92. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışmak iteyen personeller için yapılan 92'nci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Detaylı bilgilendirme ve farklı konularda yazılmış olan makalelerimizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
Bu kapsamda 13/06/2021 tarihinde 92. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 92. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 


1. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
✓A) 5188 sayılı Kanun
B) 2559 sayılı Kanun
C) 6136 sayılı Kanun
D) 5442 sayılı Kanun
E) 7145 sayılı Kanun

2. Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir?
A) 10 adet fişek
✓B) 25 adet fişek
C) 30 adet fişek
D) 50 adet fişek
E) Silah başına kısıtlama bulunmamaktadır

3. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir?
✓A) İl özel güvenlik komisyonu
B) Vali
C) İçişleri Bakanlığı
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) Sivil kıyafetle görev yapmak için herhangi bir izne gerek yoktur

4. Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?
✓A) 48
B) 24
C) 56
D) 36
E) 60

5. Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
A) Suçun devamına engel olmak
B) Suç delillerini muhafaza altına almak
C) Genel kolluğa bilgi vermek
D) Tutanak tanzim etmek
✓E) Tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek

6. Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir?
✓A) İş Kanunu
B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
C) Ceza Muhakemesi Kanunu
D) Türk Ticaret Kanunu
E) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

7. Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?
A) 20 adet fişeğin en az 10 adedinin hedefe isabet etmesi
B) 30 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi
C) 10 adet fişeğin en az 5 adedinin hedefe isabet etmesi
✓D) 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi
E) Fişek sayısına bakılmaksızın en az bir adedinin hedefe isabet etmesi

8. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?
✓A) 10
B) 20
C) 40
D) 60
E) 65

9. “Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?
A) Türk Ceza Kanunu
✓B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
C) T.C. Anayasası
D) Medeni Kanun
E) Ticaret Kanunu

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
C) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
D) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama
✓E) Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma

11. Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır?
A) Mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi geri aldığından, bir şey yapmasına gerek yoktur
✓B) İvedilikle genel kolluğa bilgi verir
C) Alışveriş merkezi yönetimine haber vererek, aldığı talimata göre hareket eder
D) Yakalanan gencin kimlik bilgilerini alarak olayı soruşturmaya başlar
E) Mağazanın çevresine olay yeri girilmez bantları çekerek olay yerinde inceleme yapar

12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?
A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
✓C) Nüfus Hizmetleri Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Ceza Muhakemesi Kanunu

13. Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?
A) Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı
B) Valilik veya Kaymakamlık
C) Ticaret Bakanlığı
✓D) İçişleri Bakanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı

14. “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
A) Türk Ceza Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
✓C) İş Kanunu
D) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E) İmar Kanunu

15. Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
A) Uçuş kapısına geçecek yolcuların kimliğini sorma
B) Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyasını emanete alma
C) Uçuş kapısına geçecek yolcuların üstlerini dedektörle arama
✓D) Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama
E) Uçuş kapısına geçecek yolcuların eşyalarını X-Ray cihazından geçirme

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir?
A) Haberleşmenin gizliliğini ihlal
B) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
C) Karşılıksız yararlanma
D) Haksız arama
✓E) Kişisel verilerin kaydedilmesi

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?
A) Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
B) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
C) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
✓D) Özel güvenlik görevlileri görev alanında, özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir
E) Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?
A) Körlük veya gece körlüğü olmamak
B) Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak
C) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
D) Kişilik bozukluğu olmamak
✓E) Sigara bağımlılığı olmamak

19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?
A) Kişilerin korunması
B) Bina ve tesislerin korunması
✓C) Trafiğin düzenlenmesi
D) Para ve değerli eşya nakilleri
E) Toplantı, konser, sahne gösterileri gibi etkinlikler

20. Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
A) Özel güvenlik hizmetinin azami kaç kişiyle yürütüleceği
B) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktarı
C) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği
D) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın niteliği
✓E) Özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği

21. Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?
A) Önleyici görevi
✓B) Adli görevi
C) İdari görevi
D) Özel kolluk görevi
E) Yardım görevi

22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?
✓A) Yapıştırıcı madde
B) Kan
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

23. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?
A) Suçları önlemek
B) Aranan şahısları yakalamak
C) Mal ve can güvenliğini sağlamak
D) Korunan yerin güvenliğini sağlamak
✓E) Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek

24. AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Olay yerinde bulunan suç delillerinin tamamını toplar
✓B) Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir
C) Suçu derhal soruşturmaya başlar
D) Cumhuriyet savcısı ile iletişime geçerek olayı aktarır
E) Yerde bulunan delilleri elleri ile yoklayarak niteliklerini kayıt altına alır

25. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?
A) Varsa olay yeri çevresindeki kalabalığa güven vermek ve sakinleştirmek
B) Heyecanlı ve panik yapmış olarak görünmemek
C) Rehine olayının olduğu bölge ve çevresini kalabalıktan arındırmak
✓D) Kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek
E) Rehine alanların kontrolden çıkmalarına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak

26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?
A) Teslim tesellüm tutanağı
B) Yakalama tutanağı
✓C) Şüpheli ifade tutanağı
D) Emanete alma tutanağı
E) Buluntu eşya tutanağı

27. Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?
✓A) Televizyon
B) El dedektörü
C) X-Ray cihazı
D) Kamera
E) Kapı dedektörü

I. Polis
II. Suçtan zarar gören kişi
III. Jandarma
IV. Faili gören herkes

28. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?
A) Yalnız I
B) I, III ve IV
C) I ve II
D) I ve III
✓E) I, II, III ve IV

29. Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devriye bölgesi daha sık kontrol edilir
B) İhbarlara daha hızlı bir şekilde cevap verilir
✓C) Suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur
D) Acil bir durum olmadığı müddetçe trafik kurallarına uyulmalıdır
E) Etrafı detaylı görebilecek hızda devriye görevini yapmalıdır

30. Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?
A) Maytap
B) Bıçak
C) Uyarıcı madde
✓D) Araba anahtarı
E) Meşale

31. Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır?
✓A) Şüpheli paketin kontrol edilmesi
B) Şüpheli paketin etrafında insandan arındırılmış alan oluşturulması
C) Genel kolluğa derhal haber verilmesi
D) İlgisiz kişilerin arındırılmış alana girmelerine müsaade edilmemesi
E) Basına bilgi verilmemesi

32. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
A) Arşivlenebilir
B) Karşılaştırılabilir
✓C) Değiştirilebilir
D) Sınıflandırılabilir
E) Benzemez

33. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?
✓A) Silah
B) Kelepçe
C) Cop
D) Fiziki engeller
E) Göz yaşartıcı gazlar

34. Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olağan devriye
B) Olağanüstü devriye
C) Dairesel devriye
✓D) Planlı devriye
E) Geri dönüşlü devriye

35. Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir?
A) Siteye gelen misafirlerin gidecekleri konut ile irtibat kurularak yönlendirilmeleri
B) İlgisiz kişilerin girişlerinin engellenmesi
C) Siteye giren araçların gözlenmesi
✓D) Site sakinlerinden aidatların toplanması
E) Görev devir teslimlerde rapor yazılması

36. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Alınan yanlış önlemler, görevli olmayan personel, fırsatçılar (hırsızlar, yankesici vs.)
B) Mağdur ve mağdur yakınları ile fail (şüpheli) ve fail (şüpheli) yakınları
C) Olayın faili ve ona yardım ve yataklık eden kişiler, işbirlikçileri
D) Basın mensupları, meraklı kalabalık ve ilgisiz kişiler
✓E) Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekibi

37. Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Bina, işyeri vb. etrafında gözlem yapan kişiler
B) Taşıdıkları paket, eşyaları bırakıp ayrılan kişiler
C) Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler
D) Sıcak havalarda mont, kaban vb. giysiler giyen kişiler
✓E) Bina ve işyeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler

38. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?
A) Altı aydan iki yıla kadar
B) Altı aydan beş yıla kadar
C) İki yıldan altı yıla kadar
✓D) İki yıldan beş yıla kadar
E) Bir yıldan dört yıla kadar

39. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?
A) Ayakta arama
B) Yüz üstü yatırarak arama
✓C) Arka üstü yatırarak arama
D) Diz çöktürerek arama
E) Duvar veya bir engele dayayarak arama

40. AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?
✓A) Ziyaretçilerin üstlerini elle arama
B) Ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirme
C) Ziyaretçilerin üstlerini el dedektörü ile arama
D) Ziyaretçilerin çanta ve eşyalarını X-Ray cihazından geçirme
E) Ziyaretçilerin kontrolsüz bir şekilde içeriye girmesini engelleme

41. Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?
A) Tel örgüler
✓B) Dedektör sistemleri
C) Demir parmaklıklar
D) Duvarlar, beton ve engeller
E) Bariyerler

42. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?
A) Biyometrik cihazlar
B) Kartlı sistemler
C) Kapı tipi metal dedektörler
D) Turnike geçiş sistemleri
✓E) Bariyerler

43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
A) Kapı tipi dedektörle
✓B) X-Ray cihazı ile
C) CCTV ile
D) Kartlı okuyucu ile
E) Kamera ile

44. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?
A) Geçiş kontrol sistemleri
B) Yangın algılama sistemleri
C) X-Ray cihazları
D) Turnikeler
✓E) Kapalı devre televizyon sistemleri

45. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
A) Kapı dedektörü
B) EDS sistemi
C) Eğitilmiş köpekler
✓D) Tomografi cihazları
E) X-Ray cihazları

46. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?
A) Vücutta kanın aktığı bölgeye
B) Kanayan damara
✓C) Kişinin cinsiyetine
D) Kanama miktarına
E) Kişinin fiziksel durumuna

47. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?
A) Sadece telefon numarası verilmesi yeterlidir
B) Olay yerine yakın herhangi bir adres verilmelidir
C) Kelimelerin anlaşılır olması önemsizdir
D) Kazazedenin durumunu bildirmeye gerek yoktur
✓E) Kaza yerinin tam adresi verilmelidir

48. Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?
A) İlkyardımcı öncelikle kendi gücünü değerlendirmelidir
B) Kazazede mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir
✓C) Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır
D) Baş, boyun ve gövde daima aynı düzlemde olmalıdır
E) Kazazedeye mümkün olduğunca yakın çalışılmalıdır

49. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
✓B) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
C) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

50. Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?
A) Solunum: 8-10, Nabız: 50-80
✓B) Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
C) Solunum: 12-20, Nabız: 110-130
D) Solunum: 8-10, Nabız: 60-100
E) Solunum: 20-25, Nabız: 50-80

51. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
A) Toplardamar kanaması
B) Dış kanama
C) Kılcal damar kanaması
✓D) Atardamar kanaması
E) Doğal deliklerden olan kanama

52. Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Öncelikle elektrik akımı kesilmelidir
✓B) Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir
C) Hasta veya yaralı hareket ettirilmemelidir
D) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bez ile örtülmelidir
E) 112’den yardım istenmelidir

53. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir?
A) Sıyrık
B) Kesik
C) Yırtık
D) Delinme
✓E) Hematon

54. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', olaya ise ''.....................'' denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?
✓A) Zehir-Zehirlenme
B) Yanıcı-Yanma
C) Şeker-Şeker hastalığı
D) Enfeksiyon-Enjekte
E) Botulizim-Besin Zehiri

55. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?
A) Kalp hastaları
B) Tansiyon hastaları
C) Normal kilosunun çok altında ve çok üstünde olanlar
✓D) Yeterli miktarda su tüketenler
E) Beş yaş altı çocuklar

56. Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Su
B) Isı
✓C) Yanıcı Madde
D) Yakıcı Madde
E) Karbondioksit

57. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?
✓A) Metan
B) Gaz yağı
C) Benzin
D) Tiner
E) Fuel-Oil

58. Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
✓A) Su
B) Kuru kimyevi toz
C) Karbondioksit
D) Köpük
E) Kum

59. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
A) Tsunami
B) Sel
C) Erezyon
✓D) Deprem
E) Toprak kayması

60. Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
A) Yanma
✓B) Yangın
C) Ateş
D) Yanıcı Madde
E) Alev

61. Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
A) F
B) B
C) D
D) C
✓E) A

62. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
✓A) Bilgi işlem merkezi
B) Tiner
C) Benzin
D) Boya
E) Atık yağ

63. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?
A) Deprem
✓B) Sel
C) Çığ
D) Heyelan
E) Afet

64. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz?
A) Esrar
B) LSD
C) Bonzai
D) Afyon
✓E) Kolonya

65. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?
A) İlgi alanlarında değişme
B) Sosyal çevrede değişim
C) Aile ilişkilerinde azalma
✓D) Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme
E) Ruh halinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi

66. İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
✓A) Geri bildirim
B) Zaman
C) Mekan
D) Ortam
E) Ortak anlam

67. İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sosyal medya iletişimi yüz yüze iletişimden daha etkilidir
✓B) Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır
C) İletişimin amacı bilgi almak değildir, bilgi vermektir
D) Kaynağın ve alıcının kimliği iletişim sürecinde herhangi bir etki yaratmaz
E) Mesaj sadece yazılı olarak iletildiğinde etkili olur

68. İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soru cümlesi içermesi
B) Zaman belirtmesi
C) Emir vermesi
D) Kodlanabilmesi
✓E) Açık ve anlaşılır olması

69. Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?
A) Mesaj
✓B) Kaynak, verici
C) Alıcı
D) Kanal
E) Geri Bildirim

70. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fark yoktur
B) Önce sempati sonra empati gelir
C) Önce empati sonra sempati gelir
✓D) Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır
E) Sempati de duygu vardır empatide duygu yoktur

71. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
A) Madencilik
B) Üretim
✓C) Dil
D) İnşaat
E) Yol yapımı

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?
A) Algılama
B) İzafet çerçevesi
C) Kodlama
✓D) Gürültü
E) Yorumlama

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?
A) Kodlama
B) Kod açma
✓C) Sorgulama
D) Yorumlama
E) Anlamlandırma

74. Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kolları bağlı bir şekilde durması
B) Elleri belinde durması
C) Copu elinde vurarak durması
✓D) Ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması
E) Koltukta ayak ayaküstüne atarak durması

75. Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir?
A) Karşıdakinin yüzüne bakmak
B) Rahat pozisyonda durmak
✓C) Kollarımızı birbirine bağlamak
D) Açık beden duruşu
E) Göz teması kurmak

76. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz?
✓A) Cesaretlendirme
B) Propaganda
C) Dezenformasyon
D) Bilgilendirme
E) Eğlendirme

77. Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kurum içi iletişim kurumun performansı doğrudan etkiler
B) Kurum içi iletişim kurum içinde kaosun oluşmasını engeller
✓C) Kurum içi iletişim kurumun tanıtımını sağlar
D) Kurum içi iletişim kurumda motivasyonu artırır
E) Kurum içi iletişim kurum içi çatışmaları en aza indirir

78. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?
A) Üst kültür
✓B) Takım ruhu
C) Sosyalleşme
D) Bireysellik
E) Psikoloji

79. Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
A) İrade zayıflığı
B) Taklit
C) Özenti
✓D) Kariyer
E) Telkine açık olma

80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?
A) Seyirci kalabalık
B) İlgiye dayalı kalabalık
✓C) Bir aile fertlerinden oluşan kalabalık
D) Tesadüfî kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

81. Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?
A) Okula gelen öğrenciler
✓B) Eylemde çevreye zarar veren eylemciler
C) Havalimanındaki yolcular
D) Tiyatro seyreden kalabalık
E) Cenazeye katılan kalabalık

82. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?
A) Problem çözme
B) Uzlaşma
C) Hakeme başvurma
D) İletişimin arttırılması
✓E) Kaynakların azaltılması

83. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?
✓A) Bina işgali ve yağma
B) Kabarma ve horozlanma devresi
C) Topluluğun büyümesi
D) Önderlik
E) Fikri hazırlık

84. Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?
✓A) 1 metre
B) 1,5 metre
C) 2 metre
D) 3 metre
E) 4 metre

85. İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
A) Sakinlik
B) Duygusallık
✓C) Panik
D) Tepki
E) Davranış

86. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?
A) Topluluk veya kalabalığı bölmek
✓B) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
C) Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
D) Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
E) Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmak

87. Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?
I-Bedeni kuvvet
II- Maddi güç kullanımı
III-Sözlü iletişim
IV-Silah kullanımı
✓A) III-I-II-IV
B) II-I-IV-III
C) I-II-III-IV
D) III-II-I-IV
E) III-I-IV-II

88. Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?
A) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
B) Kontrol noktası çalışmaları
C) Fiziki güvenlik tedbirleri
D) Nokta ve devriye hizmetleri
✓E) Hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat

89. Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
A) 60
B) 70
✓C) 90
D) 120
E) 180

90. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?
A) Kapıların kesinlikle kapatıldığından emin olunmalıdır
✓B) İnerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır
C) Araca binerken ilk önce kapıya en yakın olan ayak araca konulmalıdır
D) İniş ve binişler hızlı ve güvenli olmalıdır
E) Araçlara iniş ve binişler çok kere denenerek tecrübe kazanılmalıdır

91. Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?
A) Mümkünse tamamen zırhlı olmalıdır
B) Ülke şartlarına uygun olmalıdır
✓C) Yakıt tasarruflu olmalıdır
D) Çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır
E) Motoru güçlü, hızlı ve seri olmalıdır

92. Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dış çember
✓B) İç çember
C) Orta çember
D) Dar çember
E) Geniş çember

93. Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz?
A) Ambulans (Sağlık Ekibi)
✓B) İl Emniyet Müdürü’nün makam aracı
C) CAT aracı
D) Basın aracı
E) Trafik eskort aracı

94. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?
A) Şüpheci olmak
B) İletişim kabiliyetine sahip olmak
✓C) Yakışıklı ve bakımlı olmak
D) Ketum olmak
E) Bilgili ve kibar olmak

95. CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
A) Özel harekat polisi
B) Bomba imha uzmanı
✓C) Hemşire
D) Bayan polis memuru
E) Araç kullanıcısı

96. VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?
A) Utandırıcı durumlardan korumak
B) Fiziki tehditlerden korumak
C) Ölüm riskinden korumak
D) Küçük düşürücü hareketlerden korumak
✓E) VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek

97. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?
✓A) Genel kolluk
B) Belediye Zabıtası
C) Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerin sahibi
D) Valilik
E) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

98. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, kollamak
B) Bozulan düzeni sağlamak
C) İşlenen suç ve suçluları bulmak
✓D) Suçlulara ceza vermek
E) Suç sonrası adli görevleri yerine getirmek

99. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?
A) Özel güvenlik görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur
B) Özel güvenlik personeli belirlenmiş alanlarda görevli ve yetkilidir
C) Özel güvenlik görevlileri görev alanında suç işlendiği zaman suça el koyar, olay yerini muhafaza eder
D) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında suçla ilgili yakaladığı kişiyi ve muhafaza ettiği suç eşyasını genel kolluğa teslim eder
✓E) Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler

100. Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?
I. Mülki İdare Amiri
II. Genel Kolluk Amiri
III. Özel Kolluk Amiri
A) I
B) II
C) III
✓D) I ve II
E) I, II ve III

 

92. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 92. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 92. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 92. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,