89. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

89'uncu özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Detaylı bilgilendirme ve farklı konularda yazılmış olan makalelerimizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 16/08/2020 tarihinde 89. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 89. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik
görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir
işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Yönetmelik
✓B) Kanun
C) Amirinin yazılı emri
D) Genelge
E) Amirinin sözlü emri

Soru 2. “Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve
görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe
iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme
özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?
✓A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
B) Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi
C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
D) Anayasa
E) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Soru 3. Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim
kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?
A) 60 saat
B) 80 saat
✓C) 100 saat
D) 120 saat
E) 150 saat

Soru 4. “Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?
A) Türk Medeni Kanunu
B) Türk Ceza Kanunu
C) C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
✓D) 4857 sayılı İş Kanunu
E) Kabahatler Kanunu

Soru 5. İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili
karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik
verir?
✓A) Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
B) Canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasallara
C) Yarı otomatik tabancalara
D) Av silahlarına
E) Uzun namlulu silahlara

Soru 6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve
güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
✓A) Özel Güvenlik İzin Belgesi
B) Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi
C) Çalışma İzin Belgesi
D) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İçin Yeterlilik Belgesi
E) Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi

Soru 7. Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru
neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?
A) Özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme
✓B) Özel güvenlik hizmetinin süresine
C) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına
D) Özel güvenlik hizmetinde bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın
miktar ve niteliğine
E) Gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından
alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine

Soru 8. Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel
güvenlik izni kim tarafından verilir?
✓A) Vali
B) Kaymakam
C) İl Emniyet Müdürü
D) İl Jandarma Komutanı
E) Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
kapsamında değildir?
A) Özel güvenlik izninin verilmesi
B) Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi
C) Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde
aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi
✓D) Özel güvenlik görevlilerinin alacakları ücretlerin güvence altına alınması
E) Özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi

Soru 10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan
hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?
✓A) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanun
B) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
C) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
D) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
E) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da
öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?
A) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri
yakalama
B) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla
yakalama
✓C) Haklarında adli kontrol kararı bulunan kişileri yakalama
D) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168 inci
maddesine göre yakalama
E) Kişiye suçu işlerken rastlanması durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90 ıncı
maddesine göre yakalama 

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları
yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?
✓A) Özel güvenlik eğitim sertifikasını yanında bulundurmak
B) Görevli oldukları saatler içerisinde bulunmak
C) Geçerli özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak
D) Özel güvenlik kimlik kartını yakasında görünür olarak takmak
E) Görev alanında bulunmak

Soru 13. Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel
kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik
alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?
A) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla
direnmek
B) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit
etmek
C) Ateşli silahını 5188 sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanmak
D) Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
✓E) Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaksızın çalışmak

Soru 14. Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah
olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması
gerekmektedir?
A) Silahı Cumhuriyet Savcılığına teslim eder
✓B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza
altına alır, tutanakla polise teslim eder
C) Şahsı gönderir, polise haber vererek tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini
sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

Soru 15. 4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.”
hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?
A) Sosyal haklar ilkesi
B) Sağlık hakları ilkesi
✓C) Eşit davranma ilkesi
D) Ekonomik haklar ilkesi
E) İş güvenliği ilkesi

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca polise tanınmış
yetkilerden biri değildir?
A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) Zor kullanma
✓D) Tutuklama
E) Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması

Soru 17. Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi,
özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi
belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?
✓A) Görev Belgesi
B) Doktor Raporu
C) Pasaport
D) Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi
E) Sürücü Belgesi

Soru 18. “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel
güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla
yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Hizmet içi eğitim
B) Ödenek tahsisi
✓C) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
D) Maaş kesintisi
E) Bireysel emeklilik

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik
görevlilerinde aranan şartlardan biri değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
✓B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul; silahlı olarak görev
yapacaklar için en az ön lisans mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Soru 20. İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?
A) Belediye Başkanı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
✓D) Vali Yardımcısı
E) Ticaret Odası Başkanı

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel
güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?
A) Devriye görevi sırasında sabit etrafı görebileceği bir noktada beklemek
B) Mümkün olduğu kadar görünmez olmak ve olay olunca meydana çıkmak
✓C) Olay durumunda, önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak
D) Ziyaretçilerin boşalan alışveriş araçlarını toplamak
E) Devriye görevini aksatmadan vatandaşları alışverişe yönlendirmek ve alışverişlerine
yardımcı olmak

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girmemesinin sebeplerindendir? I.
Delilleri bozmamak II. Delilleri değiştirmemek III.Delillerin olay yeri dışına çıkmasını
engellemek
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
✓E) I, II ve III

Soru 23. Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
A) Yapıştırıcı madde
✓B) Kan
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

Soru 24. Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken
şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması
yanlıştır?
A) Çevre emniyetini alması
B) Genel kolluğa derhal bilgi vermesi 
✓C)Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alana alması
D) İlgisiz kişilerin şüpheli pakete yaklaşmasına engel olması
E) İlgisiz kişilerin görüntü almasına izin vermemesi

Soru 25. İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde
bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki
aşımına girer?
A) Olaya müdahale ederek devamını önlemek
B) Olayla ilgili genel kolluğa ivedi bilgi vermek
C) Olay yerini ve delilleri muhafaza etmek
✓D) Olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek
E) Şüpheli şahısları yakalayarak genel kolluğa teslim etmek

Soru 26. Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Not defterinin kapağının iç tarafına düzenleme tarihi ve sahibinin ismi yazılmalıdır
B) Alınan bilginin zamanı, şahısların güvenilirlik dereceleri yazılır
C) Olaylarda sadece tanığın değil konuşulan herkesin ismi kaydedilmelidir
D) Notlar el yazısı ile yazılmalıdır
✓E) Kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir

Soru 27. Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana
gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?
A) Olay tespit tutanağı
B) Yakalama tutanağı
C) Arama tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
✓E) Teşhis tutanağı

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?
A) Boyalı veya basınçlı su kullanma
✓B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Cop kullanma
D) Silah kullanma
E) Gaz kullanma

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?
A) Başlık bölümü
✓B) Sayı bölümü
C) Tarih bölümü
D) İmza bölümü
E) Giriş bölümü 

Soru 30. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi
yanlıştır?
A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
✓D) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
E) Yer ve zaman belirtilir

Soru 31. Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden
hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?
A) Gerekirse aracın başında beklemek üzere bir personel bırakılmalıdır
B) İçi karıştırılmamalıdır
C) Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir
✓D) Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir
E) Genel kolluğa bilgi verilmelidir

Soru 32. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne
ad verilir?
✓A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) D) İfade alma

E) Günlük

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?
✓A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B) Görev alanında bulunan tesisleri kollamak
C) Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak
D) Suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek
E) Sabotaj yapılabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak
malzemelerden değildir?
A) İlk yardım çantası
B) Kayıt defteri
✓C) Jammer cihazı
D) Güvenlik şeridi
E) Yangın söndürücü

Soru 35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik
bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara
yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik
görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?
A) Kontrol odası 
B) Devriye noktası
C) Acil müdahale odası
D) Personel odası
✓E) Nokta

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?
A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Metal detektörler
✓E) Taşıt kapanları

Soru 37. Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan
hangisi doğru değildir?
A) Adres soranlara yardımcı olması
B) Noktanın 20 adım kadar yakın çevresinde gezinmesi
C) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermemesi
✓D) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlaması
E) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermemesi

Soru 38. Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?
A) Zihinsel Hazırlık
✓B) Sosyolojik Hazırlık
C) Teknik Hazırlık
D) Psikolojik Hazırlık
E) Fiziksel Hazırlık

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde
bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?
A) Cop
B) Kelepçe
✓C) Radyo
D) Telsiz
E) El feneri

Soru 40. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden
faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin
belirlenmesi işlemine ne denir?
✓A) Eşkal tespiti
B) Parmak izi
C) Kimlik
D) D) Olay tespiti

E) Delil tespiti

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A) Kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri
B) Kartlı geçiş sistemi
C) İz detektörleri
D) Kapı tipi metal arama detektörleri
✓E) Jiletli teller

Soru 42. Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme
özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektronik geçiş sistemleri
✓B) EDS
C) Kart kontrollü geçiş sistemleri
D) Biyometrik geçiş sistemleri
E) CCTV

Soru 43. X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?
✓A) Mavi
B) Sarı
C) Kırmızı 
D) Beyaz
E) Kahverengi

Soru 44. Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metal detektörlerin ayarlanma işlemine kalibrasyon denir
B) El detektörlerinin çalışma prensipleri metal kapı detektörleri ile aynıdır
C) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
✓D) Metal detektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler
E) Plastik maddeleri tespit edemezler

Soru 45. X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki
cihazlardan hangisi ile yapılır?
A) Alkolmetre
B) Dekametre
✓C) Dozimetre
D) Barometre
E) Ampermetre

Soru 46. İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni
olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı
bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle
yapmalıdır?
A) Hisset- Dinle-Bak yöntemi
B) Dinle-Bak-Hisset yöntemi
C) Dinle-Hisset- Bak yöntemi
✓D) Bak-Dinle-Hisset yöntemi
E) Bak-Hisset-Dinle yöntemi

Soru 47. Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B) Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C) Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
✓D) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E) Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir

Soru 48. Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Soğuk uygulanır
B) Bölge yukarı kaldırılır
C) Tıbbi yardım istenir
D) Hareket ettirilmez
✓E) Bölgeye tampon yapılır

Soru 49. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir
✓B) Genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür
C) Vücut sıcaklığının 38° C’nin üstüne çıkmasıyla oluşur
D) İlkyardımda önce elbiseleri çıkarılmalıdır
E) Ilık duş aldırılmalıdır

Soru 50. Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?
✓A) Krizin kendi kendine sonlanması beklenir
B) Hastanın çenesi ve elleri açılmaya çalışılır
C) Kolonya, alkol, soğan vb. maddeler koklatılır
D) Hastaya şok pozisyonu verilir
E) Hasta bağlanmaya çalışılır

Soru 51. Rentek manevrası nedir?
A) Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın
solunum yolunun açılması tekniğidir
✓B) Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Kanama durdurma tekniğidir

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?
A) Bulantı
B) İshal
C) Karın ağrısı
D) Nefes darlığı
✓E) Deride içi su dolu kabarcıklar

Soru 53. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?
A) Kaza olur olmaz kanaması var ise
✓B) Süregelen bir tehlike söz konusu ise
C) Yaralıya koma pozisyonu vermek gerekli ise
D) Yaralının kırığı var ise
E) Yaralının solunumu ve dolaşımı var ise

Soru 54. Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
A) 40-60
B) 60-80
C) 80-100
✓D) 100-120

E) 140-180

Soru 55. Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?
A) Koma
B) Baş dönmesi
C) Sıcak çarpması
D) Kalp krizi
✓E) Bayılma

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Köpük
B) Kum
✓C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit

Soru 57. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini kesinlikle yapmamalıdır?
A) Ortam havalandırılır
B) Doğalgaz ise tavan kısmından süpürülerek tahliye edilir 
✓C) Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
D) Gaz vanalarını kapatmalıdır
E) LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?
A) Kimyasal tehlike
B) Patlama tehlikesi
C) Çökme tehlikesi
✓D) Su tehlikesi
E) Yüksek sıcaklık tehlikesi

Soru 59. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan
suyun avantajlarından biri değildir?
A) Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında etkili bir söndürücüdür
B) Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal olarak nötr bir maddedir
✓C) Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen
oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
D) Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuzudur
E) Her yerden kolaylıkla temin edilebilir

Soru 60. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
A) Tsunami
B) Deprem
C) Erozyon
D) Sel
✓E) Afet

Soru 61. Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
✓A) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
B) Elektrik akımı sigortadan kapatılır
C) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir
D) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez, eldiven) akımdan
uzaklaştırılır
E) Elektrik yangınına asla su ile müdahale edilmez

Soru 62. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk
yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
✓A) İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
B) Yangının söndürülmesi
C) Değerli eşyanın yangından kurtarılması 
D) Tesiste bulunan kapı ve pencerelerin açılması
E) Tesisteki otoparktaki araçların kurtarılması

Soru 63. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli
ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patlama
B) Hızlı yanma
C) İçin için yanma
D) Parlama
✓E) Yavaş yanma

Soru 64. Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları
engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Morfin
B) Kodein
✓C) Extacy
D) Eroin
E) Esrar

Soru 65. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
A) Mide 
B) Kalın bağırsak
✓C) Beyin
D) Pankreas
E) Böbrek

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
✓A) Motivasyon
B) Rol belirsizliği
C) Yoğun işgücü
D) Kişiler arası çatışma
E) Aşırı sorumluluk yüklenmesi

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?
A) Kişinin karşısındakine onu çok sevdiğini söylemesidir
B) Kişinin karşısındaki kişiyi örnek almasıdır
C) Kişinin karşısındaki kişiye özen duymasıdır
D) Kişinin karşındaki kişiye aksi tavır sergilemesidir
✓E) Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını
doğru anlamasıdır

Soru 68. duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile
paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İletim
B) Öğrenim
C) Etkileşim
✓D) İletişim
E) Eğitim

Soru 69. İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak
sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya
iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?
✓A) Mesaj
B) Kanal
C) Alıcı
D) Genel bildirim
E) Kaynak

Soru 70. Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan
insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle
konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür.
Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuzak kurucu dinleme
B) Yüzeysel dinleme 
C) Savunucu dinleme
D) Seçerek dinleme
✓E) Görünüşte dinleme

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
A) Kendini tanımak
B) Kendini doğru ifade etmek
✓C) Eleştirilere karşı açık olmamak
D) Hoş görülü ve yargısız olabilme
E) Empati kurabilmek

Soru 72. “İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Empati
B) Sempati
✓C) Beden dili
D) Yazılı iletişim
E) Antipati

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?
A) Dış dünyayı görmeyi sağlama
B) Haber verme
C) Eğitme
✓D) Takdir etme
E) Eğlendirme

Soru 74. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan
mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?
✓A) 40-80 cm
B) 0-35 cm
C) 80 cm- 2 m
D) 60-90 cm
E) 2 m ve üzeri

Soru 75. İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi
özellikleri hakkında bilgi vermez?
A) Eğitim düzeyi
B) Sosyal statüsü
C) Gelir seviyesi
D) Kültür seviyesi
✓E) Mesleki başarısı

Soru 76. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim
tekniğidir?
A) Kişiler arası iletişim
✓B) Kişi içi iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
A) Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı olmak
B) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
✓C) Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek
D) Karmaşık uzun cümleler kurmak
E) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak

Soru 78. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve gözyaşına bağlı olarak geçici görememe
✓C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı 
E) Aşırı derecede gözyaşı ve yanma

Soru 79. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve
ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?
A) Üst kültür
B) Anonimsizlik
C) Alt kültür
✓D) Takım ruhu
E) Dinamizm

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?
✓A) Yol kapaması yapmak için
B) Topluluğu bölmek için
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D) Topluluk liderlerini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için
E) Topluluğu küçük parçalara bölmek için

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı
düzenler arasında yer almaz?
A) Kama düzeni
B) Çember düzeni 
C) Sağa veya sola hat düzeni
D) Kademeli düzen
✓E) Kaçış düzeni

Soru 82. Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku,
endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış
şekli hangisidir?
A) Bilinçli hareket
B) Antisosyal kişilik bozukluğu
✓C) Panik
D) Saldırganlık
E) Yetersizlik

Soru 83. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
✓A) Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici
bir süre için bir araya gelmesidir
B) Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması
sonucu oluşan gruba denir
C) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, örgütlenmiş ve lideri olan kümeye denir
D) Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole denir
E) Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara
denir 

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri
değildir?
A) Hedef seçimi
✓B) Delil toplama
C) Bilgi toplama
D) Saldırı
E) Kaçış

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için
uygulanan yöntemlerden biri değildir?
A) Paniğe neden olan olayla ilgili en kısa sürede topluluğa doğru bilgi vermek
✓B) Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
C) Topluluğun dağılabilecekleri kaçış yollarını belirlemek ve açık tutmak
D) Topluluğu doğru yönlere dağılmaya zorlayacak ölçüde yumuşak kuvvet kullanmak
E) Topluluktaki herkesin duyabileceği şekilde ses yayın aracıyla yönlendirme yapmak

Soru 86. Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet,
gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa
aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
A) Tutum
✓B) Kültür
C) Davranış
D) Kanun
E) Yönetmelik

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem
biçimleri arasında değildir?
A) Bazı maddelerin atılması
B) Yağma ve tahrip
C) Yazılı ve sözlü tahrik
D) Hakaret
✓E) Siber saldırı

Soru 88. Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak
değerlendirilemez?
A) Kanun hükümlerine uygun bildirim verilmeden yapılan
B) Ateşli silahlar ile her türlü kesici, delici aletler taşınarak yapılan
C) Katılanların kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen örterek
yaptıkları
✓D) Siyasi parti, dernek ve sendikaların bildirim yapmadan kendi kanun ve tüzüklerine
göre yapılan
E) Bildirimde belirtilen gün ve saatten önce yapılan

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?
A) Özel koruma
B) Yakın koruma
✓C) Uzak koruma
D) Konut ve iş yeri koruma
E) Çağrı üzerine koruma

Soru 90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin göre belirlenmektedir.”
cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni durumuna
✓C) Tehdit seviyesine
D) Çocuk sayısına
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

Soru 91. vıp tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların
yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırganın kim olduğunu tespit etmek
✓B) VIP’i çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
C) Olay yerini boşaltmak
D) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak 
E) Takviye kuvvetler gelene kadar çatışmayı sürdürmek

Soru 92. vıp bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yanlıştır?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef
küçültmek
C) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
D) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
✓E) İlk görenin hemen bombayı alarak uzak mesafeye atması

Soru 93. Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken
aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
✓E) Halkın istek ve talepleri

Soru 94. vıp koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a
gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini
kontrol etmeye gerek yoktur?
A) İlde bulunan hastaneler ve ambulans hizmetlerinin durumu
B) Programda kullanılacak güzergâhlar
C) Ziyaret programı
D) Güzergâhta bulunan boğma noktaları
✓E) Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri

Soru 95. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden
hangisini yapabilir?
✓A) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
B) Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler
C) Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler
D) Olay yerindeki delilleri toplarlar
E) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?
A) Halkı galeyana getirmek
B) Devletlerarası siyasi ilişkileri gerginleştirmek
C) Toplumda ikilik yaratmak,
✓D) Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi haline gelmek
E) Örgütün propagandasını yapmak ve kendi yandaşlarına moral vermek

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A) Paravanlar
✓B) İstinat duvarları
C) Güvenlik şeritleri
D) Zincir
E) Kordonlar

Soru 98. Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kamu güvenliğinden genel kolluk sorumludur
✓B) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında emniyet ve asayişle ilgili tek yetkilidir
C) Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı niteliktedir
D) Özel güvenlik, sınırları belirli görev alanında sorumludur
E) Genel kolluk,

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Yakalama
D) Arama 
✓E) Telefon dinleme

Soru 100. Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir
yetkisi vardır?
A) Yakalama
B) Kullanma
✓C) Emanete alma
D) Saklama
E) Zor kullanma

 

 

89. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 89. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 89. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 89. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,