84. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

84'üncü özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 20/10/2019 tarihinde 84. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 84. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
A)Toplantı, konser ve spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sormak
B)Duyarlı kapıdan geçirmek
C)Kişilerin üstlerini detektörle aramak
✓D)Kişileri sorguya çekmek
E)Eşyaları x-ray cihazından geçirmek

Soru 2. Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan
sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?
✓A)Kardiyoloji
B)Psikiyatri
C)Nöroloji
D)Kulak Burun Boğaz
E)Göz

Soru 3. Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev
almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
A)60 saat
B)80 saat
C)100 saat
✓D)120 saat
E)150 saat

Soru 4. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye"de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıGtır?
A)Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
✓B)Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C)Mütekabiliyet esası geçerlidir
D)Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E)Karşılıklılık olmalıdır

Soru 5. 5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?
A)Haber merkezini
B)Polis 155 ve Jandarma 156'yı
C)Koordinasyon harekât merkezini
✓D)Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak
bunları izleyen işletmeleri
E)AFAD kriz merkezini

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan
şartlardan değildir?
✓A)En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
B)Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
C)18 yaşını doldurmuş olmak
D)Görevin yapılmasına engel olabilecek bir engeli olmamak
E)Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
A)Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B)Alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama
C)Boş ve harabe yerleri kontrol etme
✓D)Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E)Kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirerek arama

Soru 8. 5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim
tarafından verilir?
✓A)Vali
B)Kaymakam
C)Emniyet müdürü
D)Jandarma komutanı
E)Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

Soru 9. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar
tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?
A)İrtikâp
B)Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
C)Amirin emrine muhalefet
D)Görevliye mukavemet
✓E)Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

Soru 10. Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni
almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
A)Bulunduğu ilin valiliğinden
✓B)İçişleri Bakanlığından
C)Kaymakamlıklardan
D)Milli Savunma Bakanlığından
E)Ticaret ve Sanayi Odasından

Soru 11. Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev
yapabilir?
I-Sağlık tesislerinde
II-Kişi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eşya nakli
A)I,III
B)Yalnız IV
✓C)II, IV
D)I, IV
E)I, II, IV

Soru 12. Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna
devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
A)7
B)6
C)5
✓D)4
E)3

Soru 13. Yabancı kişilerin Türkiye"de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel
ilke nedir?
A)Mülkilik
B)Şahsilik
C)Mütekabiliyet
D)Evrensellik
E)Koruma

Soru 14. 5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin
görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik
komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)İl emniyet müdürlüğü
✓B)İl milli eğitim müdürlüğü
C)İl jandarma komutanlığı
D)Ticaret odası başkanlığı
E)Sanayi odası başkanlığı

Soru 15. Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde
valiliğe bildirilir?
A)7 gün
B)10 gün
✓C)15 gün
D)20 gün
E)30 gün

Soru 16. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu
hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?
A)Emniyet Genel Müdürlüğünün
B)Sahil Güvenlik Komutanlığının
C)Jandarma Genel Komutanlığının
✓D)Özel Güvenlik Komisyonunun
E)Başsavcılığın

Soru 17. İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin
amiri kimdir?
✓A)Vali
B)Emniyet Genel Müdürü
C)İl emniyet müdürü
D)Garnizon komutanı
E)Alay komutanı 

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
A)Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç
B)Haksız tahrik
C)Hata
✓D)Meşru savunma
E)Akrabalık ilişkisi

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG"nin haklarından değildir?
A)Özel güvenlik çalışma izni hakkı
✓B)Mesai saatlerini belirleme hakkı
C)Eğitim hakkı
D)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hakkı
E)Kıyafet edinme hakkı

Soru 20. 5188 sayılı Kanunun 12"nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik
kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kimlik kartı valilikçe verilir
B)Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı yazılır
C)Kimlik kartının silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir 
D)Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde
yakaya takılır
✓E)Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir

Soru 21. Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile
emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?
A)Cumhuriyet savcılığına-tutanakla
✓B)Yetkili genel kolluğa-tutanakla
C)Valiliğe-tutanakla
D)Özel güvenlik amirine-tutanakla
E)İşyeri sahibine-tutanakla

Soru 22. Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin
görevlendirilmesi gerekli değildir?
A)Kontrol noktası amiri
B)Yönlendirici personel
✓C)Temizlikçi personel
D)Koruma personeli
E)Kontrol personeli

Soru 23. Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski
taşıması durumunda hangi nokta kurulur? 
A)Geçici nokta
✓B)Sürekli nokta
C)Kişi noktası
D)Araç noktası
E)Devriye noktası

Soru 24. Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için
ÖGG Alper ile ğahin"in hangi tutanağı tutması gerekir?
A)İhbar tutanağı
B)El koyma tutanağı
C)Müracaat tutanağı
D)Suçüstü tutanağı
✓E)Emanete alma tutanağı

Soru 25. Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden
ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?
A)Adli
✓B)Yardım
C)Önleyici
D)Koruyucu
E)Yakalama 

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul
edilmesi şartlarından biri değildir?
A)Haksız bir saldırı olmalı
✓B)Orantısız olmalı
C)Orantılı olmalı
D)Zorunlu olmalı
E)Saldırının acele defi gerekmeli

Soru 27. Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan
ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?
A)Yardım görevi
B)Önleyici görevi
C)İdari görevi
D)Koruyucu görevi
✓E)Adli görevi

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar"ın yaya devriye
görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?
A)Devriye esnasında daima kibar ve nazik olmalıdırlar
B)Çevre ile iyi iletişim kurmalıdırlar
C)Devriye esnasında duraklayarak etrafı kontrol etmelidirler 
✓D)Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
E)Elektrik, su ve vb. şebekeleri kontrol etmelidirler

Soru 29. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
A)Paketin etrafını insanlardan arındırmak
B)Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak
C)Pakete dokunmamak
D)Patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyeti almak
✓E)Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı

Soru 30. Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre
beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken
doğru davranış biçimi hangisidir?
A)Görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B)Görev yerinden ayrılıp güvenlik amirine bilgi vermek
C)Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazarak ayrılmak
✓D)Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik
amirinin vereceği talimata kadar beklemek
E)Kimseye haber vermeden nöbete devam etmek

Soru 31. Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem
kullanılmalıdır? 
✓A)Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
B)Noktada sözlü bilgi verilerek
C)Noktada bilgi vermeksizin
D)Noktada defter doldurmaksızın
E)Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar

Soru 32. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına
müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri
gerekir?
✓A)Olay tespit tutanağı
B)Olay yeri inceleme tutanağı
C)Emanete alma tutanağı
D)Arama tutanağı
E)Genel tespit tutanağı

Soru 33. Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?
✓A)Yer ve yol soranlara bilgi vermek
B)Bulunmuş eşyayı emanete almak
C)Terk edilmiş yerleri kontrol etmek
D)Park halindeki araçları kontrol etmek
E)Kilitli olması gereken yerlerin kilitlerini kontrol etmek 

Soru 34. Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin
temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi
hangisidir?
A)Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
✓B)Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C)Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak,
D)Müze giriş ücretlerini almak
E)Müzeye gelenlerin listesini tutmak

Soru 35. Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken
davranış biçimi hangisidir?
A)Kontrol görevi verilen alanı gözlemek
B)Görev verilmiş ise seyircilerin davranışlarını izlemek
✓C)Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
D)Ait olduğu güvenlik ekibiyle beraber hareket etmek
E)Emrinde olduğu genel kolluğun emirlerine uymak

Soru 36. Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut
sitesinin bir dairesine giremezler?
A)İmdat istenen konut
✓B)Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut 
C)Yangın nedeniyle yardım istenen konut
D)Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut
E)Sel baskını nedeniyle yardım istenen konut

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
✓A)Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
B)Devam eden olaya müdahale etmek
C)Olay yerindeki iz ve delillere dokunmayarak olduğu gibi muhafaza etmek
D)Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E)Olay yerini şeritle çevirmek

Soru 38. I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir.
IlI-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir.
IV-şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.
Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla
yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru
sıralaması nasıl olmalıdır?
A)I-II-III-IV
B)I-III-II-IV
✓C)IV- II -III-I
D)IV-III- I-II
E)III-I- IV-II 

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A)Duvar ve beton engeller
B)Tel örgüler
C)Bariyerler
✓D)Metal detektörler
E)Taşıt kapanları

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
✓A)Şapka
B)El feneri
C)Kelepçe
D)Silah
E)Telsiz

Soru 41. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A)Jiletli teller
B)Mantar bariyerler
C)Yol kesiciler
✓D)Biyometrik sistemler 
E)Hiçbiri

Soru 42. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir.
Bunlar;
✓A)Zaman-uzaklık-bariyer(engel)
B)Radyoaktif madde - bariyer -zaman
C)Mesafe-yaş-kilo
D)İyot tabletler-mesafe-kilo
E)Zaman-coğrafi bölge- beşeri durum

Soru 43. X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A)Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B)X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C)Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D)Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
✓E)Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu

Soru 44. CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?
A)Kamerayı hareket ettirmek
B)Anahtarlama yapma 
C)Renkli görüntü verme
✓D)Ekranı bölmelere ayırma
E)S/B görüntü verme

Soru 45. Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
B)İnsan tasarrufu sağlama
C)Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
✓D)Satışları artırmak
E)Kurumun güvenliğini sağlamak

Soru 46. Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
A)Buruna sıcak su çekilir
✓B)Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
C)Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
D)Buruna tampon uygulanır
E)Hasta düz bir yere yatırılır

Soru 47. Şokta hangisi görülür?
A)Hızlı ve yüzeysel solunum 
B)Soğuk ve soluk cilt
C)Hızlı ve zayıf nabız
D)Endişe ve huzursuzluk
✓E)Hepsi görülür

Soru 48. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
✓A)Yara
B)İncinme
C)Burkulma
D)Ağrı
E)Şok

Soru 49. Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Kişi bayıldıysa sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
B)Kişi bayıldıysa solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
C)Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
D)Solunum kontrol edilir
✓E)Etraftaki meraklı kişilerden yardım istenir

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset" yöntemiyle
yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki „Bak" ne anlama gelmektedir?
A)Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakmak
B)Yaralıda kırık olup olmadığına bakmak
✓C)Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
D)Kaç yaralı olduğuna bakmak
E)Şah damarından nabız bakmak

Soru 51. Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?
A)Kucakta taşıma; bilinci açık çocuklar ve hafif yetişkinlerde uygulanır
B)İlk yardımcının omzundan destek alma; hafif yaralı ve yürüyebilecek hastalarda
uygulanır
✓C)Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
D)Omuzda taşıma; bilinci kapalı veya yürüyemeyen hastalarda uygulanır
E)Sandalye ile taşıma; özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlıdır

Soru 52. Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
A)40-60
✓B)60-100
C)80-120
D)90-140 
E)100-200

Soru 53. Rentek manevrası nedir?
A)Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
✓B)Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C)Acil taşıma tekniğidir
D)Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E)Hava yolunu açma manevrasıdır

Soru 54. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın
solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle
karşılaştığında ne yapmalıdır?
✓A)Heimlich manevrası yapmalıdır
B)Su içirmelidir
C)Sırtüstü yatırmalıdır
D)Baş aşağı çevirmelidir
E)Yüzükoyun yatırmalıdır

Soru 55. Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde
nasıl davranılmalıdır?
A)Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır
B)Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşır 
✓C)En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
D)Bir çarşaf üzerine konarak taşınır
E)Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz

Soru 56. Isı, oksijen ve , belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal
reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
A)Yakıcı madde
B)Yanma
C)Duman
✓D)Yanıcı madde
E)Yangın

Soru 57. Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına
engel olmayı amaçlar?
A)Sıçramalar
B)Bilgisizlik
C)Aşırı hava sıcaklıkları
✓D)Yıldırım düşmesi
E)Doğalgaz kaçağı

Soru 58. Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri
kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir? 
A)İlk yardım ekibi
B)Kurtarma ekibi
✓C)Enkaz ekibi
D)Koruma ekibi
E)Söndürme ekibi

Soru 59. Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
A)Zeminde
✓B)Tavanda
C)Derin yerlerde
D)Askıda kalır
E)Suda birikir

Soru 60. Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taşınım)
III. Radyasyon (ışınım)
A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)II, III
✓D)I, II, III 
E)I, II

Soru 61. Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya
gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Yavaş yanma
B)Kendi kendine yanma
C)Hızlı yanma
D)Parlama ve patlama şeklinde yanma
E)Oksijensiz yanma

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
✓A)Otomatik sprinkler sistemi
B)Duman algılama cihazı
C)Alev algılama cihazı
D)Isı algılama cihazı
E)Dedektör

Soru 63. Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
A)35
B)5
C)25 
D)78
✓E)21

Soru 64. Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?
A)Afyondan elde edilir
B)Ülkemizde yasadışı üretimi hiç yoktur
✓C)Kenevir bitkisinden elde edilir
D)Kullanılması yasak değildir
E)İzin alınarak satışı yapılmaktadır

Soru 65. Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin
vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol
sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen
uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)LSD
B)Eroin
✓C)Uçucular
D)Amfetaminler
E)Trankilizanlar

Soru 66. Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat
etmelidir? 
✓A)Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
B)Kişinin kılık kıyafetine dikkat etmelidir
C)Kişinin yaşına dikkat etmelidir
D)Kişinin yürüyüşüne dikkat etmelidir
E)Kişinin elinde ne taşıdığına dikkat etmelidir

Soru 67. Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte
bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?
A)Verici
B)Gönderici
✓C)Kaynak
D)Alıcı
E)Kodlama

Soru 68. İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün
somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü
türlerinden değildir?
✓A)Şiddetli gürültü
B)Fizyo-nörolojik gürültü
C)Psikolojik gürültü
D)Toplumsal gürültü
E)Fizyolojik gürültü 

Soru 69. I-Çjft anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir IlI-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?
A)I ve IV
B)I ve II
C)I, II ve III
D)II ve III
✓E)Yalnız III

Soru 70. “Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak
istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sözcükler
B)Kılık kıyafet
C)Sempati
✓D)Beden dili
E)Empati

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri
değildir? 
A)Algılar
B)Tutumlar
C)Roller
D)Kişilik özellikleri
✓E)Sosyal Medya

Soru 72. Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi
aşağıdaki ölçülerden hangisidir?
A)Mümkün olduğu kadar yaklaşmalıdır
B)1 ile 1,5 metre mesafe koymalıdır
✓C)50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
D)75 cm den fazla yaklaşmamalıdır
E)İletişim mesafesi önemli değildir

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
A)Mesaj
B)Alıcı
✓C)Amaç
D)Geri-bildirim
E)Kaynak

Soru 74. Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Hedeften uzaklaşılması
B)Duyguların ifade edilememesi
C)Soruna çözüm üretilememesi
✓D)Anlaşılırlığın zorlaşması
E)Haksızlık yapılması

Soru 75. Empati neden gereklidir?
✓A)Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
B)İsteklerimizi kişilere dikte etmek için
C)Yazılı iletişimde başarılı olmak için
D)Dili etkili şekilde kullanmak için
E)Resmî yazışmalarda başarılı olmak için

Soru 76. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
A)Sorunların detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlar
B)Aktif dinlemeye imkân verir
C)İletişim engellerinin yok edilmesini sağlar
D)Yanlış kanal seçimine neden olur
✓E)Mesajın doğru algılanmasını engeller 

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
A)İşleri ertelemek
B)Her zaman mükemmeli aramak
✓C)Yürüyüş yapmak
D)Sürekli ilaç kullanmak
E)Sorunlarla tek başına mücadele etmek

Soru 78. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen
hareketlerine ne denir?
A)Kalıtım
✓B)Davranış
C)Düşünce
D)Refleks
E)Bilinç

Soru 79. Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan
insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Teşkilat
B)Seyirci
✓C)Grup 
D)Küme
E)Hepsi

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)İnsanda dayanılmaz korku ve heyecanın etkisiyle ortaya çıkan kontrolsüz hareketlere
panik denir
B)Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kurallardır
C)Geleneksel tören ve şenlikler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamına girmez
✓D)Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
E)Hiçbiri

Soru 81. Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
✓A)Kama düzeni yol kapaması yapmak için
B)Topluluğu bölmek için
C)Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D)Topluluk liderlerini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için
E)Topluluğu küçük parçalara bölmek için kullanılır

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı
doğru tekniktir?
A)Hat 
B)Kama
✓C)Çember
D)Hat ve kama
E)Hepsi

Soru 83. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir
süre için bir araya gelmesidir.
B)Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması
sonucu oluşan gruba kalabalık denir.
C)Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna denir.
D)Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole kalabalık denir.
E)Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara
denir.

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde
kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A)Telkine açık olma
B)Anonimlik(isimsizlik)
C)Yayılma
D)Duygusallık 
✓E)Kanunlara riayet etme

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A)Spor seyircileri
✓B)Çarşı pazar kalabalığı
C)Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D)Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E)Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar

Soru 86. “Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya
gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
A)Seyirci
✓B)Provokatör
C)Kamu görevlisi
D)Gönüllü
E)Maceracı

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?
A)Sendikal faaliyetler
B)Grev ve lokavtlar
C)Öğrenci eylemleri 
✓D)Geleneklere göre yapılan şenlikler
E)Siyasi partilerin açık hava toplantıları

Soru 88. Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel
güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
A)Daha önce koruma hizmetlerinde görev yapmış olmak
✓B)Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
C)Yakın koruma kursu (VIP) almış olmak
D)Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak (x-ray, dedektör vb.)
E)Korunan önemli kişinin (VIP) özelliklerini, konumunu durumunu iyi bilmek, tehdit
durumu algılamak

Soru 89. Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan önemli kişinin (VIP)
boğulabileceği alanlardır
✓B)Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu,
alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C)Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların
boğulma riskinin arttığı alanlardır
D)Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı noktalardır
E)Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır

Soru 90. Bjr kjşj j|e yapılan koruma düzenine ne denir?
A)Zor koruma
✓B)Refakat koruması
C)Alan koruması
D)Karo düzeni
E)Baklava formasyonu

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
A)Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B)Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C)VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan
korunmalıdır
D)Koruma esnek olmalı VIP’in görevini engellememelidir
✓E)Tam koruma (%100) yapılmalıdır

Soru 92. Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A)Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
B)Kamuoyunda ses getirecek eylemleri tercih ederler
C)Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu) olması
gerekir
D)Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir harekettir 
✓E)Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır

Soru 93. Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden
biri değildir?
A)Koruma önemli kişiye göre yapılmalıdır
B)Koruma önemli kişinin özel ve resmi yaşamını engellememelidir.
C)Koruma planı, araç gereç hazır olmalıdır
D)Koruma sürekli, düzenli ve sistemli olmalıdır
✓E)Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
A)Planlama
B)Hedef seçimi
C)Keşif
✓D)Delillere el koyma
E)Kaçış

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden
değildir?
A)Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B)Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef
küçültmek 
✓C)Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D)İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E)Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

Soru 96. Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği
aracın hangi kısmında oturmalıdır?
A)Aracın sağ önünde oturur
B)Aracın sol arkasında oturur
✓C)Aracın sağ arkasında oturur
D)Aracın arkasında ortada oturur
E)Aracın sol önünde oturur

Soru 97. Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde
aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)Olaya müdahale etmek
✓B)İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
C)Olay yerinden kaçan şüphelileri takip etmek
D)Genel kolluk olay yerine geldiğinde olayla ilgili bilgilendirmek
E)Genel kolluğun yasalara uygun olarak verdiği emirlere göre hareket etmek

Soru 98. Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl
müdahale edebilir? 
A)Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir
✓B)Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
C)Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez
D)Özel güvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez
E)Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz

Soru 99. Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel
güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
A)Genel kolluk yanında her yerde
B)Görevli oldukları süre içerisinde her yerde
✓C)Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
D)Sadece görev alanlarında her zaman
E)Amirinin söylediği her yerde

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri
tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?
A)İfade alma
B)Parmak izi ve fotoğraf alma
✓C)Olay yerini muhafaza altına alma
D)İstihbarat toplama ve teknik takip yapma
E)Suç araştırması yapma ve delil inceleme

 

 

84. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 84. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 84. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 84. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,