85. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

85'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 09/12/2019 tarihinde 85. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 85. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde
yakalayabileceği kişilerden değildir?
A)Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
✓B)Hakkında icra takibi bulunan kişiler
C)Suç işlerken rastlanılan kişiler
D)Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E)Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken
kişiler

Soru 2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi
istenmez?
A)T.C. Kimlik Numarası
B)Dört adet vesikalık fotoğraf
C)Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
D)Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
✓E)Adaylardan alınacak senet

Soru 3. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
✓B)Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C)Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D)Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak
zorundadır
E)Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur

Soru 4. “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik
hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun
maddesi hangi kanunda yazılıdır?
A)2495 sayılı Kanun
B)2559 sayılı Kanun 
C)3021 sayılı Kanun
✓D)5188 sayılı Kanun
E)6136 sayılı Kanun

Soru 5. Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda
aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A)Psikiyatri
B)Göz
C)Kulak Burun Boğaz
✓D)Üroloji
E)Nöroloji

Soru 6. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin
duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un
aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
✓B)Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına
alır, tutanakla polise teslim eder
C)Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim
eder
D)Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E)Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

Soru 7. Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman
zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa
bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel
güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
A)Yangın çıkması
B)Deprem olması
✓C)Gürültü yapılması
D)İmdat istenmesi
E)Sel felaketi ile karşılaşma

Soru 8. Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
A)Cürüm
B)Kabahat
C)Kusur
✓D)Suçüstü
E)Taksir

Soru 9. Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi
halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
IlI-Çevresi emniyete alınır
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A)I, II, III
B)II, III
✓C)III, V
D)IV, V
E)Hepsi

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
✓A)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
B)Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre
içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
C)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel
kolluğa bildirilir
D)Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya genel kolluğa teslim edilir
E)Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar

Soru 11. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik
hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?
A)Emniyet müdürünün kararı - Valinin izni
✓B)Özel güvenlik komisyonu kararı - Valinin onayı
C)Özel güvenlik komisyon kararı - İçişleri Bakanının onayı
D)Valinin kararı - İçişleri Bakanının izni
E)Özel güvenlik şirketinin kararı - Valinin onayı

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan
değildir?
✓A)Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
B)18 yaşını tamamlamış olmak
C)Kamu haklarından yasaklı olmamak
D)Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
E)Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak

Soru 13. Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan
özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
A)Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar ve
bunları genel kolluk geldiğinde onlara teslim eder
B)Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye çalışır
C)Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel kolluğa teslim eder
✓D)Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
E)Olay mahallinde maktulün (ölen kişi) akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden cüzdan,
kimlik kartı, para vb. gibi kıymetli eşyaları almalarına müsaade eder

Soru 144. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına
uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel
güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza
verilir?
✓A)İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi
olamazlar 
B)Hapis ve idari para cezası verilir
C)Para cezası ve ihtar verilir
D)Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
E)Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir

Soru 15. Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim
kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
A)Milli Eğitim Bakanlığı
B)Milli Savunma Bakanlığı
✓C)İçişleri Bakanlığı
D)Valilik
E)Kaymakamlık

Soru 16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
B)Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı
emanete alma yetkisi vardır
✓C)Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi
kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
D)İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmez
E)Özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapamaz 

Soru 17. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
✓B)Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C)Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza
D)Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E)Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
A)Polis
B)Özel Güvenlik Görevlisi
C)Kaymakam
✓D)Cumhuriyet Savcısı
E)Vali

Soru 19. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az
kaç saat olmalıdır?
A)20
B)50
C)80
✓D)100
E)120

Soru 20. Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik
görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde
yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim
etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A)Rüşvet
B)Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
✓C)Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
D)Hakaret
E)İşkence

Soru 21. Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev
esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark
etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak
emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?
A)Zapt etme
✓B)Emanete alma
C)Müsadere
D)El koyma
E)Arama

Soru 22. Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kademeli olarak artar
B)Şahıs etkisiz hale getirildiğinde son bulur
C)Duruma göre bedeni kuvvet, maddi güç ve silahı içerebilir
✓D)Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
E)Zor kullanma ölçüsünü aşan memura cezai sorumluluk vardır

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
✓A)Tasnif edilemez
B)Değişmez
C)Benzetilemez
D)Benzemez
E)Değiştirilemez

Soru 24. Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?
A)Nesnenin cinsi
B)Nesnenin şekli
C)Nesnenin rengi
D)Nesnenin markası
✓E)Nesnenin fiyatı

Soru 25. Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda
numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının
olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir
şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi
A)Sadece III
B)II ve III
C)I,II ve III
✓D)I,II ve IV
E)I, II, III ve IV

Soru 26. Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam
olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
✓A)Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
B)Başlık, tarih ve saat, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
C)Tarih ve saat, başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
D)Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza, tarih ve saat
E)Başlangıç (giriş), başlık, tarih ve saat, metin, sonuç, imza

Soru 27. Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
✓A)Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B)Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C)Adli kolluk hizmetidir
D)Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E)Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir

Soru 28. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz
gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma
silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Cop kemerde veya elde taşınabilir
B)Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
✓C)Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D)Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E)Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır

Soru 29. ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru
değildir?
A)Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B)Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
✓C)Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D)Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E)Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların
telefonlarını bilmesi

Soru 30. ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını
aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
A)Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
C)Konuyu genel kolluğa bildirir
✓D)Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin
vermez
E)Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar

Soru 31. Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A)El feneri
✓B)Televizyon
C)Yağmurluk
D)El dedektörü
E)Düdük

Soru 32. "Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı,
çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere
denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?
A)Patlama
B)Bomba
C)Kapsül
D)Fünye
✓E)Patlayıcı Madde

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli
görevlerindendir? I. Suç anında şüphelinin yakalanması II. Sara nöbeti geçiren kişiye
müdahale edilmesi III. Olay yerinin muhafaza altına alınması IV. Devriye bittiği zaman rapor 
sunulması V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi
A)I, IV
B)I, II,
✓C)I, III
D)III, V
E)I, V

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?
A)Tedirgin davranışlar ve aşırı terleme
✓B)Şahsın aşırı sportif olması
C)Üst üste giyilmiş elbise
D)Mevsimle uyumsuz kıyafet giyilmesi
E)Bakışlarını güvenliklerden kaçırması

Soru 35. Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış
ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un
tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
A)İhbar tutanağı
B)Olay yeri inceleme tutanağı
✓C)Teslim-tesellüm tutanağı
D)Devir teslim tutanağı
E)İfade tutanağı 

Soru 36. Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket
bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A)Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır
B)Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır
C)İlgili birime haber verilir
✓D)Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
E)Paketin yeri değiştirilmemelidir

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor
kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
A)Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
B)Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman kullanabilir
C)Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
✓D)Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev
alanlarında kullanabilir
E)Yakalama, arama, zor kullanma yetkisi yoktur

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
A)Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
✓B)Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
C)Giriş bölümüyle başlamalıdır 
D)Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan
kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
E)Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?
✓A)Kamera
B)Telsiz
C)El feneri
D)Cop
E)Kelepçe

Soru 40. Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı
rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?
A)CMK’ya göre gözaltına alır
B)CMK’ya göre arama yapar
C)Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre arama yapar
✓D)Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
E)CMK’ya göre zor kullanır

Soru 41. X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Görüntüyü büyütme (zoom) işi yapar
B)Koyu bölgelerin içini tespit eder 
✓C)Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler
arasında dolaşımı sağlar
D)Cismin kendi çizgilerini tespit eder
E)Görüntüyü karartır

Soru 42. El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
A)Uyuşturucu madde ve kaçak sigara tespitinde kullanılabilir
B)Organik maddeleri tespit edebilirler
C)Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
D)Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar
✓E)Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler

Soru 43. iş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin
bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için
aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?
A)X-Ray cihazı
B)Kapı Tipi Metal Arama Detektörü
✓C)Kart kontrollü geçiş sistemi
D)Body Scanner
E)El Tipi Metal Dedektör

Soru 44. Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun
belirlenmesinde kullanılan cihazlara denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere
aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A)Termometre
B)Radyometre
C)Barometre
D)Ultrasonik dedektör
✓E)Dozimetre

Soru 45. Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir
yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir.
Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
A)Yeşil
✓B)Turuncu ve tonları
C)Kırmızı
D)Siyah
E)Mavi ve tonları

Soru 46. ilk yardımİile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
A)Herhangi bir olay/kaza, hastalık ya da yaşamın tehlikede olduğu durumda uygulanır
✓B)Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
C)Olay yerinde uygulanır 
D)Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar sürdürülür
E)Ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanır

Soru 47. “Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve
dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.”
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?
A)Deride solukluk, soğukluk hissi olur
B)Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur
C)Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur
D)Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür
✓E)Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur

Soru 48. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp
masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
A)5/2
B)10/2
✓C)30/2
D)40/2
E)40/3

Soru 49. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma
yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım
yetmezliğine ne isim verilir? 
A)Bayılma
✓B)Şok
C)Koma
D)Havale
E)Ataksi

Soru 50. Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu
açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp
masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne
denir?
A)İlk yardım
✓B)Temel yaşam desteği
C)Cerrahi müdahale
D)Kemoterapi
E)Radyoterapi

Soru 51. Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?
A)Göğsün ortasına çift elle
B)Göğsün ortasına tek elle
C)Göğsün ortasına dört parmakla
D)Göğsün ortasına üç parmakla
✓E)Göğsün ortasına iki parmakla 

Soru 52. Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın
sergilenmemesi gerekir?
A)İlk yardımcı kendini tanıtır
✓B)Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
C)Hoşgörülü ve nazik davranır
D)Yaralının endişelerini giderir
E)Sakin ve sabırlı davranır

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
✓A)İlaçla tedavi etmek
B)Durumun kötüleşmesini önlemek
C)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
E)Çevre güvenliğini sağlamak

Soru 54. Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
A)Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir torbaya konur
B)Kopan parçanın olduğu torba içi buz dolu ikinci torbaya konur
✓C)Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
D)Kopan parçanın muhafaza edildiği torbanın üstüne yaralının adı soyadı yazılır 
E)Torba yaralıyla aynı ambulansa konur

Soru 55. Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
✓A)Solunum zorluğu çekenler
B)Ölmüş olanlar
C)Ayağı kırık olanlar
D)Karın bölgesi yarası olan
E)Yaşlılar

Soru 56. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin
dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
A)Tsunami
B)Sel
C)Erezyon
✓D)Deprem
E)Toprak kayması

Soru 57. Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas
makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
✓A)Halokarbonlu söndürücüler
B)Sulu tip söndürücüler
C)Köpüklü tip söndürücüler 
D)Tozlu Söndürücüler
E)D tozlu söndürücüler

Soru 58. F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
A)Katı madde yangınları
B)Sıvı madde yangınları
C)Gaz madde yangınları
D)Hafif metal yangınları
✓E)Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları

Soru 59. Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi
hangi boyalı bölgede olmalıdır?
A)Sarı
B)Kırmızı
C)Lacivert
D)Beyaz
✓E)Yeşil

Soru 60. Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar
yükseklikte yapılmalıdır?
A)50 cm
B)75 cm 
✓C)90 cm
D)110 cm
E)150 cm

Soru 61. Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine
ne ad verilir?
✓A)Boğma
B)Soğutma
C)Üfleme
D)Dağıtma
E)Yakıtı giderme

Soru 62. Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır
B)LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C)Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir
D)Gaz vanaları kapatılmalıdır
✓E)Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
A)Bilgisizlik 
B)İhmal ve dikkatsizlik
C)Kazalar
✓D)Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
E)Tabiat olayları

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
A)Göz bebeklerinde büyüme
B)Çevreye karşı ilgisizlik
C)Uykulu bir hal
D)Göz kızarıklığı
✓E)Canlılık hissi ve yerinde duramama

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik
uyuşturuculardandır?
A)Toz esrar
B)Likit esrar
✓C)LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
D)Amfetaminler
E)Kubar esrar

Soru 66. Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi
psikolojik faydayı kazandırır?
A)Depresyona girmesini önler
B)Bunalıma girmesini önler
C)Panik atak riskini azaltır
D)Şizofreniye iyi gelir
✓E)Stres yönetimi becerisi kazandırır

Soru 67. Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A)Görev alanında bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek
B)Müşteri memnuniyetini sağlamak
C)Görev alanında gerçekleşen bir tehlikenin başarılı şekilde sona erdirilmesini sağlamak
✓D)Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
E)Genel işleyişi ve düzeni sağlamak

Soru 68. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B)Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
✓C)Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D)İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir 
E)Geri bildirim iletişim sürecinin önemli bir öğesidir

Soru 69. İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip
iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. iletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden
hangi isim verilir?
A)Kanal
B)Gürültü
✓C)Geri bildirim
D)Kaynak
E)Hedef

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
A)Görünüşte dinleme
B)Seçici dinleme
C)Tuzak kurucu dinleme
D)Yüzeysel dinleme
✓E)Kişisel dinleme

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
A)Bilgilendirme
B)Eğitme
C)Duyguları dile getirme 
D)Yönlendirme
✓E)Kaygı ve çatışma oluşturma

Soru 72. Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla
bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona
iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Empati
B)Sempati
C)Anomi
D)Sembolizm
E)Etnosantrizm

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
A)Radyo
✓B)Dilekçe
C)Gazete
D)Sinema
E)Televizyon

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
A)Kültür
B)Duygular
C)Algı
D)Değerler
✓E)Hepsi

Soru 75. Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali'yi kış aylarında sıklıkla dış
mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz
ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu
durumu anlatan kavram hangisidir?
A)Kişiler arası iletişim
✓B)Mobbing
C)Empati
D)Duyarsızlık
E)Sempati

Soru 76. insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
A)Düşünce
B)Motivasyon
C)Niyet
✓D)Davranış
E)İçgüdü
Soru 77. Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı
olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Ben dili kullanmak
B)Empati
C)Sempati
D)Antipati
✓E)Sen dili kullanmak

Soru 78. insanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu
şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
✓A)Sosyal etki
B)Uyma
C)Benzeşme
D)Güdü
E)Farklılaşma

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
A)Trafik kazasını seyredenler
B)Belediyenin iş makinesini seyredenler
✓C)Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
D)Tribündeki seyirciler 
E)Tiyatroyu seyredenler

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden
değildir?
A)Anonimlik (isimsizlik)
B)Genellik
C)Tesir altında kalma
D)Duygusallık
✓E)Rasyonellik

Soru 81. Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Güvenlik güçlerinin kullandığı bir savunma silahıdır
B)Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip olabilir
C)Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı bir saldırı silahıdır
✓D)Psikolojik etkisi yoktur
E)Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında kolun bir uzantısıdır

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?
A)Yanma ile yayılma
B)Patlama ile yayılma
C)Sisleme ile yayılma 
D)Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
✓E)Akarak yayılma

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
✓A)Anlamsız grup
B)Paniğe kapılmış grup
C)Anlamlı grup
D)Saldırgan grup
E)Amaçlı grup

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?
✓A)Komplekse girme
B)Hakaret
C)Tahrik
D)Yağma
E)Silah kullanma

Soru 85. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı
aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?
A)Emniyet müdürü
B)Savcı 
C)Hakim
✓D)Vali
E)Vali yardımcısı

Soru 86. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda
bireyi etkilediği duruma” ne denir?
✓A)Çatışma
B)Refleks
C)Dürtü
D)Davranış
E)Motivasyon

Soru 87. Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere
ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?
✓A)Aerosol
B)Aşındırıcı madde
C)Likit gaz
D)Kimyasal gaz
E)Gaz

Soru 88. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz
önünde bulundurulmaz?
A)Korunan kişinin özellikleri
B)Korunan kişinin talepleri
C)Koruma yapılan mekânın özellikleri
✓D)Halkın istek ve talepleri
E)Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

Soru 89. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi
istikamete doğru kaçırılması gerekir?
A)12
✓B)3
C)6
D)4
E)8

Soru 90. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A)Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B)Dört araç boyu mesafede
✓C)Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D)Önemli kişiyi görecek mesafede
E)İki araç boyu mesafede 

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
A)Hedef seçme
B)Saldırı
C)Plan
D)Bilgi toplama
✓E)Araç seçimi

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A)İlk yardım bilgisine sahip olmalı
✓B)Sinirli ve asabi olmalı
C)Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
D)Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
E)İletişim becerisi iyi olmalı

Soru 93. Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
A)Tek araçlık koruma düzeni
B)İki araçlı koruma düzeni
C)Üç araçlı koruma düzeni
D)Resmi konvoy düzeni
✓E)Gümrük konvoyu düzeni

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?
A)Siyasi nedenler
B)Ekonomik nedenler
C)İdeolojik nedenler
✓D)Bilişsel nedenler
E)Psikolojik nedenler

Soru 95. Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin
kullanabileceği yetkilerdendir? I. Zor kullanma II. ifade alma III. Yakalama IV. Olay yeri
inceleme V. Gözaltına alma
✓A)I - III
B)II - IV
C)IV - V
D)II - IV
E)IV - V

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
✓A)Sağlık Ekibi
B)Koruma Amiri
C)Ekip Amiri
D)Koruma görevlileri
E)Sürücüler

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
A)Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
✓B)Konutlarda
C)Umumi veya umuma açık yerlerde
D)Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
E)Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından
değildir?
✓A)Buluşma
B)Keşif çalışması
C)Hedef seçimi
D)Saldırının planlanması
E)Kaçış planı

Soru 99. Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
A)Polis
✓B)Özel Güvenlik
C)Jandarma 
D)Sahil Güvenlik
E)Gümrük Muhafaza

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
A)Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri men etmek
B)Suç işlenmesini önlemek
✓C)Pasaport vermek
D)İşlenmiş suçları araştırmak
E)Kamu güvenliğini

 

 

85. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 85. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 85. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 85. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,