93. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışmak iteyen personeller için yapılan 93'üncü özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Detaylı bilgilendirme ve farklı konularda yazılmış olan makalelerimizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşım sağlayabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 14/08/2021 tarihinde 93. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 93. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Özel güvenlik görevlisi, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 

B) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 

C) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 

✓D) Özel güvenlik görevlileri greve katılabilirler

E) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. 

2. AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir? 

✓A) Kişilik 

B) Seyahat özgürlüğü 

C) İfade özgürlüğü 

D) Konut dokunulmazlığı 

E) Hak arama özgürlüğü 

3. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir? 

A) İş Kanunu 

✓B) Türk Ceza Kanunu 

C) İl İdaresi Kanunu 

D) Anayasa 

E) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 

4. Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir? 

A) A 

B) E 

C) D 

D) B 

✓E) F 

5. Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur? 

✓A) 21 

B) 5 

C) 25 

D) 78 

E) 35 

6. Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir? 

A) Genel kolluğa bilgi verme 

B) Olay yerini muhafaza altına alma 

✓C) Yakalananın ifadesini alma 

D) Başka soyguncular olabileceği ihtimali ile sorumluluk alanındaki diğer dükkânları kontrol etme 

E) Olayda elde edilen delillerin korunması için tedbir alma 

7. Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Çalışmasını ve yetki kullanmasını etkilemez 

B) Amirinin bilgisi dahilinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir 

C) İşyeri sahibinin onay vermesi halinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir 

D) Yakalama yetkisi haricindeki yetkilerini kullanabilir 

✓E) Özel güvenlik kimlik kartını evinden getirtene kadar yetkilerini kullanamaz 

8. “Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? 

A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

B) İl İdaresi Kanunu 

C) Türk Ceza Kanunu 

D) Türk Ticaret Kanunu 

✓E) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

9. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir? 

A) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması halinde 

B) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde 

✓C) İşçinin on gün gözaltına alınması veya tutuklanması halinde 

D) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde 

E) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde 

10.Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

✓A) Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilir 

B) Hizmet sözleşmeleri gizli olduğundan hiçbir yere bildirilmez 

C) Özel güvenlik şirketlerinin, üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetleri için hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur 

D) Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde valiliğe bildirilir 

E) Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde valiliğe bildirilir 

11.Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cezası affa uğradığından ve henüz işe başlamadığından kimlik kartı iptal edilmeyecektir 

B) Aldığı hapis cezası süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır 

✓C) Özel güvenlik kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir 

D) Ceza zamanaşımı süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır 

E) Dava zamanaşımı süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır 

12.Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilebilmesi için en az bir ay önce başvuru şartı aranır 

✓B) Özel güvenlik uygulaması, komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir 

C) Özel güvenlik izin belgesi faaliyetin devam ettiği adreste de geçerlidir 

D) Adres değişikliği ile özel güvenlik izni iptale gerek kalmaksızın son bulmuştur 

E) Özel güvenlik belgesinde adres belirtilmez 

13.Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir? 

A) F 

B) D 

C) B 

D) C 

✓E) A 

14.Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Özel güvenlik görevlilerinin, kendi adına taşıma ruhsatlı silahlarını, özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili herhangi bir izne gerek yoktur 

B) Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullandıkları zaman görev alanı dışına çıkaramazlar

✓C) Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun, Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat ederek izin alması gerekir 

D) Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin silahları için ayrıca Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir 

E) Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerine, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanmalarına izin verilirse Silah Demirbaş Defterine de kaydedilmez 

15.Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir? 

A) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

✓B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

C) İl İdaresi Kanunu 

D) İş Kanunu 

E) Türk Ceza Kanunu 

16.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir? 

A) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. Maddesine göre yakalama 

B) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma 

✓C) Her durumda ve şartta iş yeri ile konutlara girme 

D) Olay yerini ve delilleri koruma 

E) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama 

17.Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel güvenlik görevlileri korudukları yerlere girişte, her hal ve şartta kimlik sorabilirler 

B) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma ve kimlik tespitine yönelik genel kollukla aynı şartlarda yetkileri vardır 

C) Özel güvenlik görevlileri şüphelendikleri herkese kimlik sorabilirler 

✓D) Özel güvenlik görevlileri, toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilirler 

E) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri yoktur 

18.Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? 

✓A) Mahalli Mülki Amiri 

B) İl Özel Güvenlik Komisyonu 

C) İçişleri Bakanlığı 

D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 

E) Defterdarlık 

19.Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır? 

A) El ile üst araması yapmalıdır 

✓B) Şahsın üst aramasını yapmak için genel kolluktan yardım talep etmelidir 

C) Gözle yapacağı kontrolden sonra şahsın girişine müsaade edebilir 

D) Şahsın kimlik tespitini yaparak girişine müsaade etmelidir 

E) Şahsın fotoğrafını çekip kimliğini aldıktan sonra girişine müsaade etmelidir 

20.Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir? 

A) Komiser 

B) Başkomiser 

C) Emniyet Amiri 

✓D) 1.Sınıf Emniyet Müdürü 

E) 4.Sınıf Emniyet Müdürü 

21.Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır? 

A) Bir defaya mahsus olmak üzere ikaz edilir 

B) Silah taşımaya haiz olduğu için herhangi bir işleme uygulanmaz 

✓C) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz 

D) Aynı ilde bir daha çalışamaz 

E) İdari para cezası verilir 

22.Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir 

B) Özel güvenlik şirketine faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması gerekir 

C) Özel güvenlik şirketinin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur 

✓D) Özel güvenlik şirketleri, şubelerini on beş gün içinde İçişleri Bakanlığına ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir 

E) Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir 

23.Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? 

A) Çevre engelleri 

✓B) İkaz levhaları 

C) Gözetleme kuleleri 

D) Bariyerler ve kilit sistemleri 

E) Aydınlatma sistemleri 

24.İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz? 

A) Güvenlik soruşturmasının olumlu olması 

B) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olması 

C) Lisans mezunu olması 

D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

✓E) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması 

25.Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Madde alınıp yolcu gönderilir 

✓B) Şahıs bekletilir, Polise haber verilir 

C) Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir 

D) Madde kontrol için laboratuvara gönderilir 

E) Özel Güvenlik Görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir 

26.ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir? 

A) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir 

✓B) Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır 

C) Dükkân veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir 

D) Görev alanında dolaşan kimseler gözlenmelidir 

E) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir 

27.İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir?

A) Çevreden bırakanı gören olup olmadığını araştırır 

B) Sahibini araştırır 

C) Paketle ilgili bilgi bulunamaz ise şüpheli olarak değerlendirir 

✓D) Paket ıslatılarak olası patlama önlenmeye çalışır 

E) Emniyet hattı oluşturur, genel kolluğa bilgi verir 

28.Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır? 

A) Kolluğa haber verir 

B) Yakalama yapar 

C) Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir 

D) Zor kullanır ve arama yapar 

✓E) Alışveriş merkezine girmesine izin vermez 

29. 

I. Görevi süresince oturulabilir 

II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır 

III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder 

IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır 

V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez

Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? 

✓A) I ve II 

B) III ve V 

C) IV ve V 

D) Yalnız IV 

E) Yalnız V 

30.Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?

A) Meraklı kalabalık 

B) Fırsatçılar 

C) Hava koşulları 

D) Sanık

✓E) Görevli personel 

31.Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır? 

A) Mağaza kasasından hırsızlık yaparken suçüstü görülen kişinin yakalanması 

✓B) Korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son altı aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması 

C) Hakkında yakalama kararı verilen kişinin yakalanması 

D) Patlama riskine karşı girilmesi tehlikeli görülerek yasaklanan yere zorla girmeye çalışan kişinin engellenmek maksadıyla yakalanması 

E) İntihar etmeye kalkışanın engellenmesi maksadıyla yakalanması 

32.Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır? 

A) Görev yerini terk edemeyeceğini, şahsa kolluğu aramasını söyler 

B) Zabıtayı arayarak konuyu bildirir 

C) Site yöneticisini arayarak konuyu bildirir 

D) Güvenlik şirketini arayarak konuyu bildirir 

✓E) Hemen bahse konu yere geçer konuyu araştırır, konu söylenen gibiyse hemen ilgili birimlere (kolluk, itfaiye, sağlık v.b) bilgi verir, bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır 

33.Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir? 

A) Hırsızlık suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında 

B) Tuvalette tabanca bulduklarında 

✓C) Giyim mağazasında unutulan gözlüğü sahibine teslim ettiklerinde 

D) Cinsel taciz suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında 

E) Restoranda hakaret suçunu işleyen tarafların birbirlerinden şikâyetçi olduklarında 

34.Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir? 

A) Yakalama tutanağı 

B) Tespit tutanağı 

✓C) Emanete alma tutanağı

D) Zor kullanma tutanağı 

E) Teslim tesellüm tutanağı 

35.

I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir

II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler 

III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler 

IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar 

V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir

Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur? 

A) I-III 

B) I-IV 

C) IV-III 

D) I-V 

✓E) IV-V 

36.Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?

A) Olay yeri inceleme tutanağı 

B) İfade alma tutanağı 

C) Yer gösterme tutanağı 

✓D) Suçüstü tutanağı 

E) Kimlik tespit tutanağı 

37.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir? 

A) Uyuşturucu maddeler 

B) Toksit maddeler 

C) İlaçlar 

D) Atış artıkları 

✓E) Kemik parçaları 

38.ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz? 

A) Suçüstü halinde sanığı/şüpheliyi yakalar 

✓B) Olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar 

C) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar 

D) Olay yerini koruma tedbirlerine aykırı davrananları men eder 

E) Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koyar, suçun devamını önler, şüpheliyi tespit eder ve yakalar 

39.ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır? 

✓A) Emir suç teşkil ettiğinden emri hiçbir şekilde yerine getirmezler 

B) Emrin yazılı olmasını isterler, yazılı verilirse yerine getirirler 

C) Hırsızlığın önüne geçmek için emri yerine getirirler 

D) Sorumluluk fabrika müdüründe olduğundan emri yerine getirirler 

E) En üst yetkili emri verdiği için emri yerine getirirler 

I. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır 

II. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır 

III. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır 

IV. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır 

40.Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır? 

A) I ve II 

✓B) I, III ve IV 

C) I, II ve IV

D) I, II ve III 

E) Yalnız II 

41.Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir? 

A) Planlayıcı görevler 

B) İdari görevler 

C) Adli görevler 

✓D) Koruyucu görevler 

E) Yardım görevleri 

42.Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir? 

A) Spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olarak görev almak 

B) Spor alanında güvenlik kontrolü yapmak ve genel kollukla birlikte iç güvenliği sağlamak 

✓C) Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak 

D) Spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerin sokulmasına ve kullanılmasına engel olmak 

E) Spor alanında söz ve davranışlarla hakarette bulunanları kolluk görevlisine bildirmek 

43.Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir? 

A) Eroin 

B) Kokain 

C) Meskalin 

✓D) Asetik asit 

E) Amfetamin 

44.ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir? 

A) Gördüklerini 

B) Duyduklarını 

C) Anlatılanları

D) Bildiklerini 

✓E) Hayal Ettiklerini 

45.Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir? 

A) Boy 

B) Saç rengi 

✓C) Korku durumu 

D) Cinsiyet durumu 

E) Yüz durumu 

46. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar? 

A) Kameralar 

B) IR sistemleri 

C) Metal dedektörleri 

D) PIR dedektörleri 

✓E) X-Ray cihazları 

47.Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır? 

A) X-ray cihazı 

B) Aydınlatma sistemi 

✓C) Kartlı geçiş sistemi 

D) Metal detektörleri 

E) Araç kapanı 

48.Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir? Yetişkinler Çocuklar Bebekler 

A) Tek elle İki parmakla Çift elle 

B) Çift elle İki parmakla Tek elle 

C) Çift elle Çift elle Tek elle 

D) Çift elle Çift elle İki parmakla 

✓E) Çift elle Tek elle İki parmakla 

49.Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz? 

A) Bodyscanner tarama sistemleri 

B) Patlayıcı-Narkotik tespit sistemleri 

✓C) X-ray sistemleri 

D) Kapı tipi arama detektörleri 

E) El tipi arama detektörleri 

50.X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? 

A) 75 cm 

B) 90 cm 

C) 110 cm 

✓D) 50 cm 

E) 25 cm 

51.Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır? 

A) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır 

✓B) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır 

C) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır 

D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır 

E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır 

52. El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır? 

✓A) Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir 

B) Savcı gelene kadar olay yerinde bırakılmalıdır 

C) Soğuk su dolu bir kabın içine konulmalıdır 

D) İçi buz dolu bir kabın içine konulmalıdır 

E) Kopan parça bir torbanın içine konulup polise teslim edilmelidir 

53. Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur? 

A) Su toplamış yerler patlatılır 

B) Yanık üzerine yanık merhemi sürülür 

C) Yanık bölgeler ( parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapılır 

✓D) Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır 

E) Yanmış alandaki deriler kaldırılır 

54. Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir? 

A) Kesik kesik fışkırır tarzda 

✓B) Daha az kan kaybedilir 

C) Kalp atımı ile uyumlu 

D) Durdurulması zor 

E) Açık renkli 

55. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır? 

A) Kaza noktasının önüne ve arkasına uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi 

B) Yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemesi 

C) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınması 

D) Yaralının endişelerinin giderilmesi 

✓E) Tıbbi yardım istenmesi (112) 

56. Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir? 

A) Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması 

B) Ağrı 

C) Kanama 

✓D) Yaranın içinde yabancı cisim olması 

E) Yara kenarlarının ayrılması 

57. İlk yardım nedir? 

A) Olay yerinde ilaç verilerek yapılan girişimdir 

B) Ambulansta sağlık personeli tarafından yapılan girişimdir 

✓C) Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir

D) Hastanedeki sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaledir 

E) Koruyucu sağlık hizmeti amacıyla aşılama yapılmasıdır 

58. Acil tedavi nedir? 

✓A) Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir 

B) Yardım çağırmaktır 

C) Olay yerinde yapılan müdahaledir 

D) Olay yerinde İlkyardımcının yaptığı ilaçsız müdahaledir 

E) Eğitim alan herkesin uygulayabileceği müdahaledir 

59. Şok nedir? 

✓A) Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir 

B) Uzun süren bilinç kaybıdır 

C) Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır 

D) Ani basınç artması sonucu denizde oluşan dalgalardır 

E) Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır 

60.Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir? 

A) Ecstasy 

B) Amfetamin 

C) LSD 

✓D) Afyon 

E) Captagon 

61.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

A) Suçları soruşturma 

B) İfade alma 

C) Teknik takip 

D) Teknik izleme 

✓E) Görev alanı içinde suçu önleme ve genel kolluğa haber verme 

62.Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler? 

A) Gümrük Muhafaza Amirinin 

B) Köy Korucusunun 

C) Zabıta Amirinin 

D) Belediye başkanı ve belediye meclisinin 

✓E) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin 

63.Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?

A) Polis 

✓B) Jandarma 

C) İnfaz Koruma 

D) Sahil Güvenlik 

E) Özel Harekat

64.Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir? 

✓A) Özel kolluk 

B) Polis 

C) Adli kolluk 

D) Yetkili kolluk 

E) Özel güvenlik 

65.Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmalıdır 

✓B) Asansörden inerken önce önemli kişi inmemelidir 

C) Mümkünse döner kapı kullanılmalıdır

D) Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce korunan kişi geçebilir 

E) Camlı asansör ile çıkılıyorsa korunan kişi cam kenarına alınır 

66.Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir? 

A) Hedef seçimi 

B) Saldırı planlanması 

✓C) Saldırıdan vazgeçilmesi 

D) Eylem 

E) Kaçış 

67.Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir? 

A) Destek ekibi 

B) Karşı saldırı ekibi 

✓C) Yakın koruma ekibi 

D) Keşif ekibi 

E) İlkyardım ekibi 

68.Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? 

A) Yaya 

✓B) Motorize

C) Bina 

D) Konut 

E) İşyeri 

69.Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur? 

A) Artçı personele 

✓B) Koruma amirine 

C) Araç amirine 

D) Öncü ekibe 

E) Sürücüye 

70.Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar? 

A) Keskin Nişancı Personeli 

B) Artçı Koruma Personeli 

C) Öncü Koruma Personeli 

✓D) Bomba İmha Uzmanı 

E) Sürücü 

71.Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur? 

A) İki araçla koruma 

B) Üç araçla koruma 

C) Konvoy halinde koruma 

✓D) Tek araçla koruma 

E) Dört araçla koruma 

72.Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir? 

✓A) Kondüksiyon 

B) Konveksiyon 

C) Konfeksiyon 

D) Kondüsyon 

E) Konstrüksiyon 

73.Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir? 

A) Yakın koruma ekibinin amacı 

✓B) Öncü istihbarat çalışması 

C) Temel koruma prensipleri 

D) Kişisel fiziki koruma 

E) Çağrı üzerine koruma 

74.Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 

✓A) Doğal gaz havadan hafif, Lpg havadan ağırdır 

B) Her ikisi de havadan ağırdır 

C) Her ikisi de havadan hafiftir 

D) Doğal gaz havadan ağır, Lpg havadan hafiftir 

E) Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır 

75.Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir? 

A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek 

B) Su baskınlarına müdahale etmek 

C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak 

✓D) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak 

E) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak 76.Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir? 

A) Parlama şeklinde yanma

B) Hızlı yanma 

✓C) Yavaş Yanma 

D) Kendi kendine yanma 

E) Patlama şeklinde yanma 

77.Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir? 

✓A) Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren 

B) Fiziksel bütünlüğe zarar verici 

C) Silahlı bir saldırı 

D) Kimyasal bir saldırı 

E) Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü 

78.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir? 

✓A) Otomatik sprinkler sistemi 

B) Duman algılama sistemi 

C) Alev algılama sistemi 

D) Isı algılama cihazı 

E) Gaz algılama sistemi 

79.“Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir? 

A) Sempati 

B) Özdeşim 

C) Geri bildirim 

✓D) Empati 

E) Anlayışlı olma 

80.Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler? 

✓A) Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim 

B) Yazılı kuralların titizlikle öğretilmesi 

C) Güvenlik personelinin birbirine duyduğu güven 

D) Güvenlik personeli arasındaki güçlü hiyerarşik yapı 

E) Güvenlik personelinin çalıştığı ortam

81.Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir? 

A) Empatik dinleme 

B) Eleştirel dinleme 

✓C) Eylemli dinleme 

D) Katılımlı dinleme 

E) Not alarak dinleme 

82.Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir? 

✓A) Sempati 

B) Sevgi 

C) Özgecilik 

D) Empati 

E) İtaat 

83.Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir? 

✓A) Çatışma 

B) Mobbing

C) Yargı 

D) İdrak 

E) Baskı 

84.İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir? 

A) Genel kültür 

B) Artistik kültür 

✓C) Yansıma

D) Manevi kültür 

E) Alt kültür 

85.Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir? 

A) Uykusuzluk 

B) Mide bulantısı 

C) Yeme alışkanlığındaki artış 

D) İştahsızlık 

✓E) Uyuma isteği 

86.İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir? 

A) Gürültü 

B) Kodlama 

C) Kanal 

✓D) Kaynak 

E) Kod açma 

87.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır? 

A) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak 

✓B) Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek 

C) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek 

D) Karmaşık uzun cümleler 

E) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını artırır 

88. ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır? 

✓A) Gaz maskesi 

B) Kask 

C) Gözlük 

D) Cerrahi maske 

E) Koruyucu başlık 

89.Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çember düzeni kullanılır 

B) Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat düzeni kullanılır 

C) Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çatı düzeni kullanılır 

D) Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat ve çatı düzeni kullanılır 

✓E) Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır 

90.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir? 

A) Zayıf el sıkışma 

✓B) El gizlememe 

C) Başka tarafa yönelme 

D) Fazla yakınlaşma 

E) Kolları kenetleme 

91.Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Kişiliğe değil, davranışa yöneliktir 

B) Atılgan, cesaretli insanlar yaratır 

C) İletişimi zedelemez 

D) İlişkiyi geliştirir 

✓E) Sorumluluk duygusunu geliştirmez 

92.Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır? 

A) Mahallede çıkan bir yangını izleyen kalabalık 

B) Hastanede muayene için bekleyen hastalar 

✓C) Camide ibadet eden cemaat 

D) Alışveriş merkezinde bulunan kalabalık 

E) Durakta otobüs bekleyen kalabalık 

93.Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?

A) Yapısal değişiklikler yapma 

B) Kaynakların artırılması 

C) Uzlaşma 

✓D) Çatışmayı görmezden gelme 

E) Çatışmaya taraf olan kişilerin değiştirilmesi 

94.CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cilt 

✓B) Karaciğer 

C) Akciğer 

D) Burun 

E) Gözler 

95.Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Grubun niteliğine göre üyeleri belli ölçüde birbirini tanırlar 

B) Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır 

✓C) Grup, ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez 

D) Grupların, devamlılığı olan düzenli ilişkileri ve etkileşimi vardır 

E) Grubu oluşturan üyelerin grup içinde kalabilmeleri için yapmaları gereken bireysel rolleri vardır 

96.Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez? 

✓A) Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı 

B) Siyasi bir olay sonrası meydana gelen anlık toplanmalar 

C) Halkı infiale getirecek tarzda tecavüz ve cinayet gibi bir olayın gerçekleşmesi 

D) Derbi müsabakası sonrası karşıt taraftarların sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlamaları 

E) Karşıt siyasi gruplar arasında başlayan çatışmalar 

97.ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur? 

A) Tek başına saldırgan gruba engel olmalıdır 

B) Saldırgan gruba engel olmaya çalışan karşı grubu da yanına alarak müdahale etmelidir 

C) Olayı görmezden gelip yoluna devam etmelidir 

D) İşyerindeki özel güvenlik görevlisi arkadaşlarından destek isteyip onlarla birlikte müdahale etmelidir 

✓E) Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kolluğa bilgi vermelidir 

98.Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir? 

✓A) Varsayılan alan 

B) Özel Alan 

C) Kişisel alan 

D) Sosyal alan 

E) Ortak alan 

99.Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

A) Grubun dağılması yönünde uyarılarda bulunulması 

B) Rektörün bilgilendirilmesi

C) Genel güvenliği tehlikeye düşürmemek kaydıyla mevcut kuvvetlerin ilgili alana yönlendirilmesi 

✓D) Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi 

E) Topluluk büyümeden dağılmaları için gerekli gayret ve çalışmaların yapılması 

100. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir? 

A) Korku 

B) Saldırganlık 

C) Yetersizlik 

✓D) Panik 

E) Antisosyal kişilik bozukluğu 

 

93. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 93. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 93. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 93. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,