88. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

88'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 06/06/2020 tarihinde 88. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 88. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)1994/5188
✓B)2004/5188
C)2012/5188
D)2006/5442
E)2010/3201

Soru 2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir
özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
✓A)Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
B)Şüpheliyi amirine teslim eder
C)Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D)Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
E)Şüpheli şahsın ifadesini alır

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
A)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B)B)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C)Sanayi odası temsilcisi
D)Ticaret odası temsilcisi
✓E)Belediye yetkilisi

Soru 4. “Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Kanunilik
✓B)Keyfilik
C)Zorunluluk
D)Ölçülülük
E)Kademelilik

Soru 5. Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi
makamca verilir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
D) Jandarma
✓E) Valilik

Soru 6. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi
kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
✓A)İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
✓A)XS Silah kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Göz yaşartıcı gaz kullanma
D) Polis köpeklerini kullanma
E) Basınçlı su kullanma

Soru 8. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik
birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik
görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi
özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B) 18 yaşını doldurmuş olmak.
C) En az ön lisans mezunu olmak.
✓D) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak
görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.

Soru 9. Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az
kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
A) 10
✓B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?
A) Görev dışında çalıştırma yasağı.
B) Grev yasağı.
C) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı.
D) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı.
E) ✓E) Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.

Soru 11. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye
bildirilmelidir?
✓A) 15 gün/Valilik
B) 15 gün/Emniyet
C) 15 Gün/Belediye
D) 30 gün/Valilik
E) 30 gün/Emniyet

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
✓A) Gözaltına alma
B) Yakalama
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

Soru 13. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında
kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden
önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına
alınması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arama
✓B) Yakalama
C) Zor kullanma
D) Muhafaza altına alma
E) Emanete alma

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne
zaman kullanabilirler?
A) Her yerde ve her zaman
✓B) Görev alanında ve süresinde
C) İl sınırları içerisinde ve her zaman
D) İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
E) Belediye sınırları içerisinde ve her zaman

Soru 15. “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen
suçlar karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
✓C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye

Soru 16. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik
görevlilerinin hangi görevlerine girer?
A) İdari görevler
B) ✓B) Adli görevler
C) Yardım görevleri
D) Koruyucu görevler
E) Önleyici görevler

Soru 17. Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında
soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen
mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?
A) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
B) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
✓C) Mala zarar verme suçları
D) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
E) Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından

Soru 18. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
✓A) Hakim
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

Soru 19. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara
verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine
getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek önlemler alma yükümlülüğü
B) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C) Temel eğitim alma yükümlülüğü
✓D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

Soru 20. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde
yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu
suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
✓A) Emanete alma tutanağı
B) Muhafaza altına alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

Soru 21. Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in
hangi davranışı yanlıştır?
A) Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
B) Şüpheli şahısları izleme
C) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
✓D) Trafiği tanzim etme
E) Ayrı güzergâh kullanmalar

Soru 22. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
A) Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir.
B) X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır.
C) Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir.
✓D) Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
E) Görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir.

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
C) Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama
✓D) Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
E) Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?
A)XÇ Çevredeki insanlara güç göstermek.
B) Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak.
C) Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak.
D) Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek.
E) Bölgede yaşayan insanlara güven vermek.

Soru 25. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale
vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev
yapan görevlilere ne denir?
A) Nokta görevlisi
B) Devriye bölgesi
✓C) Devriye
D) Kontrol görevlisi
E) Koruma görevlisi

Soru 26. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava
meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
A) Adli arama
✓B) Önleme araması
C) Üst araması
D) İdari arama
E) İş yeri araması

Soru 27. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken
belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi
amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kişi noktası
B) Araç noktası
C) Kontrol noktası
✓D) Nokta 
E) Devriye noktası

Soru 28. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla
kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
A) Emanete alma
✓B) Arama
C) Yakalama
D) Muhafaza altına alma
E) Zor kullanma

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
A) Yaya devriye
B) Bisikletli devriye
C) Motosikletli devriye
✓D) Olağan devriye
E) Atlı devriye

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken
hususlardan değildir?
A) Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder
B) Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
✓C) Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
D) Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir 
E) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
A) Giriş
B) Başlık
C) Tarih
D) Sonuç
✓E) Sunum

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?
A) Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak.
✓B) Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
C) Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak.
D) Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak.
E) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine
bildirmek.

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden
değildir?
✓A)XC Cep telefonu
B) Kelepçe 
C) Düdük
D) Cop
E) El feneri

Soru 34. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki
kavramlardan hangisi ifade etmektedir?
A) Kamu güvenliğini sağlayıcı
B) Özel güvenliği sağlayıcı
C) Kamu güvenliğini belirleyici
✓D) Kamu güvenliğini tamamlayıcı
E) Kişi güvenliğini sağlayıcı

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat
edecekleri hususlardan değildir?
A) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi.
B) Şüpheli şahıslara duyarlı olması.
C) Şüpheli paketlere duyarlı olması.
D) Şüpheli araçlara duyarlı olması.
✓E) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi.

Soru 36. Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin,
görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisine girer?
A) Kişisel hazırlık 
B) Fiziksel hazırlık
✓C)Zihinsel hazırlık
D) Psikolojik hazırlık
E) Sosyolojik hazırlık

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
A) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama.
✓B) Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
C) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama.
D) Suçları önlemek için yapılan arama.
E) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama.

Soru 38. Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili
aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?
A) Olay yerinin ve delillerin korunmasını sağlar
B) Suç işleyen şüpheliyi yakalar
✓C) Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır
D) Genel kolluğa bilgi verir
E) Olaya müdahale ederken kişisel güvenliğini de sağlar

Soru 39. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur? 
A) Konuşmalarda rütbe kullanılmalıdır
B) Mesajlar uzun olmalıdır
C) Telsizin sesi fazla açılmalıdır
D) Konuşmalarda isim kullanılmalıdır
✓E) Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır

Soru 40. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
C) Özel güvenlik amirine
D) Özel güvenlik görevlilerine
✓E) Olay yeri inceleme ekibine

Soru 41. Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Elektrik kesildiğinde devreye girerek kameranın görüntü almasına devam etmesini sağlar.
B) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına göndererek, görüntünün kayıt
yapılabilmesini sağlar ve güvenlik açısından büyük önem arz eder.
✓C) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
D) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.
E) Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini yapan aksama denir.

Soru 42. Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
A) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek.
B) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek.
C) Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü sağlamak.
✓D) Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek.
E) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak.

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
A) Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B) Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket
C) Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası
✓D) İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
E) Kişilerin taşıdığı sırt çantası

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş
çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü
✓A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 45. ı.işık sinyali
II. Ses sinyali
III.Titreşim sinyali Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal
dedektörünün ortak özelliklerindendir?
A) I-II-III
B) I-III
C) Yalnız II
✓D) I-II
E) Yalnız I

Soru 46. İlkyardım nedir?
A) Yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
✓D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız
olarak yapılan müdahaledir
E) Ambulansta yapılan müdahaledir

Soru 47. Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapılır.
B) Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.
✓C) Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
D) Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır.
E) 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır. 

Soru 48. Bak-Dinie-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
A) 2 saniye
B) 5 saniye
✓C) 10 saniye
D) 20 saniye
E) 8 saniye

Soru 49. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır.
✓B) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
C) Vücut içine olan kanamalara iç kanama denir.
D) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
E) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere
uygulanır.

Soru 50. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi
C) Bildirme, Tedavi, Koruma
✓D) Koruma, Bildirme, Kurtarma
E) Koruma, Bildirme, Önleme 

Soru 51. Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.
B) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket
ettirilmez.
C) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
D) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir, kanamaları durdurulur.
✓E) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir.
✓B) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
C) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır.
D) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır.
E) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine ısınması beklenir.

Soru 53. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
A) Karaciğer
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Safra kesesi
✓E) Akciğer 

Soru 54. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir.
✓B) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
C) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
D) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
E) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağırılır.

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B) Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır
C) Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir
✓D) Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya
çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
E) Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde ovalanmalıdır

Soru 56. Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye
etmek mümkündür
B) Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine
dönüşür
C) Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen
teması ile yanmaya başlar 
✓D) Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan
da süpürerek gazı dağıtabiliriz
E) LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur

Soru 57. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Her Yıl
B) 2 Yılda Bir
C) 3 Yılda Bir
✓D) 4 Yılda Bir
E) 5 Yılda Bir

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
A) Yüksek sıcaklık tehlikesi.
B) Patlama tehlikesi.
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler.
✓D) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
E) Çökme tehlikesi.

Soru 59. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
A) O2 (oksijen)
✓B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit) 
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

Soru 60. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel
olmayı amaçlar?
✓A)XY Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

Soru 61. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A Sınıfı Yangınlar
✓B) B Sınıfı Yangınlar
C) C Sınıfı Yangınlar
D) D Sınıfı Yangınlar
E) F Sınıfı Yangınlar

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır. 
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır.
✓E) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Köpük
B) Kum
✓C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit

Soru 64. Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal
sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?
A) Tolerans
B) Manevi bağımlılık
C) Maddi bağımlılık
D) Psikolojik bağımlılık
✓E) Yoksunluk

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
yer almaz?
✓A)XA Alkol ve türevleri 
B) Kenevir ve türevleri
C) Sentetik uyuşturucular
D) Afyon ve türevleri
E) Kokain ve türevleri

Soru 66. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları,
aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece denir.” Yukarıda boşluk
olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
✓A)Xİ İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

Soru 67. Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme
türüdür?
dinleme türüdür?
✓A) Görünüşte dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Denetçi dinleme
D) Savunucu dinleme 
E) Nezaketen dinleme

Soru 68. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra
da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya denir.” Yukarıda boşluk olan
yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
✓D) Motivasyon
E) Kaygı

Soru 69. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki
tanımlardan hangisidir?
A) Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B) Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
✓C) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D) Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E) Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

Soru 70. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi
kavramın önemini vurgulamaktadır.
A) Empati
B) Öğrenme 
C) Enformasyon
D) Yaşantı
✓E) Beden dili

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
A) Ön kabuller
B) Duyarsızlık
C) Alınganlık
✓D) Kararlılık
E) Ben merkezcilik

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
✓E) Probleme problemle yaklaşmak

Soru 73. Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan
topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine adı
verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
✓A) Kitle iletişimi
B) Bireysel iletişim 
C) Empati
D) Geri bildirim
E) Eğitim

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
✓C) Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D) Kendine karşı anlayışlı olmak
E) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?
A) Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır
✓B) Mesajın iletilme zamanı önemli değildir
C) Mesaj açık olmalıdır
D) Mesaj anlaşılır olmalıdır
E) Mesaj uygun kanalı izlemelidir

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
✓A) Düşünceler
B) Bedenin duruşu
C) Bakışlar 
D) Başın hareketleri
E) Jestler

Soru 77. Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu
konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı
savunmaya iter. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?
A) Suçlayıcıdır
✓B) Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir
C) Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular uyandırır
D) İletişimi zedeler
E) Çekingen yada saldırgan insanlar yaratır

Soru 78. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan
insan yığınlarına ne denir?
A) Grup
✓B) Kalabalık
C) Toplum
D) Örgüt
E) Cemaat

Soru 79. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları
kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)XO Organize pasif kalabalık
B) Organize aktif kalabalık 
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

Soru 80. Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve
güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
✓B) Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip
edilir
C) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır
D) Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir
E) Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?
A) Kalça
B) Baldır
C) Ön kol bölgeleri
D) Belden alt kısmı
✓E) Boyun

Soru 82. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma 
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
✓C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
A) Sahnede dans edenler
B) Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
✓C) Bilet kuyruğunda bekleyenler
D) Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
E) Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar

Soru 84. Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki
liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hat düzeni
B) Çember düzeni
✓C) Kama düzeni
D) Yakın koruma düzeni
E) Bariyer düzeni

Soru 85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın
muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırı düzeni 
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
✓D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

Soru 86. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve
kışkırtmaya ne denir?
A) Motivasyon
✓B) Provokasyon
C) Davranış
D) Atak
E) Etkileşim

Soru 87. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz
B) 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
C) Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter
D) Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar yapılabilir
✓E) Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
A) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka 
B) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
C) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
✓D) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
E) Savunma Çizgisi

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan
değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri bakanı
✓C) Milletvekilleri
D) Milli Eğitim Bakanı
E) TBMM Başkanı

Soru 90. Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve
yöntemlere ne denir?
A) Davranış
B) Strateji
C) Yöntem
✓D) Taktik
E) Eylem

Soru 91. Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır.
Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
✓A) İnsanların ellerine
B) İnsanların eşkâline
C) İnsanların kıyafetine
D) İnsanların gözlerine
E) İnsanların yüzüne

Soru 92. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
✓C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) Çok yakın mesafede

Soru 93. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
A) Sabit fikirlidir.
B) Ölümü göze almıştır.
✓C) İnsancıldır.
D) İkna edilmeleri zordur.
E) İçine kapanıktır

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A) Paravanlar

B) Güvenlik şeritleri
✓C) İstinat duvarları
D) Zincir
E) Kordonlar

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken
yapılmamalıdır?
✓A) Asansördeki herkes indirilmelidir.
B) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
C) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir.

Soru 96. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı
birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?
A) Özel Güvenlik
✓B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Ordu Kolluğu
D) Belediye Kolluğu
E) Çarşı ve Mahalle Bekçileri

Soru 97. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
A) Jandarma Komutanı
B) Emniyet Müdürü
C) Belediye Başkanı
D) Garnizon Komutanı
✓E) Mülki İdare Amiri

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin
kullandığı ekipmandan değildir?
A) Silah
✓B) Tornavida
C) Çelik yelek
D) Telsiz
E) El feneri

Soru 99. Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
A) Not alıp sahibine verilir
B) Depoda koruma altına alınır
C) Mülki amire teslim edilir
D) Sahibine verip görev alanına girişini engeller
✓E) Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir

Soru 100. Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel
güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? 
✓A) Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
B) Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay yerinden uzaklaştırılır.
C) Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve ilk ekibin gelmesi sağlanır.
D) Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir.
E) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır.

 

 

88. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 88. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 88. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 88. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,