina veya şahsı korumak
C)İki grubu birbirinden ayırmak 
D)Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
✓E)Trafik düzenini sağlamak

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
A)Sahne gösterilerinde
B)Spor müsabakalarında
C)Sağlık tesislerinde
D)Üniversitelerde
✓E)Kişi korumalarında

Soru 90. Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri
arasında yer almaz?
A)Güç mücadeleleri
B)Statü Farklılıkları
✓C)İletişim yollarının açıklığı
D)Yapıya ilişkin nedenler
E)Kişiye ilişkin nedenler

Soru 91. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri
kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisi kapsar?
✓A)Fiziksel hazırlık 
B)Psikolojik hazırlık
C)Zihinsel hazırlık
D)Sosyolojik hazırlık
E)Antropolojik hazırlık

Soru 92. Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri
dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)İhtiyaç halinde çalıştırılabilir
✓B)Kesinlikle çalıştırılamaz
C)Firmanın onayı ile mümkündür
D)Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
E)Mülki amirin iznine bağlıdır

Soru 93. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış
ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini
koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı
anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sinan, olay yerini ve delilleri koruma yetkisine sahiptir
B)Sinan’ın, olaya karışan şahısları yakalama yetkisi vardır
C)Sinan’ın göreviyle bağlantılı bir suç işlediği iddia edilebilir
D)Sinan, suç işlediği ispat edilirse kamu görevlisi gibi cezalandırılır
✓E)Sinan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır 

Soru 94. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara
karşı hangi yetkisini kullanır?
✓A)Silah kullanma
B)Cop kullanma
C)Üst araması
D)Kimlik sorma
E)İkaz etme

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirininin görevlerinden değildir?
✓A)Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer almak
B)Koruma Amirine taktiksel durumlar hakkında bilgi vermek
C)Günlük koruma planları hazırlamak
D)Korumaların görevlerine sevklerini düzenlemek
E)Kendi vardiyasındaki personelin disiplininden sorumlu olmak

Soru 96. Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu
hareket de teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
A)Topluluğu içeriden yönetenler
✓B)Sağlık görevlileri
C)Yakın koruma görevlileri 
D)Haberleşme görevlileri
E)Pankart ve grupları

Soru 97. Adli yada idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi
gereken olayın, durumun veya sözlerin tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya
dökülerek imzalanan belgeye denir?
Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Resmi belge
✓B)Tutanak
C)Önemli evrak
D)Arşiv belgesi
E)Bilgi notu

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken
hususlardan değildir?
A)Yüksek seviyede görünür olmalıdır
✓B)Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır
C)Görev bölgesini iyi tanımalıdır
D)Sistemli ve devamlı olmalıdır
E)Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır

Soru 99. Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade
edilmiştir?
✓A)Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası, ticaret odası ile özel
güvenlik kuruluşunun temsilcileri
B)Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ile özel güvenlik kuruluşunun
temsilcileri
C)Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik
kuruluşunun temsilcileri
D)Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ve ticaret odası
temsilcileri
E)Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun
temsilcileri

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A)Genel kolluk
✓B)Cumhuriyet Savcısı
C)Özel güvenlik görevlisi
D)Hakim
E)Kolluk amiri

 

 

82. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 82. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 82. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 82. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,