87. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

87'nci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
  
Bu kapsamda 05/04/2020 tarihinde 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un
görevi ile bağdaşmaz?
A)Devriye görevi sırasında görünür olmak, caydırıcı olmak
B)Proaktif, dikkatli olmak ve olaylara anında etkili müdahale etmek
C)Olay durumunda, genel kolluğu aramak ve güvenlik sorumlusuna bilgi vermek
✓D)AVM ziyaretçilerinden boşalan alışveriş araçlarını toplamak.
E)Yaşlı ve engelli vatandaşları yönlendirmek ve yardımcı olmak

Soru 2. “Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Hangi suç şüphesi ile yakalama yapıldığı
B)Yakalamayı yapan görevlilerin kim olduğu
C)Yakalama tarih ve saati
D)Yakalama yeri
✓E)Yakalamanın şekli

Soru 3. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)İnsan onuru zedelenmelidir
✓B)Zorunlu olmalıdır
C)Gereksiz gecikmeler olabilir
D)Denge olmamalıdır
E)Orantısız olmalıdır

Soru 4. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
A)Paket yoldan uzaklaştırılarak daha güvenli bir yere taşınır
B)Trafik görevlisi gelene kadar trafiğin akışı sağlanır
C)Paket kontrol edilir ve sahibine ulaşılmaya çalışılır
D)Cumhuriyet savcısına bilgi verilir
✓E)Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır

Soru 5. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik
görevlileri tarafından kullanılamaz?
A)Suça el koyma yetkisi
B)Olay ve delilleri koruma
✓C)İkametten ayrılmamayı isteme
D)Zor kullanma
E)Yakalama

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde
olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?
✓A)İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
B)Türk Ceza Kanunu
C)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
D)Anayasa
E)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokoller

Soru 7. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile
denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Kimyasal delil
B)Fiziksel delil
✓C)Biyolojik delil
D)İz delili
E)Parmak izi

Soru 8. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
✓A)İlgili Komisyon
B)Valilik
C)İl Emniyet Müdürlüğü
D)İl Jandarma Komutanlığı
E)İçişleri Bakanlığı

Soru 9. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak
sınırlandırılmasına ne denir?
A)Arama
✓B)Yakalama
C)Hüküm giydirme
D)İfade alma
E)Tutuklama

Soru 10. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A)Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B)Gerektiğinde zor kullanmak
C)Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D)Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
✓E)Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

Soru 11. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve
özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
✓A)Özel Güvenlik Komisyonu
B)İl İdare Kurulu
C)Hakim
D)Kolluk Amiri
E)Belediye Meclisi

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla
yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
A)Gerekli sağlık birimlerine haber verilir
B)Delillerin değiştirilmesi ve kaybolması önlenir
C)Olaydan başkalarının zarar görmemesi için çevre emniyeti alınır
✓D)Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
E)Genel kolluğa derhal bilgi verilir

Soru 13. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
✓A)İhbar ciddiye alınmaz
B)Emniyet hattı oluşturulur
C)Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D)Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E)Bomba imha uzmanının talimatlarına uyulur

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair
sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi
suça ilişkin hükümler uygulanır?
✓A)Kasten Yaralama
B)Görevi Kötüye Kullanma
C)Hakaret
D)Tehdit
E)İşkence

Soru 15. 5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik
görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
A)Eğitim ve öğretim kurumlarında
✓B)Para ve değerli eşya naklinde
C)Sağlık tesislerinde
D)Talih oyunları işletmelerinde
E)İçkili yerlerde

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?
✓A)Öğretmenler
B)Milletvekilleri
C)Diplomatlar
D)Hakimler
E)Avukatlar

Soru 17. Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan
haklardan değildir?
A)Mülkiyet hakkı
B)Yargı yoluna başvurma hakkı
C)Vatandaşlık hakkı
✓D)Ötenazi hakkı
E)Eğitim öğretim hakkı

Soru 18. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
A)2 
B)3
C)4
✓D)5
E)6

Soru 19. Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve
Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve
kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?
✓A)7
B)10
C)15
D)30
E)60

Soru 20. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B)Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
✓C)Çekimser oy kullanılabilir
D)Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E)Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli
personelden değildir?
A)Yönlendirici personel
B)Kontrol personeli
C)Koruma personeli
D)Kontrol noktası amiri
✓E)Sağlık personeli

Soru 22. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A)Kişinin dokunulmazlığını
B)Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C)Hak arama hürriyeti
D)Konut hakkı
✓E)Özel hayatın gizliliği

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden
sayılmaktadır. I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının
aşılması IV-Görevi ihmal
✓A)I, II, III B)Yalnız III
C)I, III
D)III, IV
E)I , II, III, IV

Soru 24. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete
alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
✓A)Yetkili genel kolluğa
B)Adliyeye (C. Savcılığına)
C)Özel güvenlik komisyonuna
D)Yetkili özel güvenliğe
E)Valiliğe

Soru 25. Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk,
görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla
hangi görevi yerine getirmiş olurlar?
A)Adli
B)İdari
C)Önleyici
✓D)Yardım
E)Yargısal

Soru 26. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar,
yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A)İhbar 
✓B)Eşkâl
C)Bombalı paket
D)Biyolojik tehdit
E)Devriye

Soru 27. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
A)Adam öldürme
✓B)Trafik kural ihlali
C)Gasp
D)Kapkaç
E)Çete oluşturanlar

Soru 28. “Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde
elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme
cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında
üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?
A)Mektup
B)Tutanak
C)Çizelge
✓D)Rapor
E)Dilekçe

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A)Tespit tutanağı
B)İhbar tutanağı
C)Suçüstü tutanağı
D)Müracaat tutanağı
✓E)Devriye tutanağı

Soru 30. ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken
tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
A)Olay Tespit Tutanağı - İmzalaması şart değildir
B)Arama Tutanağı - İmzadan imtina edildiği belirtilir
✓C)Suçüstü Tutanağı - İmzadan imtina edildiği belirtilir
D)Yakalama Tutanağı - Zorla imzalatılır
E)Suçüstü tutanağı - Yeniden tutanak düzenlenir

Soru 31. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A)1
✓B)2
C)3
D)4 
E)5

Soru 32. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B)Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet
Savcılığına teslim edilir
✓C)Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun
olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D)Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E)Bineceği uçağın pilotuna sorulur

Soru 33. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir
A)Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
✓B)Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C)Tarih-giriş-gelişme-sonuç-imza
D)Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E)Başlık-gelişme-sonuç

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak
yerler arasında yer almaz?
A)Mahkeme Salonları
✓B)Umuma Açık Alanlar
C)Eğitim ve Öğretim Kurumlan
D)Akıl Hastaneleri
E)Duruşmalar

Soru 35. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak
amacı ile elde edilen her türlü materyale denir?
A)Belge
B)Delil
C)İspat Vasıtası
D)Maddi Delil
✓E)Bulgu

Soru 36. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri
vücudun neresi olmalıdır?
A)Kafa ve boyun
B)Eklem yerleri
✓C)Kol ve bacakların etli kısımları
D)Karın ve kasıklar
E)Göğüs

Soru 37. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
✓A)X-Ray cihazı
B)Kapalı devre televizyon sistemi
C)Tel örgü
D)Duvar
E)Demir parmaklık

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A)Suç sebebi
B)Yakalanma zamanı ve yeri
✓C)Bilirkişi ifadesi
D)Ne şekilde yakalandığı
E)Zor kullanılmış ise doktor raporu

Soru 39. “Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı
yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak
kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından
yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A)Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B)Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması
✓C)Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
D)Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
E)Olayı en kısa zamanda genel kolluğa bildirmesi

Soru 40. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A)Motivasyon
B)Stabilizasyon
C)Zoom
✓D)Kalibrasyon
E)Gramaj ayarı

Soru 41. Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
I-Duman
II-Işık
III-Isı
IV-Alev
A)I, II ve Ill
✓B)I, III ve IV
C)II, III ve IV
D)I ve IV
E)I,II, III ve IV

Soru 42. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
A)Kamera ile
B)Kartlı okuyucu ile
✓C)X-Ray cihazı ile
D)CCTV ile
E)Kapı tipi dedektörü ile

Soru 43. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe
bulunmalıdır?
A)0,5 metre
✓B)1 metre
C)1,5 metre
D)2 metre
E)3 metre

Soru 44. Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray
cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?
A)Mavi
B)Mor
C)Gri
D)Fosforik Yeşil
E)Turuncu ve tonları

Soru 45. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
A)Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
✓B)Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
C)Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
D)Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E)Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)Durumun kötüleşmesini önlemek
C)İyileşmeyi kolaylaştırmak
D)Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
✓E)Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

Soru 47. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
✓A)Koruma, Bildirme, Kurtarma
B)Koruma, Taşıma, Nakil
C)Konuşma, Bildirme, Nakil
D)Kurtarma, Taşıma, Nakil 
E)Koruma, Kollama, Nakil

Soru 48. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı
kaçtır?
✓A)12-20
B)16-22
C)18-24
D)24-30
E)30-36

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
✓A)Sağlık kuruluşuna haber verme
B)Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C)Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D)Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E)Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması

Soru 50. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A)Hava yolunun açılması
B)Solunumun düzenlenmesi
C)Kas ve iskelet sistemi kontrolü 
✓D)Kan dolaşımının sağlanması
E)Sindirim sisteminin düzenlenmesi

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol
edilmelidir?
A)İskelet sistemi
B)Dolaşım sistemi
C)Sindirim sistemi
✓D)Bilinç Durumu
E)Kas sistemi

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
A)Sakin ve kararlı olmalıdır
✓B)Kimseden yardım almamalıdır
C)Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D)Yaralının endişelerini gidermelidir
E)Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir

Soru 53. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım
uygulamalarından hangisi yapılır?
✓A)Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır 
B)Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
C)Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
D)Temel yaşam desteği yapılmalıdır
E)Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

Soru 54. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
A)Morarır
✓B)Öksürebilir
C)Konuşamaz
D)Nefes alamaz
E)Göğüs ağrısı olur

Soru 55. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne
amaçlanmaktadır?
A)Yanan maddenin ısısını düşürmek
B)Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
✓C)Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
D)Yanan maddeyi dağıtmak
E)Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir? 
A)Hidrojenli hidrokarbonlar
B)Kum
C)Toprak
✓D)Oksijen
E)Karbondioksit

Soru 57.1. Nüfus Yoğunluğu II. İmar Durumu III. Öğrenim Durumu IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında
şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
A)I. ve II.
B)II. ve III.
C)I. - II. ve III.
D)I. ve IV.
✓E)I. - II. ve IV.

Soru 58. Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu
yangınlar hangi yangın sınıfına girer?
A)F sınıfı yangın
✓B)D sınıfı yangın
C)C sınıfı yangın
D)B sınıfı yangın
E)A sınıfı yangın F) Parlama/patlama 

Soru 59. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun
söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya
genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kurtarma ekibi
B)İlkyardım ekibi
C)Koruma ekibi
✓D)Söndürme ekibi
E)Teknik bakım ekibi

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A)Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B)Su baskınlarına müdahale etmek
✓C)Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D)Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine
yardımcı olmak
E)Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

Soru 61. Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?
A)Z
B)E
C)C 
✓D)B
E)A

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması
gereken bir davranıştır?
A)Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B)Sel sularına girmemek
C)Elektrik kaynaklarından uzak durmak
✓D)Araç içinden ayrılmamak
E)Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

Soru 63. . Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A)Lsd
B)Eroin
C)Kokain
D)Metadon
✓E)Esrar

Soru 64. Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad
verilir?
A)İlaç kaçakçılığı 
B)İlaç israfı
C)İlaç zayiatı
D)İlaç ticareti
✓E)İlaç suistimali

Soru 65. “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve
düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini
açıklamaktadır?
A)Sempati
B)Dinleme
C)İletişim
D)Psikoloji
✓E)Empati

Soru 66. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen
davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise
karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu
suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline
örnektir?
A)Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B)Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C)Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
✓D)Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun 
E)Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor

Soru 67. “ kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim,
bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini
gerçekleştirir.” Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?
✓A)Kişiler arası iletişim
B)Grup iletişimi
C)Örgütsel iletişim
D)Görsel iletişim
E)Toplumsal iletişim

Soru 68. Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak
gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A)Kişiler arası iletişim
B)Sözlü iletişim
✓C)Sözsüz iletişim
D)Öz kişisel iletişim
E)Yatay iletişim

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
A)Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
B)Tüm insanlar saygıya değerdir 
C)Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir
✓D)Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E)İlişkilerde gönüllülük esastır

Soru 70. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A)İletişim
B)Geri bildirim
C)Kaynak
D)Kod açma
✓E)Kanal

Soru 71. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
A)Etkileşim
B)Öğretim
C)Öğrenim
✓D)İletişim
E)Motivasyon

Soru 72. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde
ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
✓A)Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alanOrtak alan
B)Kişisel alan - Ortak alan - Sosyal alan - Mahrem alan
C)Sosyal alan - Mahrem alan - Ortak alan - Kişisel alan
D)Ortak alan - Kişisel alan - Mahrem alan - Sosyal alan
E)Mahrem alan - Ortak alan - Sosyal alan - Kişisel alan

Soru 73. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin
önemini vurgulamaktadır?
A)Nezaket
✓B)Hoşgörü
C)Doğru algılamak
D)Özgüven
E)Benmerkezcilik

Soru 74. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi
bilgiye ne ad verilir?
B)Kod
C)Gösterge
D)Gönderici
E)Kanal 

Soru 75. Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen
korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin
nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır. VIP’in gidiş yönü
daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor”
ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?
A)Sağ-Yukarı
B)Yukarı-Sol
C)Aşağı-Sağ
D)Arka-Aşağı
✓E)Sol-Aşağı

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A)Emir vermek, yönlendirmek
B)Ahlak dersi vermek
✓C)Göz teması kurmak, dinlemek
D)Öğretmek, nutuk çekmek
E)Ad takmak, alay etmek

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi “algılamaseçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde
ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
A)Hedef 
✓B)Kaynak
C)İleti
D)Anlam
E)Kod açma

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A)Bilet almak için kuyrukta bekleyen insanlar
B)Sinemada film seyreden insanlar
✓C)Saklambaç oynayan arkadaşlar
D)Minibüste birlikte seyahat eden insanlar
E)Akademik yaşamda gözlük takanlar

Soru 79. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların
içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye
iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir
ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Provakatör
B)Atılgan
C)İhtiyatlı
✓D)Ajan provakatör
E)Önder

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A)Dernekler
B)Stadyumdaki seyirciler
C)Sendikalar
✓D)Aile
E)Kamu kurumları

Soru 81. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden
değildir?
A)Caydırıcılık
B)Provokasyona gelmeme
C)Profesyonel olma
D)İnisiyatif kullanma
✓E)İletişime kapalı olma

Soru 82. Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden
hangisi kullanılır?
A)Çember düzeni
B)Kol düzeni
✓C)Kama düzeni
D)Hat düzeni 
E)Sağa hat düzeni

Soru 83. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde
olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A)Bölük
✓B)Grup
C)Seyirci
D)Küme
E)Takım

Soru 84. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu,
düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir
varlık haline gelmesine ne denir?
A)Tekamül
B)İrade
C)Kariyer yapma
✓D)Sosyalleşme
E)Tedbirli olma

Soru 85. Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve
hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile
doğrudan ilgilidir?
A)İkna edici ve inandırıcı olma 
B)Caydırıcılık
C)Profesyonel olma
D)Organizatörlerle diyalog kurma
✓E)İnisiyatif kullanma

Soru 86. “ gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma
amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Kamera
B)Tabanca
C)Gaz maskesi
D)Kelepçe
✓E)Cop

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan
hizmetlerden değildir?
✓A)Genel kolluk asayiş hizmeti
B)Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
C)Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
D)Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
E)Özel güvenlik koruma hizmeti

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden
biri değildir?
A)Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
✓B)Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre
korumasız binebilir
C)Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş
sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D)Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E)Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır

Soru 89. Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma
amirine bilgi veren ekip hangisidir?
A)Makam şoförü
B)Protokol ekibi
✓C)Öncü ekibi
D)Trafik ekibi
E)Koruma ekibi

Soru 90. Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Koruma amiri dışındaki tüm koruma görevlilerinin sorumluluk alanı 90 derecedir
B)Her koruma eşit uzaklıkta kare şeklini alır ve korunan önemli kişiyi aralarına alırlar 
✓C)Koruma amiri dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma görevlileri
120 derecelik bir alanda koruma sağlar
D)Tüm görevliler dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yönlendirir
E)Düşük seviyede tehdidin algılandığı durumlarda tercih edilen bir koruma düzenidir

Soru 91. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında
motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşyeri koruma
B)Özel koruma
✓C)Konut koruma
D)Çağrı üzerine koruma
E)Yakın koruma

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
A)Özel koruma
✓B)Araç koruma
C)Yakın koruma
D)Konut koruma
E)İşyeri koruma

Soru 93. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı
alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne
ad verilir?
A)Tehlike noktası
B)Hedef noktası
✓C)Boğma noktası
D)Koruma noktası
E)Saldırı noktası

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A)Kimlik sorma
B)Zor kullanma
C)Arama
D)Yakalama
✓E)Telefon dinleme

Soru 95. Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)Koruma organizasyonunda sadece yakın koruma görevlileri silah kullanır
B)Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
C)Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir 
✓D)Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
E)Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır

Soru 96. Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara
karşı hangi yetkisini kullanır?
✓A)Silah kullanma
B)Cop kullanma
C)Üst araması
D)Kimlik sorma
E)İkaz etme

Soru 97. Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
✓A)Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
B)Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır
C)Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır
D)Ülke genelinde her zaman kullanır
E)Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır

Soru 98. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki
araçlardan hangisi bulunmaz?
A)Makam aracı 
B)Baştaki güvenlik aracı
C)İkinci güvenlik aracı
D)Kılavuz araba
✓E)Çekici, kurtarıcı araç

Soru 99. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A)Vali
✓B)Kaymakam
C)İçişleri Bakanı
D)Emniyet Müdürü
E)Garnizon Komutanı

 

 

87. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 87. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,